Jakmile

Hledám varianty 'jakmile' [ jakmile ]. Nalezeno 265 veršù.
Genesis 3:5...had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete...
Genesis 18:2...pozvedl oči a hle, stáli před ním tři mužiJakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti....
Genesis 19:1...andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil se...
Genesis 27:5... když Izák mluvil se svým synem EzauemJakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji přinesl...
Genesis 27:30...zlořečí, a požehnáni, kdo ti žehnají!" A vtomjakmile Izák Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od...
Genesis 29:13...že je Rebečin syn, běžela to povědět svému otciJakmile Lában uslyšel zprávu o svém synovci Jákobovi,...
Genesis 32:3...svou cestou a vtom se s ním setkali Boží anděléJakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak...
Genesis 41:15...ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho." Josef faraonovi...
Genesis 46:29...a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci IzraeloviJakmile se před ním objevil, padl mu kolem krku a dlouho...
Genesis 50:5...v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol odejítJakmile svého otce pohřbím, vrátím se zpět." Farao...
Exodus 9:29...se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruce k Hospodinu, hromy...
Exodus 17:11...Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izraeljakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek. Když...
Exodus 32:19...není poražených křik - slyším prozpěvování!" Jakmile se přiblížil k táboru, spatřil to tele a tance....
Leviticus 4:14...když se proviní něčím, co se nesmí, učiňte totoJakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustili, přivede...
Leviticus 4:23...tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte totoJakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese darem...
Leviticus 4:28...přikázání něčím, co se nesmí, učiňte totoJakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese jako...
Leviticus 13:15...se však na něm ukázalo živé maso, bude nečistýJakmile kněz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého....
Leviticus 13:16... Živé maso je nečisté - je to malomocenstvíJakmile živé maso zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke...
Leviticus 22:7...ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodouJakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze...
Numeri 9:22...Izraele tábořili a nevydávali se na cestuJakmile se však vznesl, táhli dál. Podle Hospodinova...
Numeri 11:25... a udělil jej těm sedmdesáti stařešinůmJakmile na nich Duch spočinul, prorokovali, ale pak ...
Numeri 14:39...jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn NunůvJakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid...
Numeri 35:19...vrah musí zemřít. Vraha zabije krevní mstiteljakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li někdo do někoho z...
Numeri 35:21...- je to vrah. Vraha zabije krevní mstiteljakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li však někdo do...
Deuteronomium 27:3...Bůh, vztyč veliké kameny, které nabílíš vápnemJakmile překročíš Jordán, napiš na všechna slova tohoto...
Deuteronomium 32:41...pozvedám k nebia přísahám: Jakože žiji navěkyjakmile čepel svého meče zostřím, ruka právo uchopí!...
Jozue 2:7...za nimi směrem k Jordánu, kde jsou brodyJakmile opustili město, brána se ihned zavřela. Zvědové...
Jozue 3:3...dnů prošli táborem správcové a přikázali lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina, vašeho Boha, a...
Jozue 3:13...vyberte dvanáct mužů, z každého kmene po jednomJakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší země,...
Jozue 3:15...Jordán, kněží nesli před lidem Truhlu smlouvyJakmile nosiči Truhly došli k Jordánu a kněží nesoucí...
Jozue 4:18...tedy kněžím přikázal: "Vystupte z Jordánu." A jakmile kněží nesoucí Truhlu smlouvy Hospodinovy vystoupili...
Jozue 6:5...město sedmkrát a kněží troubí na troubyJakmile dlouze zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte...
Jozue 6:20...pokladu." Zazněly trouby a lid začal křičetJakmile lid uslyšel troubení a vyrazili mohutný pokřik,...
Jozue 8:14...od města. noci Jozue sestoupil do údolíJakmile to spatřil ajský král, on i všechen lid, obyvatelé...
Jozue 8:19...Jozue tedy napřáhl šavli ve své ruce proti AjiJakmile ji napřáhl, ti, kdo číhali v záloze, rychle vstali...
Jozue 22:12...Gelilotu na izraelské straně kanaánské hranice!" Jakmile to Izraelci uslyšeli, celá izraelská obec se...
Soudců 7:13...bylo bezpočtu, jako je písku na břehu mořeJakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví...
Soudců 7:18...k okraji tábora, udělejte přesně to, co Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého...
Soudců 7:22...tábor začal zděšeně pobíhat a s křikem prchatJakmile zatroubilo těch tři sta beraních rohů, Hospodin po...
Soudců 9:35...se do zálohy proti Šechemu ve čtyřech oddílechJakmile Gaal, syn Ebedův, vyšel a zastavil se ve vchodu do...
Soudců 9:46...městě pozabíjel, město pobořil a posypal solíJakmile o tom uslyšeli měšťané v Šechemské věži, uchýlili...
Soudců 11:35...to jeho jediná. Neměl syna ani dceru kromě Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!"...
Soudců 17:3...ti žehnej, můj synu!" zvolala jeho matkaJakmile těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila:...
Soudců 21:21...poradili: "Jděte se schovat do vinicJakmile uvidíte, že dívky ze Šíla jdou tančit na veselici,...
1. Samuel 4:6...Izrael spustil mohutný pokřik, duněla zeměJakmile ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se: "Co je to...
1. Samuel 4:13...u cesty a vyhlížel, plný obav o Boží truhluJakmile ten muž dorazil se zprávou do města, celé město...
1. Samuel 4:18...Pinchas, padli. A Boží truhla padla do zajetí." Jakmile zmínil Boží truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého...
1. Samuel 5:9...Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele přestěhovaliJakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila...
1. Samuel 7:7...Micpy, vytáhli filištínští vládci proti IzraeliJakmile to Izraelci uslyšeli, dostali z Filištínů strach a...
1. Samuel 9:14... zastihnete ho právě včas." Šli tedy do městaJakmile vešli do města, hle - proti nim jde Samuel a míří...
1. Samuel 9:17...na svůj lid, neboť ke mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula, Hospodin promluvil: "Hle, to...
1. Samuel 10:5... Boží vrch, kde je filištínská posádkaJakmile vejdeš do města, potkáš průvod proroků. S citerou,...
1. Samuel 11:6... A tak mu vyprávěli, co říkali obyvatelé JábešeJakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho Duch...
1. Samuel 13:10...zápalnou i pokojnou." A obětoval zápalnou oběťJakmile byl s obětí hotov, hle - přichází Samuel! Saul mu...
1. Samuel 17:24... Vykřikoval tak jako předtím a David to slyšelJakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se před ním v...
1. Samuel 17:42...se svým štítonošem, vyrazil proti DavidoviJakmile si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl to přece...
1. Samuel 17:48...Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou!" Jakmile Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho...
1. Samuel 17:57...se na toho mladíka, čí je syn," poručil králJakmile se David po zabití toho Filištína vrátil, Abner ho...
1. Samuel 19:20...v Rámě." Vyslal tedy posly, aby Davida zajaliJakmile však uviděli houf proroků v čele se Samuelem, jak...
1. Samuel 20:41... svou zbraň a řekl mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile chlapec odešel, od jihu se vynořil David. Padl...
1. Samuel 25:12...mládenci se tedy otočili a vydali se zpátkyJakmile dorazili k Davidovi, vyřídili mu všechna Nábalova...
1. Samuel 25:23...patří, nechám do rána jediného pacholka!") Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle sesedla z osla,...
1. Samuel 31:7...s ním toho dne padli i všichni jeho mužiJakmile Izraelci v tom údolí a za Jordánem spatřili, že...
2. Samuel 3:23...ho David propustil, a tak odešel v pokojiJakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil, bylo mu...
2. Samuel 3:26...jak si vedeš; chtěl vyzvědět všechno, co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti...
2. Samuel 5:17... Eliada a ElifeletJakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále...
2. Samuel 6:13...přenést z Obed-edomova domu do Města DavidovaJakmile ti, kdo nesli Truhlu Hospodinovu, ušli šest kroků,...
2. Samuel 10:5...v půli u zadnic a tak je poslal zpátkyJakmile se to doneslo Davidovi, poslal jim naproti posly....
2. Samuel 10:14...proti Aramejcům a ti se před nimi dali na útěkJakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni...
2. Samuel 11:8...Uriášovi řekl: "Zajdi domů a dej si koupel." Jakmile Uriáš opustil palác, král za ním poslal svůj dar....
2. Samuel 11:27... že její muž Uriáš je mrtev, oplakávala hoJakmile doba truchlení skončila, David pro ni poslal a...
2. Samuel 12:21... "Dokud chlapec žil, postil ses a plakal, ale jakmile zemřel, vstal jsi a dal ses do jídla!" "Dokud...
2. Samuel 13:14...však nedbal, neslyšel. Přemohl ji a znásilnilJakmile se s ale vyspal, začal ji nenávidět. Nenávist,...
2. Samuel 15:10...kmenech ale rozeslal tajné posly se vzkazem: "Jakmile uslyšíte troubení rohu, zvolejte: ‚Abšalom se v...
2. Samuel 20:13...totiž, že se každý, kdo šel okolo, zastavilJakmile ho odklidil z cesty, pokračovali všichni za Joábem...
1. Královská 5:15...král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovijakmile uslyšel, že byl pomazán za krále po svém otci....
1. Královská 8:54...Mojžíše, když jsi naše otce vyvedl z Egypta." Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu a prosbu k...
1. Královská 9:24...550. Ti měli na starosti veškerou pracovní síluJakmile se faraonova dcera přestěhovala z Města Davidova do...
1. Královská 12:20...Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnesJakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboám,...
1. Královská 13:4...oltář se roztrhne a popel na něm se rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k...
1. Královská 13:27...prorok řekl svým synům: "Osedlejte mi osla." Jakmile ho osedlali, vyrazil na cestu, kde našel mrtvolu a...
1. Královská 14:6... přijde, bude se vydávat za někoho jiného." Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích kroků u dveří,...
1. Královská 14:12...Tak promluvil Hospodin.' Teď vstaň a jdi domůJakmile vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho bude...
1. Královská 14:17...žena tedy vstala a vrátila se do TirsyJakmile vkročila na práh domu, chlapec zemřel. Pohřbili ho...
1. Královská 15:21... celý Kineret a celý kraj NeftalíJakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a stáhl...
1. Královská 15:29...roce judského krále Asy kralovat místo nějJakmile se stal králem, vyhubil celý dům Jeroboámův....
1. Královská 16:11...roce judského krále Asy kralovat místo nějJakmile dosedl na královský trůn, vyhubil celý Baašův dům....
1. Královská 16:16...dní. Vojsko tehdy obléhalo filištínský GibetonJakmile se v táboře doslechli: "Zimri zosnoval spiknutí a...
1. Královská 18:7...šel svou cestou a hle - naproti mu jde EliášJakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na tvář: "Jsi to...
1. Královská 18:12...říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch odnese kdoví kam...
1. Královská 18:17...jsi ty, ten škůdce Izraele?!" zavolal na nějjakmile ho uviděl. " Izraeli neškodím," odpověděl mu...
1. Královská 18:39...kameny a hlínu, dokonce i vodu ve strouze vypilJakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali:...
1. Královská 19:13...nebyl Hospodin. A po ohni - tichý, jemný hlasJakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a...
1. Královská 20:12...právě ve stanech popíjel se svými králiJakmile uslyšel ten vzkaz, rozkázal svým mužům: "Nástup!" a...
1. Královská 21:15...zprávu: "Nábot byl ukamenován a je mrtev." Jakmile Jezábel slyšela, že Nábot byl ukamenován a je mrtev...
1. Královská 21:27... které Hospodin vyhnal před syny Izraele.) Jakmile Achab uslyšel ta slova, roztrhl své roucho, vzal na...
2. Královská 2:14... Bůh Eliášův?" zvolal. "Kde je on sám?!" A jakmile jím udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel...
2. Královská 4:40...s tou polévkou. Tu pak všem rozlévali k jídluJakmile ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V hrnci...
2. Královská 5:7...služebníku Námanovi. Zbav ho malomocenství." Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své...
2. Královská 5:21...něj vezmu!" A tak se Gehazi rozeběhl za NámanemJakmile si Náman všiml, že za ním běží, vystoupil z vozu a...
2. Královská 6:20...k muži, kterého hledáte." A dovedl je do SamaříJakmile vešli do Samaří, Elíša řekl: "Hospodine, otevři jim...
2. Královská 9:27...vezmi a pohoď na tom poli, jak řekl Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se děje, ujížděl...
2. Královská 10:2...máte vozy a koně, opevněné město a zbraně. Nužejakmile dostanete tento list, vyberte ze synů svého pána...
2. Královská 10:7...u předních mužů města, kteří se o staraliJakmile ten list dostali, vzali královské syny a všech...
2. Královská 10:17...pro Hospodina!" A tak jeli spolu v jeho vozeJakmile přijel do Samaří, pobil tam všechny Achabovy...
2. Královská 13:17...mu Elíša, a když je otevřel, řekl mu: "Střel!" Jakmile vystřelil, Elíša zvolal: "Šíp Hospodinova...
2. Královská 13:21... Hodili ho tedy do Elíšova hrobu a utekliJakmile ten muž dopadl na Elíšovy kosti, ožil a postavil se...
2. Královská 14:5...lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšináchJakmile měl Amaciáš království pevně v rukou, nechal pobít...
2. Královská 22:11...mi dal jistou knihu," a začal z králi čístJakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho...
2. Královská 23:29...vytáhl proti němu, ale on ho zabil v Megidujakmile se tam objevil. Jeho služebníci převezli jeho tělo...
1. Letopisů 10:7...tři synové i celý jeho dům; zemřeli společněJakmile všichni Izraelci v údolí spatřili, že izraelské...
1. Letopisů 14:8... Baaljada a ElifeletJakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále...
1. Letopisů 19:5...v půli u zadnic a tak je poslal zpátkyJakmile se Davidovi donesla zpráva o těch mužích, poslal...
1. Letopisů 19:15...boje s Aramejci a ti se před nimi dali na útěkJakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni...
1. Letopisů 19:17... přitáhl k nim a sešikoval vojsko proti nimJakmile David sešikoval vojsko, pustili se s ním Aramejci...
2. Letopisů 5:13... Jedním hlasem chválili a oslavovali HospodinaJakmile zazněly trubky, činely a další nástroje, zpěváci...
2. Letopisů 7:1...- pamatuj na oddanost svého služebníka Davida!"  Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu, z nebe sestoupil...
2. Letopisů 13:14...zezadu, takže je Judští měli zepředu i zezaduJakmile zjistili, že se bojuje vepředu i vzadu, začali...
2. Letopisů 13:15...na trubky a všichni judští muži vyrazili pokřikJakmile zazněl jejich pokřik, Bůh před Abiášem a Judskými...
2. Letopisů 16:5...všechny zásobovací sklady měst v kraji NeftalíJakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a práce...
2. Letopisů 21:4... Jehoram se tedy ujal království svého otceJakmile upevnil svou moc, povraždil mečem všechny své...
2. Letopisů 25:3...očích správné, ale ne z celého srdceJakmile měl království pevně v moci, nechal popravit ty své...
2. Letopisů 29:29...a to vše trvalo, dokud zápalná oběť neskončilaJakmile byla zápalná oběť dokonána, Ezechiáš i všichni...
2. Letopisů 31:5... aby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonuJakmile se ta zpráva rozšířila, synové Izraele začali...
2. Letopisů 34:19...mi dal jistou knihu," a začal z králi čístJakmile král uslyšel slova Zákona, roztrhl své roucho a...
Ezdráš 4:23... aby snad králi nevznikla další škodaJakmile byl dopis krále Artaxerxe přečten Rechumovi, písaři...
Nehemiáš 1:4...Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny." Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal...
Nehemiáš 2:10... Král se mnou poslal vojenské velitele a jízduJakmile se to doslechl Sanbalat Choronský a úředník Tobiáš...
Nehemiáš 3:33...terasy k Ovčí bráně opravovali zlatníci a kupciJakmile se Sanbalat doslechl, že stavíme hradby, rozhněval...
Nehemiáš 8:5...očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a jakmile ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš pak...
Nehemiáš 13:3... Náš Bůh ale obrátil kletbu v požehnání." Jakmile ten zákon uslyšeli, vyloučili z Izraele všechny,...
Ester 7:8...u doma bude vrhat na královnu?!" zvolal králJakmile to král vyřkl, eunuchové zakryli Hamanovi tvář....
Job 1:5...své tři sestry, přijdou jíst a pít s nimiJakmile dny těch hodů skončily, Job pro posílal, aby je...
Job 3:22...víc než poklady; těm, kteří jásají radostíjakmile hrobu dosáhli? K čemu je to člověku, jenž cestu...
Job 29:8...na prostranství zaujal, mládenci ustupovalijakmile zahlédli , kmeti vstávali mi na pozdrav, přední...
Přísloví 6:22...doprovodí, kdykoli ulehneš, bude nad tebou bdítjakmile procitneš, s tebou promluví. Přikázání je svíce a...
Izaiáš 14:9...kvůli tobě zavládlo vzrušení, aby přivítalojakmile dorazíš. kvůli tobě své mrtvé burcuje, všechny...
Izaiáš 23:5... nemám bolesti, nevychovávám dívky ani mladíky." Jakmile se o tom dozvědí v Egyptě, zachváceni budou bolestí...
Izaiáš 28:4...údolím dopadne jako první fíky před sklizníjakmile je kdo uvidí, zhltne je, jak mu přijdou do ruky! V...
Izaiáš 28:25...Copak stále ryje brázdy a vláčí pole své? Copak jakmile urovná ornici, nezasívá kopr, nerozhazuje kmín?...
Izaiáš 30:19...bydlíš v Jeruzalémě, více plakat nebudešJakmile zazní tvé volání, zahrne svou milostí. Jakmile...
Izaiáš 31:3... a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duchJakmile Hospodin rukou pohrozí, zhroutí se pomocník, padne...
Izaiáš 33:3... Před tvým mocným hlasem národy utečoujakmile povstaneš, pohané se rozprchnou. Jejich kořist...
Izaiáš 37:9..."Habešský král vytáhl proti tobě do boje." Jakmile to uslyšel, vyslal posly k Ezechiášovi se slovy:...
Izaiáš 66:8...v jednom dni? Narodí se národ v jeden okamžikJakmile však Dcera sionská rodit začala, hned svoje děti na...
Jeremiáš 2:24...svými cestami, divoká oslice, zvyklá na pouštiJakmile lačně zavětříš, kdo zadrží tvůj chtíč? Kdokoli po...
Jeremiáš 2:27...‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvářjakmile je však stihne bída, volají: ‚Přijď a zachraň nás!'...
Jeremiáš 4:29...nevezmu zpátky, co jsem rozhodl, to nezměním." Jakmile zaslechli jezdce a lukostřelce, každé město se dalo...
Jeremiáš 6:24...sšikovaní do boje, Dcero sionská, proti tobě!" Jakmile jsme o nich slyšeli, ruce nám ochably. Jsme...
Jeremiáš 11:18..." Hospodin poučil a jsem to pochopiljakmile mi ukázal, co dělají. Byl jsem totiž důvěřivý jako...
Jeremiáš 15:16...žít - považ, jaké kvůli tobě snáším urážkyJakmile tvá slova přišla, ihned jsem je sněd, tvá slova ...
Jeremiáš 20:1...tvrdošíjní a nechtějí poslouchat slova!"  Jakmile kněz Pašchur, syn Imerův, který byl vrchním...
Jeremiáš 26:8...Jeremiáš mluví tato slova v Hospodinově chrámuJakmile ale Jeremiáš domluvil všechno, co mu Hospodin...
Jeremiáš 26:21...a proti této zemi přesně tak jako JeremiášJakmile král Joakim se všemi svými veliteli a velmoži...
Jeremiáš 36:11...lidu předčítal Jeremiášova slova z oné knihyJakmile Michajáš, syn Gemariáše, syna Šafanova, uslyšel...
Jeremiáš 36:23...ním stála nádoba se sálajícím řeřavým uhlímJakmile Jehudi přečetl tři čtyři sloupce, král je vždy...
Jeremiáš 39:4...i všichni ostatní velmoži babylonského králeJakmile je judský král Cidkiáš zahlédl, dal se se všemi...
Jeremiáš 41:7...je: "Pojďte za Gedaliášem, synem Achikamovým." Jakmile vešli dovnitř města, Išmael, syn Netaniášův, je se...
Jeremiáš 41:13...boje. Dostihli ho u Velkého rybníka v GibeonuJakmile všechen lid, který měl Išmael s sebou, uviděl...
Ezechiel 1:28... Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávyJakmile jsem to spatřil, padl jsem na tvář a tehdy jsem...
Ezechiel 3:17...řekl, "ustanovil jsem strážcem domu IzraeleJakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim varování....
Ezechiel 20:28... o níž jsem přísahal, že jim ji dám. Jenže onijakmile tam uviděli kdejaké vyšší návrší a kdejaký...
Ezechiel 23:17...vlezli do postele a poskvrnili ji svým chtíčemJakmile se však s nimi poskvrnila, hned se znechutili....
Ezechiel 23:40...k sobě zvaly mužské zdaleka, a hle, přicházelijakmile si pro poslaly. Kvůli nim ses koupala, oči si...
Ezechiel 29:7... Pro dům Izraele jsi byl jen rákosovou holíJakmile se rukou chopili, praskl jsi a bodl je do...
Ezechiel 33:3...vybere jednoho muže a ustanoví si ho za strážceJakmile uvidí, že na tu zem jde meč, zatroubí na polnici a...
Ezechiel 33:7... ustanovil jsem strážcem domu IzraeleJakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim varování....
Ezechiel 33:12...dome Izraele? Synu člověčí, řekni svým krajanůmJakmile se spravedlivý vzbouří, jeho spravedlnost ho...
Ezechiel 39:15...pak zemi znovu prozkoumají. Projdou skrze ni, a jakmile spatří lidskou kost, postaví vedle znamení, aby...
Ezechiel 42:14...věci ukládají, neboť je to svaté místoJakmile kněží vejdou dovnitř, nesmějí ze svatého místa...
Ezechiel 47:8...do údolí Arava, vlévá se do Mrtvého moře, a jakmile se vlije do moře, jeho voda se uzdraví. Kamkoli ta...
Daniel 2:13...tak, že nařídil popravy všech mudrců v BabylonuJakmile to nařízení vyšlo, začali mudrce popravovat a...
Daniel 3:5...všech národů a jazyků, přikazuje se vám totoJakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben...
Daniel 3:7...se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé pece!" Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národů a jazyků...
Daniel 3:15...soše, kterou jsem vztyčil? Jste teď připravenijakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben...
Daniel 6:21...hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jáměJakmile se k přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na...
Daniel 8:6...rohem mezi očima, sotva se země dotýkalJakmile se přiblížil k tomu dvourohému beranovi, kterého...
Daniel 9:23...tu teď proto, abych ti zjevil tajemství. Hnedjakmile ses začal modlit, byla vyslána odpověď a jsem ti...
Daniel 10:8... že se utíkali schovat. Zůstal jsem tedy sámJakmile jsem to veliké vidění spatřil, všechna síla ...
Daniel 10:9...jsem se vzchopit. Potom zaburácel jeho hlas, a jakmile jsem ten hlas uslyšel, padl jsem v mrákotách tváří...
Ozeáš 1:8...či jezdce, ale skrze Hospodina, jejich Boha." Jakmile Gomer odkojila Lo-ruchamu, znovu počala a porodila...
Ozeáš 13:13...křeče sevřou jej, on je však dítě nemoudréjakmile přijde jeho čas, opustit lůno se nechystá. Vyplatím...
Matouš 2:8...se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítěJakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít...
Matouš 2:9...mi to, abych se mu mohl jít poklonit i ." Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda,...
Matouš 3:16...veškerou spravedlnost." A tak mu nebránilJakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle,...
Matouš 8:34... Celé město hned vyšlo Ježíšovi naproti, a jakmile ho uviděli, žádali ho, opustí jejich kraj. ...
Matouš 13:21...přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálýJakmile kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování,...
Matouš 14:13... odplavil se odtud o samotě na pusté místoJakmile se to doslechly zástupy, vypravily se za ním pěšky...
Matouš 14:32...ho. "Proč jsi pochyboval, malověrný?" řekl muJakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli...
Matouš 17:24...bude vzkříšen." Učedníci z toho byli zdrceniJakmile přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí...
Matouš 27:34... dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučíJakmile to okusil, nechtěl to pít. Když ho ukřižovali,...
Marek 3:11...tlačili, aby se ho dotkli. A nečistí duchovéjakmile ho uviděli, před ním padali a křičeli: "Ty jsi Boží...
Marek 4:10...dodal: "Kdo uši k slyšení, slyš." Jakmile byl o samotě, ti, kdo byli s ním, se ho spolu s...
Marek 4:15... kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou titoJakmile uslyší, ihned přichází satan a bere Slovo, které do...
Marek 4:16...kterým se seje na skalnatou půdu, jsou pak titoJakmile uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají, ale...
Marek 4:32...do země, je nejmenší ze všech semen na zemiJakmile je však zaseto, roste, je větší než všechny...
Marek 5:2...se přeplavili přes jezero do gerasenského krajeJakmile vystoupil z lodi, ihned proti němu z hrobů vyšel...
Marek 5:6...a na horách, křičel a tloukl se kamenímJakmile z dálky uviděl Ježíše, přiběhl a padl před ním na...
Marek 5:16...oblečen a při zdravém rozumu, dostali strachJakmile jim očití svědkové vylíčili, jak to bylo s tím...
Marek 5:22...jeden z představených synagogy jménem Jairus, a jakmile ho uviděl, padl mu k nohám. Snažně ho prosil: "Moje...
Marek 6:54... přistáli u Genezaretu, kde zakotviliJakmile vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Zběhali...
Marek 9:15...lidí a znalce Písma, jak se s nimi dohadujíJakmile ho všichni v zástupu spatřili, byli ohromeni....
Marek 9:20...Přiveďte ho ke mně." A tak ho k němu přivedliJakmile ho chlapec uviděl, hned jím ten duch začal zmítat,...
Marek 9:28...ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstalJakmile přišel domů, učedníci se ho v soukromí ptali: "Proč...
Marek 10:47...cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn TimeůvJakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do...
Marek 14:45...políbím. Chopte se ho a veďte ho opatrně." Jakmile přišel, hned přistoupil k němu a políbil ho se...
Marek 16:2...pomazat Ježíše. Za svítání prvního dne v týdnujakmile vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si: "Kdo nám...
Lukáš 1:41...do Zachariášova domu a pozdravila AlžbětuJakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, děťátko v jejím...
Lukáš 1:44...čest, že ke mně přišla matka mého Pána! Hlejakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu...
Lukáš 2:15...Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle." Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli:...
Lukáš 5:6...nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím sítě." Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim...
Lukáš 5:11...řekl: "Neboj se. Od nynějška budeš lovit lidi." Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli...
Lukáš 7:13...byla vdova. Doprovázela ji spousta lidí z městaJakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k pohnut soucitem....
Lukáš 8:27...gerasenského kraje, který leží naproti GalilejiJakmile vystoupil na zem, setkal se s ním jeden muž z toho...
Lukáš 8:32...démoni prosili, aby jim dovolil vejít do nichJakmile jim to dovolil, vyšli z toho člověka a vešli do...
Lukáš 9:11...s nimi do ústraní poblíž města jménem BetsaidaJakmile se to dozvěděly zástupy, vydaly se za ním. Přijal...
Lukáš 9:32...Petr a jeho druhové však byli přemoženi spánkemJakmile se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže po...
Lukáš 15:5...a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajdeJakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, přijde domů...
Lukáš 15:9...dům a nebude pečlivě hledat, dokud ji nenajdeJakmile ji najde, svolá přítelkyně a sousedky: ‚Radujte se...
Lukáš 17:15...se ukázat kněžím." A jak šli, byli očištěniJakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a...
Lukáš 19:30...učedníků se slovy: "Jděte do vesnice před vámiJakmile tam přijdete, najdete přivázané oslátko, na kterém...
Lukáš 20:16...a vinici jiným." "To snad ne!" zvolalijakmile to uslyšeli. Podíval se na a řekl: "Co tedy...
Lukáš 22:66...ho zasypávali sprostými nadávkamiJakmile se rozednilo, sešli se starší lidu, vrchní kněží i...
Lukáš 23:6...celém Judsku! Začal v Galileji a došel sem!" Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se: "Takže ten člověk je...
Jan 1:37... jak prochází kolem, řekl: "Hle, Beránek Boží!" Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za...
Jan 2:9...vrchnímu správci svatby." A tak to udělaliJakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se...
Jan 7:32..." říkali, "udělá snad více zázraků než on?" Jakmile farizeové uslyšeli, že zástup o něm vede takové...
Jan 7:40...nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.) Jakmile to uslyšeli, mnozí v zástupu říkali: "Je to opravdu...
Jan 11:20...a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratremJakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti...
Jan 11:29...svou sestru Marii: "Mistr je tu a volá ." Tajakmile to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. (Ježíš...
Jan 11:32...k přidali. Mysleli si: "Jde plakat k hrobu." Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, a spatřila ho...
Jan 11:43...stojí kolem, aby uvěřili, že jsi poslal." Jakmile to dořekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď...
Jan 18:6..." řekl jim (a jeho zrádce Jidáš stál mezi nimi). Jakmile jim Ježíš řekl: "To jsem ," ucouvli a padli k...
Jan 19:6... ukřižovat!" vykřikli vrchní kněží a strážníjakmile ho uviděli. "Ukřižujte si ho sami," řekl jim Pilát....
Jan 21:7...Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť...
Skutky 5:37...lidí. Ale i jeho přívrženci se rozuteklijakmile zahynul. Proto vám říkám: Nechte ty lidi být a...
Skutky 13:43... aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotuJakmile bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé i zbožní...
Skutky 14:14...ověnčené býky a chtěl s lidmi začít obětovatJakmile to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli...
Skutky 16:10...a prosil ho: "Přijď do Makedonie a pomoz nám!" Jakmile Pavel přijal to vidění, ihned jsme se rozhodli...
Skutky 17:32...každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých." A jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se začali...
Skutky 19:34...rukou a chtěl před lidem pronést obhajobuJakmile však poznali, že je to Žid, všichni začali...
Skutky 20:1..." A po těchto slovech shromáždění rozpustil.  Jakmile to pozdvižení skončilo, Pavel svolal učedníky,...
Skutky 21:32... Ihned vzal vojáky a setníky a seběhl k nimJakmile uviděli velitele s vojáky, přestali Pavla bít....
Skutky 22:26...bičovat římského občana - navíc bez soudu?" Jakmile to setník uslyšel, odešel to ohlásit veliteli: "Dej...
Skutky 23:7...Stojím před soudem kvůli naději zmrtvýchvstání!" Jakmile to řekl, farizeové se začali se saduceji hádat, a...
Skutky 23:35...Když zjistil, že z Kilikie, řekl: "Vyslechnu jakmile se dostaví tvoji žalobci." Zatím ho nechal hlídat v...
Skutky 24:2...Tertullem, aby Pavla obvinili před prokurátoremJakmile byl Pavel předvolán, Tertullus přednesl obžalobu:...
Skutky 25:7...zasedl k soudu a poručil, předvedou PavlaJakmile se dostavil, obstoupili ho Židé, kteří přišli z...
Skutky 25:17...a dostal možnost hájit se proti jejich obviněníJakmile se tu sešli, beze všech odkladů jsem příštího dne...
Skutky 27:1...se neodvolal k císaři, mohl být propuštěn."  Jakmile bylo rozhodnuto, že vyplujeme do Itálie, svěřili...
Skutky 28:15... k Appiově tržišti a další ke Třem krčmámJakmile je Pavel uviděl, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V...
Římanům 7:2...vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žijeJakmile manžel zemře, je manželského zákona zproštěna....
Římanům 7:9...hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a jsem zemřel....
Římanům 11:27...bezbožnost. Toto pak bude smlouva s nimijakmile odstraním jejich hřích." Co do evangelia se tedy...
Římanům 15:28...duchovních věcech, musí jim zase pomoci hmotněJakmile ten úkol splním a předám jim výtěžek sbírky,...
1. Korintským 13:10...části totiž poznáváme a jen z části prorokujemejakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne....
1. Korintským 16:3... aby se sbírky nekonaly teprve, když přijduJakmile přijdu, dám vámi schváleným mužům doporučující...
2. Korintským 3:16...jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí. Pán je Duch,...
2. Korintským 10:6...každou myšlenku k poslušnosti Kristu, a jakmile bude vaše poslušnost úplná, budeme připraveni...
Filipským 2:23...jako syn otci. Doufám, že ho k vám pošlujakmile se dozvím, co se mnou bude. Spoléhám ovšem v Pánu...
Židům 5:9...Syn, naučil se z toho, co vytrpěl, poslušnostiJakmile dosáhl cíle, stal se pro všechny, kdo jej...
Židům 11:24...se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíšjakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal...
Jakub 1:15...jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíčjakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt...
Zjevení 5:8...a vzal tu knihu z pravice Sedícího na trůnu, a jakmile ji vzal, ty čtyři bytosti a těch čtyřiadvacet...
Zjevení 12:4...ženu, která měla porodit, aby její dítě sežraljakmile ho porodí. Ale když porodila syna, muže, který ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |