Jákobova

Hledám varianty 'jákobova' [ jákobův (40) jákobovým (3) jákobových (5) jákobovy (8) jákobovu (12) jákobovou (1) jákobovo (2) jákobovi (82) jákobově (7) jákobova (13) ]. Nalezeno 168 veršù.
Genesis 25:30... přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho...
Genesis 25:33... Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten...
Genesis 27:6... aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká...
Genesis 27:15... které měla doma, oblékla je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou část krku kůzlečími...
Genesis 27:17... který připravila, pak dala do rukou svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otci a řekl: "Otče!" A ten řekl:...
Genesis 27:21...ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda...
Genesis 27:22...otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce...
Genesis 27:30...požehnáni, kdo ti žehnají!" A vtom, jakmile Izák Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce...
Genesis 28:6... matky Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si...
Genesis 29:13... Jakmile Lában uslyšel zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a...
Genesis 29:23... Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl jiJákobovi a ten s spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée...
Genesis 30:1... Tehdy přestala rodit. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi:...
Genesis 30:7...otrokyně Bilha pak počala znovu a porodila Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se...
Genesis 30:9...rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi...
Genesis 30:10...ji Jákobovi za ženu. Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a...
Genesis 30:12... Štěstí. A když Léina otrokyně Zilpa porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy...
Genesis 30:17...spal s . A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to,...
Genesis 30:19... Odměna. Potom Léa počala znovu a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil...
Genesis 30:25...mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť ,...
Genesis 30:42...nekladl. A tak byl Lábanův dobytek neduživý, ale Jákobův statný. Takto se ten muž nesmírně rozmohl, takže...
Genesis 31:3... mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému...
Genesis 31:22...vydal se směrem ke gileádským horám. Lában seJákobově útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedy s sebou...
Genesis 31:24...navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob...
Genesis 31:26...druhy se utábořili v gileádských horách.) Lában Jákobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl...
Genesis 31:29...mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože...
Genesis 31:33... že je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček, ale...
Genesis 31:43...a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou dcery, tyto děti...
Genesis 31:51...člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten...
Genesis 32:7...ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátiliJákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ...
Genesis 32:26... udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť ,...
Genesis 34:1...ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si jednou vyšla navštívit domorodé...
Genesis 34:3...se a spal s - znásilnil ji. Přilnul aleJákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si ji a mluvil s...
Genesis 34:6... Šechemův otec Chamor se mezitím vypravilJákobovi, aby s ním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové...
Genesis 34:7...k Jákobovi, aby s ním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to...
Genesis 34:13...mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi lstivě,...
Genesis 34:19...a ten mládenec neváhal tu věc vykonat, neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny...
Genesis 34:25... Třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý...
Genesis 34:27...meče. Vzali Dínu z Šechemova domu a odešliJákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde...
Genesis 35:1...sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli...
Genesis 35:4...mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice...
Genesis 35:5...dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát přišel...
Genesis 35:9... Izák jej proto nazval Alon-bachut, Dub nářkůJákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a...
Genesis 35:23... Jákob měl dvanáct synů. Synové Léy: RubenJákobův prvorozený, Šimeon, Levi, Juda, Isachar a Zabulon....
Genesis 35:26...Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu. Tak...
Genesis 37:2...v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce...
Genesis 42:29...nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno, co je...
Genesis 45:25...A tak odešli z Egypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se...
Genesis 46:8...přišli do Egypta - Jákob a jeho synové: RubenJákobův prvorozený. Rubenovi synové: Chanoch, Palu, Checron...
Genesis 46:15... Elon a Jachleel. To jsou potomci Léy, které Jákobovi porodila v Padan-aramu stejně jako dceru Dínu -...
Genesis 46:18...Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osob. Synové Ráchel, Jákobovy...
Genesis 46:19...Jákobovi - celkem 16 osob. Synové RáchelJákobovy manželky: Josef a Benjamín. Josefovi se v Egyptě...
Genesis 46:22... Mupim, Chupim a Ard. To jsou potomci, kteří se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem 14 osob. Syn Danův:...
Genesis 46:25...Lában daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi - celkem 7 osob. Celkový počet těch, kdo vyšli z...
Genesis 46:26...- celkem 7 osob. Celkový počet těch, kdo vyšliJákobových beder a přišli s ním do Egypta (kromě manželek...
Genesis 46:27...v Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišloJákobova domu do Egypta 70 osob. Juda byl vyslán napřed,...
Genesis 48:2...své dva syny, Manasese a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!"...
Genesis 49:2...dnech budoucích. Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi: Rubene, tys...
Genesis 49:7...prchlivost, že je tak krutá! Rozdělím jeJákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe tví bratři...
Genesis 49:24... přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného Jákobova. Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha tvého...
Genesis 50:12...dostalo jméno Abel-micrajim, Smutek EgyptaJákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal....
Genesis 50:24...kterou s přísahou zaslíbil Abrahamovi, IzákoviJákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k...
Exodus 1:5...a Neftalí, Gád a Ašer. Celkem vyšloJákobových beder sedmdesát osob. Josef byl v Egyptě....
Exodus 3:6...Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť se bál...
Exodus 3:15...vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' To je navěky jméno a tak budu připomínán po...
Exodus 3:16... Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, IzákůvJákobův - a řekl: Obrátil jsem zřetel k vám i k tomu, co se...
Exodus 4:5...jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí."...
Exodus 6:3...Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, IzákoviJákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal...
Exodus 6:8...jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, IzákoviJákobovi, a dám vám ji za dědictví. jsem Hospodin.'"...
Exodus 19:3...na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co...
Exodus 33:1...země, kterou jsem zaslíbil Abrahamovi, IzákoviJákobovi s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před...
Numeri 23:10... jenž se nepočítá mezi národy. Kdo sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí...
Numeri 23:21...on žehná, to nezvrátím. Nevidí se trápeníJákobovi, nejsou na dohled těžkosti v Izraeli. Hospodin,...
Numeri 23:23... silou rohů buvolích. Není žádné věštby proti Jákobovi, není zaklínání proti Izraeli. Vše se včas oznámí...
Numeri 32:11...jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, IzákoviJákobovi, neboť se mi nevydali cele. Jen Káleb, syn Jefunův...
Deuteronomium 1:8...přísahal vašim otcům Abrahamovi, IzákoviJákobovi, že ji jim a po nich jejich semeni." Tenkrát...
Deuteronomium 6:10...zaslíbil tvým otcům Abrahamovi, IzákoviJákobovi. ti v veliká a krásná města, která jsi...
Deuteronomium 9:5...odpřisáhl tvým otcům, Abrahamovi, IzákoviJákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou...
Deuteronomium 29:12...jak to přísahal tvým otcům Abrahamovi, IzákoviJákobovi. Tuto přísežnou smlouvu uzavírám nejen s vámi...
Deuteronomium 30:20...přísahal tvým otcům, Abrahamovi, IzákoviJákobovi, že jim ji . Když Mojžíš domluvil tato slova...
Deuteronomium 33:4... jenž Mojžíš vydal nám, dědictví shromáždění Jákobova. Ješurunovi stal se králem, vůdcové lidu když...
Deuteronomium 33:28...říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečíJákobův příbytek nikdo neruší v zemi obilí a vína, kde z...
Deuteronomium 34:4...jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, IzákoviJákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti...
2. Samuel 23:1... tak praví povýšený Nejvyšším, jehož pomazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec izraelský. Promlouvá ze ...
1. Letopisů 16:17...s Abrahamem, na přísahu, již složil před IzákemJákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael:...
Žalmy 20:2... Hospodin vyslyší v den soužení, jméno Boha Jákobova kéž ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně,...
Žalmy 22:24...Ctitelé Hospodina, chvalte jej, všechno símě Jákobovo, slavte jej, všechno símě Izraele, ctěte jej!...
Žalmy 24:6...kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru,...
Žalmy 46:8...námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak...
Žalmy 46:12...námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových...
Žalmy 75:10... k sedlině! se však budu navěky radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem ničemům rohy usekám,...
Žalmy 76:7...všichni bojovníci, rukama pohnout nemohli. Bože Jákobův, když tys jim pohrozil, jezdec i s koněm do mrákot...
Žalmy 77:16...mezi národy! Svou paží vykoupil jsi svůj lidJákobovy a Josefovy potomky. séla Vody , Bože, viděly,...
Žalmy 78:5...síle, o zázracích, jež učinil. Svědectví stvrdil Jákobovi, Izraeli svěřil učení, o kterém přikázal otcům...
Žalmy 78:21...opatřit?" Hospodin slyšel to a hněval se, proti Jákobovi vzplanul plamenem, vykypěl hněvem na Izrael....
Žalmy 81:2... Žalm Asafův. Zpívejte Bohu, naší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte! zazní hudba, zvučí tamburína,...
Žalmy 81:5...zní ustanovení dané Izraeli, tak to rozhodl Bůh Jákobův. Na svědectví to uložil Josefovi, když vystoupil...
Žalmy 84:9... slyš mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla Štíte náš, Bože, pohlédni, svého pomazaného...
Žalmy 87:2...Hospodin brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky. Jak slavné věci o tobě říkají, město...
Žalmy 94:7...sirotky! Říkají: "Hospodin to přece nevidí, Bůh Jákobův se to nedozví!" Pochopte to, vy tupci největší, kdy...
Žalmy 99:4...ty jsi rovnost stanovil, právo a spravedlnostJákobovi konáš ty. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte...
Žalmy 105:10...s Abrahamem, na přísahu, již složil před IzákemJákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael:...
Žalmy 114:1...Haleluja! Když Izrael vycházel z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží...
Žalmy 114:7...Třes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova! On obrací skálu v jezero, nejtvrdší skálu v...
Žalmy 132:2...- na to, co Hospodinu přísahal, když Mocnému Jákobovu složil slib: "Jistěže nevejdu do svého domu, na...
Žalmy 132:5... dokud nenajdu domov Hospodinu, příbytek Jákobovu Mocnému." O jeho Truhle jsme v Efratě slyšeli,...
Žalmy 146:5...se rozplynou v ten den. Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina, svého Boha, spoléhá! On...
Žalmy 147:19...tečou, když větrem zafouká. Zjevil své slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dal. Žádnému národu to...
Izaiáš 2:3..."Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my...
Izaiáš 2:5...meč, nikdy se nebudou chystat do boje. Dome Jákobův, pojďme, choďme v Hospodinově světle! Ty jsi však...
Izaiáš 2:6...světle! Ty jsi však opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východu a filištínského...
Izaiáš 8:17...na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu na něj čekat s nadějí. Hle - a děti,...
Izaiáš 9:7...zástupů to způsobí! Pán poslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na Izrael. Dozví se o tom všechen lid,...
Izaiáš 10:20...pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachrání z domu Jákobova, nebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale budou...
Izaiáš 14:1... Přidají se k nim i cizinci a připojí se k domu Jákobovu. Národy se jich ujmou a přivedou je zpět domů a...
Izaiáš 17:4...Izraelců - tak praví Hospodin zástupů. V ten den Jákobova sláva uvadne a jeho vypasené tělo vyhubne. Bude to...
Izaiáš 27:9...od východu vítr udeří. Tak tedy budou očištěny Jákobovy viny a odstranění jeho hříchu přinese ovoce:...
Izaiáš 29:22...Hospodin, jenž vykoupil Abrahama, říká o domu Jákobovu: Jákob nebude dále zahanben, blednout strachy...
Izaiáš 29:23...dílo rukou mých, tehdy jméno posvětí, Svatému Jákobovu svatost přisoudí; před Bohem Izraele budou bázeň...
Izaiáš 41:14...strach, sám ti pomáhám!" Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova! sám ti pomáhám, praví...
Izaiáš 41:21... Předneste svou při, praví Hospodin. Král Jákobův říká: Předložte důkazy! Pojďte nám, vy modly,...
Izaiáš 44:5...u řeky. Jeden řekne: "Patřím Hospodinu" a druhý Jákobovo jméno ponese, další si na ruku napíše "Hospodinův"...
Izaiáš 45:4... volá jménem tvým. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli svému vyvolenému Izraeli jsem zavolal...
Izaiáš 45:19...skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jákobovým potomkům: "Hledejte v prázdnotě!" jsem...
Izaiáš 46:3... musejí odejít do zajetí. Slyšte , dome Jákobův, všichni, kdo pozůstali domu Izraelovu, vy, které...
Izaiáš 48:1... nezachrání nikdo z nich! Slyšte to, dome Jákobův, vy, kdo se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo jste...
Izaiáš 49:6...Málo na tom, abys jako můj služebník obnovil Jákobovy kmeny a přivedl nazpět ty, kdo z Izraele přežili....
Izaiáš 49:26...poznají, že Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. Toto praví Hospodin: Kde je...
Izaiáš 58:1...polnici. Ohlas mému lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hřích. Den co den prý hledají, cesty by...
Izaiáš 59:20...Sionu přijde Ten, jenž je vykoupí - k těm, kdoJákobovi opouštějí hřích, praví Hospodin. A toto bude ...
Izaiáš 60:16...a poznáš, že Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. Místo bronzu přinesu ti zlato a...
Izaiáš 65:9...se svými služebníky: Všechny je nezničím. Z Jákobových beder vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo ...
Jeremiáš 2:4... praví Hospodin." Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobův, všechny rodiny Izraelova domu! Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 5:20...v jiné zemi sloužit cizákům.' Oznamte to v domě Jákobově, v Judsku to rozhlaste: Poslouchejte, vy nechápaví...
Jeremiáš 10:16...na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen...
Jeremiáš 30:7...Běda, bude to hrozný den jako žádný jiný, čas Jákobova soužení - bude z něj ale zachráněn. Toho dne,...
Jeremiáš 30:18...Tak praví Hospodin: "Hle, přivedu ze zajetí Jákobovy stany, nad jeho příbytky se slituji. Město se...
Jeremiáš 51:19...na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen...
Pláč 1:17... chybí mu těšitel. Hospodin vzbudil proti Jákobovi všechny nepřátele z okolí; Jeruzalém je mezi nimi...
Pláč 2:2...nohou. Hospodin bez milosti pohltil všechny Jákobovy příbytky. Ve své prchlivosti rozbořil opevnění...
Pláč 2:3...odvrátil od něj svou pravici. Vzplanul proti Jákobovi plamenem jak oheň, jenž vše spaluje. Jako nepřítel...
Ezechiel 20:5...vyvolil Izrael, složil jsem přísahu potomstvu Jákobova domu a dal jsem se jim poznat v Egyptě. Přísahal...
Ezechiel 28:25...ve své zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi. Budou v bydlet bezpečně, budou si stavět domy...
Ezechiel 37:25...bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi a ve které bydleli jejich otcové. Budou v ...
Amos 3:13...damaškových polštářích. Slyšte to a varujte dům Jákobův, praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: V den, kdy s...
Amos 6:8...při sobě - Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi...
Amos 8:7...prodávali otruby?" Hospodin přísahá při Pýše Jákobově: "Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek." Copak...
Amos 9:8...na tomto hříšném království! Vyhladím dům Jákobův ze země, nevyhladím je však úplně, praví Hospodin....
Abdiáš 1:10...každý zahyne! Kvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovi, tvém bratrovi, budeš zahalen do ostudy, vyhlazen...
Abdiáš 1:17...však bude záchrana a ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpět svůj dědičný majetek. Dům Jákobův...
Abdiáš 1:18...Jákobův pak získá zpět svůj dědičný majetek. Dům Jákobův pak bude ohněm a Josefův dům plamenem, dům Ezauův...
Micheáš 1:5... vodě stékající horským úbočím. A to vše kvůli Jákobově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co je...
Micheáš 2:7...hanba na nás nepřijde!" To se říkat, dome Jákobův: "Copak Hospodin ztratil trpělivost? Copak je tohle...
Micheáš 3:1...bude Hospodin!" Řekl jsem: "Slyšte, vy předníJákobovi, vůdcové domu Izraele: Nemáte snad znát právo, vy,...
Micheáš 3:8...Hospodinovým, spravedlností a smělostí, abych Jákobovi jeho vzpouru oznámil a Izraeli jeho hřích. Slyšte...
Micheáš 3:9...Izraeli jeho hřích. Slyšte to, vy přední v domě Jákobově, vůdcové domu Izraele, vy, kdo pohrdáte právem a...
Micheáš 4:2..."Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my...
Micheáš 7:20...smeteš hluboko do moře! Projevíš svou věrnost Jákobovi, své milosrdenství Abrahamovi, jak jsi přísahal...
Nahum 2:3...na bedrech, všechnu svou sílu posbírej! Hospodin Jákobovi hrdost navrací, hrdost, jež Izraeli náleží, ačkoli...
Malachiáš 2:12...se s dcerou cizího boha. Hospodin vyhladíJákobových stanů každého, kdo to provádí, je to kdokoli...
Malachiáš 3:6... Hospodin se neměním - proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. od dob svých otců jste se...
Matouš 22:32...řekl: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On není Bohem mrtvých, ale živých!" A když to...
Marek 12:26...z keře: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On přece není Bohem mrtvých, ale živých! Velice...
Lukáš 1:33...jeho otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce." "Jak se to...
Lukáš 3:34... syna Checrona, syna Peresova, syna Judy, syna Jákobova, syna Izáka, syna Abrahamova, syna Teracha, syna...
Jan 4:6...dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u posadil....
Skutky 7:32...Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' Mojžíš se roztřásl a neodvažoval se podívat....
Skutky 7:46...si Bůh oblíbil a který prosil, aby mohl Bohu Jákobovu zřídit příbytek. Šalomoun mu potom postavil dům...
Židům 11:20...(obrazně řečeno) přijal. Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí. Vírou umírající...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |