Izaiášovi

Hledám varianty 'izaiášovi' [ izaiášovo (1) izaiášovi (5) izaiáše (14) izaiáš (32) ]. Nalezeny 52 verše.
2. Královská 19:2...kněze, zahalené pytlovinou, poslal k proroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš:...
2. Královská 19:5..." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišliIzaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak...
2. Královská 19:6...krále Ezechiáše tedy přišli k IzaiášoviIzaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví...
2. Královská 19:20...země poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný Bůh!" Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví...
2. Královská 20:1... V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a řekl mu: "Toto praví...
2. Královská 20:4...očích správné." A Ezechiáš plakal a plakalIzaiáš ještě ani nevyšel z prostředního nádvoří, když...
2. Královská 20:7...to pro sebe a pro svého služebníka Davida." Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků." Přinesli je,...
2. Královská 20:8...na vřed a Ezechiáš byl uzdraven. Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znamení, že Hospodin uzdraví...
2. Královská 20:9...a že třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?" Izaiáš odpověděl: "Toto je znamení od Hospodina, že vykoná,...
2. Královská 20:11... se tedy raději o deset stupňů vrátí." Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín sestupující...
2. Královská 20:14...neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?"...
2. Královská 20:16...nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodinovo: Hle...
2. Letopisů 26:22...skutky od počátku do konce sepsal prorok Izaiáš, syn Amosův. Když Uziáš spočinul u svých předků,...
2. Letopisů 32:20...lidskýma rukama. Král Ezechiáš a prorok Izaiáš, syn Amosův, se za to modlili a volali k nebi....
2. Letopisů 32:32...i jeho oddanost jsou popsány ve Vidění proroka Izaiáše, syna Amosova, které je součástí Knihy judských a...
Izaiáš 1:1... Vidění o Judovi a jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády judských králů Uziáše, Jotama,...
Izaiáš 2:1...- nikdo to nebude moci uhasit! Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě: V posledních...
Izaiáš 7:3...se chvějí stromy ve větru. Hospodin tehdy řekl Izaiášovi: "Vezmi svého syna Šear-jašuba a vyjdi s ním...
Izaiáš 13:1...tebe!" Ortel nad Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův: Zvedněte korouhev na holém návrší,...
Izaiáš 20:2...a dobyl, v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova. Řekl mu: "Jdi a svleč si pytlovinu z...
Izaiáš 20:3...a bosý. Potom Hospodin řekl: "Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divem a...
Izaiáš 37:2...kněze, zahalené pytlovinou, poslal k proroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš:...
Izaiáš 37:5..." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišliIzaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak...
Izaiáš 37:6...krále Ezechiáše tedy přišli k IzaiášoviIzaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví...
Izaiáš 37:21...země poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný!" Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví...
Izaiáš 38:1... V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, jej navštívil a řekl mu: "Toto praví...
Izaiáš 38:4...správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Tehdy Izaiáš dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Ezechiášovi:...
Izaiáš 38:21...po všechny dny, kdy žijeme, v Domě Hospodinově! (Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků, přiložte ji na...
Izaiáš 39:3...neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?"...
Izaiáš 39:5...nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodina...
Matouš 3:3...je blízko!" To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti: Připravte...
Matouš 4:14...Zabulon a Neftalí. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Země Zabulon a země Neftalí, při cestě k moři, za...
Matouš 8:17...nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš...
Matouš 12:17...ve známost. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Hle, můj služebník, jehož jsem vyvolil, můj...
Matouš 13:14... ale neslyší ani nerozumějí. Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví: ‚Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte,...
Matouš 15:7...kvůli své tradici zrušili Boží slovo. PokrytciIzaiáš o vás správně prorokoval: ‚Tento lid ctí svými...
Marek 1:2...Kristu, Božím Synu. Jak je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého posla, aby...
Marek 7:6...jedí chléb nečistýma rukama?" On jim odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno:...
Lukáš 3:4...hříchů, jak je to popsáno v knize výroků proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu...
Lukáš 4:17...a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno:...
Jan 1:23... Co o sobě říkáš?" Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas volajícího na poušti: Vyrovnejte...
Jan 12:38...v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Komu se...
Jan 12:39...paže zjevila?" Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě řekl: "Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich...
Jan 12:41...se, abych je nemohl uzdravit." To řekl Izaiáš, když zahlédl jeho slávu a mluvil o něm. Přesto však...
Skutky 8:28...se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: "Dohoň ten vůz a jdi vedle něj...
Skutky 8:30...ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše. Zeptal se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?" "Jak bych...
Skutky 28:25...svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše: ‚Jdi k tomuto lidu a řekni: Sluchem uslyšíte, ale...
Římanům 9:27...můj lid,' syny živého Boha se budou jmenovat." Izaiáš pak volá ohledně Izraele: "I kdyby synů Izraele bylo...
Římanům 9:29... vykoná svůj soud nad zemí." A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň...
Římanům 10:16...Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť  Izaiáš říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?" Víra je...
Římanům 10:20... kvůli nevědomému národu vás popudím k hněvu." Izaiáš to říká ještě odvážněji: "Dal jsem se najít těm, kdo...
Římanům 15:12...národy, ho všichni lidé velebí!" A jinde Izaiáš říká: "Vypučí výhonek Jišajův, vztyčí se, aby vládl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |