Jakým

Hledám varianty 'jakým' [ jakým (14) jaký (31) jakou (40) jakému (1) jakém (2) jakého (3) jaké (72) jaká (32) jací (1) ]. Nalezeno 175 veršù.
Genesis 30:26...jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přecejakou službu jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě...
Genesis 30:28...kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak...
Genesis 38:29...zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno Peres,...
Genesis 46:33...mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá sejaké máte zaměstnání, odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli...
Genesis 47:3...pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji...
Genesis 49:28...jim žehnal. Každému z nich udělil požehnáníjaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke...
Exodus 1:16...Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozorjakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to...
Exodus 3:9...Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útiskjakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu k...
Exodus 3:13...otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který...
Exodus 4:28...všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslaljaká všechna znamení mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do...
Exodus 9:18...Zítra touto dobou způsobím hrozné krupobitíjaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle...
Exodus 21:22...ublížení nedojde, musí pachatel zaplatit pokutujakou mu uloží manžel ženy; zaplatí podle rozhodnutí...
Exodus 32:22...Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víšjaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám...
Exodus 34:10...smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divyjaké se neděly v žádném národě na celé zemi. Všechen lid,...
Leviticus 10:1...a obětovali před Hospodinem nepatřičný oheňjaký jim nepřikázal. Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a...
Leviticus 24:20...zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zubJaké zmrzačení způsobil, takové mu bude způsobeno. Kdo...
Leviticus 27:12...Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horšíJakou cenu kněz určí, taková bude. Bude-li majitel chtít...
Numeri 4:32...příslušnou službou. Každému jmenovitě určítejaké břemeno nosit. To bude služba merarijských rodů při...
Numeri 13:18...do Negevu, potom vystupte do hor a podívejte sejaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo...
Numeri 13:19... Je silný, nebo slabý? Je jich málo, nebo hodněJaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou...
Numeri 13:20...města, v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněnáJaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v stromy, nebo...
Numeri 22:8...jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělímjakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští hodnostáři...
Jozue 5:14...jsem tu."Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro svého služebníka?" zeptal se....
Jozue 14:11...ale silný jako tehdy, když vyslal MojžíšJakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k...
Jozue 18:9...vyrazili, prošli tu zem a zapsali na svitekjaká města připadají na sedm podílů. Potom se vrátili k...
Jozue 22:17...hřích u Peoru? Dodnes jsme se od něj neočistiliJaká rána tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A vy se dnes...
Soudců 5:22...se proud potoka Kíšonu. Šíje silných pošlapejJaký dusot kopyt koní, prudký, prudký hřebců trysk!...
Soudců 13:17...) Tehdy se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá...
Soudců 20:34... Strhl se prudký boj. Benjamínci vůbec nevědělijaká pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před...
Soudců 20:41...voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci vidělijaká pohroma se blíží, zhrozili se. Dali se před Izraelci...
1. Samuel 6:4... proč se jeho ruka od vás neodvracela." "A jaké odškodnění s máme poslat zpět?" otázali se. "Pět...
1. Samuel 8:9...teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jimjakým způsobem nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy...
1. Samuel 8:11...se na něm dožadoval krále. "Toto je způsobjakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny,...
1. Samuel 14:38... všichni vůdcové vojska! Zkoumejte a zjistětejaký hřích byl dnes spáchán. Jakože je živ Hospodin,...
1. Samuel 18:18...) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem jaký mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeli, abych se...
1. Samuel 23:9...Davida i jeho muže. David se ale dozvěděljakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl knězi Abiatarovi:...
1. Samuel 25:10... Když se odmlčeli, Nábal se na rozkřikl: "Jaký David? Jaký syn Jišajův? Všude je teď plno sluhů,...
1. Samuel 26:18...pronásleduje svého služebníka? Co jsem provedlJaký zločin jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králi a...
2. Samuel 17:10...lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto...
2. Samuel 18:5...- vždyť je to můj chlapec!" Celé vojsko slyšelojaké příkazy dal král všem velitelům ohledně Abšaloma. A...
2. Samuel 18:12...nevztáhl! Slyšeli jsme přece na vlastní ušijaké rozkazy dal král tobě, Abišajovi a Itajovi: ‚Dávejte...
2. Samuel 19:29...ale svému služebníku dovolil jíst u tvého stoluJaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještě u...
1. Královská 10:5...služebníků a jejich roucha, jeho číšníky i tojaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto...
1. Královská 11:41...Šalomounovy skutky - co všechno vykonaljakou měl moudrost - o tom se, jak známo, píše v Knize...
1. Královská 15:23...skutky - jak byl udatný, co všechno vykonaljaká města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 22:39... Ostatní Achabovy skutky - co všechno vykonaljaký postavil palác vykládaný slonovinou a jaká všechna...
2. Královská 8:12...ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého zla se dopustíš na synech Izraele. Jejich opevněná...
2. Královská 20:8...byl uzdraven. Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znamení, že Hospodin uzdraví a že třetího...
2. Královská 21:11...král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před ním páchali Emorejci, a svými hnusnými modlami...
2. Královská 21:17...Ostatní Menašemovy skutky - co všechno vykonaljaký hřích spáchal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Letopisů 16:12...síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujtejaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodl. Vy, símě...
1. Letopisů 29:25... Obdařil ho takovou královskou vznešenostíjakou před ním neměl žádný izraelský král. David, syn...
2. Letopisů 9:4...roucha, jeho číšníky a jejich roucha i tojaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto...
2. Letopisů 12:8... Stanou se ale jeho služebníky, aby poznalijaké je to sloužit mně a jaké sloužit královstvím světa."...
2. Letopisů 20:17...na vás. Stůjte na svých místech a uvidítejakou záchranu vám Hospodin přichystal. Nebojte se ani se...
2. Letopisů 28:9...Judu, a tak vám je vydal do rukou. Zuřivost, s jakou jste je povraždili, ale volá do nebe! A k tomu si...
2. Letopisů 30:22...uznání všem levitům za velikou svědomitost, s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené...
2. Letopisů 36:8...chrámu. Ostatní Joakimovy skutky i tojaké ohavnosti páchal a čím se provinil, to vše je sepsáno...
Nehemiáš 2:18...jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou rukujaká slova ke mně pronesl král. "Pojďme stavět!" řekli na...
Nehemiáš 9:10...věděl, jak je krutě trápili. Získal sis jménojaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělil, prostředkem...
Nehemiáš 13:7...vrátil se do Jeruzaléma. Tehdy jsem se dozvěděljakou špatnost Eliašib provedl, když Tobiášovi poskytl...
Ester 5:6... Nad pohárem vína se král Ester otázal: "Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se...
Ester 5:11...přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jimjaký je proslulý boháč a kolik synů a čím vším ho král...
Ester 7:2...vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání, královno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl...
Ester 9:12...Co asi udělali v ostatních provinciích říše? Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej cokoli dalšího a...
Job 26:3...pomoci! Jak jsi bezmocného přímo zachránilJakou radu jsi bláhovému udělil! Jak hluboké pochopení jsi...
Job 26:4...jsi tu projevil! Komu chceš tyhle řeči vykládatJaký duch to z tebe promlouvá? Mrtví se před Bohem chvějí v...
Job 31:2...očima, že se nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry...
Job 40:16...živí se trávou jako dobytče. Jen se podívejjakou sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem...
Žalmy 78:40...se nevrátí. Kolikrát jen ho v poušti dráždilijakou ho v pustině trápili bolestí! Znovu a znovu Boha...
Žalmy 89:48...plát? Jak krátký je můj život - vzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy...
Žalmy 105:5...síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujtejaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodl. Vy, símě...
Kazatel 6:8...lidská ústa, duše však přesto zůstává hladováJakou výhodu moudrý před hlupákem? K čemu je chudákovi,...
Izaiáš 7:17...na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časyjaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy - přivede...
Izaiáš 14:4... si zazpíváš tento posměšek o babylonském králiJaký konec potkal tyrana! Jeho hrůzovláda skončila!...
Izaiáš 33:13... dalecí, co jsem vykonal, poznejte, blízcíjakou sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá...
Izaiáš 33:19... neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řečijaká se neslyší, koktavý jazyk, jejž nelze pochopit. Pohleď...
Izaiáš 38:22...ji na vřed, a bude uzdraven." Ezechiáš se ptal: "Jaké dostanu znamení, že znovu vejdu do Hospodinova domu?")...
Jeremiáš 9:18...víček nám kanou. Ze Sionu je slyšet bědováníJaká zkáza nás to potkala, jak hrozná ostuda! Musíme...
Jeremiáš 11:19...jako beránek vedený na porážku, netušil jsemjaké úklady na chystají: "Porazme strom i s ovocem, ze...
Jeremiáš 15:15...Ve své trpělivosti mi ještě dovol žít - považjaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá slova přišla,...
Jeremiáš 23:33...někdo z lidu nebo z proroků či z kněží zeptá: ‚Jaký je ortel od Hospodina?' - odpovíš: ‚Jaký ortel?...
Jeremiáš 23:40... Uvalím na vás věčnou pohanu a věčnou potupujaká se nedá zapomenout!" Hospodin mi dal vidění: Hle -...
Jeremiáš 24:2...Babylonu.) V jednom koši byly velmi krásné fíkyjaké uzrávají mezi prvními. V druhém koši byly velmi špatné...
Jeremiáš 31:32...uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvujakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za...
Jeremiáš 42:2...Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíšjaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám Hospodin,...
Jeremiáš 48:29...nezměrné, o tom, jak se chová pyšně a zpupnějaké srdce naduté. Znám, praví Hospodin, jeho vztek;...
Pláč 1:11...naživu. Pohleď, Hospodine, jen se podívej, v jaké jsem hrozné potupě! Není to pro vás vůbec nic, všichni...
Ezechiel 3:23...stála tam Hospodinova sláva! Právě taková slávajakou jsem viděl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář....
Ezechiel 8:9...se průchod. "Vejdi," řekl mi, "a podívej sejaké strašné ohavnosti tu páchají." Vešel jsem tedy a...
Ezechiel 15:4...spálení. Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K jakému užitku se použít? Hle - ani když bylo celé,...
Ezechiel 16:44...Každý, kdo mluví v příslovích, o tobě prohlásí: ‚Jaká matka, taková dcera!' Jsi dcerou své matky, která...
Ezechiel 20:4...Obviň je, synu člověčí, jen je obviň. Pověz jimjaké ohavnosti páchali jejich otcové. Řekni jim: Tak praví...
Ezechiel 20:29...jim vůněmi a vylévali úlitby. Ptal jsem se: K jaké výšině to šplháte? ( dodneška se říká Báma,...
Ezechiel 33:30...a jedni druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme sijaké slovo přišlo od Hospodina.' Přichází jich k tobě celé...
Ezechiel 42:6...byly ve třech poschodích a neměly sloupyjaké stály na nádvoří; proto se budova od země stupňovitě...
Daniel 5:11...otce prokázal jasnozřivost, důvtip a moudrostjakou mívají bohové. Král Nabukadnezar, tvůj otec, jej...
Daniel 7:11...knihy. Díval jsem se dál, neboť jsem slyšeljaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak...
Daniel 12:1...tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastanejaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom...
Joel 2:2...po horách, blíží se veliká a mocná armádajaká odpradávna nikdy nebyla a navěky nebude žádná...
Abdiáš 1:5...na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrkyJaké však bude tvé neštěstí! Jak jen Ezaua vyplení! Jak...
Jonáš 1:8...to neštěstí! Co jsi zač? Odkud cestuješ? Z jaké jsi země? Z jakého národa?" Odpověděl jim: "Jsem...
Zachariáš 9:17... Jak drahokamy v čelence pak zazáří v jeho zemiJaká krása! Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní sil,...
Matouš 5:46...a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivéJakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás?...
Matouš 7:2... abyste nebyli souzeniJakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou...
Matouš 21:23...k němu vrchní kněží a starší lidu se slovy: "Jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" " se vás...
Matouš 21:24...to Ježíš. "Když mi odpovíte, i vám odpovímjakým právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe,...
Matouš 21:27...mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy neřeknujakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíte?...
Matouš 24:3...o samotě. "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?" Ježíš jim...
Matouš 24:21...sobotní den. Tehdy totiž nastane velké souženíjaké do doby nebylo od počátku světa a jaké nikdy...
Matouš 26:4...vrchní kněží se staršími lidu, aby se poradilijakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli...
Marek 3:8...a z okolí Týru a Sidonu. Když slyšelijaké věci dělal, přišla jich k němu velká spousta. Proto...
Marek 4:24...jim také: "Dávejte pozor na to, co posloucháteJakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě vám...
Marek 4:30..." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží královstvíJakým podobenstvím ho představíme? Je jako zrnko hořčice,...
Marek 11:28...kněží, znalci Písma a starší lidu se slovy: "Jakým právem to všechno děláš? Kdo k tomu zmocnil?!"...
Marek 11:29...jim Ježíš. "Odpovězte mi a vám pak řeknujakým právem to dělám. Byl Janův křest z nebe, nebo z lidí?...
Marek 11:33...mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy nepovímjakým právem to dělám," řekl jim Ježíš. Tehdy jim začal...
Marek 13:1...mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleďjaké kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké...
Marek 13:4...se ho v soukromí ptali: "Řekni nám, kdy to budeJaké bude znamení času, kdy se to všechno naplní?" Ježíš...
Marek 13:19...nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny souženíjaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké...
Lukáš 1:43...jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůnaJaká čest, že ke mně přišla matka mého Pána! Hle, jakmile...
Lukáš 6:32...chovali k vám. Když milujete ty, kdo milují vásjaká je to zásluha? I hříšníci přece milují ty, kdo milují...
Lukáš 6:33...se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vámjaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci....
Lukáš 6:34...těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátíjaká je to zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž...
Lukáš 6:38... natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručíJakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno."...
Lukáš 7:39...je to za ženu, která se ho dotýká. Copak nevíjaká je to hříšnice?!" "Šimone," oslovil ho Ježíš, "chci ti...
Lukáš 9:47... kdo z nich je největší. Když Ježíš viděljaké myšlenky mají v srdci, vzal dítě, postavil je vedle...
Lukáš 12:39... blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se...
Lukáš 12:56...úkazy na zemi i na nebi; jak to, že nerozeznátejaký je teď čas? A proč ani sami nepoznáte, co je...
Lukáš 20:2... znalci Písma a starší se slovy: "Řekni námjakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" Odpověděl...
Lukáš 20:8..."Nevíme, odkud." "Ani vám tedy neřeknujakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. Tehdy se...
Lukáš 21:7...zbořeno." "Mistře, kdy to bude?" zeptali se ho. "Jaké bude znamení času, kdy se to stát?" "Dávejte pozor,...
Jan 1:14...žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávujakou od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy....
Jan 2:18...pro tvůj dům pohltí.") Židé mu na to řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte...
Jan 6:14...zbyly po těch, kdo jedli. Když lidé vidělijaký zázrak udělal, říkali: "Je to opravdu ten Prorok,...
Jan 6:30...- abyste věřili v toho, kterého on poslal." "Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti?"...
Jan 7:3...a vydej se do Judska, i tvoji učedníci vidíjaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá...
Jan 12:33...potáhnu všechny k sobě." (Těmito slovy naznačiljakou smrtí zemřít.) Zástup mu odpověděl: "My jsme...
Jan 18:32...se naplnila Ježíšova slova, jimiž naznačovaljakou smrtí zemřít.) Pilát se vrátil do paláce a zavolal...
Jan 21:19..., kam nechceš." (To řekl, aby mu naznačiljakou smrtí oslaví Boha.) Po těch slovech mu řekl:...
Skutky 4:7...Petra s Janem doprostřed a vyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petr,...
Skutky 7:49...je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožkuJaký mi chcete stavět dům, praví Hospodin, a jaké místo,...
Skutky 15:12...poslouchali Barnabáše a Pavla, kteří vyprávělijaké divy a zázraky skrze Bůh konal mezi pohany. Když...
Skutky 17:19...na Areopag se slovy: "Mohli bychom vědětjaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně, a tak...
Skutky 24:20...tebou a žalovat . Anebo řeknou zde titojaký zločin na našli, když jsem stál před Veleradou....
Skutky 26:4... vyslechni trpělivě. Všichni Židé vědíjaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v vlasti a potom...
Římanům 3:27...v Ježíše. Kde je tedy chlouba? Byla vyloučenaJakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale zákonem víry. Máme...
Římanům 8:3...Syna, aby se vypořádal s hříchem v tělejaké hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby...
Římanům 10:15...někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!" Ne...
Římanům 13:11...naplněním Zákona láska. A ještě něco. Rozumějtejaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku....
1. Korintským 1:4... Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž za tojaké Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíši: byli jste...
1. Korintským 5:1... že je mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvojaké se nenajde ani mezi pohany - někdo prý žije s...
1. Korintským 15:35...Někdo ale řekne: "Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?" Blázne! To, co seješ, neožije, dokud...
1. Korintským 15:48...byl z prachu země, druhý člověk je z nebeJaký byl ten z prachu země, takoví jsou ti pozemští, a jaký...
1. Korintským 16:1...jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokynyjaké jsem dal církvím v Galacii: Prvního dne v týdnu ...
2. Korintským 6:14...se teď otevřete vy. Nespřahejte se s nevěřícímiJaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může...
2. Korintským 6:15...Jaký může mít vztah světlo s temnotouJaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící...
2. Korintským 6:16...s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společnéJaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece...
2. Korintským 7:11...zármutek však působí smrt. Jen se podívejtejakou ve vás ten zbožný zármutek způsobil snahu a ochotu k...
2. Korintským 7:13...povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale potěšilojakou radost z vás měl Titus. Všichni jste ho občerstvili...
2. Korintským 10:11...a řeč ubohá. Kdo to říká, si uvědomí, že jací jsme na dálku ve svých dopisech, takoví budeme i v...
Galatským 2:9...Jan, považovaní za sloupy církve, tedy poznalijakou jsem dostal milost, a podali mně i Barnabášovi...
Efeským 1:18... Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho...
Efeským 3:18... abyste spolu se všemi svatými mohli postihnoutjaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu...
Filipským 1:30... ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný bojjaký jste viděli u , a jak slyšíte, vedu jej i nadále. ...
Koloským 2:1...on ve mně mocně působí. Chci, abyste vědělijaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v Laodikeji, a...
1. Tesalonickým 4:2...- žijte tak, abyste se líbili Bohu. Víte přecejaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista. Boží...
2. Timoteus 3:11... potkala v Antiochii, v Ikoniu a v LystřeJaká pronásledování jsem přestál! Pán ale ze všech...
Židům 8:9...a s domem Judy. Ne ovšem takovou smlouvujakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za...
Židům 12:3...a usedl po pravici Božího trůnu. Uvědomte sijaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste...
1. Petr 4:3...ale Boží vůli. máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých vášních, v...
1. Petr 4:17...dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátekjaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? "Je-li...
1. Jan 3:1...žije spravedlivě, se narodil z něj. Pohleďtejakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími...
Zjevení 9:3...na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková mocjakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby neškodily...
Zjevení 16:18...a veliké zemětřesení - tak veliké zemětřeseníjaké nebylo, co jsou lidé na zemi. To veliké město se tehdy...

Slova obsahující jakým: jakým (14) jakýmkoli (5) jakýmsi (1) kdejakým (9) nějakým (3) nějakými (1) všelijakým (2) všelijakými (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |