Izákovi

Hledám varianty 'izákovi' [ izákův (10) izákovými (1) izákovy (1) izákovu (1) izákovi (34) izákem (7) izáka (33) izák (49) ]. Nalezeny 124 verše.
Genesis 17:19...Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla věčnou...
Genesis 17:21...z něj veliký národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A...
Genesis 21:3...dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna...
Genesis 21:4...narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh...
Genesis 21:5... jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval...
Genesis 21:8...povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy se Izák přestal kojit, vystrojil Abraham velikou hostinu. Sára...
Genesis 21:10...děvečky přece nebude dědit spolu s mým synem, s Izákem!" Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho...
Genesis 21:12... co ti řekla, protože tvé símě bude povolánoIzákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým...
Genesis 22:2...svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou...
Genesis 22:3...osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k...
Genesis 22:6...pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu....
Genesis 22:7...oheň a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu....
Genesis 22:9...oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham vztáhl ruku...
Genesis 24:4...příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena...
Genesis 24:14...je to ta, kterou jsi určil pro svého služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi prokázal...
Genesis 24:62...onoho muže. Služebník vzal Rebeku a odjelIzák právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí...
Genesis 24:63...vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hle,...
Genesis 24:64... Rebeka také pozvedla oči, a když uviděla Izáka, sesedla z velblouda. Zeptala se totiž služebníka:...
Genesis 24:66...Vzala si tedy závoj a zahalila se. Služebník pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do...
Genesis 24:67...pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a...
Genesis 25:5...synové Ketury. Abraham však dal všechno, co mělIzákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je...
Genesis 25:6...za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní země. Abraham žil 175 let...
Genesis 25:9...vydechl naposled a byl připojen ke svému liduIzák a Izmael, jeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpela,...
Genesis 25:11...Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí....
Genesis 25:19...všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka. Když bylo Izákovi čtyřicet...
Genesis 25:20...syna Izáka. Abraham zplodil Izáka. Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce...
Genesis 25:21...Betuela z Padan-aramu, sestrou Aramejce LábanaIzák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla...
Genesis 25:26...Bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi šedesát let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem...
Genesis 25:28...Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se domaIzák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale...
Genesis 26:1... který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k filištínskému králi Abimelechovi....
Genesis 26:6... ustanovení a ponaučení." A tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na...
Genesis 26:8...král Abimelech z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka...
Genesis 26:9...mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi...
Genesis 26:12...tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek,...
Genesis 26:16...zasypali a naplnili hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my."...
Genesis 26:17..."Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my." Izák proto odtud odešel, utábořil se v gerarském údolí a...
Genesis 26:18... utábořil se v gerarském údolí a tam bydlelIzák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho...
Genesis 26:19...jim stejná jména, jako jim kdysi dal jeho otecIzákovi služebníci v tom údolí kopali a našli studnici...
Genesis 26:20...vody. Gerarští pastýři se však začaliIzákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak...
Genesis 26:25...Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj stanIzákovi služebníci tam vykopali studnu. Tehdy k němu přišel...
Genesis 26:27...Achuzatem a s velitelem svého vojska PíkolemIzák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť ...
Genesis 26:31...pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne...
Genesis 26:32...odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou kopali:...
Genesis 26:35... a Basematu, dceru Chetejce Elona. Ty působily Izákovi a Rebece hořké trápení. Když potom Izák zestárl a...
Genesis 27:1...Izákovi a Rebece hořké trápení. Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si...
Genesis 27:5... než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do...
Genesis 27:20...z mého úlovku, abys mi proto s chutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle...
Genesis 27:21..."Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj...
Genesis 27:22... nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce...
Genesis 27:26...mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil...
Genesis 27:27...polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně...
Genesis 27:30... a požehnáni, kdo ti žehnají!" A vtom, jakmile Izák Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého...
Genesis 27:32...svého syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn...
Genesis 27:33...tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom...
Genesis 27:37..."Copak ti nezbylo žádné požehnání pro ?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a...
Genesis 27:39... otče!" A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko od úrodné...
Genesis 27:46...jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život....
Genesis 28:1...Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?"  Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu:...
Genesis 28:5...putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k...
Genesis 28:6...Rebeky, matky Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby...
Genesis 28:13..." jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého...
Genesis 31:18...získal v Padan-aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské země. (Když předtím Lában odešel...
Genesis 31:42... Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys teď propustil s...
Genesis 31:53...Jákob tedy přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své...
Genesis 32:10...zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a...
Genesis 35:8...a byla pochována pod oním dubem u Bet-eluIzák jej proto nazval Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se...
Genesis 35:12...z tvých beder. Zem, kterou jsem dal AbrahamoviIzákovi, dám tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem."...
Genesis 35:27...v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval...
Genesis 35:28...(což je Hebron), kde pobýval Abraham i IzákIzák se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák...
Genesis 35:29...se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu....
Genesis 46:1...do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: "Jákobe!...
Genesis 48:15... před jehož tváří chodili otcové AbrahamIzák, Bůh, jenž byl mým pastýřem po celý můj život po...
Genesis 48:16...nim dál zní, tak jako jméno mých otců AbrahamaIzáka, a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale...
Genesis 49:31...Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka i jeho ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i...
Genesis 50:24...do země, kterou s přísahou zaslíbil AbrahamoviIzákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele...
Exodus 2:24... Bůh si připomněl svou smlouvu s AbrahamemIzákem a Jákobem. Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl....
Exodus 3:6..." jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť...
Exodus 3:15...Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' To je navěky jméno a tak budu...
Exodus 3:16...se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh AbrahamůvIzákův a Jákobův - a řekl: Obrátil jsem zřetel k vám i k...
Exodus 4:5...Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do...
Exodus 6:3..." jsem Hospodin. Ukázal jsem se AbrahamoviIzákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim...
Exodus 6:8...země, o níž jsem přísahal, že ji dám AbrahamoviIzákovi a Jákobovi, a dám vám ji za dědictví. jsem...
Exodus 32:13...proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na AbrahamaIzáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám...
Exodus 33:1... jdi do země, kterou jsem zaslíbil AbrahamoviIzákovi a Jákobovi s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu...
Leviticus 26:42...připomenu svou smlouvu s Jákobem, svou smlouvuIzákem i svou smlouvu s Abrahamem a připomenu si jejich zem...
Numeri 32:11...zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil AbrahamoviIzákovi a Jákobovi, neboť se mi nevydali cele. Jen Káleb,...
Deuteronomium 1:8... o níž Hospodin přísahal vašim otcům AbrahamoviIzákovi a Jákobovi, že ji jim a po nich jejich semeni."...
Deuteronomium 6:10...s přísahou zaslíbil tvým otcům AbrahamoviIzákovi a Jákobovi. ti v veliká a krásná města, která...
Deuteronomium 9:5...slovo, které odpřisáhl tvým otcům, AbrahamoviIzákovi a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu...
Deuteronomium 9:27... Vzpomeň si na své služebníky, na AbrahamaIzáka a Jákoba! Nehleď na zatvrzelost tohoto lidu, na...
Deuteronomium 29:12...slíbil a jak to přísahal tvým otcům AbrahamoviIzákovi a Jákobovi. Tuto přísežnou smlouvu uzavírám nejen s...
Deuteronomium 30:20... o níž Hospodin přísahal tvým otcům, AbrahamoviIzákovi a Jákobovi, že jim ji . Když Mojžíš domluvil...
Deuteronomium 34:4...zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil AbrahamoviIzákovi a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil...
Jozue 24:3...zemí. Dal jsem mu mnoho potomků - dal jsem mu Izáka a Izákovi jsem dal Jákoba a Ezaua. Ezaua jsem nechal...
Jozue 24:4... Dal jsem mu mnoho potomků - dal jsem mu IzákaIzákovi jsem dal Jákoba a Ezaua. Ezaua jsem nechal usadit...
1. Královská 18:36...Eliáš a pravil: "Hospodine, Bože AbrahamůvIzákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a...
2. Královská 13:23...se a shlédl na kvůli své smlouvě s AbrahamemIzákem a Jákobem. Nechtěl dopustit jejich zkázu a dosud je...
1. Letopisů 1:28... totiž Abraham. Synové AbrahamoviIzák a Izmael. Zde jsou jejich rodopisy: Izmaelův...
1. Letopisů 1:34... Ti všichni byli synové Ketury. Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael. Synové Ezauovi:...
1. Letopisů 16:16...uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro...
1. Letopisů 29:18...s radostí. Hospodine, Bože našich otců AbrahamaIzáka a Izraele, zachovej navěky tu touhu v srdci svého...
2. Letopisů 30:6...Izraele, vraťte se k Hospodinu, Bohu AbrahamaIzáka a Izraele! On se pak vrátí k vám, pozůstatkům uniklým...
Žalmy 105:9...uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro...
Jeremiáš 33:26...z jeho rodu panovníka pro símě AbrahamaIzáka a Jákoba. Ano, změním jejich osud a slituji se nad...
Amos 7:9...svého lidu, Izraele. Víckrát je neušetřímIzákovy obětní výšiny budou zničeny, z izraelských svatyní...
Amos 7:16... Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli, o domu Izákovu neřečni!' Nuže, toto praví Hospodin: Tvá žena bude...
Matouš 1:2... syna Davidova, syna Abrahamova: Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho...
Matouš 8:11...i od západu a budou stolovat s AbrahamemIzákem a Jákobem v nebeském království, ale synové...
Matouš 22:32... jak vám Bůh řekl: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On není Bohem mrtvých, ale živých!"...
Marek 12:26...promluvil z keře: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On přece není Bohem mrtvých, ale...
Lukáš 3:34... syna Peresova, syna Judy, syna Jákobova, syna Izáka, syna Abrahamova, syna Teracha, syna Náchorova, syna...
Lukáš 13:28...tam pláč a skřípění zubů, uvidíte AbrahamaIzáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale...
Lukáš 20:37... když Hospodina nazývá Bohem Abrahama, Bohem Izáka a Bohem Jákoba. On přece není Bohem mrtvých, ale...
Skutky 3:13...způsobili, že tento muž chodí? Bůh AbrahamaIzáka a Jákoba, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka...
Skutky 7:8...smlouvu o obřízce. Když pak Abraham zplodil Izáka, osmého dne ho obřezal a stejně tak Izák Jákoba a...
Skutky 7:32...‚ jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' Mojžíš se roztřásl a neodvažoval se...
Římanům 9:7... Říká přece: "Tvé símě bude povolánoIzákovi." To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale...
Římanům 9:10...syna." A to není vše. Z téhož muže, našeho otce Izáka, počala Rebeka dva syny. Ještě se nenarodili a...
Galatským 4:28...než , jež muže ." Vy, bratři, jste tedy jako Izák dětmi zaslíbení. Dnes je to stejné jako tehdy: ten...
Židům 11:9...byla cizí, a bydlel v ve stanech stejně jako Izák a Jákob, dědicové téhož zaslíbení. Vyhlížel totiž...
Židům 11:17...město. Vírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který přijal zaslíbení, obětoval svého jediného...
Židům 11:18... o němž bylo řečeno: "Tvé símě bude povolánoIzákovi." Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen i křísit z...
Židům 11:20...a odtud ho také (obrazně řečeno) přijal. Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí....
Jakub 2:21...na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |