Izraelity

Hledám varianty 'izraelity' [ izraelity (9) izraelitům (2) izraelitů (11) izraelitu (1) izraelité (10) izraelita (4) ]. Nalezeno 37 veršù.
Exodus 1:1...ho a uložili v Egyptě do rakve. Toto jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou...
Exodus 1:12...rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímalaIzraelitů hrůza, a tak je začali nemilosrdně zotročovat...
Exodus 6:13...egyptského krále faraona. Řekl jim, vyvedou Izraelity z Egypta. A toto jsou vůdcové jejich otcovských...
Exodus 6:27...řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z Egypta. To je ten Mojžíš a Áron. Hospodin...
Exodus 9:35... Jak Hospodin skrze Mojžíše předpovědělIzraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi...
Exodus 11:7...s ničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádnéhoIzraelitů - na člověka ani na dobytek - však ani pes...
Exodus 11:10... Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze své země nepropustil. Hospodin Mojžíšovi a...
Exodus 12:27...beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'"...
Exodus 12:31...se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak jste...
Exodus 14:8...egyptského krále faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je...
Exodus 14:10...pozvedli oči a hle, táhli na EgypťanéIzraelité samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy začali...
Exodus 14:28...i jezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do moře. Nezůstal z nich ani jeden. Synové...
Exodus 24:17...na Mojžíše zprostřed oblaku zavolal. Z pohledu Izraelitů vypadala Hospodinova sláva na vrcholu hory jako...
Exodus 28:1...k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali kněžskou službu - Áron a jeho...
Exodus 34:30...s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se...
Exodus 35:29...oleje pomazání a vonného kadidla. A tak všichni Izraelité, muži i ženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli...
Leviticus 15:31...kvůli nečistotě jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým...
Leviticus 17:2..."Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal Hospodin: Kdokoli z domu Izraele...
Leviticus 20:2...Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli,  Izraelita nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval...
Leviticus 22:18..."Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců...
Numeri 1:45...domu. Celkový počet všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše, započtených podle jejich...
Numeri 2:33...Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními Izraelity nebyli sečteni levité. Synové Izraele udělali...
Numeri 3:9...levity Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a jeho syny pověříš, aby...
Numeri 15:29...obřad smíření, a bude mu odpuštěno. Pro rodilého Izraelitu i pro přistěhovalce žijícího u vás budete mít...
Numeri 15:30...však někdo hřeší opovážlivě, je to rodilý Izraelita nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinu; takový...
Numeri 22:3...provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto...
Deuteronomium 27:14... aby zlořečili. Levité tehdy začnou na všechny Izraelity hlasitě volat: "Zlořečený, kdo vytesá či odlije...
Jan 1:47... jak jde k němu, řekl o něm: "Hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest!" "Odkud znáš?" zeptal...
Skutky 2:22...jméno, však bude zachráněn.' Slyšte slovaIzraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský, když...
Skutky 3:12... Když to Petr uviděl, promluvil k lidu: "Izraelité, proč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako...
Skutky 5:35...ty muže na chvíli vyvést ven a potom řekl: "Izraelité, rozmyslete si, co s těmi lidmi chcete udělat....
Skutky 13:16... mluvte." Pavel vstal, pokynul rukou a řekl: "Izraelité a všichni Boží ctitelé, slyšte: Bůh tohoto lidu,...
Skutky 21:28...všechen lid a vrhli se na něj s křikem: "Izraelité, pomozte! To je ten člověk, který všude všechny...
Římanům 9:4...svých bratrů, svých tělesných příbuznýchIzraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim...
Římanům 11:1...Bůh svůj lid? V žádném případě! Vždyť i jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z pokolení Benjamínova....
2. Korintským 11:22...i . Jsou to Hebrejové? také! Jsou to Izraelité? také! Jsou símě Abrahamovo? také! Jsou...
Židům 11:22...se Josef, předtím než skonal, zmínil o odchodu Izraelitů z Egypta a řekl jim, jak mají naložit s jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |