Izraele

Hledám varianty 'izraele' [ izraeli (273) izraelem (103) izraele (1054) izrael (409) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 32:29...to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi...
Genesis 32:33...slunce; a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne nejedí sedací šlachu u kyčelního...
Genesis 33:20... Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si...
Genesis 34:7...to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přeceIzraeli hanebnost, když spal s Jákobovou dcerou - to se...
Genesis 35:10...však nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem...
Genesis 35:21...(a ten sloup je na hrobě Ráchel dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A...
Genesis 35:22...a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal...
Genesis 36:31... kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a...
Genesis 37:3...Zilpy. A Josef na svému otci chodil žalovatIzrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny,...
Genesis 37:13...odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď,...
Genesis 37:14... za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři...
Genesis 43:6...řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu...
Genesis 43:11...bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát....
Genesis 45:28...přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba okřálIzrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho...
Genesis 46:1...Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do...
Genesis 46:30...mu kolem krku a dlouho plakal v jeho objetíIzrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím...
Genesis 47:27...kněžská půda faraonovi nepřipadla. Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam...
Genesis 47:31...však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhlIzrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké...
Genesis 48:2...řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak...
Genesis 48:8... na cestě k Efratě" (což je Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?"...
Genesis 48:11...je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím...
Genesis 48:14...a levou postavil Manasese k Izraelově praviciIzrael však zkřížil ruce a položil svou pravici na hlavu...
Genesis 48:20...dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a Manases!'" A tak...
Genesis 49:7... že je tak krutá! Rozdělím je v Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe tví bratři budou chválit,...
Genesis 49:16...Dan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce,...
Genesis 50:2... aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá...
Genesis 50:25... Izákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste ...
Exodus 1:7...všichni jeho bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili...
Exodus 2:23...Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křik...
Exodus 2:25...Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána,...
Exodus 3:9... Perizejců, Hivejců a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je...
Exodus 3:10... pošlu k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych...
Exodus 3:11...jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A...
Exodus 3:13..." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co...
Exodus 3:14... který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl:...
Exodus 3:15...ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh...
Exodus 4:22... Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví HospodinIzrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť...
Exodus 4:31...Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich trápení, padli na kolena a...
Exodus 5:1...faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na...
Exodus 5:2...Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael? Žádného Hospodina neznám a Izrael nepropustím!"...
Exodus 6:5...jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a připomněl jsem si svou...
Exodus 6:6...jsem si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot,...
Exodus 6:9... jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině...
Exodus 6:11...k egyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď,...
Exodus 6:12..." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele neposlechli - jak by tedy poslechl farao?...
Exodus 6:13...a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, ...
Exodus 6:26...a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli...
Exodus 7:2...Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však posílím faraonovu hrdost a...
Exodus 7:4...Egypt dolehne ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů....
Exodus 7:5...soudů. na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že jsem...
Exodus 9:4...i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských - synům Izraele nezajde...
Exodus 9:26... Jen v gošenském kraji, kde bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal...
Exodus 10:20...ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 10:23...dny se nikdo neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele, bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si...
Exodus 11:7...s ničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádnéhoIzraeli - na člověka ani na dobytek - však ani pes...
Exodus 12:15...dnem jedl něco kvašeného, bude vyobcovánIzraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté...
Exodus 12:21...chleby." Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své...
Exodus 12:28...'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 12:35...zabalil do šatů a nesl je na ramenou. Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a požádali...
Exodus 12:37... že jim vyhověli. Dočista Egypt obrali! Synové Izraele pak vytáhli z Ramesesu do Sukotu - jen pěších mužů...
Exodus 12:40...si ani nepřipravili jídlo na cestu. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy...
Exodus 12:42... jež patří Hospodinu, noc, kdy všichni synové Izraele ve svých pokoleních budou držet stráž. Hospodin...
Exodus 12:50...vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Exodus 12:51...a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem. Hospodin k...
Exodus 13:18...oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři. Synové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzal s...
Exodus 13:19...s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste...
Exodus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi...
Exodus 14:3...se u moře naproti Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!'...
Exodus 14:5...proti lidu. "Co jsme to udělali? Proč jsme Izrael propustili z otroctví?" zvolali. Farao dal...
Exodus 14:10...Baal-cefonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na Egypťané! Izraelité...
Exodus 14:15...Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři...
Exodus 14:16...hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám zatím...
Exodus 14:22...z moře stala souš. Vody se rozestoupily a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou...
Exodus 14:25...táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před Izraelem! Hospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin...
Exodus 14:29...do moře. Nezůstal z nich ani jeden. Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly...
Exodus 14:30...po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské mrtvé na...
Exodus 14:31...Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu mořeIzrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na...
Exodus 15:1...Mojžíšovi. Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu, slavně...
Exodus 15:19... Hospodin je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli prostředkem moře suchou nohou. Áronova...
Exodus 15:22...i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli...
Exodus 16:3...obec reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli...
Exodus 16:6...den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se...
Exodus 16:15... cosi jako drobné jíní na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je...
Exodus 16:17...pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo více, někdo méně...
Exodus 16:31...tak lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno...
Exodus 16:35... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v...
Exodus 17:7...a Meriba, Pokušení a Svár, kvůli dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi...
Exodus 17:8...ne?" Potom přitáhl Amalek a bojoval v RefidimuIzraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a...
Exodus 17:11... A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael, jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek...
Exodus 18:1...o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co...
Exodus 18:8...svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách,...
Exodus 18:9...se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal, když je vysvobodil z ruky Egypťanů. Jetro...
Exodus 18:25... co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci...
Exodus 18:26...nad sty, nad padesáti a deseti. Ti běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale každou menší...
Exodus 19:1...tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž vytáhli z Refidimu,...
Exodus 19:2... přišli na poušť Sinaj a tam postavili táborIzrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k...
Exodus 19:3..."Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak...
Exodus 19:6...' Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a...
Exodus 20:22...Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe....
Exodus 24:10...stařešinů pak vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění,...
Exodus 24:11...samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili. Hospodin...
Exodus 25:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne...
Exodus 25:22...budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva...
Exodus 27:20...kolíků nádvoří bude z bronzu." "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke...
Exodus 27:21...To je věčné ustanovení pro všechna pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z...
Exodus 28:9...dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen na jeden...
Exodus 28:11... tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do zlatých obrouček a oba kameny...
Exodus 28:12...k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem...
Exodus 28:30...na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém srdci před Hospodinem. K efodu zhotovíš...
Exodus 28:38...bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých obětech, které zasvěcují, při všech...
Exodus 29:28...to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť je to obětní příspěvek. Ten bude mezi syny...
Exodus 29:43...tam s tebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo posvěceno mou slávou. Posvětím...
Exodus 29:45...kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin...
Exodus 30:12..."Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj...
Exodus 30:16... Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům...
Exodus 30:31...je, aby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj...
Exodus 31:13...Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi...
Exodus 31:16...den dělal nějakou práci, musí zemřít. synové Izraele zachovávají sobotu; sobotu dodržují jako věčnou...
Exodus 31:17...pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi,...
Exodus 32:4...sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůhIzraeli, ten vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl,...
Exodus 32:8...se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůhIzraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 32:13...lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, IzákaIzraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě...
Exodus 32:20...prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal,...
Exodus 32:27... Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte...
Exodus 33:5... Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou...
Exodus 33:6... co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej...
Exodus 34:23...pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím národy a rozšířím tvé...
Exodus 34:27...těchto slov vstupuji do smlouvy s tebou a s Izraelem." Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet...
Exodus 34:32...s nimi mluvil. Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin...
Exodus 34:34... dokud odtud nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali...
Exodus 34:35...Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu...
Exodus 35:30...skrze Mojžíše přikázal udělat. Mojžíš pak synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal osobně Becaleela,...
Exodus 36:3...do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale...
Exodus 39:6...vyrývá pečeť, tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako...
Exodus 39:7...k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem...
Exodus 39:32...dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Exodus 39:42...jeho synů ke konání kněžské služby. Synové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 40:36...se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak...
Exodus 40:38...a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách. Hospodin zavolal Mojžíše...
Leviticus 1:2...k němu ze Stanu setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet...
Leviticus 4:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti některému z...
Leviticus 7:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk - z hovězího dobytka...
Leviticus 7:29...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze...
Leviticus 7:34...pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a dal jsem je...
Leviticus 7:36... Hospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro...
Leviticus 7:38...na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské...
Leviticus 9:1...pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za...
Leviticus 9:3...oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích, tele a...
Leviticus 10:6...nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Vy však...
Leviticus 10:11...a nesvatým a mezi čistým a nečistým a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze...
Leviticus 10:14...jako stanovený příděl z pokojných obětí synů Izraele. Kýtu odevzdání a hrudí pozvedání přinesou spolu s...
Leviticus 11:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte...
Leviticus 12:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní...
Leviticus 15:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude...
Leviticus 16:16... Tak očistí nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech hříchů. Totéž učiní se...
Leviticus 16:19... Tak jej očistí a posvětí od nečistot synů Izraele. Když tedy dokončí očišťování nejsvětější svatyně,...
Leviticus 16:21...kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchy; tak je vloží na...
Leviticus 16:34...věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů." A stalo se, jak...
Leviticus 17:3...Toto přikázal Hospodin: Kdokoli z domu Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu v...
Leviticus 17:5...vyobcován ze svého lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na poli,...
Leviticus 17:8...vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by obětoval...
Leviticus 17:10...bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by jedl...
Leviticus 17:12... Vždyť krev, ta vykupuje život! Proto jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani...
Leviticus 17:13...žije u vás, nebude jíst krev. Kdokoli ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by ulovil...
Leviticus 17:14...krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť...
Leviticus 18:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle...
Leviticus 20:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli, Izraelita nebo přistěhovalec žijící...
Leviticus 21:24...k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:2...zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak by znesvětili svaté...
Leviticus 22:3...by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní...
Leviticus 22:15...k tomu ještě pětinu ceny. Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby...
Leviticus 22:18..."Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců...
Leviticus 22:32... svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedl...
Leviticus 23:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete...
Leviticus 23:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, a budete...
Leviticus 23:24...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den...
Leviticus 23:34...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po...
Leviticus 23:42...budete bydlet ve stáncích. Všichni narozeníIzraeli budou bydlet ve stáncích, aby vaši potomci věděli,...
Leviticus 23:43... aby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech....
Leviticus 23:44..." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 24:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke...
Leviticus 24:8...Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho...
Leviticus 24:10...Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny...
Leviticus 24:15...celá obec ho ukamenuje. Potom promluv k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích....
Leviticus 24:23... váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z tábora a ukamenovali...
Leviticus 25:2...k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, bude země...
Leviticus 25:33...jsou totiž jejich vlastnictvím uprostřed synů Izraele. Polnosti přiléhající k jejich městům se nesmí...
Leviticus 25:55...v létě milosti - on a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to služebníci,...
Leviticus 26:46...vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 27:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem...
Leviticus 27:34... jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne...
Numeri 1:49...Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho...
Numeri 1:52... jenž by se přiblížil, však zemře. Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém...
Numeri 1:53...tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet stráž...
Numeri 1:54...držet stráž u Příbytku svědectví." A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 2:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých...
Numeri 2:32...praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v...
Numeri 2:34...Izraelity nebyli sečteni levité. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Numeri 3:8...službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu...
Numeri 3:12...jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity....
Numeri 3:13...v Egyptě, jsem zasvětil všechny prvorozenéIzraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. jsem...
Numeri 3:38... Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž by se...
Numeri 3:40... Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a...
Numeri 3:41...jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin....
Numeri 3:42...příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele. Všech prvorozených starších jednoho měsíce bylo na...
Numeri 3:45...levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek levitů namísto jejich dobytka, neboť...
Numeri 3:46... A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti...
Numeri 3:50...vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně)....
Numeri 4:46...vydaného Mojžíšem. Mojžíš s Áronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a...
Numeri 5:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z tábora vykážou každého malomocného, každého...
Numeri 5:4...tábor těch, mezi nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven přesně...
Numeri 5:6...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu...
Numeri 5:9...smíření. Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou, připadne vždy obětní příspěvek knězi....
Numeri 5:12...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdyby se od někoho odklonila manželka a byla mu...
Numeri 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní...
Numeri 6:23...Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání...
Numeri 6:27...pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil...
Numeri 7:2...to vše pomazal a posvětil, přistoupili vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové pokolení,...
Numeri 7:84...byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12...
Numeri 8:6...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem:...
Numeri 8:10... Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu...
Numeri 8:11...levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levité pak vloží...
Numeri 8:14...dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a nabídneš...
Numeri 8:16...při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech,...
Numeri 8:17...synů Izraele, neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem...
Numeri 8:18...sobě, avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdané z řad...
Numeri 8:19...si vzal levity. Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny...
Numeri 8:20...ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin...
Numeri 9:2...Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený...
Numeri 9:4...a podle všech jeho pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého...
Numeri 9:5...slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Numeri 9:7...v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu,...
Numeri 9:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás nebo z vašich potomků by se...
Numeri 9:17...ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak spočinul, tam...
Numeri 9:18... Podle Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle Hospodinova rozkazu tábořili....
Numeri 9:19...prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál. Jindy se...
Numeri 9:22... měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile se však...
Numeri 10:12...se oblak vznesl od Příbytku svědectví. Synové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než...
Numeri 10:28...pokolení Achira, syn Enanův. Takto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu....
Numeri 10:29...se o tebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci." On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci...
Numeri 10:36..."Navrať se, Hospodine, k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na...
Numeri 11:4...přimíšené k nim se pak zmocnila lačnost. Synové Izraele se k nim připojili a dali se znovu do pláče: "Kdo...
Numeri 11:30...svého Ducha!" A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil do tábora. Vtom se zvedl vítr od Hospodina,...
Numeri 13:2...aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po jednom...
Numeri 13:3...rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamua, syn Zakurův, z...
Numeri 13:24...jablka a fíky. Podle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol, Údolí...
Numeri 13:32...my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele pomlouvat: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali,...
Numeri 14:2...dal do křiku a naříkal celou noc. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim...
Numeri 14:10...chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva....
Numeri 14:27...zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů Izraele, slyšel jsem, jak proti mně reptají! Řekni jim:...
Numeri 14:39... Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak...
Numeri 15:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám,...
Numeri 15:13...z nich. Takto s nimi naloží každý narozenýIzraeli, když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící...
Numeri 15:18...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete...
Numeri 15:32...lpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá...
Numeri 15:38...řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení dělají na cípech svých...
Numeri 16:9... Leviho synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám přistupovat...
Numeri 16:34...zmizeli zprostřed shromáždění. Celý kolemstojící Izrael se dal před jejich křikem na útěk a volali: " země...
Numeri 17:3... a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy vzal mosazné...
Numeri 17:5...vytepat obložení oltáře. To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný, který by nebyl z...
Numeri 17:17...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct...
Numeri 17:20...jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy...
Numeri 17:21...stále reptají." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné...
Numeri 17:24...pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin...
Numeri 17:27...přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme! Hyneme,...
Numeri 18:5...stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad...
Numeri 18:6...hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu...
Numeri 18:8...obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem je dal jako kněžský podíl...
Numeri 18:11...toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují při všech obětech, které mi nabízejí...
Numeri 18:14...každý, kdo je ve tvém domě čistý. Cokoli byIzraeli propadlo Hospodinu, připadne tobě. Vše, co otvírá...
Numeri 18:19... Všechny svaté obětní příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením...
Numeri 18:20... jsem tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed synů Izraele. Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu...
Numeri 18:21...setkávání dal jako dědictví všechny desátkyIzraeli. se synové Izraele nepřibližují ke Stanu...
Numeri 18:22...dědictví všechny desátky v Izraeli. se synové Izraele nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na sebe...
Numeri 18:23...vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za dědictví desátky, které...
Numeri 18:24...jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem...
Numeri 18:26...k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za...
Numeri 18:28...ze všech desátků, které přijmete od synů Izraele. Příspěvek Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi. Ze...
Numeri 18:32...na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů Izraele a nezemřete." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 19:2...zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na...
Numeri 19:10...nečistý. Toto bude věčné ustanovení pro syny Izraele i pro přistěhovalce, který žije u nich: Kdo by se...
Numeri 19:13...příbytek. Takový člověk bude vyobcovánIzraele, neboť nebyl pokropen očistnou vodou. Bude nečistý,...
Numeri 20:12...jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění do země,...
Numeri 20:13...To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili s Hospodinem a Hospodin jim prokázal svou...
Numeri 20:14...edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás potkaly. Naši...
Numeri 20:19...zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici. Kdybychom se my...
Numeri 20:21...nim s velikým a mocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael musel obejít....
Numeri 20:24...svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele, protože jste se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu...
Numeri 20:29... Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. Když aradský král,...
Numeri 21:1...král, Kananejec sídlící v Negevu, uslyšel, že Izrael přichází atarimskou cestou, napadl Izrael a některé...
Numeri 21:2...cestou, napadl Izrael a některé z nich zajalIzrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do...
Numeri 21:3... zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu Kananejce a Izrael je i s jejich...
Numeri 21:6...jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidíIzraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se slovy:...
Numeri 21:10...na toho bronzového hada, zůstal naživu. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se v Obotu. Z Obotu táhli...
Numeri 21:17...Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskej, studnice! Prozpěvujte o...
Numeri 21:21...kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad pustinouIzrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy:...
Numeri 21:23...cestou, dokud nepřejdeme tvé území." Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územím. Shromáždil všechen...
Numeri 21:25...Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná). Tak Izrael zabral všechna emorejská města a usadil se v nich,...
Numeri 21:31...jej k Nofachu, oheň plál k Medebě." Tak se Izrael usadil v zemi Emorejců. Mojžíš poslal vyzvědače do...
Numeri 22:1...nezůstal naživu, a obsadili jeho zem. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na moábských pláních...
Numeri 22:2... Balák, syn Ciporův, se dozvěděl o všem, co Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je...
Numeri 23:7... Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a spílej Izraeli!' Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat...
Numeri 23:10...mezi národy. Kdo sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí spravedlivých, kéž...
Numeri 23:21...trápení v Jákobovi, nejsou na dohled těžkostiIzraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet...
Numeri 23:23...věštby proti Jákobovi, není zaklínání proti Izraeli. Vše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co...
Numeri 24:1...berana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle...
Numeri 24:2...k poušti. Když pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy...
Numeri 24:5...krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové háje se prostírají, jako nad řekou...
Numeri 24:17...zblízka: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezloIzraele; rozdrtí spánky Moábovy a temeno všech synů...
Numeri 24:18...poražen, poražen bude Seír od svých nepřátelIzrael bude slavně vítězit. Panovat bude, kdo z Jákoba...
Numeri 25:1...domů. Rovněž Balák odešel svou cestou. Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními...
Numeri 25:3...a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti...
Numeri 25:4...kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý...
Numeri 25:6...u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské obce...
Numeri 25:8...od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl -...
Numeri 25:11... syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed nich mou horlivostí,...
Numeri 25:13... neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl...
Numeri 26:2...a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich...
Numeri 26:4...Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta: Synové Rubena, Izraelova...
Numeri 26:51... Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:62...jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví....
Numeri 26:63...nimi nepřipadlo žádné dědictví. Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na...
Numeri 26:64...naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti...
Numeri 27:8...otce; dědictví jejich otce převeď na . K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna,...
Numeri 27:11...z jeho rodu a ten je obdrží." A to se pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal...
Numeri 27:12...Abarim a pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele. ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu,...
Numeri 27:21...rozkaz budou vcházet - on a s ním všichni synové Izraele, totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu...
Numeri 28:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: Dbejte na to, mi v určený čas přinášíte ...
Numeri 30:1...slibů a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš...
Numeri 31:2...připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte...
Numeri 31:16...Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na...
Numeri 31:30...Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z padesáti, a to jak z...
Numeri 31:47...000 osob. Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti...
Numeri 31:54...je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem. Synové Rubenovi a synové Gádovi...
Numeri 32:7...boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal?...
Numeri 32:9... k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal...
Numeri 32:13...vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po poušti,...
Numeri 32:14...více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti Izraeli! Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na...
Numeri 32:17...děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti...
Numeri 32:18... My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého dědictví. Nebudeme s nimi zabírat zem...
Numeri 32:22...budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a k Izraeli. Tehdy se před Hospodinem tato země stane vaším...
Numeri 33:1...jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po...
Numeri 33:3...měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili...
Numeri 33:5...pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v Sukotu. Vyšli ze...
Numeri 33:38...pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova...
Numeri 33:40...v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele. Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně...
Numeri 33:51... promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země,...
Numeri 34:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země,...
Numeri 34:13...hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem!...
Numeri 34:29...To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictví v zemi Kanaán. Na moábských...
Numeri 35:2... promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ze svého dědičného území dají levitům města k...
Numeri 35:8...pastvinami. Ta města jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od většího pokolení více, od...
Numeri 35:10...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země,...
Numeri 35:15...jako útočištná města. Těchto šest měst synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží za útočiště, aby se...
Numeri 35:34... sám - Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!" Tehdy přistoupili rodoví náčelníci z rodu...
Numeri 36:2...Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu...
Numeri 36:4...dědičného losu ubylo. Dokonce i když synům Izraele nastane milostivé léto, dědictví těchto dcer setrvá...
Numeri 36:5...kmene." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správně....
Numeri 36:7...uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na kmen. Synové...
Numeri 36:8...otcovského kmene. Každá dcera, která mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve...
Numeri 36:13...zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu. ...
Deuteronomium 1:1...Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na poušti v Zajordání, totiž na pláni Arava naproti...
Deuteronomium 1:3...měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro přikázal. Poté, co...
Deuteronomium 1:38... Povzbuď ho, neboť on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou...
Deuteronomium 2:12...je a usadili se na jejich místě, jako to učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.)...
Deuteronomium 3:18...v plné zbroji jako předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že...
Deuteronomium 4:1...zůstali v roklině naproti Bet-peoru. Nyní tedyIzraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat,...
Deuteronomium 4:44... Toto je Zákon, který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou svědectví, pravidla a zákony, které...
Deuteronomium 4:45... pravidla a zákony, které Mojžíš přednesl synům Izraele po jejich odchodu z Egypta. Stalo se to v Zajordání...
Deuteronomium 4:46... sídlícího v Chešbonu. Toho Mojžíš se syny Izraele po odchodu z Egypta porazil. Obsadili jeho zem i...
Deuteronomium 5:1...moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákony, které...
Deuteronomium 6:3... která ti udílím, abys byl dlouho živ. Slyš jeIzraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v...
Deuteronomium 6:4... jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. SlyšIzraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto...
Deuteronomium 9:1...jste neposlouchali Hospodina, svého Boha. SlyšIzraeli, dnes se chystáš přejít Jordán, abys ovládl národy...
Deuteronomium 10:6... a jsou v , jak mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel...
Deuteronomium 10:12...jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní tedyIzraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys...
Deuteronomium 13:12...Egypta, z domu otroctví! o tom uslyší všechen Izrael, přijde na bázeň a nikdy ve tvém středu...
Deuteronomium 17:4...to prošetři. Pokud se najisto potvrdí, žeIzraeli byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo...
Deuteronomium 17:12...anebo soudce, pak ten člověk zemře. OdstraňIzraele zlo! o tom všechen lid uslyší, přijde na ...
Deuteronomium 17:20...moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele. Levitští kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít...
Deuteronomium 18:1...celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictvíIzraeli. Budou žít z ohnivých obětí Hospodinu, z jeho...
Deuteronomium 18:6...levita smí odejít z tvého města ( bydlelIzraeli kdekoli) na místo, které vyvolil Hospodin. Smí...
Deuteronomium 19:13... aby zemřel. Neslituješ se nad ním. OdstraňIzraele nevinně prolitou krev, a povede se ti dobře....
Deuteronomium 20:3...bitvy, přistoupí kněz a promluví k lidu: "SlyšIzraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte...
Deuteronomium 21:8...nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech nevinně prolitou krev...
Deuteronomium 21:21...ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a přijde na něj bázeň. Když někdo spáchá smrtelný...
Deuteronomium 22:21... ji ukamenují k smrti za to, že spáchalaIzraeli hanebnost, když smilnila v domě svého otce. Odstraň...
Deuteronomium 22:22... který s tou ženou spal, i ta žena. OdstraňIzraele zlo! Když někdo ve městě potká dívku, pannu...
Deuteronomium 23:18...u vás vybere. Nesmíš jej utiskovat. Mezi dcerami Izraele není žádná prostitutka a mezi syny Izraele žádný...
Deuteronomium 24:7... že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce...
Deuteronomium 25:6...zesnulého bratra, aby jeho jméno nevymizeloIzraele. Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít,...
Deuteronomium 25:7...švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvoIzraeli. Nechce vůči mně splnit svou švagrovskou...
Deuteronomium 25:10...rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak budeIzraeli známá pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou...
Deuteronomium 26:15...svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu Izraeli i zemi, kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou...
Deuteronomium 27:1... jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele přikázal lidu: Zachovávejte všechna přikázání,...
Deuteronomium 27:9...s levitskými kněžími pak promluvil k celému Izraeli: Zmlkni a slyš, Izraeli! Dnešního dne se stáváš...
Deuteronomium 28:69...Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě smlouvy, kterou s nimi...
Deuteronomium 29:1...s nimi uzavřel na Orébu. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co...
Deuteronomium 29:20...Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a naloží s ním podle všech kleteb smlouvy zapsané v...
Deuteronomium 31:1...ji . Když Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále...
Deuteronomium 31:7...Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s...
Deuteronomium 31:11...dluhů, během Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě...
Deuteronomium 31:19...Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla svědkem...
Deuteronomium 31:22..." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu...
Deuteronomium 31:23...Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do země, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil, a ...
Deuteronomium 32:8...syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele hranice ostatním lidem vymezil. Hospodinův lid je...
Deuteronomium 32:45...A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes...
Deuteronomium 32:49...kanaánskou zem, kterou dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš...
Deuteronomium 32:51... To proto, že jste zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin, místo...
Deuteronomium 32:52... ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám synům Izraele, nevkročíš." Toto je požehnání, které Boží muž...
Deuteronomium 33:1...Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako...
Deuteronomium 33:5... vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben žije, nikdy nevymře, jeho mužů jen...
Deuteronomium 33:10... Jákoba budou tvým pravidlům učit a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo před tebe budou klást, zápaly přinášet ti...
Deuteronomium 33:21...spravedlnost prováděl, jeho rozhodnutí pro celý Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu...
Deuteronomium 33:28...nepřátele před tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší...
Deuteronomium 33:29...obilí a vína, kde z nebe padá rosa. Jak jsiIzraeli, blažený! Kdo je ti podobný, lide, jejž Hospodin...
Deuteronomium 34:8...nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala. Synové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních třicet dní,...
Deuteronomium 34:9... neboť na něj Mojžíš vložil ruce. Synové Izraele ho poslouchali a jednali, jak Hospodin přikázal...
Deuteronomium 34:10...a jednali, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V Izraeli ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým...
Deuteronomium 34:12...hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil...
Jozue 1:2...zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám...
Jozue 3:1...námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli k Jordánu, a než jej...
Jozue 3:7...Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval...
Jozue 3:9... zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha...
Jozue 3:17...na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý národ nepřešel...
Jozue 4:4...povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte...
Jozue 4:7...se rozdělily.' Proto budou tyto kameny synům Izraele připomínkou na věky." Synové Izraele tedy...
Jozue 4:8...synům Izraele připomínkou na věky." Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázal. Vynesli...
Jozue 4:12...také Hospodinova truhla s kněžími. V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové...
Jozue 4:14...aby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho měli v úctě,...
Jozue 4:21...z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců:...
Jozue 4:22...otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?' poučíte je: ‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před...
Jozue 5:1...moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim...
Jozue 5:2..."Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny...
Jozue 5:3...si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u Gibeat-aralot, totiž Pahorku předkožek. Důvod,...
Jozue 5:6...cestou na poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten...
Jozue 5:10...místo dodnes jmenuje Gilgal, Odvalení. Synové Izraele tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne...
Jozue 5:12...kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku začali...
Jozue 6:1..." A Jozue to udělal. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel....
Jozue 6:25... ale Jozue nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť ukryla posly, které Jozue vyslal na...
Jozue 7:1...a pověst o něm se šířila po celé zemi. Synové Izraele se ale provinili porušením klatby. Achan, syn...
Jozue 7:6...zem, zůstal tak do večera spolu se stařešiny Izraele a sypali si na hlavu prach. "Ach, Pane můj,...
Jozue 7:8...Odpusť, Pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk! to uslyší...
Jozue 7:11...Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na tvářiIzrael zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal...
Jozue 7:12... zatajili a uložili mezi své věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se...
Jozue 7:13...se pro zítřek. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci...
Jozue 7:15... neboť porušil Hospodinovu smlouvu a spáchalIzraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael...
Jozue 7:16...Izraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los označil kmen Juda....
Jozue 7:19...Jozue Achanovi, "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi...
Jozue 7:20...to pravda. Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele," odpověděl mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi...
Jozue 7:23...tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem synům Izraele a vysypali vše před Hospodinem. Jozue s celým...
Jozue 7:24...a vysypali vše před Hospodinem. Jozue s celým Izraelem pak vzal Achana, syna Zerachova, i to stříbro,...
Jozue 7:25...Hospodin dnes přivede do neštěstí tebe!" A celý Izrael ho tam ukamenoval. Spálili je a zaházeli kamením....
Jozue 8:10... Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný...
Jozue 8:14...na stanoviště před plání Arava, k bitvě proti Izraeli. Král ovšem nevěděl, že na něj za městem číhá...
Jozue 8:15... že na něj za městem číhá záloha. Jozue s celým Izraelem předstírali porážku a utíkali směrem k poušti....
Jozue 8:17...a Bet-elu nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřené a pronásledovali Izrael....
Jozue 8:22... (Ti se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i druhé strany,...
Jozue 8:24...zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi. Když byl Izrael hotov s pobíjením všech obyvatel Aje venku na poušti...
Jozue 8:27...všichni obyvatelé Aje vyhlazeni jako proklatíIzrael si pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zboží z...
Jozue 8:30... dodnes. Jozue pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal...
Jozue 8:31... Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Jak je psáno...
Jozue 8:32...Mojžíšova zákona; zapsal jej v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael se svými stařešiny, správci a soudci...
Jozue 8:33...zapsal jej v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael se svými stařešiny, správci a soudci stál po obou...
Jozue 8:35...ani slovo. Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen a dětí i včetně cizinců pobývajících...
Jozue 9:2...sešli se, aby společně bojovali proti JozuoviIzraeli. Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue...
Jozue 9:17...- že vlastně bydlí uprostřed nich! Synové Izraele totiž postupovali dál a třetího dne došli k jejich...
Jozue 9:18...Gibeon, Kefira, Beerot a Kiriat-jearim. Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce...
Jozue 9:19..."My jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na přece nesmíme sáhnout. Uděláme s nimi...
Jozue 9:26...tedy naložil takto: Vysvobodil je z rukou synů Izraele, aby je nepobili, a téhož dne z nich udělal dřevaře...
Jozue 10:1...i s Ajem a jeho králem a že obyvatelé GibeonuIzraelem uzavřeli mír a zůstávají mezi nimi. Tehdy dostali...
Jozue 10:4...Gibeon, protože uzavřel mír s Jozuem a se syny Izraele!" A tak se spojilo pět emorejských králů: král...
Jozue 10:10...noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem rozprášil a způsobil jim u Gibeonu hroznou porážku...
Jozue 10:11...a pobíjel je k Azece a Makedě. Když pak před Izraelem prchali po bet-choronské stráni, Hospodin je do...
Jozue 10:12...Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl:...
Jozue 10:14...něčí hlas. To proto, že Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak s celým Izraelem vrátil do gilgalského...
Jozue 10:15...Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Oněch pět králů ale...
Jozue 10:20... váš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a synové Izraele pak tu velikou, drtivou porážku dovršili a...
Jozue 10:21...Jozuovi do tábora v Makedě. Nikdo se proti synům Izraele neodvážil ani ozvat. Potom Jozue řekl: "Odkryjte...
Jozue 10:29...naložil s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Makedy k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a...
Jozue 10:30...na ni. I Libnu a jejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živým,...
Jozue 10:31...naložil s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Libny k Lachiši. Oblehl jej, zaútočil na...
Jozue 10:32... Oblehl jej, zaútočil na něj a Hospodin vydal Izraeli do rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého dne a ostřím...
Jozue 10:34...nikoho nenechal naživu. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Lachiše k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili...
Jozue 10:36...jako to provedl s Lachišem. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Eglonu k Hebronu a zaútočili na něj....
Jozue 10:38...vyhladil jako proklaté. Potom se Jozue s celým Izraelem obrátil k Debiru a zaútočili na něj. Dobyli ho i s...
Jozue 10:40...jako proklaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od...
Jozue 10:42...zmocnil jedním rázem, protože Hospodin, Bůh Izraele, bojoval za Izrael. Potom se Jozue s celým Izraelem...
Jozue 10:43... bojoval za Izrael. Potom se Jozue s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Když se to doslechl...
Jozue 11:5...společně u meromských vod, aby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi: "Neboj se jich....
Jozue 11:6... že zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně ochromíš a jejich vozy spálíš."...
Jozue 11:8...vodám, kde na zaútočili. Hospodin je vydal Izraeli do rukou, takže je pobíjeli a pronásledovali k...
Jozue 11:13... Z měst postavených na dřívějších sutinách ale Izrael nevypálil žádné kromě Chacoru - to město Jozue...
Jozue 11:14...kromě Chacoru - to město Jozue vypálil. Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z...
Jozue 11:19...v Gibeonu nebylo města, které by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojem. Sám Hospodin totiž...
Jozue 11:20...totiž zatvrdil jejich srdce, aby válčili proti Izraeli, aby je vyhladil jako proklaté a bez milosti je...
Jozue 11:22...jako proklaté i s jejich městy. V zemi synů Izraele nikdo z Anakovců nezůstal; přežili jen v Gaze, v...
Jozue 11:23...jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví podle jejich kmenových podílů. Země...
Jozue 12:1...válek. Toto jsou králové země, které synové Izraele pobili a jejichž zem na východní straně Jordánu...
Jozue 12:6... Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se syny Izraele a Hospodinův služebník Mojžíš dal jejich zem do...
Jozue 12:7...jsou králové země, které pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu Jordánu od Baal-gádu v...
Jozue 13:6...Misrefot-majim, všechny Sidonce sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na...
Jozue 13:13...a vyhnal. Gešurské a Maachatské ale synové Izraele nevyhnali, a tak Gešur a Maachat žijí uprostřed...
Jozue 13:14...dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení Ruben...
Jozue 13:22...bydlili. Kromě těch, které pobili v boji, synové Izraele zabili mečem také věštce Balaáma, syna Beorova....
Jozue 13:33...nedal. Jejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izraele, jak jim pověděl. A toto jsou dědictví, která...
Jozue 14:1...jim pověděl. A toto jsou dědictví, která synové Izraele získali v kanaánské zemi, jak jim je přidělil kněz...
Jozue 14:5...pastviny pro jejich dobytek a stáda. Synové Izraele udělali, co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a...
Jozue 14:10...od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu jsem a je mi osmdesát...
Jozue 14:14...Jefuna, neboť se cele vydal Hospodinu, Bohu Izraele. (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy Město...
Jozue 17:13...byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když synové Izraele později zesílili, podrobili Kananejce nuceným...
Jozue 18:3...se neujaly svého dědictví. Jozue proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho ještě budete otálet, než obsadíte...
Jozue 18:10...v Šílu před Hospodinem losoval a přidělil synům Izraele území podle jejich podílů. První los vyšel na...
Jozue 19:49...rody - tato města a jejich osady. Když synové Izraele skončili s rozdělováním země podle jednotlivých...
Jozue 19:51...otcovských pokolení přidělovali losem synům Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání....
Jozue 20:2...tehdy promluvil k Jozuovi: "Řekni synům Izraele: Určete si útočištná města, jak jsem vám pověděl...
Jozue 20:9...Golan v Bášanu. To jsou města určená všem synům Izraele i cizincům pobývajícím mezi nimi; kdokoli někoho...
Jozue 21:3...k bydlení a pastviny pro náš dobytek." Synové Izraele tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze...
Jozue 21:8...města i s jejich pastvinami přidělili synové Izraele levitům losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše....
Jozue 21:43... Tak tomu bylo se všemi těmi městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim...
Jozue 21:45...těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše se splnilo. Tehdy Jozue...
Jozue 22:9...Manasesova se tedy vydali zpět. Odešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili do kraje Gileád...
Jozue 22:16...Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste se od Hospodina - postavili jste si...
Jozue 22:22...Bůh bohů Hospodin! On to a to Izrael: Pokud šlo o vzpouru, pokud šlo o zradu na Hospodinu...
Jozue 22:24...našim synům: ‚Co vám je do Hospodina, Boha Izraele, synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a vás...
Jozue 22:31...Hospodinu jste nespáchali. Uchovali jste syny Izraele před Hospodinovým trestem." Kněz Pinchas, syn...
Jozue 22:32...a Gádových synů do kanaánské země k synům Izraele a podali jim zprávu. Synům Izraele se to líbilo....
Jozue 22:33...země k synům Izraele a podali jim zprávu. Synům Izraele se to líbilo. Dobrořečili Bohu a přestali říkat, že...
Jozue 23:1...Hospodin je Bůh." Hospodin dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode všech okolních nepřátel. Jozue,...
Jozue 23:2... Jozue, stařec pokročilého věku, svolal celý Izrael s jeho stařešiny, náčelníky, soudci i správci a řekl...
Jozue 24:2...ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach, otec Abrahamův a...
Jozue 24:9...moábský král Balák, syn Ciporův, a bojovalIzraelem: Poslal pozvání Balaámovi, synu Beorovu, aby vás...
Jozue 24:23...Jozue, "a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme...
Jozue 24:31...v Efraimských horách severně od hory GaašIzrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po...
Jozue 24:32...pro Izrael vykonal. Josefovy kosti, jež synové Izraele přinesli z Egypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu...
Soudců 1:1...Efraimských horách. Po Jozuově smrti se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z nás vytáhnout do boje...
Soudců 1:28...totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když Izrael později zesílil, podrobil Kananejce nuceným pracím,...
Soudců 2:4...anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče. To místo tedy...
Soudců 2:6... Poté, co Jozue propustil lid, rozešli se synové Izraele každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid...
Soudců 2:7...všechny ty veliké věci, které Hospodin pro Izrael vykonal. Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův,...
Soudců 2:10...pokolení, které neznalo Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v Hospodinových...
Soudců 2:11...Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili...
Soudců 2:14...Baalovi a Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas nájezdníkům, kteří je...
Soudců 2:20...se odmítali vzdát. Hospodin proto vzplanul proti Izrael hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvu,...
Soudců 2:22... který zůstal po Jozuově smrti. Skrze budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově cestě,...
Soudců 3:4... k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo, zda budou poslouchat...
Soudců 3:5... která skrze Mojžíše vydal jejich otcům. Synové Izraele bydleli uprostřed Kananejců, Chetejců, Emorejců,...
Soudců 3:7...jejich synům a sloužili jejich bohům. Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle. Zapomínali na...
Soudců 3:8...baalům a ašerám. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas králi jménem Kušan...
Soudců 3:9...Kušanu Rišatajimovi osm let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je...
Soudců 3:10...Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stalIzraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal...
Soudců 3:12...Otniel, syn Kenazův, zemřel. Potom však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. A protože...
Soudců 3:13...se s Amonci i Amalekovci, vytáhl a udeřil na Izrael a zabral Palmové město. Izraelci pak sloužili...
Soudců 3:15...králi Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce. Byl to...
Soudců 3:27...v Efraimských horách na beraní roh. Synové Izraele sestoupili z hor s Ehudem v čele. "Rychle za mnou!"...
Soudců 3:30... Nikdo neunikl. Moáb se toho dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm...
Soudců 3:31...set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael. Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali...
Soudců 4:1...zachránil Izrael. Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Hospodin...
Soudců 4:3...Sisera, který sídlil v Charošet-hagojimu. Synové Izraele volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set...
Soudců 4:4...syny Izraele krutě utiskoval. V době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova. Sedávala pod...
Soudců 4:6...Kedeše, a vyzvala ho: "Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů...
Soudců 4:23...pokořil kanaánského krále Jabína před syny Izraele. Izraelci se proti kanaánskému králi Jabínovi...
Soudců 5:2... syn Abinoamův, tuto píseň: Vůdcové když vedouIzraeli, když jeho lid je ochotný - veleben budiž Hospodin!...
Soudců 5:3... Hospodinu zazpívám, Hospodinu, Bohu Izraele, chci zpívat žalm! Když vytáhls, Hospodine, ze...
Soudců 5:5...hory, před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele. Za dnů Šamgara, syna Anatova, za dnů Jaeliných...
Soudců 5:7... stezkami klikatými šel. Opuštěni byli sedláciIzraeli, opuštěni, než jsi, Deboro, povstala, než matka v...
Soudců 5:8...se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíciIzraeli? Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s těmi z...
Soudců 5:9...tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s těmi z lidu, kdo jsou ochotní - veleben budiž...
Soudců 6:1...své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v Hospodinových očích zle, a tak je...
Soudců 6:2...rukou Midiánu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v...
Soudců 6:3...se na nepřístupných vrcholcích. Kdykoli Izrael zasel, přitáhli Midiánci a Amalekovci s východními...
Soudců 6:4...v zemi a pustošili úrodu ke Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytí - jedinou ovci, dobytče ani osla....
Soudců 6:7...tak začali volat k Hospodinu. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinu, poslal k nim...
Soudců 6:8...proroka. Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z...
Soudců 6:14...a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám přece posílám!" On však...
Soudců 6:15...namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejubožejší a sám jsem v...
Soudců 6:36...Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno...
Soudců 6:37...všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned...
Soudců 7:2... Nemohu jim vydat Midiánce do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme...
Soudců 8:27...efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky smilnit, takže se...
Soudců 8:28...i jeho domu stal pastí. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu nezvedl. Za Gedeonových...
Soudců 8:34...a přijali Baal-berita za svého boha. Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého Boha, který je...
Soudců 8:35...Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal. Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet...
Soudců 9:22...do Beeru a tam zůstal. Abimelech panoval nad Izraelem tři roky. Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské...
Soudců 10:1... Po Abimelechovi povstal k záchraně Izraele Tola, syn Puy, syna Dodova, muž z pokolení Isachar....
Soudců 10:2... Bydlel v Šamiru v Efraimských horách a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru....
Soudců 10:3... Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let. Měl třicet synů, kteří jezdili na...
Soudců 10:6...pak zemřel a byl pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili...
Soudců 10:7...a nesloužili mu. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas Filištínům a Amoncům,...
Soudců 10:9...napadli také Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení. Synové Izraele tehdy volali k...
Soudců 10:10... Na Izrael přišlo veliké soužení. Synové Izraele tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě...
Soudců 10:11...svého Boha a sloužili baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když vás sužovali Egypťané, Emorejci,...
Soudců 10:15...jen vás zachrání v dobách soužení." Synové Izraele na to Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Udělej s...
Soudců 10:16...a sloužili Hospodinu. A ten nemohl strádání Izraele dále snášet. Amonci se tehdy sešikovali a utábořili...
Soudců 11:4... Po nějaké době, když se Amonci dali do válkyIzraelem, vypravili se gileádští stařešinové pro Jiftacha...
Soudců 11:13...mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku...
Soudců 11:15...vyslal posly se zprávou: "Toto praví JiftachIzrael nezabral zem Moábců ani zem Amonců. Na cestě z...
Soudců 11:16...zem Moábců ani zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští k Rudému moři. Když přišli do...
Soudců 11:17...proto k moábskému králi, ale i on je odmítlIzrael tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na cestu...
Soudců 11:19...- Arnon totiž tvořil moábskou hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímu...
Soudců 11:20...projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak...
Soudců 11:21...se v Jahce a napadl Izrael. Hospodin, Bůh Izraele, však vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou...
Soudců 11:23...k Jaboku a od pouště po Jordán. Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty...
Soudců 11:25...Balák, syn Ciporův? Copak se odvážil vzdorovat Izraeli? Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v...
Soudců 11:26...Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a jeho...
Soudců 11:27... Soudce Hospodin dnes rozsoudí mezi syny Izraele a syny Amonovými!" Amonský král ale na tato...
Soudců 11:33...porážce se tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo...
Soudců 11:39... co slíbil. Nikdy nepoznala muže. Tak vzniklIzraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na...
Soudců 12:7...brodů padlo 42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben...
Soudců 12:8...pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm bylIzraeli soudcem Ibcan z Betléma. Měl třicet synů a třicet...
Soudců 12:9...svým synům přivedl třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě...
Soudců 12:11...zemřel, byl pohřben v Betlémě. Po něm bylIzraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset...
Soudců 12:13...v Ajalonu v zabulonském kraji. Po něm bylIzraeli soudcem Abdon, syn Hilela Piratonského. Ten měl...
Soudců 12:14... kteří jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let. Když Abdon, syn Hilela Piratonského, zemřel...
Soudců 13:1...v efraimském kraji na Amalekově pohoří. Synové Izraele pak znovu jednali v Hospodinových očích zle, a tak...
Soudců 13:5...zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži:...
Soudců 14:4...záminku. Filištíni totiž v době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do...
Soudců 15:20... a ten je v Lechi dodnes. Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. Samson se...
Soudců 16:31...a Eštaolem v hrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž...
Soudců 17:6...jednoho ze svých synů, aby mu dělal knězeIzrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V...
Soudců 18:1...bude dobrotivý - vždyť mám za kněze levitu!"  Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území,...
Soudců 19:1...udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu.  Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách...
Soudců 19:29...dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoli to spatřil, říkal: "Něco tak neslýchaného...
Soudců 20:3...kmenů - 400 000 pěších bojovníků. (To, že se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také Benjamínci...
Soudců 20:6...Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů izraelského dědictví, protože spáchali v Izraeli zvrhlost a...
Soudců 20:7...a hanebnost! Hle, vy všichni jste synové Izraele. Poraďte se a na místě rozhodněte." Nato všechen...
Soudců 20:10...Gibejí naložíme takto: Budeme losovat a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z...
Soudců 20:13...ničemy vydejte, je zabijeme a vymýtíme zloIzraele." Benjamínci ale své izraelské bratry nemínili...
Soudců 20:29...Hospodin. "Zítra je vydám do vašich rukou." Izrael tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy. Třetího dne...
Soudců 20:31...a na silnicích do Bet-elu a do Gibeje padloIzraele asi třicet mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali...
Soudců 20:34...od Gibeje. Deset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele podniklo přímý útok na Gibeu. Strhl se prudký boj....
Soudců 20:35...pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazil. Onoho dne synové Izraele pobili 25 100...
Soudců 21:3...pláčem hlasitě naříkali: "Hospodine, Bože izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč dnes být z...
Soudců 21:6...kdo nepřijde k Hospodinu do Micpy, musí zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína líto....
Soudců 21:17...z Benjamína zachránili, potřebují dědice, abyIzraele nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát...
Soudců 21:24...vystavěli svá města a bydleli v nich. Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a...
Soudců 21:25...kmeni a ke svému rodu, každý do svého dědictví.  Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za...
Růt 2:12...odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně...
Růt 4:7...pole místo ; nemohu." (Za starodávna bylIzraeli při výkupu a směně tento obyčej: Ke stvrzení...
Růt 4:11...jako Ráchel a Léa, které společně zbudovaly dům Izraele! Buď úspěšný v Efratě, získej si jméno v Betlémě!...
Růt 4:14... ode dneška nenechá bez příbuzného. Izraeli jméno! On vrátí do života a ve stáří se o tebe...
1. Samuel 1:17..."Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své...
1. Samuel 2:22...o všem, co prováděli jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu...
1. Samuel 2:28...domu v Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby vystupoval k mému...
1. Samuel 2:29...jste se tím nejlepším z obětních darů mého lidu Izraele! Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl...
1. Samuel 2:30...mého lidu Izraele! Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod...
1. Samuel 2:32...soužení, jež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo...
1. Samuel 3:11...Hospodin Samuelovi řekl: "Hle, chystám seIzraeli udělat věc, která nikomu, kdo o uslyší,...
1. Samuel 3:20...nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je...
1. Samuel 4:1...svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům....
1. Samuel 4:2...a Filištíni v Afeku. Když se Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a Filištíni je...
1. Samuel 4:5...Truhlu Hospodinovy smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, duněla země. Jakmile ten...
1. Samuel 4:10... Vzmužte se a bojujte!" A Filištíni bojovaliIzrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to...
1. Samuel 4:17...muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel....
1. Samuel 4:18... Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla...
1. Samuel 4:21...Ichabod, Nesláva, neboť řekla: "Sláva opustila Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánu a...
1. Samuel 4:22...svému tchánu a manželovi řekla: "Sláva opustila Izrael, Boží truhla je pryč!" Boží truhly se zmocnili...
1. Samuel 5:8...je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město...
1. Samuel 6:5...krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy i...
1. Samuel 7:2...mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k celému...
1. Samuel 7:3...po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem,...
1. Samuel 7:4...Pak vás zachrání z ruky Filištínů." Nato synové Izraele odstranili baaly i aštarty a začali sloužit jen...
1. Samuel 7:5...Hospodinu. Samuel dále pravil: "Shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k Hospodinu."...
1. Samuel 7:7...soudcem. Když se Filištíni doslechli, že se Izraelci shromáždili do Micpy, vytáhli filištínští vládci...
1. Samuel 7:9...oběť Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl. Zatímco Samuel přinášel...
1. Samuel 7:10...oběť, Filištíni se chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel...
1. Samuel 7:13...tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinova...
1. Samuel 7:14...od Ekronu po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael osvobodil z...
1. Samuel 7:15...Izraelem a Emorejci vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával...
1. Samuel 7:16... Gilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil...
1. Samuel 7:17... Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář Hospodinu. Když...
1. Samuel 8:1...Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudceIzraeli své syny. Jeho prvorozený syn se jmenoval Joel,...
1. Samuel 8:4...a překrucovali právo. Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy....
1. Samuel 9:2...jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny...
1. Samuel 9:9...nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobáchIzraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za...
1. Samuel 9:16...Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky Filištínů. Shlédl...
1. Samuel 9:20... se našly. Vždyť ke komu se upíná touha celého Izraele? Přece k tobě a tvému otcovskému rodu!" "Cože?"...
1. Samuel 9:21... " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmeneIzraeli! A můj rod je navíc ze všech benjamínských rodů ten...
1. Samuel 10:18...potom svolal lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem...
1. Samuel 11:2...z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael." Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm...
1. Samuel 11:3..."Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde zachránit, vzdáme se ti."...
1. Samuel 11:7...je na kusy a rozeslal po těch poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde...
1. Samuel 11:13...den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval vítězství." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme...
1. Samuel 12:1...velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi...
1. Samuel 13:1...stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužů....
1. Samuel 13:2...kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral siIzraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v...
1. Samuel 13:4...se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku, a...
1. Samuel 13:5... Také Filištíni se shromáždili, aby bojovaliIzraelem - 3 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu jako písku na...
1. Samuel 13:13... tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé kralování neobstojí....
1. Samuel 13:20...ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům nechat brousit radlice,...
1. Samuel 14:12...zbrojnoši: "Stoupej za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za...
1. Samuel 14:23...a bitvě. Tak Hospodin toho dne vysvobodil Izrael. Boj se pak přesunul do Bet-avenu. Izraelští muži...
1. Samuel 14:37...ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu ale toho dne neodpověděl. Saul...
1. Samuel 14:39...dnes spáchán. Jakože je živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít!"...
1. Samuel 14:40...Nikdo z mužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým synem...
1. Samuel 14:41...lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li...
1. Samuel 14:45...Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je...
1. Samuel 14:47... odkud přišli. Když se Saul ujal kralování nad Izraelem, bojoval se všemi okolními nepřáteli: s Moábci,...
1. Samuel 14:48... vítězil. Odvážně napadl Amalekovce a zachránil Izrael z rukou nájezdníků. Saulovi synové byli Jonatan,...
1. Samuel 15:1... abych pomazal za krále nad jeho lidemIzraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví...
1. Samuel 15:2...Chci potrestat Amaleka za to, co provedl Izraeli - že se proti němu postavil na jejich cestě z...
1. Samuel 15:17...kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za krále nad...
1. Samuel 15:26...slovo, i Hospodin odmítl tebe. Nebudeš králem Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho...
1. Samuel 15:30...prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu,...
1. Samuel 15:35...ním. A Hospodin litoval, že Saula učinil králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš...
1. Samuel 16:1...nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám k...
1. Samuel 17:11... kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a...
1. Samuel 17:25...útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by...
1. Samuel 17:26...dostane ten, kdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael ostudy? Kdo je tenhle filištínský neobřezanec, že...
1. Samuel 17:46...divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh jeIzraelem. Všichni, kdo se tu shromáždili, poznají, že ne...
1. Samuel 17:53...a také ke Gatu a Ekronu. Když se synové Izraele vrátili z honby za Filištíny, vyplenili jejich...
1. Samuel 18:16... jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu. VšichniIzraeli i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich...
1. Samuel 18:18... a jaký mám původ - co je můj otcovský rodIzraeli, abych se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel...
1. Samuel 19:5...toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému Izraeli veliké vítězství. Když jsi to viděl, radoval ses....
1. Samuel 20:12...ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou...
1. Samuel 23:10...efod." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá...
1. Samuel 23:11...Saul, jak tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože Izraele, oznam to prosím svému služebníkovi." "Ano,...
1. Samuel 23:17...mého otce Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul...
1. Samuel 24:3...tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách...
1. Samuel 24:15...' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou blechu!...
1. Samuel 25:30... které ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že...
1. Samuel 25:32...David řekl Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá...
1. Samuel 25:34...do svých rukou. Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi...
1. Samuel 26:2..." Saul se tedy se třemi tisíci mužů vybranýchIzraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. Saul...
1. Samuel 26:15...odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému neníIzraeli rovno?" volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš...
1. Samuel 27:1... Pak Saul nechá a přestane hledat po celém Izraeli. Takhle mu uniknu z rukou." Proto David vyrazil na...
1. Samuel 27:12...Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli nadobro zprotivil. Zůstane mým služebníkem ...
1. Samuel 28:1...Filištíni shromáždili svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že...
1. Samuel 28:4...utábořili se v Šunemu. Saul tedy shromáždil celý Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa. Když Saul viděl...
1. Samuel 28:19...dnes Hospodin naloží takto: Hospodin i s Izraelem vydá do rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví...
1. Samuel 29:1...shromáždili všechna svá vojska do Afeku, zatímco Izrael tábořil u pramene v Jizreelu. Když filištínští...
1. Samuel 30:25...se rozdělíme." A tak to od toho dne dodnesIzraeli platí jako závazné ustanovení. Když se David vrátil...
1. Samuel 31:1...míst, kam David se svými muži chodíval. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi...
2. Samuel 1:12... kvůli Hospodinovu vojsku a kvůli domu Izraele, že padli mečem. Potom se David mladíka, který mu...
2. Samuel 1:19...luku. Takto je zapsána v Knize Upřímného: AchIzraeli, tvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak...
2. Samuel 2:9... Ašerovců, Jizreele, Efraima, Benjamína a celého Izraele. Iš-bošet, syn Saulův, začal kralovat ve věku...
2. Samuel 3:10...domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu po Beer-šebu!" Potom se...
2. Samuel 3:12... a ti pomohu obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvu....
2. Samuel 3:18...Davidovi řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z rukou Filištínů i všech ostatních nepřátel.'"...
2. Samuel 3:19...šel do Hebronu, aby s Davidem probral vše, co Izrael a celý dům Benjamínův považoval za správné. Když...
2. Samuel 3:21...teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak budeš kralovat,...
2. Samuel 3:37... co král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od...
2. Samuel 3:38...tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnesIzraeli padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný král,...
2. Samuel 4:1...v Hebronu zemřel, ztratil odvahu a také celý Izrael se zhrozil. Saulův syn měl tenkrát dva velitele...
2. Samuel 5:2...tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl:...
2. Samuel 5:3...za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před...
2. Samuel 5:5...třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem i Judou. Král pak se svými muži vytáhl na...
2. Samuel 5:12...poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve prospěch jeho...
2. Samuel 5:17...uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom...
2. Samuel 6:1...David pak opět shromáždil všechny vybrané mužeIzraele - celkem třicet tisíc - a s celým tím zástupem se...
2. Samuel 6:5... Achio kráčel před Truhlou. David a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali a...
2. Samuel 6:15...oblečen plátěným efodem. Takto David a celý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu, s pokřikem a s...
2. Samuel 6:19... Podělil také všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy, každého jedním pecnem chleba, jedním...
2. Samuel 6:21... aby postavil za vůdce Hospodinova liduIzraele - před ním jsem se radoval! A klidně se znevážím...
2. Samuel 7:6... kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale...
2. Samuel 7:7...jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských...
2. Samuel 7:8...z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu Izraele. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny...
2. Samuel 7:10...jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a...
2. Samuel 7:23...na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit...
2. Samuel 7:24...z Egypta, z jeho národů i jeho bohů! Svůj lid Izrael jsi navěky ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi...
2. Samuel 7:26...Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida před tebou...
2. Samuel 7:27...před tebou upevněn! Hospodine zástupů, Bože Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům...
2. Samuel 8:15... kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu....
2. Samuel 10:15...vrátil se do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak se přeskupili. Hadad-ezer poslal také...
2. Samuel 10:17... Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán a přitáhl k Chelamu. Aramejci se...
2. Samuel 10:18...a pustili se s ním do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 700...
2. Samuel 10:19...kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír a stali se...
2. Samuel 11:1...David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli tedy Rabu, ale David...
2. Samuel 11:11...nejdeš domů?" Uriáš mu odpověděl: "Boží truhlaIzrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb...
2. Samuel 12:7...řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem pomazal za krále nad Izraelem a jsem...
2. Samuel 12:8...svého pána jsi dostal do klína. Dal jsem ti dům Izraele a Judy. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti...
2. Samuel 12:12...tajně, ale to udělám veřejně, před celým Izraelem!" "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl mu na to...
2. Samuel 13:12...vykřikla. "Nesmíš zneuctít! To se přeceIzraeli nedělá! Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude...
2. Samuel 13:13...Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bysIzraeli jako nějaký hanebník. Prosím, promluv raději s...
2. Samuel 14:25...vrátil domů, ale králi na oči nesměl. V celém Izraeli nebyl tak vyhlášený krasavec jako Abšalom. Od hlavy...
2. Samuel 16:21...které tu nechal, aby se staraly o dům. Když celý Izrael uslyší, jak ses svému otci zprotivil, posílí to...
2. Samuel 16:22...na střeše baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce. Radit se s...
2. Samuel 17:10...měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho...
2. Samuel 17:11...udatní. Proto radím, se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a...
2. Samuel 17:13...jeho mužů. Jestli se stáhne někam do města, celý Izrael k tomu městu nanosí provazy a strhneme je do údolí,...
2. Samuel 17:26... dceru Nachašovu, sestru Joábovy matky Ceruji.) Izrael s Abšalomem v čele se tedy utábořil v gileádském...
2. Samuel 18:6...ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do pole proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském lese a Davidovi muži...
2. Samuel 18:16...na roh a zastavil vojsko v dalším pronásledování Izraele. Abšaloma vzali, hodili ho v lese do velké jámy a...
2. Samuel 18:17...a navršili nad ním velkou hromadu kamení. Celý Izrael se tehdy rozutekl, každý tam, odkud přišel. Abšalom...
2. Samuel 19:9...vojsko před králem vykonalo přehlídku. OstatníIzraele se rozutekli, každý odkud přišel. V celém lidu, ve...
2. Samuel 19:12...se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David kněžím Sádokovi a Abiatarovi:...
2. Samuel 19:23...mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes mělIzraeli někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět králem...
2. Samuel 20:1...mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od Davida odstoupili k...
2. Samuel 20:19... pak teprve jednejte.' My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno z hlavních měst v...
2. Samuel 21:2...promluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí ze synů Izraele, ale ze zbytku Emorejců. Synové Izraele se jim...
2. Samuel 21:4...stříbro nebo zlato ani nemáme právo někohoIzraeli zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil...
2. Samuel 21:15...Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi FilištínyIzraelem znovu vypukla válka. David šel se svými muži, ale...
2. Samuel 21:17..." s námi do boje nechoď, neuhasíš svíci Izraele!" Později vypukla v Gobu další válka s Filištíny....
2. Samuel 21:21...čtyři. Také on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil....
2. Samuel 23:3... jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem...
2. Samuel 24:1...sedm. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil proti nim...
2. Samuel 24:4...nezmohli, a tak se od krále vydali sčítat lid Izraele. Překročili Jordán a utábořili se poblíž Aroeru, v...
2. Samuel 24:9... Joáb předal králi seznam sečteného liduIzrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských...
2. Samuel 24:15...Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána do určeného času. Od...
2. Samuel 24:25...vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila. Král David byl stařec v pokročilém...
1. Královská 1:20...tvého služebníka Šalomouna nepozval. Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi, abys jim...
1. Královská 1:30...ti splním, co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na...
1. Královská 1:34...kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a volejte: ‚ žije...
1. Královská 1:35...bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn...
1. Královská 1:48...poklonil a řekl: ‚Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka na...
1. Královská 2:11...pohřben ve Městě Davidově. David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a...
1. Královská 2:15...ho. "Ty víš, že následnictví bylo na mně a celý Izrael očekával, že budu kralovat. To se ale změnilo a...
1. Královská 3:28...první ženě - to je jeho matka." Když se v celém Izraeli doslechli o rozsudku, který král vynesl, pojala je...
1. Královská 4:1...soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn Sádokův,...
1. Královská 4:7... velel nuceným pracím. Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali krále a jeho...
1. Královská 4:20...zemi pak spravoval jeden místodržící. JudyIzraele bylo takové množství, jako je písku v moři, a tak...
1. Královská 5:5...žil v míru. Po celý Šalomounův život žil JudaIzrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu...
1. Královská 5:27...stali se spojenci. Král Šalomoun zavedl v celém Izraeli nucené práce. Nasazených bylo celkem 30 000 a do...
1. Královská 6:1... Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta, v měsíci ziv (což je druhý měsíc), totiž...
1. Královská 6:13...otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun...
1. Královská 8:1...k sobě do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele, kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby...
1. Královská 8:5...vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval...
1. Královská 8:9...uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když...
1. Královská 8:14...otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který...
1. Královská 8:15...shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a...
1. Královská 8:16...naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene...
1. Královská 8:17...toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému...
1. Královská 8:20...jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám...
1. Královská 8:23...vztáhl ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh podobný...
1. Královská 8:25...to, jak vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku...
1. Královská 8:26... jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému...
1. Královská 8:30...vyslyšíš prosbu svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu....
1. Královská 8:33...a odplatil mu jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od...
1. Královská 8:34... vyslýchej na nebesích. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpátky do země, kterou jsi dal jejich...
1. Královská 8:36...na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají...
1. Královská 8:38...- kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a vzepjal by ruce k...
1. Královská 8:41...kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému jménu (neboť...
1. Královská 8:43...tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto...
1. Královská 8:52...tvého služebníka i k modlitbě tvého lidu Izraele, a kdykoli k tobě budou volat, vyslýchej. Vždyť ty...
1. Královská 8:55...se a mocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli...
1. Královská 8:56..."Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani jediné ze...
1. Královská 8:59...zjednával právo svému služebníku i svému lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly, že...
1. Královská 8:62...jeho přikázání tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hody. Šalomoun...
1. Královská 8:63...býků a 120 000 ovcí. Takto král a všichni synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil...
1. Královská 8:65... Šalomoun tehdy slavil slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké...
1. Královská 8:66...prokázal svému služebníku Davidovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil stavbu Hospodinova chrámu i...
1. Královská 9:5... pravidla, potvrdím trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na...
1. Královská 9:7...cizím bohům a budete se jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem...
1. Královská 9:20... Hivejců a Jebusejců, kteří nepatřili k synům Izraele, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi...
1. Královská 9:21... kteří po nich zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným...
1. Královská 9:22...nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem Šalomoun nebral do otroctví, ale jako vojáky,...
1. Královská 10:9... tvůj Bůh, který si oblíbil a dosadil na izraelský trůn! Hospodin miluje Izrael navěky, a tak ...
1. Královská 11:2... Chetejky - z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl: "Nespojujte se s nimi a oni se nespojují s...
1. Královská 11:9...se jeho srdce odvrátilo od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu výslovně...
1. Královská 11:25... které představoval Hadad, byl i on protivníkem Izraele po celý Šalomounův život. Kraloval nad Aramem a...
1. Královská 11:31...si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z ruky Šalomounovy a tobě...
1. Královská 11:32... městu, které jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele. To proto, že opustil a klaněl se sidonské...
1. Královská 11:37... kdekoli si budeš přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po...
1. Královská 11:38...ti trvalý dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo...
1. Královská 11:42... Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl...
1. Královská 12:1...se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn Nebatův, se...
1. Královská 12:3...ho zpět. Jeroboám přišel s celým shromážděním Izraele za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na...
1. Královská 12:16...Nebatovu, skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi...
1. Královská 12:17...domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám...
1. Královská 12:19...do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Jakmile...
1. Královská 12:20...proti domu Davidovu dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboám, poslali pro něj a...
1. Královská 12:21...000 vybraných bojovníků, aby bojovali s domem Izraele a navrátili království Rechoboámovi, synu...
1. Královská 12:24...Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům, synům Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ."...
1. Královská 12:28...do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj bůhIzraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele postavil v...
1. Královská 14:7...Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z lidu a učinil vůdcem svému...
1. Královská 14:10...dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím JeroboámoviIzraeli pána i kmána do posledního pacholka. Jako se od...
1. Královská 14:13...domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat, ho budou pohřbívat. On bude z...
1. Královská 14:14... Bůh Izraele, nalezl něco dobrého. Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to...
1. Královská 14:15...dnes. Co dnes, právě teď! Hospodin udeří na Izrael, se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z...
1. Královská 14:16... a tak popudili Hospodina. Proto se Hospodin Izraele vzdá - kvůli hříchům, které spáchal Jeroboám a ke...
1. Královská 14:18...na práh domu, chlapec zemřel. Pohřbili ho a celý Izrael ho oplakával, jak řekl Hospodin skrze svého...
1. Královská 14:24...všech ohavností těch národů, které Hospodin před Izraelem vyhnal. Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl...
1. Královská 15:25...roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab, syn Jeroboámův. Kraloval Izraeli dva roky a...
1. Královská 15:26...svého otce a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Baaša, syn Achiášův, z domu Isacharova proti němu...
1. Královská 15:30... které Jeroboám spáchal a ke kterým svedl celý Izrael, čímž popudil Hospodina, Boha Izraele. Ostatní...
1. Královská 15:33...judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let a...
1. Královská 15:34...Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal slovo...
1. Královská 16:2...jsem z prachu a učinil vůdcem mého liduIzraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj...
1. Královská 16:8...judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Ela, syn Baašův, a kraloval dva roky. Jeho dvořan...
1. Královská 16:13...Baaša i jeho syn Ela a ke kterým svedli celý Izrael, když svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha...
1. Královská 16:19...očích zlé, a za svůj další hřích, že svedl celý Izrael. Ostatní Zimriho skutky - včetně spiknutí, které...
1. Královská 16:23...zemřel a Omri se stal králem. Omri začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále Asy...
1. Královská 16:26...syna Nebatova, a jeho hříchů, kterými svedl celý Izrael, aby svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha...
1. Královská 16:29...Achab, syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let a páchal v Hospodinových očích...
1. Královská 16:33...Achab svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Chiel...
1. Královská 17:1... řekl Achabovi: "Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude...
1. Královská 17:14...sobě a synovi. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojde a oleje z láhve...
1. Královská 18:17...vyrazil Eliášovi naproti. "To jsi ty, ten škůdce Izraele?!" zavolal na něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli...
1. Královská 18:18...zavolal na něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům...
1. Královská 18:31...dostal slovo Hospodinovo: "Budeš se jmenovat Izrael." Eliáš z těch kamenů postavil v Hospodinově jménu...
1. Královská 18:36...a pravil: "Hospodine, Bože Abrahamův, IzákůvIzraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a jsem...
1. Královská 19:10...horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé...
1. Královská 19:14...horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé...
1. Královská 19:16... Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy, pomažeš za...
1. Královská 19:18...Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si aleIzraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před...
1. Královská 20:20...muže, a tak se Aramejci obrátili na útěkIzrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni...
1. Královská 20:26...Aramejce a vytáhl k Afeku, aby bojoval proti Izraeli. Také synové Izraele nastoupili, nabrali si zásoby...
1. Královská 20:27...k Afeku, aby bojoval proti Izraeli. Také synové Izraele nastoupili, nabrali si zásoby a vyrazili jim vstříc...
1. Královská 20:31...mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinou,...
1. Královská 21:7...žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele. Vstaň, něco sněz a rozvesel se. ti tu vinici...
1. Královská 21:21...tak, že Achabovy potomky dočista vyhladímIzraele - pána i kmána do posledního pacholka! Naložím s...
1. Královská 21:22...Achiášova, protože jsi popouzel a svedl jsi Izrael k hříchu.' A ohledně Jezábel Hospodin praví:...
1. Královská 21:26...dělali Emorejci, které Hospodin vyhnal před syny Izraele.) Jakmile Achab uslyšel ta slova, roztrhl své...
1. Královská 22:1...za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi AramemIzraelem neválčilo. Třetího roku přijel izraelského krále...
1. Královská 22:10..."Rychle, Michajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu...
1. Královská 22:17...Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého...
1. Královská 22:30...judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileádIzraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v...
1. Královská 22:31..."Nebojujte s malým ani velkým, jedině s králem Izraele!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si:...
1. Královská 22:52...roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn Achabův. Kraloval nad...
1. Královská 22:53...i cesty Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu. Sloužil Baalovi, klaněl se mu a popouzel...
1. Královská 22:54...Baalovi, klaněl se mu a popouzel Hospodina, Boha Izraele, přesně jako jeho otec. Po Achabově smrti se Moáb...
2. Královská 1:1...otec. Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli. Achaziáš v Samaří propadl mříží své střešní terasy...
2. Královská 1:3...krále naproti a řekni jim: ‚Copak není BůhIzraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu?...
2. Královská 1:6...mu: Tak praví Hospodin: Copak není BůhIzraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu?...
2. Královská 1:16...mu: "Tak praví Hospodin: Copak není BůhIzraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal...
2. Královská 3:3...v hříších Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu, a neodvrátil se od nich. Moábský král Méša...
2. Královská 3:6...ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi:...
2. Královská 3:9...cestou přes Edom," odpověděl Joram. Král Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem Edomu....
2. Královská 5:8...hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi...
2. Královská 5:12...řeky Amana a Parpar lepší než všechna vodaIzraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl...
2. Královská 5:15...jsem poznal, že na celém světě není Bůh jakoIzraeli. Zde, prosím, přijmi od svého služebníka tyto dary...
2. Královská 6:8...ruku a vzal si ji. Když aramejský král válčilIzraelem, poradil se se svými služebníky a řekl: "Položím...
2. Královská 6:12..."Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten prorokIzraeli, prozradí izraelskému králi i to, co říkáš v...
2. Královská 6:32...pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele. Ještě než k němu královský posel dorazil, řekl...
2. Královská 8:12..." odpověděl, "jakého zla se dopustíš na synech Izraele. Jejich opevněná města vypálíš, chlapce pobiješ,...
2. Královská 9:3...praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A tak...
2. Královská 9:6...hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem...
2. Královská 9:8...zahyne. Achabovy potomky dočista vyhladímIzraele - pána i kmána do posledního pacholka! Naložím s...
2. Královská 9:12...praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho...
2. Královská 10:21... a tak to rozhlásili. Jehu nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi ctitelé. Nebyl jediný,...
2. Královská 10:28... které tam jsou dodnes. Tak Jehu vymýtil BaalaIzraele. Jehu se ale neodvrátil od hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 10:29...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, totiž od těch zlatých telat v Bet-elu a Danu....
2. Královská 10:31...se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým svým srdcem a neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 10:32...svedl celý Izrael. Hospodin v době začal Izrael ořezávat. Chazael na zaútočil po celé hranici...
2. Královská 10:36...jeho syn Joachaz. Jehu kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka...
2. Královská 13:2...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, a neodvrátil se od nich. Hospodin proto vzplanul...
2. Královská 13:3...se od nich. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a nadlouho je vydal do rukou aramejského...
2. Královská 13:4... Viděl totiž trápení, kterým aramejský král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce, takže...
2. Královská 13:5...aramejský král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce, takže se synové Izraele z moci Aramu...
2. Královská 13:6...ale od hříchů domu Jeroboámova, který svedl celý Izrael, a pokračovali v nich. V Samaří dokonce stál Ašeřin...
2. Královská 13:11...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, ale pokračoval v nich. Ostatní Jehoašovy skutky -...
2. Královská 13:22...se na nohy. Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády. Hospodin se ale nad...
2. Královská 14:12...králem Amaciášem u judského Bet-šemeše. Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů....
2. Královská 14:24...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu k...
2. Královská 14:25... který svedl celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu k Mrtvému moři v Aravě, jak to...
2. Královská 14:26...z Gat-cheferu. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i kmánem a že Izrael nemá, kdo...
2. Královská 14:27...protože se Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebem, zachránil je skrze Jeroboáma, syna...
2. Královská 14:28...- co všechno vykonal a jak udatně bojoval, když Izraeli navrátil Damašek i judský Chamát - o tom se, jak...
2. Královská 15:9...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Šalum, syn Jábešův, proti němu zosnoval spiknutí a...
2. Královská 15:18...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Do země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu...
2. Královská 15:24...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Pekach, syn Remaliášův, jeho pobočník, proti němu...
2. Královská 15:28...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský...
2. Královská 16:3...jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal provést...
2. Královská 17:7...v médských městech. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je...
2. Královská 17:9...vyhnal, a zvyklostmi izraelských králů. Synové Izraele prováděli špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve...
2. Královská 17:13...Hospodin řekl: "To nesmíte!" Hospodin varoval Izrael i Judu skrze všechny své proroky a vidoucí:...
2. Královská 17:18...očích zlé, a popouzeli ho. Hospodin se na Izrael nesmírně rozhněval a vyhnal je ze své blízkosti....
2. Královská 17:19...Hospodina, svého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení...
2. Královská 17:20... jednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl. Ponížil je, vydával je do rukou nájezdníků,...
2. Královská 17:21...je nakonec zapudil ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna...
2. Královská 17:22...Hospodina a svedl je k velikému hříchu. Synové Izraele pak pokračovali ve všech hříších, které páchal...
2. Královská 17:23...se od nich. Nakonec tedy Hospodin vyhnal Izrael ze své blízkosti, jak je varoval skrze všechny své...
2. Královská 17:24...a usídlil je v samařských městech namísto synů Izraele. Tak ovládli Samaří a zabydleli se v izraelských...
2. Královská 17:34...Hospodin svěřil synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. S těmi Hospodin kdysi uzavřel smlouvu a přikázal...
2. Královská 18:4...zhotovil Mojžíš; do doby mu totiž synové Izraele pálili kadidlo. Říkalo se mu Nechuštan, Bronzovec....
2. Královská 18:5... Bronzovec. Ezechiáš spoléhal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním ani po něm...
2. Královská 18:11...izraelského krále Hošey. Asyrský král odvlekl Izrael do Asýrie a usadil je v Chalachu a Chaboru na řece...
2. Královská 19:15...se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech...
2. Královská 19:20...Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně asyrského krále Senacheriba...
2. Královská 21:2...těch národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které jeho otec...
2. Královská 21:7... v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se...
2. Královská 21:8... dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit...
2. Královská 21:9...horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil. Hospodin proto mluvil skrze své služebníky...
2. Královská 21:12...Judu k hříchu. Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, dopustím na Jeruzalém a Judu takové neštěstí,...
2. Královská 22:15...promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví...
2. Královská 22:18...dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel,...
2. Královská 23:15...vystavěl Jeroboám, syn Nebatův, když svedl Izrael k hříchu - i tento oltář Jošiáš rozbořil, tu výšinu...
2. Královská 23:22...se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu izraelských a judských králů....
2. Královská 23:27...prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto město,...
1. Letopisů 1:34...zplodil Izáka. Synové Izákovi byli EzauIzrael. Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach...
1. Letopisů 1:43... kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Bela, syn Beorův, a jeho město se...
1. Letopisů 2:1...Iram. To byly edomské kmeny. Toto jsou synové Izraele: Ruben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon, Dan,...
1. Letopisů 2:7... celkem pět. Syn Karmiho: Achar, který přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo klatbě....
1. Letopisů 4:10...jsem ho s trápením." Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž by...
1. Letopisů 5:26... země, které před nimi Bůh vyhubil. Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž...
1. Letopisů 6:34... veškeré službě nejsvětější svatyně a očišťování Izraele podle všech příkazů Božího služebníka Mojžíše. Toto...
1. Letopisů 6:49...Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon. Synové Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům....
1. Letopisů 10:1... Obadiáš a Chanan. To jsou synové Acelovi. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi...
1. Letopisů 11:1...království předal Davidovi, synu Jišajovu. Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá...
1. Letopisů 11:2...prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj...
1. Letopisů 11:3...za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před...
1. Letopisů 11:4...slova skrze Samuele. David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam...
1. Letopisů 11:10...jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o...
1. Letopisů 12:33...- muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se  Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených...
1. Letopisů 12:39...do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajedno...
1. Letopisů 12:41...rozinek, víno, olej i hojnost bravu a skotuIzrael se tehdy radoval. David se poradil se všemi vůdci,...
1. Letopisů 13:5...lid to schvaloval. David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby...
1. Letopisů 13:6...truhlu z Kiriat-jearimu. Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby...
1. Letopisů 13:8...vozu, který řídili Uza s Achiem. David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli...
a další...

Slova obsahující izraele: izraele (1054) izraelem (103)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |