Jákobem

Hledám varianty 'jákobem' [ jákobovi (82) jákobem (7) jákobe (16) jákoba (58) jákob (125) ]. Nalezeny 264 verše.
Genesis 25:26...a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo...
Genesis 25:27...stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil...
Genesis 25:28...mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole...
Genesis 25:29... ale Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau...
Genesis 25:30... přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho...
Genesis 25:31...vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství."...
Genesis 25:33..."Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství...
Genesis 25:34...odpřisáhl a prodal své prvorozenství JákoboviJákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedl...
Genesis 27:6... aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká...
Genesis 27:11... aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je...
Genesis 27:15... které měla doma, oblékla je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou část krku kůzlečími...
Genesis 27:17... který připravila, pak dala do rukou svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otci a řekl: "Otče!" A ten řekl:...
Genesis 27:19..." jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci. "Udělal jsem, co jsi mi přikázal. Vstaň,...
Genesis 27:21...ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda...
Genesis 27:22...synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj...
Genesis 27:24..."Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého...
Genesis 27:30...požehnáni, kdo ti žehnají!" A vtom, jakmile Izák Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce...
Genesis 27:36...požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob, Podrazák! Vždyť dvakrát podrazil: vzal mi...
Genesis 27:41...požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží...
Genesis 27:42...Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleď, tvůj bratr Ezau se těší, že ...
Genesis 27:46...těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto,...
Genesis 28:1...tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z...
Genesis 28:5...kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovi, synu...
Genesis 28:6... matky Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si...
Genesis 28:7...mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer," a že Jákob poslechl svého otce a matku a odešel do Padan-aramu....
Genesis 28:10...Abrahamova syna Izmaele, sestru NebajotovuJákob odešel z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na...
Genesis 28:16...Neopustím , dokud nevykonám, co jsem ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu...
Genesis 28:18...a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej...
Genesis 28:20...dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo LuzJákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou,...
Genesis 29:1...ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek."  Jákob tedy směle vykročil na cestu a přišel do země...
Genesis 29:4...kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí studnyJákob se jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu,"...
Genesis 29:10...se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho...
Genesis 29:13... Jakmile Lában uslyšel zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a...
Genesis 29:14..."Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj...
Genesis 29:18...Ráchel byla nápadně krásná, překrásná dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit...
Genesis 29:20...raději než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako...
Genesis 29:21...to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu,...
Genesis 29:23... Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl jiJákobovi a ten s spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée...
Genesis 29:25...a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč jsi...
Genesis 29:28...- za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil. Strávil svatební týden s Leou a Lában...
Genesis 29:30... Lában daroval děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu....
Genesis 30:1... Tehdy přestala rodit. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi:...
Genesis 30:2...a řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha,...
Genesis 30:4...ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženuJákob s spal a Bilha počala a porodila mu syna...
Genesis 30:7...otrokyně Bilha pak počala znovu a porodila Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se...
Genesis 30:9...rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi...
Genesis 30:10...ji Jákobovi za ženu. Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a...
Genesis 30:12... Štěstí. A když Léina otrokyně Zilpa porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy...
Genesis 30:16...za milostná jablíčka od tvého syna." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy:...
Genesis 30:17...spal s . A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to,...
Genesis 30:19... Odměna. Potom Léa počala znovu a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil...
Genesis 30:25...mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť ,...
Genesis 30:29...dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a...
Genesis 30:31..."Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro...
Genesis 30:36... svěřil je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek...
Genesis 30:37... A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytkaJákob si tenkrát vzal čerstvé topolové, mandloňové a...
Genesis 30:40...vrhala pruhovaná, skvrnitá a strakatá mláďataJákob ta jehňata odděloval a v Lábanově stádě obracel...
Genesis 30:41...zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusyJákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily...
Genesis 31:1...stád, otrokyň, otroků, velbloudů i oslů. Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají: "Jákob obral...
Genesis 31:2...si pořídil na úkor našeho otce!" A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že mu není nakloněn jako...
Genesis 31:3... mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému...
Genesis 31:4...a ke svému příbuzenstvu, a budu s tebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému...
Genesis 31:11... Tehdy v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni...
Genesis 31:17...našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na velbloudy a...
Genesis 31:20... Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.) Jákob opustil Aramejce Lábana pokradmu, vůbec mu neoznámil,...
Genesis 31:24...navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob...
Genesis 31:25..."Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a i...
Genesis 31:26...druhy se utábořili v gileádských horách.) Lában Jákobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl...
Genesis 31:29...mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože...
Genesis 31:31...otcovském domě. Proč jsi ale ukradl bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál;...
Genesis 31:32...před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel...
Genesis 31:36..." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem...
Genesis 31:43...a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou dcery, tyto děti...
Genesis 31:45...a ty - je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom...
Genesis 31:47...aramejsky Jegar-sahaduta, Mohyla svědectví, a Jákob dal stejné jméno hebrejsky, totiž Gal-ed. Lában...
Genesis 31:51...člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten...
Genesis 31:53... Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na...
Genesis 32:2...jim. Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží...
Genesis 32:3...a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo...
Genesis 32:4...A tak to místo nazval Machanajim, Dvojí táborJákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na...
Genesis 32:5...mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam jsem se dosud zdržoval...
Genesis 32:7...ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátiliJákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ...
Genesis 32:8... ti jde naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav...
Genesis 32:10...ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce...
Genesis 32:19...to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde...
Genesis 32:21...k Ezauovi, ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem,...
Genesis 32:25...je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, dokud...
Genesis 32:26... udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť ,...
Genesis 32:27..."Nepustím , dokud mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpověděl...
Genesis 32:28...Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít...
Genesis 32:29... Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem...
Genesis 32:30...jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však...
Genesis 32:31..."Proč se ptáš na jméno?" A požehnal mu tamJákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl:...
Genesis 32:33...nejedí sedací šlachu u kyčelního kloubu, protože Jákoba udeřil do kyčelního kloubu u sedací šlachy.) Když...
Genesis 33:1...kyčelního kloubu u sedací šlachy.) Když potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním...
Genesis 33:5...ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého...
Genesis 33:10..."Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode...
Genesis 33:13...řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti....
Genesis 33:15..."Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen...
Genesis 33:17...téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj...
Genesis 33:18... Proto se to místo jmenuje Sukot, PřístřeškyJákob pak na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města...
Genesis 34:1...ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si jednou vyšla navštívit domorodé...
Genesis 34:5...Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho...
Genesis 34:6... Šechemův otec Chamor se mezitím vypravilJákobovi, aby s ním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové...
Genesis 34:7...k Jákobovi, aby s ním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to...
Genesis 34:13...mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi lstivě,...
Genesis 34:25... Třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý...
Genesis 34:27...meče. Vzali Dínu z Šechemova domu a odešliJákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde...
Genesis 34:30...ženy zajali a vše, co bylo v domech, vypleniliJákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do...
Genesis 35:1...sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli...
Genesis 35:2... když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte...
Genesis 35:4...mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice...
Genesis 35:5...dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát přišel...
Genesis 35:6... a tak Jákobovi synové nebyli pronásledovániJákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v...
Genesis 35:9... Izák jej proto nazval Alon-bachut, Dub nářkůJákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a...
Genesis 35:10...Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít Jákob, ale budeš se...
Genesis 35:14... kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vzneslJákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil památník,...
Genesis 35:15...sloup, vykonal na něm úlitbu a polil jej olejemJákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží...
Genesis 35:20...byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten...
Genesis 35:22... družkou svého otce, a Izrael se o tom doslechlJákob měl dvanáct synů. Synové Léy: Ruben, Jákobův...
Genesis 35:26...Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu. Tak...
Genesis 35:27... kteří se mu narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je...
Genesis 35:29...ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové EzauJákob. Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod...
Genesis 36:6... a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba. Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli...
Genesis 37:1...zemi. Tak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců.  Jákob však bydlel v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán...
Genesis 37:34...ho divá zvěř! Rozsápán, Josef je rozsápán!" Jákob v zoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se...
Genesis 42:1... protože se po celém světě rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se...
Genesis 42:4...obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratraJákob s bratry neposlal. Řekl si totiž: "Aby se mu snad...
Genesis 42:29...nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno, co je...
Genesis 42:36... dostali strach - oni i jejich otec. Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef není,...
Genesis 45:25...A tak odešli z Egypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se...
Genesis 45:27...poslal, aby ho přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije!...
Genesis 46:2... Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh...
Genesis 46:5...oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili...
Genesis 46:6... jehož nabyli v Kanaánu, a přišli do EgyptaJákob a veškeré jeho potomstvo. Jeho synové i vnukové...
Genesis 46:8...jména Izraelových synů, kteří přišli do EgyptaJákob a jeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený. Rubenovi...
Genesis 46:15... Elon a Jachleel. To jsou potomci Léy, které Jákobovi porodila v Padan-aramu stejně jako dceru Dínu -...
Genesis 46:18...Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osob. Synové Ráchel, Jákobovy...
Genesis 46:22... Mupim, Chupim a Ard. To jsou potomci, kteří se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem 14 osob. Syn Danův:...
Genesis 46:25...Lában daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi - celkem 7 osob. Celkový počet těch, kdo vyšli z...
Genesis 47:7...vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob faraonovi...
Genesis 47:9..." putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se nevyrovnal...
Genesis 47:10... Zdaleka se nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle...
Genesis 47:28...tam majetku a velice se rozplodili a rozmnožiliJákob žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil se věku 147...
Genesis 48:2...své dva syny, Manasese a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!"...
Genesis 48:3...Izrael se vzchopil a posadil se na lůžkuJákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v...
Genesis 49:1...získal z rukou Emorejců svým mečem a lukem."  Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámím,...
Genesis 49:2...dnech budoucích. Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi: Rubene, tys...
Genesis 49:7...prchlivost, že je tak krutá! Rozdělím jeJákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe tví bratři...
Genesis 49:33...je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na...
Genesis 50:12...dostalo jméno Abel-micrajim, Smutek EgyptaJákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal....
Genesis 50:24...kterou s přísahou zaslíbil Abrahamovi, IzákoviJákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k...
Exodus 1:1...do rakve. Toto jsou jména Izraelitů, kteříJákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou: Ruben,...
Exodus 2:24...si připomněl svou smlouvu s Abrahamem, IzákemJákobem. Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl....
Exodus 6:3...Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, IzákoviJákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal...
Exodus 6:8...jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, IzákoviJákobovi, a dám vám ji za dědictví. jsem Hospodin.'"...
Exodus 33:1...země, kterou jsem zaslíbil Abrahamovi, IzákoviJákobovi s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před...
Leviticus 26:42...svůj trest. Tehdy si připomenu svou smlouvuJákobem, svou smlouvu s Izákem i svou smlouvu s Abrahamem a...
Numeri 23:7...hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a spílej Izraeli!' Jak mám zatratit, koho...
Numeri 23:21...on žehná, to nezvrátím. Nevidí se trápeníJákobovi, nejsou na dohled těžkosti v Izraeli. Hospodin,...
Numeri 23:23... silou rohů buvolích. Není žádné věštby proti Jákobovi, není zaklínání proti Izraeli. Vše se včas oznámí...
Numeri 24:5...oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stanyJákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové háje se...
Numeri 24:17...hledím na něj, i když ne zblízka: Vyjde hvězdaJákoba, povstane žezlo z Izraele; rozdrtí spánky Moábovy a...
Numeri 24:19... Izrael bude slavně vítězit. Panovat bude, kdoJákoba vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru přežijí." Když pak...
Numeri 32:11...jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, IzákoviJákobovi, neboť se mi nevydali cele. Jen Káleb, syn Jefunův...
Deuteronomium 1:8...přísahal vašim otcům Abrahamovi, IzákoviJákobovi, že ji jim a po nich jejich semeni." Tenkrát...
Deuteronomium 6:10...zaslíbil tvým otcům Abrahamovi, IzákoviJákobovi. ti v veliká a krásná města, která jsi...
Deuteronomium 9:5...odpřisáhl tvým otcům, Abrahamovi, IzákoviJákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou...
Deuteronomium 9:27...si na své služebníky, na Abrahama, IzákaJákoba! Nehleď na zatvrzelost tohoto lidu, na jejich...
Deuteronomium 29:12...jak to přísahal tvým otcům Abrahamovi, IzákoviJákobovi. Tuto přísežnou smlouvu uzavírám nejen s vámi...
Deuteronomium 30:20...přísahal tvým otcům, Abrahamovi, IzákoviJákobovi, že jim ji . Když Mojžíš domluvil tato slova...
Deuteronomium 32:9...lidem vymezil. Hospodinův lid je jeho dědictvíJákob je jeho vlastní pozemek. V pouštní krajině ho našel,...
Deuteronomium 33:10...zachovali, tvou smlouvu budou střežit levitéJákoba budou tvým pravidlům učit a Zákonu tvému Izrael....
Deuteronomium 34:4...jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, IzákoviJákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti...
Jozue 24:4...potomků - dal jsem mu Izáka a Izákovi jsem dal Jákoba a Ezaua. Ezaua jsem nechal usadit se v pohoří Seír,...
Jozue 24:32... pohřbili v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova otce Chamora....
1. Samuel 12:8... které pro vás a vaše otce vykonal: Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a on...
1. Královská 18:31...dvanáct kamenů podle počtu kmenů, jež vzešlyJákoba, který dostal slovo Hospodinovo: "Budeš se jmenovat...
2. Královská 13:23...na kvůli své smlouvě s Abrahamem, IzákemJákobem. Nechtěl dopustit jejich zkázu a dosud je nevyhnal...
2. Královská 17:34...Zákona a přikázání, která Hospodin svěřil synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. S těmi Hospodin kdysi...
1. Letopisů 16:13... jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu...
1. Letopisů 16:17...s Abrahamem, na přísahu, již složil před IzákemJákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael:...
Žalmy 14:7...ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid obnovíJákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit! ...
Žalmy 44:5...Jenom ty, Bože, jsi můj Král, ty nech vítězit Jákoba! S tebou jsme nepřátele drtili, tvým jménem po...
Žalmy 47:5...pohany. Naše dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož si oblíbil. séla Vznáší se Bůh uprostřed...
Žalmy 53:7...ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnovíJákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit! Pro...
Žalmy 59:14... se dozví zemské končiny, že Bůh je vládcem Jákoba! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém...
Žalmy 78:5...síle, o zázracích, jež učinil. Svědectví stvrdil Jákobovi, Izraeli svěřil učení, o kterém přikázal otcům...
Žalmy 78:21...opatřit?" Hospodin slyšel to a hněval se, proti Jákobovi vzplanul plamenem, vykypěl hněvem na Izrael....
Žalmy 78:71...ohradách. Povolal ho od ovcí s jehňaty, aby pásl Jákoba, jeho lid, totiž Izrael, jeho dědictví. On je pak...
Žalmy 79:7...království, jež jméno tvé nevzývají - za to, že Jákoba zhltali, že zpustošili jeho obydlí! Nevzpomínej na...
Žalmy 85:2... Své zemi jsi, Hospodine, přízeň projevilJákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství. Viny jsi zbavil...
Žalmy 99:4...ty jsi rovnost stanovil, právo a spravedlnostJákobovi konáš ty. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte...
Žalmy 105:6... jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu...
Žalmy 105:10...s Abrahamem, na přísahu, již složil před IzákemJákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael:...
Žalmy 105:23...k moudrosti. Do Egypta tenkrát přišel IzraelJákob byl hostem v zemi Chamově. Svůj lid tam Hospodin...
Žalmy 135:4...jméno opěvujte - jak je nádherné! Hospodin přece Jákoba vyvolil, Izrael je jeho zvláštním pokladem! Hospodin...
Žalmy 147:19...tečou, když větrem zafouká. Zjevil své slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dal. Žádnému národu to...
Izaiáš 9:7...zástupů to způsobí! Pán poslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na Izrael. Dozví se o tom všechen lid,...
Izaiáš 10:21...izraelského. Pozůstatek se navrátí, pozůstatek Jákoba se navrátí k Mocnému Bohu. I kdyby tvého lidu,...
Izaiáš 14:1...čas přichází! Hospodin se totiž slituje nad Jákobem, znovu vyvolí Izrael a jim spočinout v jejich...
Izaiáš 27:6... se se mnou usmíří! Přicházejí dny, kdy Jákob vpustí kořeny; Izrael vypučí a rozkvete, naplní svět...
Izaiáš 29:22...Hospodin, jenž vykoupil Abrahama, říká o domu Jákobovu: Jákob nebude dále zahanben, blednout strachy...
Izaiáš 40:27...- nikdy mu nechybí ani jediná! Proč tedy říkášJákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: " cesta je Hospodinu...
Izaiáš 41:8... Ty však, Izraeli, jsi můj služebník, tebeJákobe, jsem si vyvolil - jsi símě Abrahama, mého přítele!...
Izaiáš 42:24...Kdyby tak od nynějška pozor dal! Kdo to Jákoba vydal v plen? Kdo lupičům nechal Izrael? Kdo jiný...
Izaiáš 43:1...ale toto praví Hospodin, ten, kdo stvořilJákobe, ten, kdo , Izraeli, zformoval: Neboj se, jsem...
Izaiáš 43:22... aby mou chválu hlásali. Ty jsi ale nevzývalJákobe, byl jsem ti, Izraeli, na obtíž! Nepřivedls mi...
Izaiáš 43:28...jsem potupil hodnostáře svatyně, vydal jsem Jákoba klatbě a Izraele potupě. Teď ale slyš, Jákobe, můj...
Izaiáš 44:1...Jákoba klatbě a Izraele potupě. Teď ale slyšJákobe, můj služebníku, slyš, Izraeli, vyvolený můj! Toto...
Izaiáš 44:2...a který podpoří: Neboj se, můj služebníku Jákobe, můj vyvolený Ješurune! vyliji vody na žíznivé a...
Izaiáš 44:21..."Nedržím v pravici prázdnou lež?" Pamatuj na toJákobe, pamatuj, Izraeli, že jsi můj služebník. jsem ...
Izaiáš 44:23...i lesy a všechny stromy v nich, neboť Hospodin Jákoba vykoupil a v Izraeli se oslaví! Toto praví Hospodin,...
Izaiáš 45:4... volá jménem tvým. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli svému vyvolenému Izraeli jsem zavolal...
Izaiáš 48:12...O svoji slávu se s jiným nedělím! Slyš Jákobe, ty, Izraeli, můj povolaný: jsem - jsem ten...
Izaiáš 48:20...končinách: "Hospodin vykoupil svého služebníka Jákoba!" Nežíznili, když je vedl pouštěmi, vyvedl pro ...
Izaiáš 49:5...abych byl jeho služebník a přivedl k němu nazpět Jákoba, aby se Izrael k němu shromáždil (takto jsem poctěn...
Izaiáš 58:14...na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce Jákoba. Tak promluvila ústa Hospodinova. Hle - ruka...
Izaiáš 59:20...Sionu přijde Ten, jenž je vykoupí - k těm, kdoJákobovi opouštějí hřích, praví Hospodin. A toto bude ...
Jeremiáš 10:25... které se k tvému jménu nehlásí. Vždyť právě oni Jákoba spolykali, pohltili, zhltali, jeho domovinu zničili!...
Jeremiáš 30:10...kterého jim ustanovím. Neboj se, můj služebníkuJákobe, a ty, Izraeli, neděs se, praví Hospodin. Hle,...
Jeremiáš 31:7...Tak praví Hospodin: "Zpívejte radostí nad Jákobem, jásejte nad předním mezi národy, hlasitě oslavujte...
Jeremiáš 31:11...stádem bude jako pastýř bdít.' Ano, Hospodin Jákoba vykoupí, vysvobodí ho z rukou silnějších! S jásotem...
Jeremiáš 33:26...zákony pro nebe i zemi, pak také zavrhnu símě Jákoba i svého služebníka Davida a nevyberu z jeho rodu...
Jeremiáš 46:27...dnech, praví Hospodin. Neboj se, můj služebníku Jákobe, a ty, Izraeli, neděs se. Hle, zachráním z dálné...
Jeremiáš 46:28...a nikdo ho nevyděsí. Neboj se, můj služebníku Jákobe, vždyť jsem s tebou, praví Hospodin. Skoncuji se...
Pláč 1:17... chybí mu těšitel. Hospodin vzbudil proti Jákobovi všechny nepřátele z okolí; Jeruzalém je mezi nimi...
Pláč 2:3...odvrátil od něj svou pravici. Vzplanul proti Jákobovi plamenem jak oheň, jenž vše spaluje. Jako nepřítel...
Ezechiel 28:25...ve své zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi. Budou v bydlet bezpečně, budou si stavět domy...
Ezechiel 37:25...bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi a ve které bydleli jejich otcové. Budou v ...
Ezechiel 39:25... tak praví Panovník Hospodin: Teď přivedu Jákoba ze zajetí! Nad celým domem Izraele se slituji a pro...
Ozeáš 10:11...šíji zapřáhnu a Efraima poženu: Juda bude oratJákob vláčet. Spravedlnost sejte a lásku sklízejte; zorejte...
Ozeáš 12:3...olej do Egypta. Hospodin žalobu proti JudoviJákoba potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí!...
Ozeáš 12:13...oltářů budou kupy kamení u polích zoranýchJákob utekl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za...
Amos 7:2..."Hospodine, Pane můj, prosím odpusť! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut...
Amos 7:5..."Panovníku Hospodine, prosím přestaň! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut...
Abdiáš 1:10...každý zahyne! Kvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovi, tvém bratrovi, budeš zahalen do ostudy, vyhlazen...
Micheáš 2:12...pro tento lid! "Jistěže vás všechny posbírámJákobe, jistěže shromáždím zbytky Izraele. Umístím je...
Micheáš 3:1...bude Hospodin!" Řekl jsem: "Slyšte, vy předníJákobovi, vůdcové domu Izraele: Nemáte snad znát právo, vy,...
Micheáš 3:8...Hospodinovým, spravedlností a smělostí, abych Jákobovi jeho vzpouru oznámil a Izraeli jeho hřích. Slyšte...
Micheáš 5:6...šlapat po našich hranicích. Ti, kdo pozůstanouJákoba uprostřed mnohých národů, budou jak rosa od...
Micheáš 5:7...a nezávisí na člověku. Ti, kdo pozůstanouJákoba mezi pohany, uprostřed mnohých národů, budou jak lev...
Micheáš 7:20...smeteš hluboko do moře! Projevíš svou věrnost Jákobovi, své milosrdenství Abrahamovi, jak jsi přísahal...
Nahum 2:3...na bedrech, všechnu svou sílu posbírej! Hospodin Jákobovi hrdost navrací, hrdost, jež Izraeli náleží, ačkoli...
Malachiáš 1:2... "Jak nás miluješ?" ptáte se. Neměl snad Jákob bratra Ezaua? praví Hospodin. Jákoba jsem si...
Malachiáš 3:6... Hospodin se neměním - proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. od dob svých otců jste se...
Matouš 1:2...Abrahamova: Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry, Juda zplodil...
Matouš 1:15...Eleazara, Eleazar zplodil Matana, Matan zplodil Jákoba a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil...
Matouš 1:16... Eleazar zplodil Matana, Matan zplodil JákobaJákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš...
Matouš 8:11...od západu a budou stolovat s Abrahamem, IzákemJákobem v nebeském království, ale synové království budou...
Lukáš 13:28...a skřípění zubů, uvidíte Abrahama, IzákaJákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete...
Lukáš 20:37...nazývá Bohem Abrahama, Bohem Izáka a Bohem Jákoba. On přece není Bohem mrtvých, ale živých - pro něj...
Jan 4:5...zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a...
Jan 4:12...tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z pil, i jeho...
Skutky 3:13... že tento muž chodí? Bůh Abrahama, IzákaJákoba, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše,...
Skutky 7:8...Izáka, osmého dne ho obřezal a stejně tak Izák Jákoba a Jákob dvanáct patriarchů. Patriarchové žárlili na...
Skutky 7:12...soužení, takže naši otcové neměli co jíst. Když Jákob uslyšel, že v Egyptě je obilí, poslal tam naše otce....
Skutky 7:14...rodinou. Josef pak k sobě pozval svého otce Jákoba i celé své příbuzenstvo v počtu sedmdesáti pěti osob...
Skutky 7:15...své příbuzenstvo v počtu sedmdesáti pěti osobJákob tedy sestoupil do Egypta, kde zemřel on i naši otcové...
Římanům 9:13..."Starší bude sloužit mladšímu." Jak je psáno: "Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však zavrhl." Co na to...
Římanům 11:26...je psáno: "Vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude smlouva s nimi,...
Židům 11:9... a bydlel v ve stanech stejně jako IzákJákob, dědicové téhož zaslíbení. Vyhlížel totiž město,...
Židům 11:20...(obrazně řečeno) přijal. Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí. Vírou umírající...
Židům 11:21...Ezauovi ohledně budoucích věcí. Vírou umírající Jákob požehnal každému z Josefových synů a "poklonil se,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |