Jakože

Hledám varianty 'jakože' [ jakože ]. Nalezeny 74 verše.
Genesis 42:15...jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřímJakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde...
Genesis 42:16...ukázalo se, zda jste říkali pravdu. A pokud nejakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři...
Numeri 14:21...odpověděl: "Odpouštím, jak jsi řekl. Avšakjakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem:...
Numeri 14:28... slyšel jsem, jak proti mně reptají! Řekni jimJakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak...
Deuteronomium 32:40...nevyrve! Svou ruku pozvedám k nebia přísahámJakože žiji navěky, jakmile čepel svého meče zostřím, ...
Soudců 8:19... bratři, synové matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ Hospodin - kdybyste je nechali naživu,...
Růt 3:13...budiž, vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pakjakože je živ Hospodin, vykoupím . Spi do rána."...
1. Samuel 1:26...k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosímJakože jsi, můj pane, živ, jsem ta žena, která tu poblíž...
1. Samuel 14:39...a zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchánJakože je živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlo o...
1. Samuel 14:45...Izraeli získal to veliké vítězství? To tedy neJakože je živ Hospodin, ani vlas mu z hlavy nespadne. Vždyť...
1. Samuel 17:55...Abnera: "Čí syn je ten chlapec, Abnere?" "Jakože jsi živ, králi, nevím," odpověděl Abner. "Vyptej se...
1. Samuel 19:6...Saul tedy Jonatana poslechl a přísahal: "Jakože je živ Hospodin, nebude zabit!" Jonatan pak Davida...
1. Samuel 20:3... o tom Jonatan neví, aby se netrápil.' Ale jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, od smrti dělí ...
1. Samuel 20:21...přijít, neboť jsi v bezpečí a nic ti nehrozíjakože je živ Hospodin. Pokud ale tomu chlapci řeknu:...
1. Samuel 25:26... které jsi, můj pane, poslal. Teď ale, pane můjjakože je živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti Hospodin...
1. Samuel 25:34...neprolil krev a nevzal pomstu do svých rukouJakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil...
1. Samuel 26:10...vztáhnout ruku na Hospodinova pomazanéhoJakože je živ Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho...
1. Samuel 26:16...a pánu přišel ublížit! Moc ses nevyznamenalJakože je živ Hospodin, zasloužíte si zemřít, protože jste...
1. Samuel 28:10...o život?" Saul ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin, žádný trest za to nečeká."...
1. Samuel 29:6...více!'" Achiš si tedy Davida zavolal a řekl mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si...
2. Samuel 4:9...bratru Baanovi, synům Rimona Beerotského, řekl: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil z každého...
2. Samuel 12:5..." David se na toho muže hrozně rozhněval. "Jakože je živ Hospodin," řekl Nátanovi, "muž, který to...
2. Samuel 14:11...neštěstí zabitím mého syna." Na to prohlásil: "Jakože je živ Hospodin, tvému synovi nespadne z hlavy ani...
2. Samuel 14:19... "Nemá v tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana...
2. Samuel 15:21...a věrnost." Itaj ale králi namítl: "Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán a král - kdekoli...
1. Královská 1:29...a postavila se před ním, král přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil můj život z každého...
1. Královská 2:24... jestli Adoniáš za ta slova nezaplatí životemJakože je živ Hospodin, který pevně usadil na trůnu mého...
1. Královská 17:1... přistěhovalec z Gileádu, řekl Achabovi: "Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří...
1. Královská 17:12...také kousek chleba." Na to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky...
1. Královská 18:10...služebníka do rukou Achabovi? Vždyť zabijeJakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani království...
1. Královská 18:15...je tu.' Vždyť zabije!" Eliáš mu odpověděl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím,...
1. Královská 22:14... Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit...
2. Královská 2:2... posílá do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak...
2. Královská 2:4... posílá do Jericha." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak...
2. Královská 2:6... posílá k Jordánu." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak...
2. Královská 3:14...vydal do rukou Moábcům." Elíša mu na to řekl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím -...
2. Královská 4:30...na tvář." Chlapcova matka ale prohlásila: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, nepustím se !" A tak...
2. Královská 5:16...služebníka tyto dary." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si...
2. Královská 5:20...si odmítl vzít, co ten Aramejec Náman přineslJakože je živ Hospodin, poběžím za ním a něco si od něj...
2. Letopisů 18:13... Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit...
Izaiáš 49:18...- ti všichni se shromáždili, aby k tobě šliJakože jsem živ, praví Hospodin, všechny si je připneš jako...
Jeremiáš 4:2...bys v pravdě, soudu a spravedlnosti přísahal: ‚Jakože žije Hospodin!' Pak by si jeho jménem žehnaly národy...
Jeremiáš 5:2...věrnost, pak Jeruzalému prominu. I když říkají: ‚Jakože Hospodin žije,' stejně přísahají křivě!" Ty ale,...
Jeremiáš 12:16...cestám mého lidu a začnou přísahat v mém jménu: ‚Jakože žije Hospodin' (tak jako předtím sami učili můj lid...
Jeremiáš 16:14...dny, praví Hospodin, kdy se nebude přísahat: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny Izraele z Egypta,'...
Jeremiáš 16:15... který vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze země na...
Jeremiáš 22:24...porodu, jako rodička se budeš svíjet bolestí!" "Jakože jsem živ, praví Hospodin, i kdybys byl, judský králi...
Jeremiáš 23:7...dny, praví Hospodin, kdy nebudete říkat: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl syny Izraele z Egypta...
Jeremiáš 23:8... který vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl potomstvo domu Izraele...
Jeremiáš 38:16...." Cidkiáš ale Jeremiášovi potají odpřisáhl: "Jakože je živ Hospodin, který nám dal život, nezabiji ...
Jeremiáš 44:26...Žid v celém Egyptě; nikdo z nich neřekne: ‚Jakože je živ Panovník Hospodin!' Hle, budu nad nimi bdít,...
Jeremiáš 46:18... vládce Egypta: ‚Rámusil, co propásl svůj čas.' Jakože jsem živ, praví Král, který jméno Hospodin...
Ezechiel 5:11...tvé přeživší rozptýlím na všechny stranyJakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, protože jsi...
Ezechiel 14:16... kterou by kvůli zvěři nikdo nechodil, pakjakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v ...
Ezechiel 14:18... takže bych z vyhladil lidi i dobytek, pakjakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v ...
Ezechiel 14:20... takže bych z vyhladil lidi i dobytek, pakjakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v ...
Ezechiel 16:48... zkazila ses v každém ohledu ještě víc než onyJakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, ani tvá sestra...
Ezechiel 17:16...odplatě? Když porušil smlouvu, copak unikneJakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, zemře v Babylonu,...
Ezechiel 17:19...odplatě. Nuže, tak praví Panovník HospodinJakože jsem živ, obrátím na jeho hlavu, že pohrdl mou...
Ezechiel 18:3...‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby'? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, to přísloví v...
Ezechiel 20:3...Hospodin - Vy že se přicházíte se mnou raditJakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby, praví...
Ezechiel 20:31...snad odpovídat na vaše modlitby, dome izraelskýJakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, vás...
Ezechiel 20:33...' Co jste si usmyslili, se ale nikdy nestaneJakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, budu vám kralovat...
Ezechiel 33:11...kvůli nim. Jak bychom mohli žít?' Řekni jimJakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve...
Ezechiel 33:27...zemi? Řekni jim - Tak praví Panovník HospodinJakože jsem živ, ti, kdo jsou v rozvalinách, padnou mečem;...
Ezechiel 34:8... pastýři, slyšte slovo HospodinovoJakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - Protože se ...
Ezechiel 35:6...neštěstí, čas zúčtování s jejich vinami. Protojakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, vydám ...
Ezechiel 35:11...země obsadím' - jenže tam bydlí Hospodin! Protojakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, tvůj nenávistný...
Ozeáš 4:15... neputujte do Bet-avenu, zdržte se přísahy: "Jakože žije Hospodin!" Izrael se umíněně vzpírá jako...
Amos 8:14...- ti, kteří přísahají na hřích Samaří. Prý: "Jakože je tvůj Bůh, Dane, živ! Jakože žije pouť do...
Sofoniáš 2:9...můj lid a roztahují se na jeho území. Protojakože jsem živ, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moáb...
Římanům 14:11...na soudu před Božím trůnem. Jak je psáno: "Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou...
2. Korintským 1:18... takže říkám "ano, ano" a zároveň "ne, ne"? Jakože je Bůh pravdomluvný, naše řeč k vám nebyla "ano a...
2. Korintským 11:10...střežit i nadále, abych pro vás nebyl břemenemJakože je při mně pravda Kristova, o tuto svou chloubu se v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |