Izrael

Hledám varianty 'izrael' [ izraeli (273) izraelem (103) izraele (1054) izrael (409) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 32:29...to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi...
Genesis 32:33...slunce; a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne nejedí sedací šlachu u kyčelního...
Genesis 33:20... Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si...
Genesis 34:7...to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přeceIzraeli hanebnost, když spal s Jákobovou dcerou - to se...
Genesis 35:10...však nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem...
Genesis 35:21...(a ten sloup je na hrobě Ráchel dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A...
Genesis 35:22...a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal...
Genesis 36:31... kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a...
Genesis 37:3...Zilpy. A Josef na svému otci chodil žalovatIzrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny,...
Genesis 37:13...odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď,...
Genesis 37:14... za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři...
Genesis 43:6...řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu...
Genesis 43:11...bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát....
Genesis 45:28...přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba okřálIzrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho...
Genesis 46:1...Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do...
Genesis 46:30...mu kolem krku a dlouho plakal v jeho objetíIzrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím...
Genesis 47:27...kněžská půda faraonovi nepřipadla. Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam...
Genesis 47:31...však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhlIzrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké...
Genesis 48:2...řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak...
Genesis 48:8... na cestě k Efratě" (což je Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?"...
Genesis 48:11...je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím...
Genesis 48:14...a levou postavil Manasese k Izraelově praviciIzrael však zkřížil ruce a položil svou pravici na hlavu...
Genesis 48:20...dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a Manases!'" A tak...
Genesis 49:7... že je tak krutá! Rozdělím je v Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe tví bratři budou chválit,...
Genesis 49:16...Dan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce,...
Genesis 50:2... aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá...
Genesis 50:25... Izákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste ...
Exodus 1:7...všichni jeho bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili...
Exodus 2:23...Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křik...
Exodus 2:25...Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána,...
Exodus 3:9... Perizejců, Hivejců a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je...
Exodus 3:10... pošlu k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych...
Exodus 3:11...jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A...
Exodus 3:13..." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co...
Exodus 3:14... který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl:...
Exodus 3:15...ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh...
Exodus 4:22... Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví HospodinIzrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť...
Exodus 4:31...Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich trápení, padli na kolena a...
Exodus 5:1...faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na...
Exodus 5:2...Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael? Žádného Hospodina neznám a Izrael nepropustím!"...
Exodus 6:5...jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a připomněl jsem si svou...
Exodus 6:6...jsem si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot,...
Exodus 6:9... jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině...
Exodus 6:11...k egyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď,...
Exodus 6:12..." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele neposlechli - jak by tedy poslechl farao?...
Exodus 6:13...a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, ...
Exodus 6:26...a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli...
Exodus 7:2...Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však posílím faraonovu hrdost a...
Exodus 7:4...Egypt dolehne ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů....
Exodus 7:5...soudů. na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že jsem...
Exodus 9:4...i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských - synům Izraele nezajde...
Exodus 9:26... Jen v gošenském kraji, kde bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal...
Exodus 10:20...ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 10:23...dny se nikdo neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele, bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si...
Exodus 11:7...s ničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádnéhoIzraeli - na člověka ani na dobytek - však ani pes...
Exodus 12:15...dnem jedl něco kvašeného, bude vyobcovánIzraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté...
Exodus 12:21...chleby." Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své...
Exodus 12:28...'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 12:35...zabalil do šatů a nesl je na ramenou. Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a požádali...
Exodus 12:37... že jim vyhověli. Dočista Egypt obrali! Synové Izraele pak vytáhli z Ramesesu do Sukotu - jen pěších mužů...
Exodus 12:40...si ani nepřipravili jídlo na cestu. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy...
Exodus 12:42... jež patří Hospodinu, noc, kdy všichni synové Izraele ve svých pokoleních budou držet stráž. Hospodin...
Exodus 12:50...vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Exodus 12:51...a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem. Hospodin k...
Exodus 13:18...oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři. Synové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzal s...
Exodus 13:19...s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste...
Exodus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi...
Exodus 14:3...se u moře naproti Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!'...
Exodus 14:5...proti lidu. "Co jsme to udělali? Proč jsme Izrael propustili z otroctví?" zvolali. Farao dal...
Exodus 14:10...Baal-cefonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na Egypťané! Izraelité...
Exodus 14:15...Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři...
Exodus 14:16...hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám zatím...
Exodus 14:22...z moře stala souš. Vody se rozestoupily a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou...
Exodus 14:25...táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před Izraelem! Hospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin...
Exodus 14:29...do moře. Nezůstal z nich ani jeden. Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly...
Exodus 14:30...po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské mrtvé na...
Exodus 14:31...Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu mořeIzrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na...
Exodus 15:1...Mojžíšovi. Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu, slavně...
Exodus 15:19... Hospodin je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli prostředkem moře suchou nohou. Áronova...
Exodus 15:22...i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli...
Exodus 16:3...obec reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli...
Exodus 16:6...den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se...
Exodus 16:15... cosi jako drobné jíní na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je...
Exodus 16:17...pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo více, někdo méně...
Exodus 16:31...tak lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno...
Exodus 16:35... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v...
Exodus 17:7...a Meriba, Pokušení a Svár, kvůli dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi...
Exodus 17:8...ne?" Potom přitáhl Amalek a bojoval v RefidimuIzraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a...
Exodus 17:11... A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael, jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek...
Exodus 18:1...o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co...
Exodus 18:8...svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách,...
Exodus 18:9...se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal, když je vysvobodil z ruky Egypťanů. Jetro...
Exodus 18:25... co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci...
Exodus 18:26...nad sty, nad padesáti a deseti. Ti běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale každou menší...
Exodus 19:1...tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž vytáhli z Refidimu,...
Exodus 19:2... přišli na poušť Sinaj a tam postavili táborIzrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k...
Exodus 19:3..."Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak...
Exodus 19:6...' Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a...
Exodus 20:22...Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe....
Exodus 24:10...stařešinů pak vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění,...
Exodus 24:11...samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili. Hospodin...
Exodus 25:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne...
Exodus 25:22...budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva...
Exodus 27:20...kolíků nádvoří bude z bronzu." "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke...
Exodus 27:21...To je věčné ustanovení pro všechna pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z...
Exodus 28:9...dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen na jeden...
Exodus 28:11... tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do zlatých obrouček a oba kameny...
Exodus 28:12...k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem...
Exodus 28:30...na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém srdci před Hospodinem. K efodu zhotovíš...
Exodus 28:38...bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých obětech, které zasvěcují, při všech...
Exodus 29:28...to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť je to obětní příspěvek. Ten bude mezi syny...
Exodus 29:43...tam s tebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo posvěceno mou slávou. Posvětím...
Exodus 29:45...kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin...
Exodus 30:12..."Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj...
Exodus 30:16... Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům...
Exodus 30:31...je, aby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj...
Exodus 31:13...Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi...
Exodus 31:16...den dělal nějakou práci, musí zemřít. synové Izraele zachovávají sobotu; sobotu dodržují jako věčnou...
Exodus 31:17...pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi,...
Exodus 32:4...sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůhIzraeli, ten vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl,...
Exodus 32:8...se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůhIzraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 32:13...lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, IzákaIzraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě...
Exodus 32:20...prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal,...
Exodus 32:27... Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte...
Exodus 33:5... Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou...
Exodus 33:6... co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej...
Exodus 34:23...pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím národy a rozšířím tvé...
Exodus 34:27...těchto slov vstupuji do smlouvy s tebou a s Izraelem." Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet...
Exodus 34:32...s nimi mluvil. Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin...
Exodus 34:34... dokud odtud nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali...
Exodus 34:35...Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu...
Exodus 35:30...skrze Mojžíše přikázal udělat. Mojžíš pak synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal osobně Becaleela,...
Exodus 36:3...do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale...
Exodus 39:6...vyrývá pečeť, tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako...
Exodus 39:7...k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem...
Exodus 39:32...dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Exodus 39:42...jeho synů ke konání kněžské služby. Synové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 40:36...se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak...
Exodus 40:38...a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách. Hospodin zavolal Mojžíše...
Leviticus 1:2...k němu ze Stanu setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet...
Leviticus 4:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti některému z...
Leviticus 7:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk - z hovězího dobytka...
Leviticus 7:29...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze...
Leviticus 7:34...pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a dal jsem je...
Leviticus 7:36... Hospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro...
Leviticus 7:38...na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské...
Leviticus 9:1...pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za...
Leviticus 9:3...oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích, tele a...
Leviticus 10:6...nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Vy však...
Leviticus 10:11...a nesvatým a mezi čistým a nečistým a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze...
Leviticus 10:14...jako stanovený příděl z pokojných obětí synů Izraele. Kýtu odevzdání a hrudí pozvedání přinesou spolu s...
Leviticus 11:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte...
Leviticus 12:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní...
Leviticus 15:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude...
Leviticus 16:16... Tak očistí nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech hříchů. Totéž učiní se...
Leviticus 16:19... Tak jej očistí a posvětí od nečistot synů Izraele. Když tedy dokončí očišťování nejsvětější svatyně,...
Leviticus 16:21...kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchy; tak je vloží na...
Leviticus 16:34...věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů." A stalo se, jak...
Leviticus 17:3...Toto přikázal Hospodin: Kdokoli z domu Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu v...
Leviticus 17:5...vyobcován ze svého lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na poli,...
Leviticus 17:8...vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by obětoval...
Leviticus 17:10...bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by jedl...
Leviticus 17:12... Vždyť krev, ta vykupuje život! Proto jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani...
Leviticus 17:13...žije u vás, nebude jíst krev. Kdokoli ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by ulovil...
Leviticus 17:14...krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť...
Leviticus 18:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle...
Leviticus 20:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli, Izraelita nebo přistěhovalec žijící...
Leviticus 21:24...k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:2...zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak by znesvětili svaté...
Leviticus 22:3...by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní...
Leviticus 22:15...k tomu ještě pětinu ceny. Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby...
Leviticus 22:18..."Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců...
Leviticus 22:32... svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedl...
Leviticus 23:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete...
Leviticus 23:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, a budete...
Leviticus 23:24...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den...
Leviticus 23:34...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po...
Leviticus 23:42...budete bydlet ve stáncích. Všichni narozeníIzraeli budou bydlet ve stáncích, aby vaši potomci věděli,...
Leviticus 23:43... aby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech....
Leviticus 23:44..." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 24:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke...
Leviticus 24:8...Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho...
Leviticus 24:10...Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny...
Leviticus 24:15...celá obec ho ukamenuje. Potom promluv k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích....
Leviticus 24:23... váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z tábora a ukamenovali...
Leviticus 25:2...k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, bude země...
Leviticus 25:33...jsou totiž jejich vlastnictvím uprostřed synů Izraele. Polnosti přiléhající k jejich městům se nesmí...
Leviticus 25:55...v létě milosti - on a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to služebníci,...
Leviticus 26:46...vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 27:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem...
Leviticus 27:34... jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne...
Numeri 1:49...Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho...
Numeri 1:52... jenž by se přiblížil, však zemře. Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém...
Numeri 1:53...tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet stráž...
Numeri 1:54...držet stráž u Příbytku svědectví." A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 2:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých...
Numeri 2:32...praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v...
Numeri 2:34...Izraelity nebyli sečteni levité. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Numeri 3:8...službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu...
Numeri 3:12...jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity....
Numeri 3:13...v Egyptě, jsem zasvětil všechny prvorozenéIzraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. jsem...
Numeri 3:38... Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž by se...
Numeri 3:40... Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a...
Numeri 3:41...jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin....
Numeri 3:42...příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele. Všech prvorozených starších jednoho měsíce bylo na...
Numeri 3:45...levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek levitů namísto jejich dobytka, neboť...
Numeri 3:46... A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti...
Numeri 3:50...vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně)....
Numeri 4:46...vydaného Mojžíšem. Mojžíš s Áronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a...
Numeri 5:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z tábora vykážou každého malomocného, každého...
Numeri 5:4...tábor těch, mezi nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven přesně...
Numeri 5:6...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu...
Numeri 5:9...smíření. Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou, připadne vždy obětní příspěvek knězi....
Numeri 5:12...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdyby se od někoho odklonila manželka a byla mu...
Numeri 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní...
Numeri 6:23...Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání...
Numeri 6:27...pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil...
Numeri 7:2...to vše pomazal a posvětil, přistoupili vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové pokolení,...
Numeri 7:84...byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12...
Numeri 8:6...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem:...
Numeri 8:10... Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu...
Numeri 8:11...levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levité pak vloží...
Numeri 8:14...dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a nabídneš...
Numeri 8:16...při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech,...
Numeri 8:17...synů Izraele, neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem...
Numeri 8:18...sobě, avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdané z řad...
Numeri 8:19...si vzal levity. Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny...
Numeri 8:20...ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin...
Numeri 9:2...Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený...
Numeri 9:4...a podle všech jeho pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého...
Numeri 9:5...slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Numeri 9:7...v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu,...
Numeri 9:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás nebo z vašich potomků by se...
Numeri 9:17...ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak spočinul, tam...
Numeri 9:18... Podle Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle Hospodinova rozkazu tábořili....
Numeri 9:19...prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál. Jindy se...
Numeri 9:22... měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile se však...
Numeri 10:12...se oblak vznesl od Příbytku svědectví. Synové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než...
Numeri 10:28...pokolení Achira, syn Enanův. Takto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu....
Numeri 10:29...se o tebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci." On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci...
Numeri 10:36..."Navrať se, Hospodine, k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na...
Numeri 11:4...přimíšené k nim se pak zmocnila lačnost. Synové Izraele se k nim připojili a dali se znovu do pláče: "Kdo...
Numeri 11:30...svého Ducha!" A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil do tábora. Vtom se zvedl vítr od Hospodina,...
Numeri 13:2...aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po jednom...
Numeri 13:3...rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamua, syn Zakurův, z...
Numeri 13:24...jablka a fíky. Podle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol, Údolí...
Numeri 13:32...my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele pomlouvat: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali,...
Numeri 14:2...dal do křiku a naříkal celou noc. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim...
Numeri 14:10...chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva....
Numeri 14:27...zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů Izraele, slyšel jsem, jak proti mně reptají! Řekni jim:...
Numeri 14:39... Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak...
Numeri 15:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám,...
Numeri 15:13...z nich. Takto s nimi naloží každý narozenýIzraeli, když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící...
Numeri 15:18...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete...
Numeri 15:32...lpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá...
Numeri 15:38...řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení dělají na cípech svých...
Numeri 16:9... Leviho synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám přistupovat...
Numeri 16:34...zmizeli zprostřed shromáždění. Celý kolemstojící Izrael se dal před jejich křikem na útěk a volali: " země...
Numeri 17:3... a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy vzal mosazné...
Numeri 17:5...vytepat obložení oltáře. To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný, který by nebyl z...
Numeri 17:17...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct...
Numeri 17:20...jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy...
Numeri 17:21...stále reptají." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné...
Numeri 17:24...pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin...
Numeri 17:27...přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme! Hyneme,...
Numeri 18:5...stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad...
Numeri 18:6...hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu...
Numeri 18:8...obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem je dal jako kněžský podíl...
Numeri 18:11...toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují při všech obětech, které mi nabízejí...
Numeri 18:14...každý, kdo je ve tvém domě čistý. Cokoli byIzraeli propadlo Hospodinu, připadne tobě. Vše, co otvírá...
Numeri 18:19... Všechny svaté obětní příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením...
Numeri 18:20... jsem tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed synů Izraele. Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu...
Numeri 18:21...setkávání dal jako dědictví všechny desátkyIzraeli. se synové Izraele nepřibližují ke Stanu...
Numeri 18:22...dědictví všechny desátky v Izraeli. se synové Izraele nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na sebe...
Numeri 18:23...vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za dědictví desátky, které...
Numeri 18:24...jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem...
Numeri 18:26...k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za...
Numeri 18:28...ze všech desátků, které přijmete od synů Izraele. Příspěvek Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi. Ze...
Numeri 18:32...na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů Izraele a nezemřete." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 19:2...zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na...
Numeri 19:10...nečistý. Toto bude věčné ustanovení pro syny Izraele i pro přistěhovalce, který žije u nich: Kdo by se...
Numeri 19:13...příbytek. Takový člověk bude vyobcovánIzraele, neboť nebyl pokropen očistnou vodou. Bude nečistý,...
Numeri 20:12...jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění do země,...
Numeri 20:13...To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili s Hospodinem a Hospodin jim prokázal svou...
Numeri 20:14...edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás potkaly. Naši...
Numeri 20:19...zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici. Kdybychom se my...
Numeri 20:21...nim s velikým a mocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael musel obejít....
Numeri 20:24...svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele, protože jste se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu...
Numeri 20:29... Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. Když aradský král,...
Numeri 21:1...král, Kananejec sídlící v Negevu, uslyšel, že Izrael přichází atarimskou cestou, napadl Izrael a některé...
Numeri 21:2...cestou, napadl Izrael a některé z nich zajalIzrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do...
Numeri 21:3... zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu Kananejce a Izrael je i s jejich...
Numeri 21:6...jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidíIzraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se slovy:...
Numeri 21:10...na toho bronzového hada, zůstal naživu. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se v Obotu. Z Obotu táhli...
Numeri 21:17...Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskej, studnice! Prozpěvujte o...
Numeri 21:21...kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad pustinouIzrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy:...
Numeri 21:23...cestou, dokud nepřejdeme tvé území." Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územím. Shromáždil všechen...
Numeri 21:25...Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná). Tak Izrael zabral všechna emorejská města a usadil se v nich,...
Numeri 21:31...jej k Nofachu, oheň plál k Medebě." Tak se Izrael usadil v zemi Emorejců. Mojžíš poslal vyzvědače do...
Numeri 22:1...nezůstal naživu, a obsadili jeho zem. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na moábských pláních...
Numeri 22:2... Balák, syn Ciporův, se dozvěděl o všem, co Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je...
Numeri 23:7... Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a spílej Izraeli!' Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat...
Numeri 23:10...mezi národy. Kdo sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí spravedlivých, kéž...
Numeri 23:21...trápení v Jákobovi, nejsou na dohled těžkostiIzraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet...
Numeri 23:23...věštby proti Jákobovi, není zaklínání proti Izraeli. Vše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co...
Numeri 24:1...berana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle...
Numeri 24:2...k poušti. Když pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy...
Numeri 24:5...krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové háje se prostírají, jako nad řekou...
Numeri 24:17...zblízka: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezloIzraele; rozdrtí spánky Moábovy a temeno všech synů...
Numeri 24:18...poražen, poražen bude Seír od svých nepřátelIzrael bude slavně vítězit. Panovat bude, kdo z Jákoba...
Numeri 25:1...domů. Rovněž Balák odešel svou cestou. Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními...
Numeri 25:3...a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti...
Numeri 25:4...kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý...
Numeri 25:6...u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské obce...
Numeri 25:8...od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl -...
Numeri 25:11... syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed nich mou horlivostí,...
Numeri 25:13... neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl...
Numeri 26:2...a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich...
Numeri 26:4...Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta: Synové Rubena, Izraelova...
Numeri 26:51... Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:62...jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví....
Numeri 26:63...nimi nepřipadlo žádné dědictví. Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na...
Numeri 26:64...naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti...
Numeri 27:8...otce; dědictví jejich otce převeď na . K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna,...
Numeri 27:11...z jeho rodu a ten je obdrží." A to se pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal...
Numeri 27:12...Abarim a pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele. ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu,...
Numeri 27:21...rozkaz budou vcházet - on a s ním všichni synové Izraele, totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu...
Numeri 28:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: Dbejte na to, mi v určený čas přinášíte ...
Numeri 30:1...slibů a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš...
Numeri 31:2...připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte...
Numeri 31:16...Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na...
Numeri 31:30...Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z padesáti, a to jak z...
Numeri 31:47...000 osob. Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti...
Numeri 31:54...je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem. Synové Rubenovi a synové Gádovi...
Numeri 32:7...boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal?...
Numeri 32:9... k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal...
Numeri 32:13...vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po poušti,...
Numeri 32:14...více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti Izraeli! Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na...
Numeri 32:17...děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti...
Numeri 32:18... My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého dědictví. Nebudeme s nimi zabírat zem...
Numeri 32:22...budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a k Izraeli. Tehdy se před Hospodinem tato země stane vaším...
Numeri 33:1...jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po...
Numeri 33:3...měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili...
Numeri 33:5...pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v Sukotu. Vyšli ze...
Numeri 33:38...pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova...
Numeri 33:40...v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele. Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně...
Numeri 33:51... promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země,...
Numeri 34:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země,...
Numeri 34:13...hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem!...
Numeri 34:29...To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictví v zemi Kanaán. Na moábských...
Numeri 35:2... promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ze svého dědičného území dají levitům města k...
Numeri 35:8...pastvinami. Ta města jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od většího pokolení více, od...
Numeri 35:10...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země,...
Numeri 35:15...jako útočištná města. Těchto šest měst synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží za útočiště, aby se...
Numeri 35:34... sám - Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!" Tehdy přistoupili rodoví náčelníci z rodu...
Numeri 36:2...Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu...
Numeri 36:4...dědičného losu ubylo. Dokonce i když synům Izraele nastane milostivé léto, dědictví těchto dcer setrvá...
Numeri 36:5...kmene." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správně....
Numeri 36:7...uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na kmen. Synové...
Numeri 36:8...otcovského kmene. Každá dcera, která mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve...
Numeri 36:13...zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu. ...
Deuteronomium 1:1...Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na poušti v Zajordání, totiž na pláni Arava naproti...
Deuteronomium 1:3...měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro přikázal. Poté, co...
Deuteronomium 1:38... Povzbuď ho, neboť on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou...
Deuteronomium 2:12...je a usadili se na jejich místě, jako to učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.)...
Deuteronomium 3:18...v plné zbroji jako předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že...
Deuteronomium 4:1...zůstali v roklině naproti Bet-peoru. Nyní tedyIzraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat,...
Deuteronomium 4:44... Toto je Zákon, který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou svědectví, pravidla a zákony, které...
Deuteronomium 4:45... pravidla a zákony, které Mojžíš přednesl synům Izraele po jejich odchodu z Egypta. Stalo se to v Zajordání...
Deuteronomium 4:46... sídlícího v Chešbonu. Toho Mojžíš se syny Izraele po odchodu z Egypta porazil. Obsadili jeho zem i...
Deuteronomium 5:1...moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákony, které...
Deuteronomium 6:3... která ti udílím, abys byl dlouho živ. Slyš jeIzraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v...
Deuteronomium 6:4... jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. SlyšIzraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto...
Deuteronomium 9:1...jste neposlouchali Hospodina, svého Boha. SlyšIzraeli, dnes se chystáš přejít Jordán, abys ovládl národy...
Deuteronomium 10:6... a jsou v , jak mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel...
Deuteronomium 10:12...jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní tedyIzraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys...
Deuteronomium 13:12...Egypta, z domu otroctví! o tom uslyší všechen Izrael, přijde na bázeň a nikdy ve tvém středu...
Deuteronomium 17:4...to prošetři. Pokud se najisto potvrdí, žeIzraeli byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo...
Deuteronomium 17:12...anebo soudce, pak ten člověk zemře. OdstraňIzraele zlo! o tom všechen lid uslyší, přijde na ...
Deuteronomium 17:20...moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele. Levitští kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít...
Deuteronomium 18:1...celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictvíIzraeli. Budou žít z ohnivých obětí Hospodinu, z jeho...
Deuteronomium 18:6...levita smí odejít z tvého města ( bydlelIzraeli kdekoli) na místo, které vyvolil Hospodin. Smí...
Deuteronomium 19:13... aby zemřel. Neslituješ se nad ním. OdstraňIzraele nevinně prolitou krev, a povede se ti dobře....
Deuteronomium 20:3...bitvy, přistoupí kněz a promluví k lidu: "SlyšIzraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte...
Deuteronomium 21:8...nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech nevinně prolitou krev...
Deuteronomium 21:21...ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a přijde na něj bázeň. Když někdo spáchá smrtelný...
Deuteronomium 22:21... ji ukamenují k smrti za to, že spáchalaIzraeli hanebnost, když smilnila v domě svého otce. Odstraň...
Deuteronomium 22:22... který s tou ženou spal, i ta žena. OdstraňIzraele zlo! Když někdo ve městě potká dívku, pannu...
Deuteronomium 23:18...u vás vybere. Nesmíš jej utiskovat. Mezi dcerami Izraele není žádná prostitutka a mezi syny Izraele žádný...
Deuteronomium 24:7... že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce...
Deuteronomium 25:6...zesnulého bratra, aby jeho jméno nevymizeloIzraele. Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít,...
Deuteronomium 25:7...švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvoIzraeli. Nechce vůči mně splnit svou švagrovskou...
Deuteronomium 25:10...rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak budeIzraeli známá pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou...
Deuteronomium 26:15...svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu Izraeli i zemi, kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou...
Deuteronomium 27:1... jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele přikázal lidu: Zachovávejte všechna přikázání,...
Deuteronomium 27:9...s levitskými kněžími pak promluvil k celému Izraeli: Zmlkni a slyš, Izraeli! Dnešního dne se stáváš...
Deuteronomium 28:69...Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě smlouvy, kterou s nimi...
Deuteronomium 29:1...s nimi uzavřel na Orébu. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co...
Deuteronomium 29:20...Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a naloží s ním podle všech kleteb smlouvy zapsané v...
Deuteronomium 31:1...ji . Když Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále...
Deuteronomium 31:7...Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s...
Deuteronomium 31:11...dluhů, během Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě...
Deuteronomium 31:19...Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla svědkem...
Deuteronomium 31:22..." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu...
Deuteronomium 31:23...Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do země, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil, a ...
Deuteronomium 32:8...syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele hranice ostatním lidem vymezil. Hospodinův lid je...
Deuteronomium 32:45...A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes...
Deuteronomium 32:49...kanaánskou zem, kterou dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš...
Deuteronomium 32:51... To proto, že jste zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin, místo...
Deuteronomium 32:52... ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám synům Izraele, nevkročíš." Toto je požehnání, které Boží muž...
Deuteronomium 33:1...Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako...
Deuteronomium 33:5... vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben žije, nikdy nevymře, jeho mužů jen...
Deuteronomium 33:10... Jákoba budou tvým pravidlům učit a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo před tebe budou klást, zápaly přinášet ti...
Deuteronomium 33:21...spravedlnost prováděl, jeho rozhodnutí pro celý Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu...
Deuteronomium 33:28...nepřátele před tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší...
Deuteronomium 33:29...obilí a vína, kde z nebe padá rosa. Jak jsiIzraeli, blažený! Kdo je ti podobný, lide, jejž Hospodin...
Deuteronomium 34:8...nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala. Synové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních třicet dní,...
Deuteronomium 34:9... neboť na něj Mojžíš vložil ruce. Synové Izraele ho poslouchali a jednali, jak Hospodin přikázal...
Deuteronomium 34:10...a jednali, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V Izraeli ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým...
Deuteronomium 34:12...hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil...
Jozue 1:2...zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám...
Jozue 3:1...námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli k Jordánu, a než jej...
Jozue 3:7...Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval...
Jozue 3:9... zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha...
Jozue 3:17...na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý národ nepřešel...
Jozue 4:4...povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte...
Jozue 4:7...se rozdělily.' Proto budou tyto kameny synům Izraele připomínkou na věky." Synové Izraele tedy...
Jozue 4:8...synům Izraele připomínkou na věky." Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázal. Vynesli...
Jozue 4:12...také Hospodinova truhla s kněžími. V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové...
Jozue 4:14...aby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho měli v úctě,...
Jozue 4:21...z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců:...
Jozue 4:22...otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?' poučíte je: ‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před...
Jozue 5:1...moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim...
Jozue 5:2..."Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny...
Jozue 5:3...si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u Gibeat-aralot, totiž Pahorku předkožek. Důvod,...
Jozue 5:6...cestou na poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten...
Jozue 5:10...místo dodnes jmenuje Gilgal, Odvalení. Synové Izraele tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne...
Jozue 5:12...kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku začali...
Jozue 6:1..." A Jozue to udělal. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel....
Jozue 6:25... ale Jozue nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť ukryla posly, které Jozue vyslal na...
Jozue 7:1...a pověst o něm se šířila po celé zemi. Synové Izraele se ale provinili porušením klatby. Achan, syn...
Jozue 7:6...zem, zůstal tak do večera spolu se stařešiny Izraele a sypali si na hlavu prach. "Ach, Pane můj,...
Jozue 7:8...Odpusť, Pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk! to uslyší...
Jozue 7:11...Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na tvářiIzrael zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal...
Jozue 7:12... zatajili a uložili mezi své věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se...
Jozue 7:13...se pro zítřek. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci...
Jozue 7:15... neboť porušil Hospodinovu smlouvu a spáchalIzraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael...
Jozue 7:16...Izraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los označil kmen Juda....
Jozue 7:19...Jozue Achanovi, "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi...
Jozue 7:20...to pravda. Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele," odpověděl mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi...
Jozue 7:23...tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem synům Izraele a vysypali vše před Hospodinem. Jozue s celým...
Jozue 7:24...a vysypali vše před Hospodinem. Jozue s celým Izraelem pak vzal Achana, syna Zerachova, i to stříbro,...
Jozue 7:25...Hospodin dnes přivede do neštěstí tebe!" A celý Izrael ho tam ukamenoval. Spálili je a zaházeli kamením....
Jozue 8:10... Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný...
Jozue 8:14...na stanoviště před plání Arava, k bitvě proti Izraeli. Král ovšem nevěděl, že na něj za městem číhá...
Jozue 8:15... že na něj za městem číhá záloha. Jozue s celým Izraelem předstírali porážku a utíkali směrem k poušti....
Jozue 8:17...a Bet-elu nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřené a pronásledovali Izrael....
Jozue 8:22... (Ti se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i druhé strany,...
Jozue 8:24...zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi. Když byl Izrael hotov s pobíjením všech obyvatel Aje venku na poušti...
Jozue 8:27...všichni obyvatelé Aje vyhlazeni jako proklatíIzrael si pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zboží z...
Jozue 8:30... dodnes. Jozue pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal...
Jozue 8:31... Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Jak je psáno...
Jozue 8:32...Mojžíšova zákona; zapsal jej v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael se svými stařešiny, správci a soudci...
Jozue 8:33...zapsal jej v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael se svými stařešiny, správci a soudci stál po obou...
Jozue 8:35...ani slovo. Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen a dětí i včetně cizinců pobývajících...
Jozue 9:2...sešli se, aby společně bojovali proti JozuoviIzraeli. Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue...
Jozue 9:17...- že vlastně bydlí uprostřed nich! Synové Izraele totiž postupovali dál a třetího dne došli k jejich...
Jozue 9:18...Gibeon, Kefira, Beerot a Kiriat-jearim. Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce...
Jozue 9:19..."My jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na přece nesmíme sáhnout. Uděláme s nimi...
Jozue 9:26...tedy naložil takto: Vysvobodil je z rukou synů Izraele, aby je nepobili, a téhož dne z nich udělal dřevaře...
Jozue 10:1...i s Ajem a jeho králem a že obyvatelé GibeonuIzraelem uzavřeli mír a zůstávají mezi nimi. Tehdy dostali...
Jozue 10:4...Gibeon, protože uzavřel mír s Jozuem a se syny Izraele!" A tak se spojilo pět emorejských králů: král...
Jozue 10:10...noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem rozprášil a způsobil jim u Gibeonu hroznou porážku...
Jozue 10:11...a pobíjel je k Azece a Makedě. Když pak před Izraelem prchali po bet-choronské stráni, Hospodin je do...
Jozue 10:12...Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl:...
Jozue 10:14...něčí hlas. To proto, že Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak s celým Izraelem vrátil do gilgalského...
Jozue 10:15...Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Oněch pět králů ale...
Jozue 10:20... váš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a synové Izraele pak tu velikou, drtivou porážku dovršili a...
Jozue 10:21...Jozuovi do tábora v Makedě. Nikdo se proti synům Izraele neodvážil ani ozvat. Potom Jozue řekl: "Odkryjte...
Jozue 10:29...naložil s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Makedy k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a...
Jozue 10:30...na ni. I Libnu a jejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živým,...
Jozue 10:31...naložil s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Libny k Lachiši. Oblehl jej, zaútočil na...
Jozue 10:32... Oblehl jej, zaútočil na něj a Hospodin vydal Izraeli do rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého dne a ostřím...
Jozue 10:34...nikoho nenechal naživu. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Lachiše k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili...
Jozue 10:36...jako to provedl s Lachišem. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Eglonu k Hebronu a zaútočili na něj....
Jozue 10:38...vyhladil jako proklaté. Potom se Jozue s celým Izraelem obrátil k Debiru a zaútočili na něj. Dobyli ho i s...
Jozue 10:40...jako proklaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od...
Jozue 10:42...zmocnil jedním rázem, protože Hospodin, Bůh Izraele, bojoval za Izrael. Potom se Jozue s celým Izraelem...
Jozue 10:43... bojoval za Izrael. Potom se Jozue s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Když se to doslechl...
Jozue 11:5...společně u meromských vod, aby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi: "Neboj se jich....
Jozue 11:6... že zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně ochromíš a jejich vozy spálíš."...
Jozue 11:8...vodám, kde na zaútočili. Hospodin je vydal Izraeli do rukou, takže je pobíjeli a pronásledovali k...
Jozue 11:13... Z měst postavených na dřívějších sutinách ale Izrael nevypálil žádné kromě Chacoru - to město Jozue...
Jozue 11:14...kromě Chacoru - to město Jozue vypálil. Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z...
Jozue 11:19...v Gibeonu nebylo města, které by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojem. Sám Hospodin totiž...
Jozue 11:20...totiž zatvrdil jejich srdce, aby válčili proti Izraeli, aby je vyhladil jako proklaté a bez milosti je...
Jozue 11:22...jako proklaté i s jejich městy. V zemi synů Izraele nikdo z Anakovců nezůstal; přežili jen v Gaze, v...
Jozue 11:23...jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví podle jejich kmenových podílů. Země...
Jozue 12:1...válek. Toto jsou králové země, které synové Izraele pobili a jejichž zem na východní straně Jordánu...
Jozue 12:6... Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se syny Izraele a Hospodinův služebník Mojžíš dal jejich zem do...
Jozue 12:7...jsou králové země, které pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu Jordánu od Baal-gádu v...
Jozue 13:6...Misrefot-majim, všechny Sidonce sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na...
Jozue 13:13...a vyhnal. Gešurské a Maachatské ale synové Izraele nevyhnali, a tak Gešur a Maachat žijí uprostřed...
Jozue 13:14...dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení Ruben...
Jozue 13:22...bydlili. Kromě těch, které pobili v boji, synové Izraele zabili mečem také věštce Balaáma, syna Beorova....
Jozue 13:33...nedal. Jejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izraele, jak jim pověděl. A toto jsou dědictví, která...
Jozue 14:1...jim pověděl. A toto jsou dědictví, která synové Izraele získali v kanaánské zemi, jak jim je přidělil kněz...
Jozue 14:5...pastviny pro jejich dobytek a stáda. Synové Izraele udělali, co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a...
Jozue 14:10...od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu jsem a je mi osmdesát...
Jozue 14:14...Jefuna, neboť se cele vydal Hospodinu, Bohu Izraele. (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy Město...
Jozue 17:13...byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když synové Izraele později zesílili, podrobili Kananejce nuceným...
Jozue 18:3...se neujaly svého dědictví. Jozue proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho ještě budete otálet, než obsadíte...
Jozue 18:10...v Šílu před Hospodinem losoval a přidělil synům Izraele území podle jejich podílů. První los vyšel na...
Jozue 19:49...rody - tato města a jejich osady. Když synové Izraele skončili s rozdělováním země podle jednotlivých...
Jozue 19:51...otcovských pokolení přidělovali losem synům Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání....
Jozue 20:2...tehdy promluvil k Jozuovi: "Řekni synům Izraele: Určete si útočištná města, jak jsem vám pověděl...
Jozue 20:9...Golan v Bášanu. To jsou města určená všem synům Izraele i cizincům pobývajícím mezi nimi; kdokoli někoho...
Jozue 21:3...k bydlení a pastviny pro náš dobytek." Synové Izraele tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze...
Jozue 21:8...města i s jejich pastvinami přidělili synové Izraele levitům losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše....
Jozue 21:43... Tak tomu bylo se všemi těmi městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim...
Jozue 21:45...těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše se splnilo. Tehdy Jozue...
Jozue 22:9...Manasesova se tedy vydali zpět. Odešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili do kraje Gileád...
Jozue 22:16...Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste se od Hospodina - postavili jste si...
Jozue 22:22...Bůh bohů Hospodin! On to a to Izrael: Pokud šlo o vzpouru, pokud šlo o zradu na Hospodinu...
Jozue 22:24...našim synům: ‚Co vám je do Hospodina, Boha Izraele, synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a vás...
Jozue 22:31...Hospodinu jste nespáchali. Uchovali jste syny Izraele před Hospodinovým trestem." Kněz Pinchas, syn...
Jozue 22:32...a Gádových synů do kanaánské země k synům Izraele a podali jim zprávu. Synům Izraele se to líbilo....
Jozue 22:33...země k synům Izraele a podali jim zprávu. Synům Izraele se to líbilo. Dobrořečili Bohu a přestali říkat, že...
Jozue 23:1...Hospodin je Bůh." Hospodin dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode všech okolních nepřátel. Jozue,...
Jozue 23:2... Jozue, stařec pokročilého věku, svolal celý Izrael s jeho stařešiny, náčelníky, soudci i správci a řekl...
Jozue 24:2...ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach, otec Abrahamův a...
Jozue 24:9...moábský král Balák, syn Ciporův, a bojovalIzraelem: Poslal pozvání Balaámovi, synu Beorovu, aby vás...
Jozue 24:23...Jozue, "a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme...
Jozue 24:31...v Efraimských horách severně od hory GaašIzrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po...
Jozue 24:32...pro Izrael vykonal. Josefovy kosti, jež synové Izraele přinesli z Egypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu...
Soudců 1:1...Efraimských horách. Po Jozuově smrti se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z nás vytáhnout do boje...
Soudců 1:28...totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když Izrael později zesílil, podrobil Kananejce nuceným pracím,...
Soudců 2:4...anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče. To místo tedy...
Soudců 2:6... Poté, co Jozue propustil lid, rozešli se synové Izraele každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid...
Soudců 2:7...všechny ty veliké věci, které Hospodin pro Izrael vykonal. Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův,...
Soudců 2:10...pokolení, které neznalo Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v Hospodinových...
Soudců 2:11...Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili...
Soudců 2:14...Baalovi a Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas nájezdníkům, kteří je...
Soudců 2:20...se odmítali vzdát. Hospodin proto vzplanul proti Izrael hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvu,...
Soudců 2:22... který zůstal po Jozuově smrti. Skrze budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově cestě,...
Soudců 3:4... k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo, zda budou poslouchat...
Soudců 3:5... která skrze Mojžíše vydal jejich otcům. Synové Izraele bydleli uprostřed Kananejců, Chetejců, Emorejců,...
Soudců 3:7...jejich synům a sloužili jejich bohům. Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle. Zapomínali na...
Soudců 3:8...baalům a ašerám. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas králi jménem Kušan...
Soudců 3:9...Kušanu Rišatajimovi osm let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je...
Soudců 3:10...Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stalIzraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal...
Soudců 3:12...Otniel, syn Kenazův, zemřel. Potom však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. A protože...
Soudců 3:13...se s Amonci i Amalekovci, vytáhl a udeřil na Izrael a zabral Palmové město. Izraelci pak sloužili...
Soudců 3:15...králi Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce. Byl to...
Soudců 3:27...v Efraimských horách na beraní roh. Synové Izraele sestoupili z hor s Ehudem v čele. "Rychle za mnou!"...
Soudců 3:30... Nikdo neunikl. Moáb se toho dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm...
Soudců 3:31...set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael. Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali...
Soudců 4:1...zachránil Izrael. Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Hospodin...
Soudců 4:3...Sisera, který sídlil v Charošet-hagojimu. Synové Izraele volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set...
Soudců 4:4...syny Izraele krutě utiskoval. V době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova. Sedávala pod...
Soudců 4:6...Kedeše, a vyzvala ho: "Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů...
Soudců 4:23...pokořil kanaánského krále Jabína před syny Izraele. Izraelci se proti kanaánskému králi Jabínovi...
Soudců 5:2... syn Abinoamův, tuto píseň: Vůdcové když vedouIzraeli, když jeho lid je ochotný - veleben budiž Hospodin!...
Soudců 5:3... Hospodinu zazpívám, Hospodinu, Bohu Izraele, chci zpívat žalm! Když vytáhls, Hospodine, ze...
Soudců 5:5...hory, před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele. Za dnů Šamgara, syna Anatova, za dnů Jaeliných...
Soudců 5:7... stezkami klikatými šel. Opuštěni byli sedláciIzraeli, opuštěni, než jsi, Deboro, povstala, než matka v...
Soudců 5:8...se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíciIzraeli? Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s těmi z...
Soudců 5:9...tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s těmi z lidu, kdo jsou ochotní - veleben budiž...
Soudců 6:1...své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v Hospodinových očích zle, a tak je...
Soudců 6:2...rukou Midiánu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v...
Soudců 6:3...se na nepřístupných vrcholcích. Kdykoli Izrael zasel, přitáhli Midiánci a Amalekovci s východními...
Soudců 6:4...v zemi a pustošili úrodu ke Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytí - jedinou ovci, dobytče ani osla....
Soudců 6:7...tak začali volat k Hospodinu. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinu, poslal k nim...
Soudců 6:8...proroka. Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z...
Soudců 6:14...a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám přece posílám!" On však...
Soudců 6:15...namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejubožejší a sám jsem v...
Soudců 6:36...Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno...
Soudců 6:37...všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned...
Soudců 7:2... Nemohu jim vydat Midiánce do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme...
Soudců 8:27...efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky smilnit, takže se...
Soudců 8:28...i jeho domu stal pastí. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu nezvedl. Za Gedeonových...
Soudců 8:34...a přijali Baal-berita za svého boha. Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého Boha, který je...
Soudců 8:35...Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal. Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet...
Soudců 9:22...do Beeru a tam zůstal. Abimelech panoval nad Izraelem tři roky. Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské...
Soudců 10:1... Po Abimelechovi povstal k záchraně Izraele Tola, syn Puy, syna Dodova, muž z pokolení Isachar....
Soudců 10:2... Bydlel v Šamiru v Efraimských horách a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru....
Soudců 10:3... Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let. Měl třicet synů, kteří jezdili na...
Soudců 10:6...pak zemřel a byl pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili...
Soudců 10:7...a nesloužili mu. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas Filištínům a Amoncům,...
Soudců 10:9...napadli také Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení. Synové Izraele tehdy volali k...
Soudců 10:10... Na Izrael přišlo veliké soužení. Synové Izraele tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě...
Soudců 10:11...svého Boha a sloužili baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když vás sužovali Egypťané, Emorejci,...
Soudců 10:15...jen vás zachrání v dobách soužení." Synové Izraele na to Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Udělej s...
Soudců 10:16...a sloužili Hospodinu. A ten nemohl strádání Izraele dále snášet. Amonci se tehdy sešikovali a utábořili...
Soudců 11:4... Po nějaké době, když se Amonci dali do válkyIzraelem, vypravili se gileádští stařešinové pro Jiftacha...
Soudců 11:13...mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku...
Soudců 11:15...vyslal posly se zprávou: "Toto praví JiftachIzrael nezabral zem Moábců ani zem Amonců. Na cestě z...
Soudců 11:16...zem Moábců ani zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští k Rudému moři. Když přišli do...
Soudců 11:17...proto k moábskému králi, ale i on je odmítlIzrael tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na cestu...
Soudců 11:19...- Arnon totiž tvořil moábskou hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímu...
Soudců 11:20...projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak...
Soudců 11:21...se v Jahce a napadl Izrael. Hospodin, Bůh Izraele, však vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou...
Soudců 11:23...k Jaboku a od pouště po Jordán. Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty...
Soudců 11:25...Balák, syn Ciporův? Copak se odvážil vzdorovat Izraeli? Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v...
Soudců 11:26...Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a jeho...
Soudců 11:27... Soudce Hospodin dnes rozsoudí mezi syny Izraele a syny Amonovými!" Amonský král ale na tato...
Soudců 11:33...porážce se tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo...
Soudců 11:39... co slíbil. Nikdy nepoznala muže. Tak vzniklIzraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na...
Soudců 12:7...brodů padlo 42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben...
Soudců 12:8...pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm bylIzraeli soudcem Ibcan z Betléma. Měl třicet synů a třicet...
Soudců 12:9...svým synům přivedl třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě...
Soudců 12:11...zemřel, byl pohřben v Betlémě. Po něm bylIzraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset...
Soudců 12:13...v Ajalonu v zabulonském kraji. Po něm bylIzraeli soudcem Abdon, syn Hilela Piratonského. Ten měl...
Soudců 12:14... kteří jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let. Když Abdon, syn Hilela Piratonského, zemřel...
Soudců 13:1...v efraimském kraji na Amalekově pohoří. Synové Izraele pak znovu jednali v Hospodinových očích zle, a tak...
Soudců 13:5...zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži:...
Soudců 14:4...záminku. Filištíni totiž v době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do...
Soudců 15:20... a ten je v Lechi dodnes. Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. Samson se...
Soudců 16:31...a Eštaolem v hrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž...
Soudců 17:6...jednoho ze svých synů, aby mu dělal knězeIzrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V...
Soudců 18:1...bude dobrotivý - vždyť mám za kněze levitu!"  Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území,...
Soudců 19:1...udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu.  Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách...
Soudců 19:29...dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoli to spatřil, říkal: "Něco tak neslýchaného...
Soudců 20:3...kmenů - 400 000 pěších bojovníků. (To, že se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také Benjamínci...
Soudců 20:6...Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů izraelského dědictví, protože spáchali v Izraeli zvrhlost a...
Soudců 20:7...a hanebnost! Hle, vy všichni jste synové Izraele. Poraďte se a na místě rozhodněte." Nato všechen...
Soudců 20:10...Gibejí naložíme takto: Budeme losovat a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z...
Soudců 20:13...ničemy vydejte, je zabijeme a vymýtíme zloIzraele." Benjamínci ale své izraelské bratry nemínili...
Soudců 20:29...Hospodin. "Zítra je vydám do vašich rukou." Izrael tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy. Třetího dne...
Soudců 20:31...a na silnicích do Bet-elu a do Gibeje padloIzraele asi třicet mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali...
Soudců 20:34...od Gibeje. Deset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele podniklo přímý útok na Gibeu. Strhl se prudký boj....
Soudců 20:35...pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazil. Onoho dne synové Izraele pobili 25 100...
Soudců 21:3...pláčem hlasitě naříkali: "Hospodine, Bože izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč dnes být z...
Soudců 21:6...kdo nepřijde k Hospodinu do Micpy, musí zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína líto....
Soudců 21:17...z Benjamína zachránili, potřebují dědice, abyIzraele nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát...
Soudců 21:24...vystavěli svá města a bydleli v nich. Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a...
Soudců 21:25...kmeni a ke svému rodu, každý do svého dědictví.  Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za...
Růt 2:12...odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně...
Růt 4:7...pole místo ; nemohu." (Za starodávna bylIzraeli při výkupu a směně tento obyčej: Ke stvrzení...
Růt 4:11...jako Ráchel a Léa, které společně zbudovaly dům Izraele! Buď úspěšný v Efratě, získej si jméno v Betlémě!...
Růt 4:14... ode dneška nenechá bez příbuzného. Izraeli jméno! On vrátí do života a ve stáří se o tebe...
1. Samuel 1:17..."Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své...
1. Samuel 2:22...o všem, co prováděli jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu...
1. Samuel 2:28...domu v Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby vystupoval k mému...
1. Samuel 2:29...jste se tím nejlepším z obětních darů mého lidu Izraele! Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl...
1. Samuel 2:30...mého lidu Izraele! Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod...
1. Samuel 2:32...soužení, jež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo...
1. Samuel 3:11...Hospodin Samuelovi řekl: "Hle, chystám seIzraeli udělat věc, která nikomu, kdo o uslyší,...
1. Samuel 3:20...nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je...
1. Samuel 4:1...svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům....
1. Samuel 4:2...a Filištíni v Afeku. Když se Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a Filištíni je...
1. Samuel 4:5...Truhlu Hospodinovy smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, duněla země. Jakmile ten...
1. Samuel 4:10... Vzmužte se a bojujte!" A Filištíni bojovaliIzrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to...
1. Samuel 4:17...muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel....
1. Samuel 4:18... Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla...
1. Samuel 4:21...Ichabod, Nesláva, neboť řekla: "Sláva opustila Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánu a...
1. Samuel 4:22...svému tchánu a manželovi řekla: "Sláva opustila Izrael, Boží truhla je pryč!" Boží truhly se zmocnili...
1. Samuel 5:8...je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město...
1. Samuel 6:5...krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy i...
1. Samuel 7:2...mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k celému...
1. Samuel 7:3...po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem,...
1. Samuel 7:4...Pak vás zachrání z ruky Filištínů." Nato synové Izraele odstranili baaly i aštarty a začali sloužit jen...
1. Samuel 7:5...Hospodinu. Samuel dále pravil: "Shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k Hospodinu."...
1. Samuel 7:7...soudcem. Když se Filištíni doslechli, že se Izraelci shromáždili do Micpy, vytáhli filištínští vládci...
1. Samuel 7:9...oběť Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl. Zatímco Samuel přinášel...
1. Samuel 7:10...oběť, Filištíni se chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel...
1. Samuel 7:13...tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinova...
1. Samuel 7:14...od Ekronu po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael osvobodil z...
1. Samuel 7:15...Izraelem a Emorejci vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával...
1. Samuel 7:16... Gilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil...
1. Samuel 7:17... Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář Hospodinu. Když...
1. Samuel 8:1...Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudceIzraeli své syny. Jeho prvorozený syn se jmenoval Joel,...
1. Samuel 8:4...a překrucovali právo. Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy....
1. Samuel 9:2...jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny...
1. Samuel 9:9...nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobáchIzraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za...
1. Samuel 9:16...Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky Filištínů. Shlédl...
1. Samuel 9:20... se našly. Vždyť ke komu se upíná touha celého Izraele? Přece k tobě a tvému otcovskému rodu!" "Cože?"...
1. Samuel 9:21... " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmeneIzraeli! A můj rod je navíc ze všech benjamínských rodů ten...
1. Samuel 10:18...potom svolal lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem...
1. Samuel 11:2...z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael." Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm...
1. Samuel 11:3..."Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde zachránit, vzdáme se ti."...
1. Samuel 11:7...je na kusy a rozeslal po těch poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde...
1. Samuel 11:13...den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval vítězství." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme...
1. Samuel 12:1...velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi...
1. Samuel 13:1...stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužů....
1. Samuel 13:2...kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral siIzraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v...
1. Samuel 13:4...se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku, a...
1. Samuel 13:5... Také Filištíni se shromáždili, aby bojovaliIzraelem - 3 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu jako písku na...
1. Samuel 13:13... tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé kralování neobstojí....
1. Samuel 13:20...ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům nechat brousit radlice,...
1. Samuel 14:12...zbrojnoši: "Stoupej za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za...
1. Samuel 14:23...a bitvě. Tak Hospodin toho dne vysvobodil Izrael. Boj se pak přesunul do Bet-avenu. Izraelští muži...
1. Samuel 14:37...ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu ale toho dne neodpověděl. Saul...
1. Samuel 14:39...dnes spáchán. Jakože je živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít!"...
1. Samuel 14:40...Nikdo z mužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým synem...
1. Samuel 14:41...lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li...
1. Samuel 14:45...Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je...
1. Samuel 14:47... odkud přišli. Když se Saul ujal kralování nad Izraelem, bojoval se všemi okolními nepřáteli: s Moábci,...
1. Samuel 14:48... vítězil. Odvážně napadl Amalekovce a zachránil Izrael z rukou nájezdníků. Saulovi synové byli Jonatan,...
1. Samuel 15:1... abych pomazal za krále nad jeho lidemIzraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví...
1. Samuel 15:2...Chci potrestat Amaleka za to, co provedl Izraeli - že se proti němu postavil na jejich cestě z...
1. Samuel 15:17...kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za krále nad...
1. Samuel 15:26...slovo, i Hospodin odmítl tebe. Nebudeš králem Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho...
1. Samuel 15:30...prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu,...
1. Samuel 15:35...ním. A Hospodin litoval, že Saula učinil králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš...
1. Samuel 16:1...nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám k...
1. Samuel 17:11... kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a...
1. Samuel 17:25...útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by...
1. Samuel 17:26...dostane ten, kdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael ostudy? Kdo je tenhle filištínský neobřezanec, že...
1. Samuel 17:46...divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh jeIzraelem. Všichni, kdo se tu shromáždili, poznají, že ne...
1. Samuel 17:53...a také ke Gatu a Ekronu. Když se synové Izraele vrátili z honby za Filištíny, vyplenili jejich...
1. Samuel 18:16... jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu. VšichniIzraeli i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich...
1. Samuel 18:18... a jaký mám původ - co je můj otcovský rodIzraeli, abych se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel...
1. Samuel 19:5...toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému Izraeli veliké vítězství. Když jsi to viděl, radoval ses....
1. Samuel 20:12...ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou...
1. Samuel 23:10...efod." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá...
1. Samuel 23:11...Saul, jak tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože Izraele, oznam to prosím svému služebníkovi." "Ano,...
1. Samuel 23:17...mého otce Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul...
1. Samuel 24:3...tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách...
1. Samuel 24:15...' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou blechu!...
1. Samuel 25:30... které ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že...
1. Samuel 25:32...David řekl Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá...
1. Samuel 25:34...do svých rukou. Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi...
1. Samuel 26:2..." Saul se tedy se třemi tisíci mužů vybranýchIzraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. Saul...
1. Samuel 26:15...odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému neníIzraeli rovno?" volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš...
1. Samuel 27:1... Pak Saul nechá a přestane hledat po celém Izraeli. Takhle mu uniknu z rukou." Proto David vyrazil na...
1. Samuel 27:12...Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli nadobro zprotivil. Zůstane mým služebníkem ...
1. Samuel 28:1...Filištíni shromáždili svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že...
1. Samuel 28:4...utábořili se v Šunemu. Saul tedy shromáždil celý Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa. Když Saul viděl...
1. Samuel 28:19...dnes Hospodin naloží takto: Hospodin i s Izraelem vydá do rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví...
1. Samuel 29:1...shromáždili všechna svá vojska do Afeku, zatímco Izrael tábořil u pramene v Jizreelu. Když filištínští...
1. Samuel 30:25...se rozdělíme." A tak to od toho dne dodnesIzraeli platí jako závazné ustanovení. Když se David vrátil...
1. Samuel 31:1...míst, kam David se svými muži chodíval. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi...
2. Samuel 1:12... kvůli Hospodinovu vojsku a kvůli domu Izraele, že padli mečem. Potom se David mladíka, který mu...
2. Samuel 1:19...luku. Takto je zapsána v Knize Upřímného: AchIzraeli, tvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak...
2. Samuel 2:9... Ašerovců, Jizreele, Efraima, Benjamína a celého Izraele. Iš-bošet, syn Saulův, začal kralovat ve věku...
2. Samuel 3:10...domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu po Beer-šebu!" Potom se...
2. Samuel 3:12... a ti pomohu obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvu....
2. Samuel 3:18...Davidovi řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z rukou Filištínů i všech ostatních nepřátel.'"...
2. Samuel 3:19...šel do Hebronu, aby s Davidem probral vše, co Izrael a celý dům Benjamínův považoval za správné. Když...
2. Samuel 3:21...teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak budeš kralovat,...
2. Samuel 3:37... co král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od...
2. Samuel 3:38...tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnesIzraeli padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný král,...
2. Samuel 4:1...v Hebronu zemřel, ztratil odvahu a také celý Izrael se zhrozil. Saulův syn měl tenkrát dva velitele...
2. Samuel 5:2...tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl:...
2. Samuel 5:3...za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před...
2. Samuel 5:5...třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem i Judou. Král pak se svými muži vytáhl na...
2. Samuel 5:12...poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve prospěch jeho...
2. Samuel 5:17...uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom...
2. Samuel 6:1...David pak opět shromáždil všechny vybrané mužeIzraele - celkem třicet tisíc - a s celým tím zástupem se...
2. Samuel 6:5... Achio kráčel před Truhlou. David a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali a...
2. Samuel 6:15...oblečen plátěným efodem. Takto David a celý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu, s pokřikem a s...
2. Samuel 6:19... Podělil také všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy, každého jedním pecnem chleba, jedním...
2. Samuel 6:21... aby postavil za vůdce Hospodinova liduIzraele - před ním jsem se radoval! A klidně se znevážím...
2. Samuel 7:6... kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale...
2. Samuel 7:7...jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských...
2. Samuel 7:8...z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu Izraele. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny...
2. Samuel 7:10...jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a...
2. Samuel 7:23...na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit...
2. Samuel 7:24...z Egypta, z jeho národů i jeho bohů! Svůj lid Izrael jsi navěky ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi...
2. Samuel 7:26...Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida před tebou...
2. Samuel 7:27...před tebou upevněn! Hospodine zástupů, Bože Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům...
2. Samuel 8:15... kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu....
2. Samuel 10:15...vrátil se do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak se přeskupili. Hadad-ezer poslal také...
2. Samuel 10:17... Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán a přitáhl k Chelamu. Aramejci se...
2. Samuel 10:18...a pustili se s ním do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 700...
2. Samuel 10:19...kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír a stali se...
2. Samuel 11:1...David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli tedy Rabu, ale David...
2. Samuel 11:11...nejdeš domů?" Uriáš mu odpověděl: "Boží truhlaIzrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb...
2. Samuel 12:7...řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem pomazal za krále nad Izraelem a jsem...
2. Samuel 12:8...svého pána jsi dostal do klína. Dal jsem ti dům Izraele a Judy. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti...
2. Samuel 12:12...tajně, ale to udělám veřejně, před celým Izraelem!" "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl mu na to...
2. Samuel 13:12...vykřikla. "Nesmíš zneuctít! To se přeceIzraeli nedělá! Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude...
2. Samuel 13:13...Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bysIzraeli jako nějaký hanebník. Prosím, promluv raději s...
2. Samuel 14:25...vrátil domů, ale králi na oči nesměl. V celém Izraeli nebyl tak vyhlášený krasavec jako Abšalom. Od hlavy...
2. Samuel 16:21...které tu nechal, aby se staraly o dům. Když celý Izrael uslyší, jak ses svému otci zprotivil, posílí to...
2. Samuel 16:22...na střeše baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce. Radit se s...
2. Samuel 17:10...měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho...
2. Samuel 17:11...udatní. Proto radím, se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a...
2. Samuel 17:13...jeho mužů. Jestli se stáhne někam do města, celý Izrael k tomu městu nanosí provazy a strhneme je do údolí,...
2. Samuel 17:26... dceru Nachašovu, sestru Joábovy matky Ceruji.) Izrael s Abšalomem v čele se tedy utábořil v gileádském...
2. Samuel 18:6...ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do pole proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském lese a Davidovi muži...
2. Samuel 18:16...na roh a zastavil vojsko v dalším pronásledování Izraele. Abšaloma vzali, hodili ho v lese do velké jámy a...
2. Samuel 18:17...a navršili nad ním velkou hromadu kamení. Celý Izrael se tehdy rozutekl, každý tam, odkud přišel. Abšalom...
2. Samuel 19:9...vojsko před králem vykonalo přehlídku. OstatníIzraele se rozutekli, každý odkud přišel. V celém lidu, ve...
2. Samuel 19:12...se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David kněžím Sádokovi a Abiatarovi:...
2. Samuel 19:23...mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes mělIzraeli někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět králem...
2. Samuel 20:1...mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od Davida odstoupili k...
2. Samuel 20:19... pak teprve jednejte.' My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno z hlavních měst v...
2. Samuel 21:2...promluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí ze synů Izraele, ale ze zbytku Emorejců. Synové Izraele se jim...
2. Samuel 21:4...stříbro nebo zlato ani nemáme právo někohoIzraeli zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil...
2. Samuel 21:15...Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi FilištínyIzraelem znovu vypukla válka. David šel se svými muži, ale...
2. Samuel 21:17..." s námi do boje nechoď, neuhasíš svíci Izraele!" Později vypukla v Gobu další válka s Filištíny....
2. Samuel 21:21...čtyři. Také on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil....
2. Samuel 23:3... jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem...
2. Samuel 24:1...sedm. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil proti nim...
2. Samuel 24:4...nezmohli, a tak se od krále vydali sčítat lid Izraele. Překročili Jordán a utábořili se poblíž Aroeru, v...
2. Samuel 24:9... Joáb předal králi seznam sečteného liduIzrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských...
2. Samuel 24:15...Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána do určeného času. Od...
2. Samuel 24:25...vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila. Král David byl stařec v pokročilém...
1. Královská 1:20...tvého služebníka Šalomouna nepozval. Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi, abys jim...
1. Královská 1:30...ti splním, co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na...
1. Královská 1:34...kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a volejte: ‚ žije...
1. Královská 1:35...bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn...
1. Královská 1:48...poklonil a řekl: ‚Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka na...
1. Královská 2:11...pohřben ve Městě Davidově. David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a...
1. Královská 2:15...ho. "Ty víš, že následnictví bylo na mně a celý Izrael očekával, že budu kralovat. To se ale změnilo a...
1. Královská 3:28...první ženě - to je jeho matka." Když se v celém Izraeli doslechli o rozsudku, který král vynesl, pojala je...
1. Královská 4:1...soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn Sádokův,...
1. Královská 4:7... velel nuceným pracím. Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali krále a jeho...
1. Královská 4:20...zemi pak spravoval jeden místodržící. JudyIzraele bylo takové množství, jako je písku v moři, a tak...
1. Královská 5:5...žil v míru. Po celý Šalomounův život žil JudaIzrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu...
1. Královská 5:27...stali se spojenci. Král Šalomoun zavedl v celém Izraeli nucené práce. Nasazených bylo celkem 30 000 a do...
1. Královská 6:1... Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta, v měsíci ziv (což je druhý měsíc), totiž...
1. Královská 6:13...otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun...
1. Královská 8:1...k sobě do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele, kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby...
1. Královská 8:5...vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval...
1. Královská 8:9...uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když...
1. Královská 8:14...otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který...
1. Královská 8:15...shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a...
1. Královská 8:16...naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene...
1. Královská 8:17...toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému...
1. Královská 8:20...jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám...
1. Královská 8:23...vztáhl ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh podobný...
1. Královská 8:25...to, jak vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku...
1. Královská 8:26... jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému...
1. Královská 8:30...vyslyšíš prosbu svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu....
1. Královská 8:33...a odplatil mu jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od...
1. Královská 8:34... vyslýchej na nebesích. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpátky do země, kterou jsi dal jejich...
1. Královská 8:36...na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají...
1. Královská 8:38...- kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a vzepjal by ruce k...
1. Královská 8:41...kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému jménu (neboť...
1. Královská 8:43...tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto...
1. Královská 8:52...tvého služebníka i k modlitbě tvého lidu Izraele, a kdykoli k tobě budou volat, vyslýchej. Vždyť ty...
1. Královská 8:55...se a mocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli...
1. Královská 8:56..."Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani jediné ze...
1. Královská 8:59...zjednával právo svému služebníku i svému lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly, že...
1. Královská 8:62...jeho přikázání tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hody. Šalomoun...
1. Královská 8:63...býků a 120 000 ovcí. Takto král a všichni synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil...
1. Královská 8:65... Šalomoun tehdy slavil slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké...
1. Královská 8:66...prokázal svému služebníku Davidovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil stavbu Hospodinova chrámu i...
1. Královská 9:5... pravidla, potvrdím trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na...
1. Královská 9:7...cizím bohům a budete se jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem...
1. Královská 9:20... Hivejců a Jebusejců, kteří nepatřili k synům Izraele, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi...
1. Královská 9:21... kteří po nich zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným...
1. Královská 9:22...nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem Šalomoun nebral do otroctví, ale jako vojáky,...
1. Královská 10:9... tvůj Bůh, který si oblíbil a dosadil na izraelský trůn! Hospodin miluje Izrael navěky, a tak ...
1. Královská 11:2... Chetejky - z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl: "Nespojujte se s nimi a oni se nespojují s...
1. Královská 11:9...se jeho srdce odvrátilo od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu výslovně...
1. Královská 11:25... které představoval Hadad, byl i on protivníkem Izraele po celý Šalomounův život. Kraloval nad Aramem a...
1. Královská 11:31...si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z ruky Šalomounovy a tobě...
1. Královská 11:32... městu, které jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele. To proto, že opustil a klaněl se sidonské...
1. Královská 11:37... kdekoli si budeš přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po...
1. Královská 11:38...ti trvalý dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo...
1. Královská 11:42... Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl...
1. Královská 12:1...se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn Nebatův, se...
1. Královská 12:3...ho zpět. Jeroboám přišel s celým shromážděním Izraele za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na...
1. Královská 12:16...Nebatovu, skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi...
1. Královská 12:17...domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám...
1. Královská 12:19...do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Jakmile...
1. Královská 12:20...proti domu Davidovu dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboám, poslali pro něj a...
1. Královská 12:21...000 vybraných bojovníků, aby bojovali s domem Izraele a navrátili království Rechoboámovi, synu...
1. Královská 12:24...Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům, synům Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ."...
1. Královská 12:28...do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj bůhIzraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele postavil v...
1. Královská 14:7...Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z lidu a učinil vůdcem svému...
1. Královská 14:10...dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím JeroboámoviIzraeli pána i kmána do posledního pacholka. Jako se od...
1. Královská 14:13...domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat, ho budou pohřbívat. On bude z...
1. Královská 14:14... Bůh Izraele, nalezl něco dobrého. Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to...
1. Královská 14:15...dnes. Co dnes, právě teď! Hospodin udeří na Izrael, se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z...
1. Královská 14:16... a tak popudili Hospodina. Proto se Hospodin Izraele vzdá - kvůli hříchům, které spáchal Jeroboám a ke...
1. Královská 14:18...na práh domu, chlapec zemřel. Pohřbili ho a celý Izrael ho oplakával, jak řekl Hospodin skrze svého...
1. Královská 14:24...všech ohavností těch národů, které Hospodin před Izraelem vyhnal. Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl...
1. Královská 15:25...roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab, syn Jeroboámův. Kraloval Izraeli dva roky a...
1. Královská 15:26...svého otce a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Baaša, syn Achiášův, z domu Isacharova proti němu...
1. Královská 15:30... které Jeroboám spáchal a ke kterým svedl celý Izrael, čímž popudil Hospodina, Boha Izraele. Ostatní...
1. Královská 15:33...judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let a...
1. Královská 15:34...Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal slovo...
1. Královská 16:2...jsem z prachu a učinil vůdcem mého liduIzraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj...
1. Královská 16:8...judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Ela, syn Baašův, a kraloval dva roky. Jeho dvořan...
1. Královská 16:13...Baaša i jeho syn Ela a ke kterým svedli celý Izrael, když svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha...
1. Královská 16:19...očích zlé, a za svůj další hřích, že svedl celý Izrael. Ostatní Zimriho skutky - včetně spiknutí, které...
1. Královská 16:23...zemřel a Omri se stal králem. Omri začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále Asy...
1. Královská 16:26...syna Nebatova, a jeho hříchů, kterými svedl celý Izrael, aby svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha...
1. Královská 16:29...Achab, syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let a páchal v Hospodinových očích...
1. Královská 16:33...Achab svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Chiel...
1. Královská 17:1... řekl Achabovi: "Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude...
1. Královská 17:14...sobě a synovi. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojde a oleje z láhve...
1. Královská 18:17...vyrazil Eliášovi naproti. "To jsi ty, ten škůdce Izraele?!" zavolal na něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli...
1. Královská 18:18...zavolal na něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům...
1. Královská 18:31...dostal slovo Hospodinovo: "Budeš se jmenovat Izrael." Eliáš z těch kamenů postavil v Hospodinově jménu...
1. Královská 18:36...a pravil: "Hospodine, Bože Abrahamův, IzákůvIzraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a jsem...
1. Královská 19:10...horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé...
1. Královská 19:14...horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé...
1. Královská 19:16... Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy, pomažeš za...
1. Královská 19:18...Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si aleIzraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před...
1. Královská 20:20...muže, a tak se Aramejci obrátili na útěkIzrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni...
1. Královská 20:26...Aramejce a vytáhl k Afeku, aby bojoval proti Izraeli. Také synové Izraele nastoupili, nabrali si zásoby...
1. Královská 20:27...k Afeku, aby bojoval proti Izraeli. Také synové Izraele nastoupili, nabrali si zásoby a vyrazili jim vstříc...
1. Královská 20:31...mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinou,...
1. Královská 21:7...žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele. Vstaň, něco sněz a rozvesel se. ti tu vinici...
1. Královská 21:21...tak, že Achabovy potomky dočista vyhladímIzraele - pána i kmána do posledního pacholka! Naložím s...
1. Královská 21:22...Achiášova, protože jsi popouzel a svedl jsi Izrael k hříchu.' A ohledně Jezábel Hospodin praví:...
1. Královská 21:26...dělali Emorejci, které Hospodin vyhnal před syny Izraele.) Jakmile Achab uslyšel ta slova, roztrhl své...
1. Královská 22:1...za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi AramemIzraelem neválčilo. Třetího roku přijel izraelského krále...
1. Královská 22:10..."Rychle, Michajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu...
1. Královská 22:17...Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého...
1. Královská 22:30...judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileádIzraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v...
1. Královská 22:31..."Nebojujte s malým ani velkým, jedině s králem Izraele!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si:...
1. Královská 22:52...roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn Achabův. Kraloval nad...
1. Královská 22:53...i cesty Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu. Sloužil Baalovi, klaněl se mu a popouzel...
1. Královská 22:54...Baalovi, klaněl se mu a popouzel Hospodina, Boha Izraele, přesně jako jeho otec. Po Achabově smrti se Moáb...
2. Královská 1:1...otec. Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli. Achaziáš v Samaří propadl mříží své střešní terasy...
2. Královská 1:3...krále naproti a řekni jim: ‚Copak není BůhIzraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu?...
2. Královská 1:6...mu: Tak praví Hospodin: Copak není BůhIzraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu?...
2. Královská 1:16...mu: "Tak praví Hospodin: Copak není BůhIzraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal...
2. Královská 3:3...v hříších Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu, a neodvrátil se od nich. Moábský král Méša...
2. Královská 3:6...ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi:...
2. Královská 3:9...cestou přes Edom," odpověděl Joram. Král Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem Edomu....
2. Královská 5:8...hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi...
2. Královská 5:12...řeky Amana a Parpar lepší než všechna vodaIzraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl...
2. Královská 5:15...jsem poznal, že na celém světě není Bůh jakoIzraeli. Zde, prosím, přijmi od svého služebníka tyto dary...
2. Královská 6:8...ruku a vzal si ji. Když aramejský král válčilIzraelem, poradil se se svými služebníky a řekl: "Položím...
2. Královská 6:12..."Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten prorokIzraeli, prozradí izraelskému králi i to, co říkáš v...
2. Královská 6:32...pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele. Ještě než k němu královský posel dorazil, řekl...
2. Královská 8:12..." odpověděl, "jakého zla se dopustíš na synech Izraele. Jejich opevněná města vypálíš, chlapce pobiješ,...
2. Královská 9:3...praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A tak...
2. Královská 9:6...hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem...
2. Královská 9:8...zahyne. Achabovy potomky dočista vyhladímIzraele - pána i kmána do posledního pacholka! Naložím s...
2. Královská 9:12...praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho...
2. Královská 10:21... a tak to rozhlásili. Jehu nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi ctitelé. Nebyl jediný,...
2. Královská 10:28... které tam jsou dodnes. Tak Jehu vymýtil BaalaIzraele. Jehu se ale neodvrátil od hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 10:29...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, totiž od těch zlatých telat v Bet-elu a Danu....
2. Královská 10:31...se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým svým srdcem a neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 10:32...svedl celý Izrael. Hospodin v době začal Izrael ořezávat. Chazael na zaútočil po celé hranici...
2. Královská 10:36...jeho syn Joachaz. Jehu kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka...
2. Královská 13:2...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, a neodvrátil se od nich. Hospodin proto vzplanul...
2. Královská 13:3...se od nich. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a nadlouho je vydal do rukou aramejského...
2. Královská 13:4... Viděl totiž trápení, kterým aramejský král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce, takže...
2. Královská 13:5...aramejský král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce, takže se synové Izraele z moci Aramu...
2. Královská 13:6...ale od hříchů domu Jeroboámova, který svedl celý Izrael, a pokračovali v nich. V Samaří dokonce stál Ašeřin...
2. Královská 13:11...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, ale pokračoval v nich. Ostatní Jehoašovy skutky -...
2. Královská 13:22...se na nohy. Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády. Hospodin se ale nad...
2. Královská 14:12...králem Amaciášem u judského Bet-šemeše. Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů....
2. Královská 14:24...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu k...
2. Královská 14:25... který svedl celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu k Mrtvému moři v Aravě, jak to...
2. Královská 14:26...z Gat-cheferu. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i kmánem a že Izrael nemá, kdo...
2. Královská 14:27...protože se Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebem, zachránil je skrze Jeroboáma, syna...
2. Královská 14:28...- co všechno vykonal a jak udatně bojoval, když Izraeli navrátil Damašek i judský Chamát - o tom se, jak...
2. Královská 15:9...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Šalum, syn Jábešův, proti němu zosnoval spiknutí a...
2. Královská 15:18...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Do země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu...
2. Královská 15:24...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Pekach, syn Remaliášův, jeho pobočník, proti němu...
2. Královská 15:28...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský...
2. Královská 16:3...jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal provést...
2. Královská 17:7...v médských městech. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je...
2. Královská 17:9...vyhnal, a zvyklostmi izraelských králů. Synové Izraele prováděli špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve...
2. Královská 17:13...Hospodin řekl: "To nesmíte!" Hospodin varoval Izrael i Judu skrze všechny své proroky a vidoucí:...
2. Královská 17:18...očích zlé, a popouzeli ho. Hospodin se na Izrael nesmírně rozhněval a vyhnal je ze své blízkosti....
2. Královská 17:19...Hospodina, svého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení...
2. Královská 17:20... jednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl. Ponížil je, vydával je do rukou nájezdníků,...
2. Královská 17:21...je nakonec zapudil ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna...
2. Královská 17:22...Hospodina a svedl je k velikému hříchu. Synové Izraele pak pokračovali ve všech hříších, které páchal...
2. Královská 17:23...se od nich. Nakonec tedy Hospodin vyhnal Izrael ze své blízkosti, jak je varoval skrze všechny své...
2. Královská 17:24...a usídlil je v samařských městech namísto synů Izraele. Tak ovládli Samaří a zabydleli se v izraelských...
2. Královská 17:34...Hospodin svěřil synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. S těmi Hospodin kdysi uzavřel smlouvu a přikázal...
2. Královská 18:4...zhotovil Mojžíš; do doby mu totiž synové Izraele pálili kadidlo. Říkalo se mu Nechuštan, Bronzovec....
2. Královská 18:5... Bronzovec. Ezechiáš spoléhal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním ani po něm...
2. Královská 18:11...izraelského krále Hošey. Asyrský král odvlekl Izrael do Asýrie a usadil je v Chalachu a Chaboru na řece...
2. Královská 19:15...se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech...
2. Královská 19:20...Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně asyrského krále Senacheriba...
2. Královská 21:2...těch národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které jeho otec...
2. Královská 21:7... v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se...
2. Královská 21:8... dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit...
2. Královská 21:9...horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil. Hospodin proto mluvil skrze své služebníky...
2. Královská 21:12...Judu k hříchu. Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, dopustím na Jeruzalém a Judu takové neštěstí,...
2. Královská 22:15...promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví...
2. Královská 22:18...dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel,...
2. Královská 23:15...vystavěl Jeroboám, syn Nebatův, když svedl Izrael k hříchu - i tento oltář Jošiáš rozbořil, tu výšinu...
2. Královská 23:22...se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu izraelských a judských králů....
2. Královská 23:27...prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto město,...
1. Letopisů 1:34...zplodil Izáka. Synové Izákovi byli EzauIzrael. Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach...
1. Letopisů 1:43... kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Bela, syn Beorův, a jeho město se...
1. Letopisů 2:1...Iram. To byly edomské kmeny. Toto jsou synové Izraele: Ruben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon, Dan,...
1. Letopisů 2:7... celkem pět. Syn Karmiho: Achar, který přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo klatbě....
1. Letopisů 4:10...jsem ho s trápením." Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž by...
1. Letopisů 5:26... země, které před nimi Bůh vyhubil. Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž...
1. Letopisů 6:34... veškeré službě nejsvětější svatyně a očišťování Izraele podle všech příkazů Božího služebníka Mojžíše. Toto...
1. Letopisů 6:49...Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon. Synové Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům....
1. Letopisů 10:1... Obadiáš a Chanan. To jsou synové Acelovi. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi...
1. Letopisů 11:1...království předal Davidovi, synu Jišajovu. Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá...
1. Letopisů 11:2...prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj...
1. Letopisů 11:3...za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před...
1. Letopisů 11:4...slova skrze Samuele. David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam...
1. Letopisů 11:10...jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o...
1. Letopisů 12:33...- muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se  Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených...
1. Letopisů 12:39...do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajedno...
1. Letopisů 12:41...rozinek, víno, olej i hojnost bravu a skotuIzrael se tehdy radoval. David se poradil se všemi vůdci,...
1. Letopisů 13:5...lid to schvaloval. David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby...
1. Letopisů 13:6...truhlu z Kiriat-jearimu. Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby...
1. Letopisů 13:8...vozu, který řídili Uza s Achiem. David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli...
a další...

Slova obsahující izrael: izrael (409) izraelce (13) izraelcem (2) izraelci (78) izraelců (15) izraelcům (13) izraele (1054) izraelem (103) izraeli (273) izraelita (4) izraelité (10) izraelitu (1) izraelitů (11) izraelitům (2) izraelity (9) izraelova (18) izraelově (2) izraelovi (9) izraelovu (4) izraelovy (2) izraelových (4) izraelská (23) izraelské (87) izraelského (63) izraelském (10) izraelskému (30) izraelskou (18) izraelský (106) izraelských (113) izraelským (49) izraelskými (17) izraelští (26) izraelův (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |