Izraelova

Hledám varianty 'izraelova' [ izraelova ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 6:14...vůdcové jejich otcovských rodů: Synové RubenaIzraelova prvorozeného: Chanoch, Palu, Checron a Karmi - to...
Numeri 1:20...poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové RubenaIzraelova prvorozeného, podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 26:5...Izraele, kteří vyšli z Egypta: Synové RubenaIzraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod chanošský, Palu...
2. Královská 19:22...zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých poslů, prý: ‚ mám...
1. Letopisů 5:1...Amalekovců a sídlí tam dodnes. Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl sice prvorozený,...
1. Letopisů 5:3...ale prvorozenství patří Josefovi). Nuže, synové Izraelova prvorozeného, Rubena: Chanoch, Palu, Checron a...
1. Letopisů 6:23...syna Jisharova, syna Kehatova, syna Leviho, syna Izraelova. Po pravici mu stál jeho bratr Asaf, syn...
1. Letopisů 7:29...vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova. Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a...
Ezdráš 8:18...ruku. Ze synů Machliho, syna Leviho, syna Izraelova, nám poslali Šerebiáše, velmi schopného muže; s...
Žalmy 135:19...je dělají, i všichni, kdo v doufají! Rodino Izraelova, velebte Hospodina! Rodino Áronova, velebte...
Izaiáš 24:15...východě chvalte Hospodina, jméno Hospodina, Boha Izraelova, zní na mořských pobřežích. Slyšíme chvalozpěv...
Izaiáš 37:23...zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých sluhů, prý: ‚ mám...
Izaiáš 41:14...ti pomáhám!" Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova! sám ti pomáhám, praví Hospodin, Svatý...
Izaiáš 60:9...nimi, kvůli jménu Hospodina, tvého Boha, Svatého Izraelova, jenž oslaví. Cizinci zbudují tvoje zdi a...
Jeremiáš 2:4...slovo Hospodinovo, dome Jákobův, všechny rodiny Izraelova domu! Tak praví Hospodin: "Co na mně vaši otcové...
Jeremiáš 33:17...NAŠE SPRAVEDLNOST. Tak praví Hospodin: Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět Davidův potomek. Také...
Filipským 3:5...mohl mnohem spíše: obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |