Isachar

Hledám varianty 'isachar' [ isachar ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 30:18...muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar, Odměna. Potom Léa počala znovu a porodila Jákobovi...
Genesis 35:23...Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon, Levi, JudaIsachar a Zabulon. Synové Ráchel: Josef a Benjamín...
Genesis 49:14...bude přístavem, k dalekému Sidonu se přivineIsachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící. uvidí...
Exodus 1:3... Šimeon, Levi a JudaIsachar, Zabulon a Benjamín, Dan a Neftalí, Gád a Ašer...
Numeri 1:29...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů. Synové Zabulona podle jejich...
Numeri 2:5...o počtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův, a...
Numeri 7:18...dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130...
Numeri 10:15...šel Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon...
Numeri 13:7... z pokolení Juda, Jigal, syn Josefův, z pokolení Isachar, Hošea, syn Nunův, z pokolení Efraim...
Numeri 34:26...Zabulon, Paltiel, syn Azanův, vůdce pokolení Isachar, Achihud, syn Šelomiův, vůdce pokolení Ašer...
Deuteronomium 27:12... přejdete Jordán, se Šimeon, Levi, JudaIsachar, Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby...
Jozue 19:23...šestnáct měst s osadami. To je dědictví pokolení Isachar pro jejich rody - tato města a jejich osady. Pátý...
Jozue 21:6...Geršonovi získali losem třináct měst od pokolení Isachar, Ašer a Neftalí a od poloviny pokolení Manases v...
Jozue 21:28...s pastvinami - celkem dvě města. Od pokolení Isachar dostali tato města s pastvinami: Kišjon, Daberat,...
Soudců 5:15...ze Zabulona, kdo nosí velitelskou hůl. VůdcovéIsachara při Deboře byli, Isachar držel s Barákem, když...
Soudců 10:1...Tola, syn Puy, syna Dodova, muž z pokolení Isachar. Bydlel v Šamiru v Efraimských horách a soudil...
1. Královská 4:17...a Alot; Jošafat, syn Paruachův, spravoval kraj Isachar; Šimei, syn Elův, spravoval kraj...
1. Letopisů 2:1...jsou synové Izraele: Ruben, Šimeon, Levi, JudaIsachar, Zabulon, Dan, Josef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer...
1. Letopisů 6:47...připadlo pro jejich rody třináct měst z kmene Isachar, z kmene Ašer, z kmene Neftalí a z kmene Manases v...
1. Letopisů 6:57...v Bášanu a Aštarot s jejich pastvinami. Z kmene Isachar dostaly Kedeš, Dobrat, Rámot a Anem s jejich...
1. Letopisů 26:5...čtvrtý Sachar, pátý Natanael, šestý Amiel, sedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.) Jeho synu...
Ezechiel 48:25...území bude mít od východu na západ svůj podíl Isachar. Vedle Isacharova území bude mít od východu na...
Zjevení 7:7... z pokolení Levi 12 000 označených, z pokolení Isachar 12 000 označených, z pokolení Zabulon 12 000...

Slova obsahující isachar: isachar (23) isachara (7) isachare (1) isacharova (3) isacharově (1) isacharovi (4) isacharovy (2) isacharových (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |