Jábeš gileádu

Hledám varianty 'jábeš gileádu' [ jábeš | gileádu ]. Nalezeno 20 veršù.
Soudců 21:7Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při Hospodinu, že jim nikdo nedáme svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských kmenů nepřišel k Hospodinu do Micpy?" Ukázalo se, že do tábora na shromáždění nepřišel nikdo z Jábeš-gileádu.
Soudců 21:8...se, že do tábora na shromáždění nepřišel nikdoJábeš-gileádu. Spočítali totiž lid a hle - z obyvatel...
Soudců 21:9... Spočítali totiž lid a hle - z obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo. Obec tam proto vyslala 12...
Soudců 21:10...mužů s příkazem: "Jděte a pobijte obyvatele Jábeš-gileádu ostřím meče, včetně žen a dětí. Toto je úkol,...
Soudců 21:11Toto je úkol, který splníte: Každého muže i každou ženu, která poznala muže, pobijte." Mezi obyvateli Jábeš-gileádu se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě nepoznaly muže. Ty přivedli do tábora v Šílu v kanaánské zemi.
Soudců 21:12... která poznala muže, pobijte." Mezi obyvateli Jábeš-gileádu se našlo 400 dívek, netknutých panen, které...
Soudců 21:13Obec pak poslala k oněm Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz s vyhlášením míru. Benjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy, které nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale dost.
Soudců 21:14...vrátil a Izraelci jim dali ženy, které nechaliJábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale dost. Lidu bylo...
1. Samuel 10:27Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím a nevzdali mu hold. On ale jako by to neslyšel. Potom přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti Jábeš-gileádu. Všichni obyvatelé Jábeše Nachašovi vzkázali: "Uzavři s námi smlouvu a budeme ti sloužit."
1. Samuel 11:1...Potom přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti Jábeš-gileádu. Všichni obyvatelé Jábeše Nachašovi vzkázali:...
1. Samuel 11:8Nechal je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo 300 000 a judských mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra okolo poledne k vám přijde záchrana." Poslové se tedy vrátili a oznámili to obyvatelům Jábeše. Ti se zaradovali
1. Samuel 11:9...nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra okolo poledne k vám přijde záchrana."...
1. Samuel 31:10Jeho výzbroj uložili v chrámu Aštarot a tělo přibili na hradbu Bet-šanu. Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co Filištíni provedli se Saulem,
1. Samuel 31:11...přibili na hradbu Bet-šanu. Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co Filištíni provedli se Saulem,...
2. Samuel 2:3David vzal s sebou také své muže, každého s jeho rodinou, a usadili se v Hebronu a okolních městech. Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula,"
2. Samuel 2:4...Když pak bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula," poslal k nim posly se slovy:...
2. Samuel 21:11Když bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka Ricpa, dcera Ajova, zachovala, šel a vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi ukradli z prostranství v Bet-šanu, kde je Filištíni pověsili onoho dne, kdy Saula porazili v pohoří Gilboa.)
2. Samuel 21:12...dcera Ajova, zachovala, šel a vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je...
1. Letopisů 10:10Jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a jeho lebku přibili v chrámu Dágona. Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co všechno Filištíni provedli se Saulem,
1. Letopisů 10:11...lebku přibili v chrámu Dágona. Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co všechno Filištíni provedli se...

Slova obsahující jábeš gileádu: jábeš (11) jábeše (6) jábešova (1) jábešským (2) jábešův (2) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |