Izákovými

Hledám varianty 'izákovými' [ izákův (10) izákovými (1) izákovy (1) izákovu (1) izákovi (34) ]. Nalezeno 47 veršù.
Genesis 17:21...z něj veliký národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A...
Genesis 21:4...narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh...
Genesis 21:12... co ti řekla, protože tvé símě bude povolánoIzákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým...
Genesis 24:66...Vzala si tedy závoj a zahalila se. Služebník pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do...
Genesis 25:5...synové Ketury. Abraham však dal všechno, co mělIzákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je...
Genesis 25:11...Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí....
Genesis 25:20...syna Izáka. Abraham zplodil Izáka. Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce...
Genesis 25:26...Bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi šedesát let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem...
Genesis 26:16...zasypali a naplnili hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my."...
Genesis 26:19...jim stejná jména, jako jim kdysi dal jeho otecIzákovi služebníci v tom údolí kopali a našli studnici...
Genesis 26:20...vody. Gerarští pastýři se však začaliIzákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak...
Genesis 26:25...Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj stanIzákovi služebníci tam vykopali studnu. Tehdy k němu přišel...
Genesis 26:32...odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou kopali:...
Genesis 26:35... a Basematu, dceru Chetejce Elona. Ty působily Izákovi a Rebece hořké trápení. Když potom Izák zestárl a...
Genesis 27:5...Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď,...
Genesis 27:22... nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce...
Genesis 27:46...jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život....
Genesis 28:13..." jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého...
Genesis 31:18...získal v Padan-aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské země. (Když předtím Lában odešel...
Genesis 31:42... Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys teď propustil s...
Genesis 35:12...z tvých beder. Zem, kterou jsem dal AbrahamoviIzákovi, dám tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem."...
Genesis 35:27...v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval...
Genesis 50:24...do země, kterou s přísahou zaslíbil AbrahamoviIzákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele...
Exodus 3:6..." jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť...
Exodus 3:15...Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' To je navěky jméno a tak budu...
Exodus 3:16...se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh AbrahamůvIzákův a Jákobův - a řekl: Obrátil jsem zřetel k vám i k...
Exodus 4:5...Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do...
Exodus 6:3..." jsem Hospodin. Ukázal jsem se AbrahamoviIzákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim...
Exodus 6:8...země, o níž jsem přísahal, že ji dám AbrahamoviIzákovi a Jákobovi, a dám vám ji za dědictví. jsem...
Exodus 33:1... jdi do země, kterou jsem zaslíbil AbrahamoviIzákovi a Jákobovi s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu...
Numeri 32:11...zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil AbrahamoviIzákovi a Jákobovi, neboť se mi nevydali cele. Jen Káleb,...
Deuteronomium 1:8... o níž Hospodin přísahal vašim otcům AbrahamoviIzákovi a Jákobovi, že ji jim a po nich jejich semeni."...
Deuteronomium 6:10...s přísahou zaslíbil tvým otcům AbrahamoviIzákovi a Jákobovi. ti v veliká a krásná města, která...
Deuteronomium 9:5...slovo, které odpřisáhl tvým otcům, AbrahamoviIzákovi a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu...
Deuteronomium 29:12...slíbil a jak to přísahal tvým otcům AbrahamoviIzákovi a Jákobovi. Tuto přísežnou smlouvu uzavírám nejen s...
Deuteronomium 30:20... o níž Hospodin přísahal tvým otcům, AbrahamoviIzákovi a Jákobovi, že jim ji . Když Mojžíš domluvil...
Deuteronomium 34:4...zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil AbrahamoviIzákovi a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil...
Jozue 24:4... Dal jsem mu mnoho potomků - dal jsem mu IzákaIzákovi jsem dal Jákoba a Ezaua. Ezaua jsem nechal usadit...
1. Královská 18:36...Eliáš a pravil: "Hospodine, Bože AbrahamůvIzákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a...
1. Letopisů 1:34...synové Ketury. Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael. Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel,...
Amos 7:9...svého lidu, Izraele. Víckrát je neušetřímIzákovy obětní výšiny budou zničeny, z izraelských svatyní...
Amos 7:16... Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli, o domu Izákovu neřečni!' Nuže, toto praví Hospodin: Tvá žena bude...
Matouš 22:32... jak vám Bůh řekl: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On není Bohem mrtvých, ale živých!"...
Marek 12:26...promluvil z keře: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On přece není Bohem mrtvých, ale...
Skutky 7:32...‚ jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' Mojžíš se roztřásl a neodvažoval se...
Římanům 9:7... Říká přece: "Tvé símě bude povolánoIzákovi." To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale...
Židům 11:18... o němž bylo řečeno: "Tvé símě bude povolánoIzákovi." Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen i křísit z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |