Izraelce

Hledám varianty 'izraelce' [ izraelcům (13) izraelců (15) izraelci (78) izraelcem (2) izraelce (13) ]. Nalezeno 115 veršù.
Exodus 13:2..."Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je ."...
Leviticus 24:10...mezi syny Izraele a popral se v táboře s jedním Izraelcem. Onen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu...
Numeri 1:3...započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude...
Numeri 3:12...jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity....
Numeri 25:8...od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl -...
Numeri 31:9... zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek,...
Jozue 2:2...se doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem." Jerišský král proto vzkázal...
Jozue 22:11...byl tak veliký, že ho bylo vidět zdaleka. K Izraelcům se donesla zpráva: "Hle, synové Rubenovi, Gádovi...
Jozue 22:12...izraelské straně kanaánské hranice!" Jakmile to Izraelci uslyšeli, celá izraelská obec se shromáždila v...
Jozue 22:13...v Šílu, aby proti nim vytáhli do bojeIzraelci vyslali k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině...
Soudců 3:1... které Hospodin ponechal, aby jimi zkoušel Izraelce, kteří nezažili žádný z bojů o Kanaán. (Udělal to...
Soudců 3:8...jménem Kušan Rišatajim z mezopotamského AramuIzraelci pak sloužili Kušanu Rišatajimovi osm let. Když...
Soudců 3:14...a udeřil na Izrael a zabral Palmové město.  Izraelci pak sloužili moábskému králi Eglonovi osmnáct let....
Soudců 3:15... Byl to levák Ehud, syn Benjamínce Gery. Po něm Izraelci poslali svůj povinný dar moábskému králi Eglonovi....
Soudců 4:5...mezi Rámou a Bet-elem v Efraimských horáchIzraelci si k přicházeli pro rozhodnutí. Ta poslala pro...
Soudců 4:24...kanaánského krále Jabína před syny IzraeleIzraelci se proti kanaánskému králi Jabínovi vzmáhali víc a...
Soudců 6:2...let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v horách a jeskyních a...
Soudců 6:6...bezpočtu. Přicházeli, aby pustošili zem. Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volat k Hospodinu....
Soudců 7:8...vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta mužů. Ti...
Soudců 7:14...to mu ten druhý odpověděl: "To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal do rukou...
Soudců 8:22...také ozdobné půlměsíce z krků jejich velbloudůIzraelci potom Gedeona vybízeli: "Vládni nám - ty, tvůj syn...
Soudců 8:33...otce Joaše v abiezerské Ofře. Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a přijali...
Soudců 9:55...Zbrojnoš ho tedy probodl a on zemřel. Když Izraelci uviděli, že Abimelech je mrtev, vrátili se každý...
Soudců 10:8...roku porobili. Osmnáct let pak sužovali všechny Izraelce na emorejském území za Jordánem v Gileádu. Amonci...
Soudců 10:17...tehdy sešikovali a utábořili se v Gileádu. Také Izraelci se shromáždili a utábořili se v Micpě. Velitelé...
Soudců 19:12..."Nepůjdeme do cizího města, které nepatří Izraelcům. Budeme pokračovat do Gibeje. Pojď," pobídl...
Soudců 19:30..."Něco tak neslýchaného se nestalo ode dne, kdy Izraelci vyšli z Egypta. Přemýšlejte! Poraďte se! Udělejte...
Soudců 20:1...Poraďte se! Udělejte něco!" Nato všichni Izraelci od Danu po Beer-šebu i ti z gileádského kraje...
Soudců 20:3...kmenů - 400 000 pěších bojovníků. (To, že se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také Benjamínci...
Soudců 20:11...hanebnost, kterou spáchali v Izraeli." Všichni Izraelci se tedy svorně jako jeden muž shromáždili proti...
Soudců 20:14... Stáhli se ze svých měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho dne se z měst nahlásilo 26...
Soudců 20:17...každý střílel z praku navlas přesně a neminul. Z Izraelců (bez Benjamína) se nahlásilo 400 000 bojovníků,...
Soudců 20:19...první?" Hospodin jim řekl: "První bude Juda." Izraelci tedy ráno vstali a položili se proti Gibeji....
Soudců 20:21...vyrazili z Gibeje a pobili toho dne 22 000 Izraelců. Když se pak izraelské vojsko vzchopilo,...
Soudců 20:23...k bitvě na stejném místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před Hospodinem do...
Soudců 20:24...odpověděl: "Jděte proti nim.") A tak druhého dne Izraelci zaútočili na Benjamínce. Ti jim ale i druhého dne...
Soudců 20:25...z Gibeje naproti a pobili dalších 18 000 Izraelců ozbrojených mečem. Všichni Izraelci pak s celým...
Soudců 20:26...18 000 Izraelců ozbrojených mečem. Všichni Izraelci pak s celým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam...
Soudců 20:27...a přinášeli Hospodinu zápalné a pokojné obětiIzraelci se tehdy dotazovali Hospodina, neboť tam v době...
Soudců 20:30...rozestavil kolem Gibeje zálohy. Třetího dne Izraelci vytáhli proti Benjamíncům a sešikovali se před...
Soudců 20:32...je jako předtím!" říkali si tehdy BenjamínciIzraelci si ale řekli: "Utíkejme, je odlákáme od města...
Soudců 20:33...je odlákáme od města k silnicím." Hlavní voj Izraelců tedy ustoupil a znovu se sešikoval v Baal-tamaru....
Soudců 20:36... Benjamínovi synové viděli, že jsou poraženiIzraelci ustoupili před Benjamínem jen proto, že počítali...
Soudců 20:38... rozvinuli se a pobili celé město ostřím mečeIzraelci měli se zálohou domluveno: " začne z města...
Soudců 20:39...domluveno: " začne z města stoupat oblak dýmuIzraelci se v bitvě otočí." Benjamínci právě začali...
Soudců 20:41...dým jako ze zápalné oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká pohroma se...
Soudců 20:42...jaká pohroma se blíží, zhrozili se. Dali se před Izraelci na útěk směrem k poušti, ale bojovníci z města je...
Soudců 20:45...se dali na útěk do pouště k Rimonské skále, ale Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali...
Soudců 20:48...k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíceIzraelci se pak vrátili a vybíjeli všechna benjamínská...
Soudců 21:1... Všechna města, na něž narazili, vypálili.  Izraelci v Micpě přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za...
Soudců 21:5...oltář a přinášel zápalné a pokojné obětiIzraelci se ptali: "Kdo ze všech izraelských kmenů nepřišel...
Soudců 21:6...kdo nepřijde k Hospodinu do Micpy, musí zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína líto....
Soudců 21:14...s vyhlášením míru. Benjamín se tenkrát vrátilIzraelci jim dali ženy, které nechali z Jábeš-gileádu...
Soudců 21:18...Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože Izraelci přísahali: Zlořečený, kdo by dal ženu...
1. Samuel 2:14... to si kněz nechal. Takto se chovali ke všem Izraelcům, kteří přicházeli do Šíla. Kněžský mládenec navíc...
1. Samuel 4:1...Tehdy Izrael vytáhl do boje proti FilištínůmIzraelci se utábořili poblíž Eben-ezeru a Filištíni v Afeku...
1. Samuel 7:7...soudcem. Když se Filištíni doslechli, že se Izraelci shromáždili do Micpy, vytáhli filištínští vládci...
1. Samuel 8:22...mu Hospodin; "ustanov jim krále." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl jeden muž z...
1. Samuel 10:18...potom svolal lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem...
1. Samuel 11:8...jako jeden muž. Nechal je nastoupit v BezekuIzraelců bylo 300 000 a judských mužů 30 000. Poslům, kteří...
1. Samuel 11:15...Hospodinem pokojné oběti a Saul tam se všemi Izraelci pořádal velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke...
1. Samuel 13:6...se v Michmasu na východ od Bet-avenu. Když Izraelci viděli, že jsou v úzkých a že vojsko je v tísni,...
1. Samuel 14:18...Boží truhlu." (Boží truhla totiž tehdy byla mezi Izraelci.) Zatímco ale Saul hovořil s knězem, hluk ve...
1. Samuel 14:21...a přešli do jejich tábora, se teď přidaliIzraelcům, kteří byli se Saulem a s Jonatanem. Když se...
1. Samuel 14:22...byli se Saulem a s Jonatanem. Když se všichni Izraelci ukrytí v Efraimských horách doslechli, že...
1. Samuel 15:6...vás nesmetl s nimi. Vy jste se přece ke všem Izraelcům zachovali laskavě, když vycházeli z Egypta." A...
1. Samuel 17:3...Filištínům. Filištíni stáli na jednom kopciIzraelci na protějším a mezi nimi bylo údolí. Z...
1. Samuel 17:21...když vojsko v šiku vyráželo s válečným pokřikemIzraelci i Filištíni se seřadili, jeden šik proti druhému....
1. Samuel 17:24...tak jako předtím a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se před ním v hrozném...
1. Samuel 17:25...útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by...
1. Samuel 25:1...do skalní pevnosti. Samuel pak zemřel. Všichni Izraelci se sešli, aby ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě,...
1. Samuel 28:3...osobním strážcem." Samuel byl mrtev. Všichni Izraelci ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, ve městě, kde...
1. Samuel 31:7...ním toho dne padli i všichni jeho muži. Jakmile Izraelci v tom údolí a za Jordánem spatřili, že izraelské...
2. Samuel 2:17...dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnera a zbytek Izraelců porazili. Byli tam také tři synové Ceruji: Joáb,...
2. Samuel 2:28...zatroubil na roh a všichni jeho muži přestali Izraelce pronásledovat. Boj skončil. Abner pak se svými...
2. Samuel 10:19... viděli, že ho Izrael porazil. Uzavřeli tedyIzraelci mír a stali se jejich vazaly. Aramejci se pak báli...
2. Samuel 15:6...ho a políbil. Takovým způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastání u krále. Tak si...
2. Samuel 15:13... K Davidovi pak dorazil posel se zprávou: "Srdce Izraelců je s Abšalomem." David řekl všem svým služebníkům,...
2. Samuel 19:42...vojska. Vtom ke králi dorazili také ostatní Izraelci. "Jak to, že si ukradli naši judští bratři?"...
2. Samuel 19:44...krále vyjídali? Nebo nás zahrnul nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme na krále desetkrát větší...
2. Samuel 20:2...Jen se vrátí domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od Davida odstoupili k Šebovi, synu Bichriho...
2. Samuel 20:19... pak teprve jednejte.' My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno z hlavních měst v...
2. Samuel 23:9... Ti se shromáždili k boji, a tak vytáhli také Izraelci; tehdy vstal a pobíjel Filištíny, mu ruka...
1. Královská 12:18...Adonirama, který velel nuceným pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovali k smrti. Král Rechoboám...
1. Královská 12:33... onoho měsíce, v němž si usmyslel zavést pro Izraelce svátek, vystoupil k oltáři, který postavil v...
1. Královská 18:20...jedí z Jezábelina stolu." Achab obeslal všechny Izraelce a shromáždil je na horu Karmel. Eliáš předstoupil...
1. Královská 20:27... nabrali si zásoby a vyrazili jim vstřícIzraelci proti nim tábořili jako dva houfy koziček;...
1. Královská 20:29...proti sobě a sedmého dne se strhla bitvaIzraelci za jediný den pobili na 100 000 aramejských pěšáků...
2. Královská 3:24...kořistí!" Když ale došli k izraelskému táboruIzraelci vyrazili a bili je, se Moábci před nimi dali na...
2. Královská 3:27... a obětoval ho jako zápalnou oběť na hradbáchIzraelci byli tak zděšeni, že od nich odtáhli a vrátili se...
2. Královská 7:13...městě zbývají. Budou na tom stejně jako všichni Izraelci, co tu ještě zbyli. Všechny Izraelce přece stejně...
2. Královská 13:21... Příští jaro do země vtrhli moábští nájezdníciIzraelci právě kohosi pohřbívali, když vtom uviděli...
2. Královská 15:20...si královskou moc. Menachem to stříbro vymohl od Izraelců. Každý zámožný člověk musel králi odevzdat 50...
2. Královská 17:6...roku Hošeovy vlády konečně Samaří dobylIzraelce odvlekl do Asýrie. Usídlil je v Chalachu a Chaboru...
1. Letopisů 9:1... To všechno byli Benjamínci. Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v...
1. Letopisů 9:2...pak byli vystěhováni do Babylonu. Nejprve se Izraelci, kněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet...
1. Letopisů 10:7...celý jeho dům; zemřeli společně. Jakmile všichni Izraelci v údolí spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že...
1. Letopisů 12:39...králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajedno, že Davida učiní králem....
1. Letopisů 16:3...lidu v Hospodinově jménu. Podělil také všechny Izraelce, muže i ženy, každého bochníkem chleba, datlovým a...
2. Letopisů 8:2... která Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je Izraelci. Šalomoun táhl na Chamát-cobu a dobyl ji...
2. Letopisů 10:18...Adonirama, který velel nuceným pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovali k smrti. Král Rechoboám...
2. Letopisů 11:3... synu Šalomounovu, králi judskému, i všem Izraelcům z Judy a Benjamína: Tak praví Hospodin -...
2. Letopisů 31:1... dokud je nevymýtili. Teprve pak se všichni Izraelci vrátili do svých měst, každý do svého kraje....
2. Letopisů 34:9...vybrali od Manasese, Efraima a od ostatních Izraelců, kteří je přinášeli do Božího chrámu spolu s Judou...
Ezdráš 10:1...vyznával hříchy, sešlo se k němu veliké množství Izraelců, mužů, žen i dětí a všichni usedavě plakali. Tu k...
Nehemiáš 11:20...a 172 jejich bratrů, strážců bran. Ostatní Izraelci, kněží a levité bydleli každý na svém vlastnictví...
Izaiáš 17:3...a pozůstatek Aramu dopadne jako sláva Izraelců - tak praví Hospodin zástupů. V ten den Jákobova...
Ezechiel 2:3... "Synu člověčí," řekl mi, "posílám Izraelcům, k těm vzpurným pohanům, kteří se bouří proti mně...
Ezechiel 6:5...vaše hnusné modly naházím vaše mrtvoly. Mrtvoly Izraelců navrším před jejich hnusné modly a vaše kosti...
Ezechiel 47:22...vás zplodili děti. Ti pro vás budou jako rodilí Izraelci. Spolu s vámi připadne dědictví mezi kmeny Izraele...
Amos 2:11...a z vašich mladíků nazíry. Copak to tak neníIzraelci? praví Hospodin. Vy jste však nazíry napájeli...
Amos 3:1...den bude nahý utíkat, praví Hospodin. SlyšteIzraelci, slovo, jež Hospodin mluví proti vám - proti celé...
Amos 3:12...jen dvě nohy anebo kus ucha, tak budou vyrváni Izraelci, kteří si hoví na divanech v Samaří, na...
Amos 4:5...pokřikujte o své štědrosti - tak to přece máteIzraelci, rádi, praví Panovník Hospodin. Ve všech vašich...
Amos 9:7...je na zemi, jméno Hospodin. Copak nejsteIzraelci, pro stejní jako Habešané? praví Hospodin....

Slova obsahující izraelce: izraelce (13) izraelcem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |