Hospodinovo

Hledám varianty 'hospodinovo' [ hospodinův (283) hospodinovými (2) hospodinovýma (1) hospodinovým (37) hospodinových (98) hospodinovy (88) hospodinovu (77) hospodinovou (16) hospodinovo (221) hospodinovi (11) hospodinově (116) hospodinova (358) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 4:16... kdo ho najde, nezabil. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu...
Genesis 4:26...dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát,...
Genesis 12:8...východě, postavil tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Abram pokračoval v cestě a putoval...
Genesis 13:4... který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot, který šel s Abramem, měl brav,...
Genesis 13:10...rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím,...
Genesis 15:1...nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj štít,...
Genesis 15:4...tak mým dědicem bude můj čeledín!" Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude; tvůj dědic...
Genesis 16:7... u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl. Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud...
Genesis 16:9...jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se...
Genesis 16:10..."Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě....
Genesis 16:11...tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna....
Genesis 18:19...svým synům a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva, aby...
Genesis 22:11...svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!" "Zde jsem,"...
Genesis 22:14..."Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův anděl pak na...
Genesis 22:15...se dodnes říká: "Na Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé:...
Genesis 24:31...velbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "PojďHospodinův požehnaný! Proč bys stál venku? jsem...
Genesis 26:25...služebníku." Postavil tam tedy oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj stan a Izákovi...
Genesis 26:29...dobrodiní a propustili v pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a jedli a...
Genesis 39:5...domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a...
Exodus 3:2...se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř planul ohněm...
Exodus 9:3...a chceš je nadále zadržovat, dávej pozorHospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co máš na...
Exodus 9:20...utluče!'" Kdo z faraonových dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážně, zahnal své otroky a dobytek pod...
Exodus 9:21...své otroky a dobytek pod střechu. Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své otroky i...
Exodus 9:29...a krupobití skončí. To abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte...
Exodus 10:9...i dcerami, se svým bravem i skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by...
Exodus 12:11...hůl. Jezte ho chvatně, je totiž Pesach - Minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji...
Exodus 12:14...den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve všech svých...
Exodus 12:41...toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin...
Exodus 12:48...to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe,...
Exodus 13:6...budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené...
Exodus 13:9...své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin...
Exodus 16:3...před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam jsme sedávali nad hrnci...
Exodus 16:7...že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání proti...
Exodus 16:10...obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k...
Exodus 16:25...Mojžíš řekl: "Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdete. Šest dní...
Exodus 17:1...desetina efy.) Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu....
Exodus 17:16..."Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje Hospodinův boj proti...
Exodus 19:8... co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě...
Exodus 24:3..." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl...
Exodus 24:4...dělat vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod...
Exodus 24:16...tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblakHospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji...
Exodus 24:17...oblaku zavolal. Z pohledu Izraelitů vypadala Hospodinova sláva na vrcholu hory jako stravující oheň....
Exodus 31:15...dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobotaHospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den...
Exodus 32:5...před sochou oltář. Potom oznámil: "Zítra bude Hospodinova slavnost!" Nazítří pak vstali časně zrána,...
Exodus 32:26...se tedy k bráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Shromáždili se kolem něj všichni...
Exodus 34:10...zemi. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo, neboť to, co s tebou učiním, bude...
Exodus 40:34...Stan setkávání přikryl oblak a Příbytek naplnila Hospodinova sláva. A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání...
Exodus 40:35...na něm spočíval oblak a Příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem...
Exodus 40:38...do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého...
Leviticus 4:2...se někdo neúmyslně prohřeší proti některémuHospodinových přikázání a dopustí se něčeho, co se nesmí,...
Leviticus 4:13...si to shromáždění neuvědomí) a překročí některé Hospodinovo přikázání, když se proviní něčím, co se nesmí,...
Leviticus 4:27...lidu, když se proviní překročením jednohoHospodinových přikázání něčím, co se nesmí, učiňte toto:...
Leviticus 5:17...se někdo tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se nesmí, provinil...
Leviticus 7:20...každý, kdo je čistý. Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní nečistoty, bude...
Leviticus 7:21...nečisté ohavnosti - a potom jedl něco z masa Hospodinovy pokojné oběti, bude vyobcován ze svého lidu."...
Leviticus 7:35...přijímat od synů Izraele." Toto je podílHospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům...
Leviticus 8:35...setkávání dnem i nocí po sedm dní a budete držet Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli, neboť tak mi to bylo...
Leviticus 9:6...Hospodin. Když to vykonáte, ukáže se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k...
Leviticus 9:23...ven, žehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva. Od Hospodina totiž vyšlehl oheň a...
Leviticus 10:7... abyste nezemřeli, neboť je na vás olej Hospodinova pomazání." Zachovali se tedy podle Mojžíšova...
Leviticus 10:12...řekl: "Vezměte moučnou oběť, která zbylaHospodinových ohnivých obětí, a jezte ji nekvašenou poblíž...
Leviticus 10:13...na svatém místě, neboť je to stanovený přídělHospodinových ohnivých obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak...
Leviticus 17:4...venku za táborem, aniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj...
Leviticus 17:6...jako pokojné oběti. Kněz pokropí krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá...
Leviticus 21:6...Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí Hospodinovy ohnivé oběti, pokrm svého Boha; proto jsou...
Leviticus 23:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá...
Leviticus 23:4...bude sobota náležet Hospodinu. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, svatá shromáždění, jež budete...
Leviticus 23:5...čtrnáctého dne prvního měsíce bude PesachHospodinův Hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce bude...
Leviticus 23:6...Hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budete...
Leviticus 23:34...dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek stánků. Prvního dne bude svaté...
Leviticus 23:37...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá...
Leviticus 23:38... každou z nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů a...
Leviticus 23:39...úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit Hospodinovu slavnost. Prvního dne bude den odpočinku,...
Leviticus 23:41...budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v roce - to je...
Leviticus 23:44... jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 25:2...do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův sobotní odpočinek. Šest let osívej své pole,...
Numeri 2:33...oddílech všech uskupení bylo 603 550 mužů. Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními Izraelity...
Numeri 3:16...od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo přikázáno. Toto...
Numeri 3:39...měl zemřít. Levité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali celkem...
Numeri 3:42...vezmeš dobytek levitů." Mojžíš tedy podle Hospodinova příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele....
Numeri 3:51...stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro...
Numeri 4:37...setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Rovněž Geršonovi...
Numeri 4:41...setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu. Také merarijské rody byly sečteny...
Numeri 4:45...rodů, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Mojžíš s Áronem a s...
Numeri 4:49...celkový počet byl 8 580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich...
Numeri 9:14... Takový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u vás,...
Numeri 9:18...spočinul, tam synové Izraele tábořili. Podle Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a...
Numeri 9:19...Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál. Jindy se oblak nad...
Numeri 9:20...zdržel jen několik dní; tehdy tábořili podle Hospodinova rozkazu a podle Hospodinova rozkazu pak táhli...
Numeri 9:23...cestu. Jakmile se však vznesl, táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu tábořili a podle Hospodinova rozkazu...
Numeri 10:13...spočinul v poušti Paran. Tak táhli poprvé podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem: Nejprve táhl po...
Numeri 10:33...se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala Truhla Hospodinovy smlouvy...
Numeri 10:34...dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestu,...
Numeri 11:1... Když to Hospodin uslyšel, vzplanul hněvemHospodinův oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj tábora....
Numeri 11:3...Tabera, Spáleniště, neboť tam proti nim vyšlehl Hospodinův oheň. Chátry přimíšené k nim se pak zmocnila...
Numeri 11:23...ryby z moře, aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin Mojžíšovi....
Numeri 11:24... nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova lidu. Shromáždil sedmdesát stařešinů z...
Numeri 11:29...odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil...
Numeri 12:6...přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím...
Numeri 13:3..." A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran podle Hospodinova rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi...
Numeri 14:10...se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho...
Numeri 14:21... jak jsi řekl. Avšak, jakože jsem živHospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdo z těch, kdo...
Numeri 14:41..." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu přestupujete Hospodinův rozkaz? Nemůžete uspět! Nevyrážejte, vždyť mezi...
Numeri 14:44...vyrazit k horskému hřebenu, ačkoli Truhla Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš neopustili tábor. Amalekovci...
Numeri 15:31...bude vyobcován ze svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho přikázání, musí být...
Numeri 15:39... Když na pohlédnete, připomenete si všechna Hospodinova přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž...
Numeri 16:3...je uprostřed nich. Proč se tedy pozdvihujete nad Hospodinovo shromáždění?" Když to Mojžíš uslyšel, padl na...
Numeri 16:9...obce a dovolil vám přistupovat k němu, sloužitHospodinova Příbytku, stát před obcí a sloužit ? Dovolil...
Numeri 16:19...setkávání celou obec. Vtom se celé obci ukázala Hospodinova sláva a Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 17:6...a Áronovi: "To vy jste způsobili smrtHospodinově lidu!" Když se však obec srotila proti...
Numeri 17:7...a hle - přikryl jej oblak a ukázala se tam Hospodinova sláva! Mojžíš a Áron pak přišli před Stan...
Numeri 17:28... všichni hyneme! Kdokoli se jen přiblížíHospodinovu Příbytku, umírá! To snad vymřeme do...
Numeri 19:13...těla mrtvého člověka a neočistí se, poskvrnil Hospodinův příbytek. Takový člověk bude vyobcován z Izraele...
Numeri 19:20...bude vyobcován ze shromáždění, neboť poskvrnil Hospodinovu svatyni. Nebyl pokropen očistnou vodou; bude...
Numeri 20:4...před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do pouště? Abychom tu my i náš...
Numeri 20:6...setkávání. Padli na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k...
Numeri 21:14...tvoří hranici mezi Moábem a Emorejci.) Kniha Hospodinových bojů se o něm zmiňuje: "Vaheb v Sufě a údolí...
Numeri 22:22... Bůh ale kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvemHospodinův anděl vyšel proti němu, aby mu zahradil cestu....
Numeri 22:23...se dvěma svými služebníky. Když oslice spatřila Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce...
Numeri 22:24...tedy oslici bil, aby ji zavedl zpět na cestuHospodinův anděl se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi, z...
Numeri 22:25...stran lemovanou zídkami. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, otřela se o zeď, takže otřela o zeď...
Numeri 22:26...o zeď také Balaámovu nohu. Bil ji tedy znovuHospodinův anděl pak popošel a postavil se do soutěsky, kde...
Numeri 22:27...uhnout vpravo ani vlevo. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, lehla si pod Balaámem. Tehdy Balaám...
Numeri 22:31...Vtom Hospodin Balaámovi odkryl oči. Když spatřil Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce...
Numeri 22:32...mečem v ruce, poklonil se a padl na tvářHospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou...
Numeri 22:34...bych zabil, ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil jsem! Nevěděl jsem,...
Numeri 22:35... Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale...
Numeri 24:13...dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo...
Numeri 25:4...veřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak...
Numeri 27:17...i vcházel, kdo by je vyváděl i uváděl, aby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin...
Numeri 27:21...kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova rozhodnutí pomocí urim. Na jeho rozkaz budou...
Numeri 28:16..." "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude PesachHospodinův Hod beránka. Patnáctého dne toho měsíce pak bude...
Numeri 29:12...žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete slavit Hospodinovu slavnost: Jako příjemnou vůni, jako ohnivou...
Numeri 31:3... vytáhnou proti Midiánu a vykonají nad ním Hospodinovu pomstu. Z každého izraelského pokolení vyšlete...
Numeri 31:16...od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce....
Numeri 31:30... oslů i bravu). Ty odevzdej levitům pečujícímHospodinův Příbytek." Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili,...
Numeri 31:47... tak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícímHospodinův Příbytek, jak mu Hospodin přikázal. Poté k...
Numeri 32:14...vy plemeno hříšníků, abyste ještě více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti Izraeli! Jestliže se od něj...
Numeri 33:2...během jejich tažení zapisoval, odkud podle Hospodinova rozkazu vycházeli. Toto jsou zastávky na jejich...
Numeri 33:38...synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Když Áron...
Numeri 36:5...dědictví našeho otcovského kmene." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových...
Deuteronomium 1:43...vám to, ale neposlechli jste. Vzepřeli jste se Hospodinovu příkazu a opovážlivě jste se vydali do hor....
Deuteronomium 2:15...vymřelo, jak jim Hospodin přísahal. Ruka Hospodinova byla vskutku proti nim a do posledního je...
Deuteronomium 5:5...stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli toho ohně a...
Deuteronomium 6:18...a pravidla, která ti vydal. Čiň, co jeHospodinových očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře...
Deuteronomium 8:3...chlebem bude člověk živ, ale vším, co vycházíHospodinových úst. Tvůj oděv za těch čtyřicet let...
Deuteronomium 9:18...váš hřích, jenž jste spáchali, když jsteHospodinových očích provedli tuto hanebnost a popudili jej....
Deuteronomium 10:8...Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, aby stáli před Hospodinem, sloužili mu...
Deuteronomium 10:13...svým srdcem a celou svou duší a abys zachovával Hospodinova přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím...
Deuteronomium 11:7...sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. Proto dodržujte všechna...
Deuteronomium 12:25...se povede šťastně, když budeš činit, co jeHospodinových očích správné. Své svaté oběti i slíbené dary...
Deuteronomium 15:2...od svého bratra, vymáhat, neboť je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhů. Od cizince dluh vymáhat smíš,...
Deuteronomium 18:5...po všechny dny stál se svými syny ve služběHospodinově jménu. Kterýkoli levita smí odejít z tvého...
Deuteronomium 18:22...nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo...
Deuteronomium 21:5... tvůj Bůh, vyvolil, aby mu sloužili a abyHospodinově jménu žehnali. Podle nich se rozhodne každá pře...
Deuteronomium 21:9...krev ze svého středu, neboť uděláš, co jeHospodinových očích správné. Když vytáhneš do boje proti...
Deuteronomium 23:2...svého otce - tím by zneuctil svého otce. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít muž s rozdrceným nebo...
Deuteronomium 23:3...muž s rozdrceným nebo uříznutým přirozením. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít bastard. Ani jeho...
Deuteronomium 23:4...pokolení nevejde do Hospodinova shromáždění. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z...
Deuteronomium 23:9...se jim narodí ve třetím pokolení, smí vejít do Hospodinova shromáždění. Když vojensky vytáhneš proti svým...
Deuteronomium 28:10...cestách. Všechny národy země spatří, že neseš Hospodinovo jméno, a budou se bát. Hospodin ti ...
Deuteronomium 29:19...nikdy neodpustí - naopak, vzplane proti němu Hospodinův vášnivý hněv! Hospodin jej zahrne každou kletbou...
Deuteronomium 31:9...předal jej levitským kněžím, kteří nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským stařešinům. Mojžíš...
Deuteronomium 31:25... do konce, přikázal levitům nosícím Truhlu Hospodinovy smlouvy: "Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji...
Deuteronomium 32:3...jak sprška pro zeleň a jako liják bylině. Jméno Hospodinovo totiž provolám - chvalte velebnost našeho Boha!...
Deuteronomium 32:9...synů Izraele hranice ostatním lidem vymezilHospodinův lid je jeho dědictví, Jákob je jeho vlastní...
Deuteronomium 33:12... nikdy nevstali!" O Benjamínovi řekl: "Hospodinův miláček to je - kéž zůstává u něj v bezpečí! On...
Deuteronomium 33:21...vyhrazen. V čele lidu totiž směle šelHospodinovu spravedlnost prováděl, jeho rozhodnutí pro celý...
Deuteronomium 33:23...řekl: "Přízní jsi nasycen, Neftalíme, požehnání Hospodinova jsi pln, jezero i s jižní stranou opanuj!" O...
Deuteronomium 34:5...vejít do nesmíš." Tam, v moábské zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl....
Jozue 1:1...Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k...
Jozue 1:13...Jozue řekl: "Pamatujte na to, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodin, váš Bůh, vám dává...
Jozue 1:15...Jordánu a ujmete se své země, kterou vám dal Hospodinův služebník Mojžíš." Na to Jozuovi odpověděli:...
Jozue 3:17...lid přímo proti Jerichu. Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed...
Jozue 4:7...‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy. Když přecházela Jordán, vody se...
Jozue 4:11...všechen lid, přešla před jejich zraky také Hospodinova truhla s kněžími. V čele synů Izraele přešli v...
Jozue 4:18...Jordánu." A jakmile kněží nesoucí Truhlu smlouvy Hospodinovy vystoupili zprostřed Jordánu a stanuli nohama...
Jozue 4:24... To aby všechny národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili Hospodina, vašeho...
Jozue 5:14..."Nikoli," odpověděl on. " jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tváří k zemi a...
Jozue 5:15...můj pán pro svého služebníka?" zeptal se. Vůdce Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z nohou...
Jozue 6:6..."Vezměte Truhlu smlouvy a sedm kněží před Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu...
Jozue 6:7...a obcházejte město. Ozbrojenci jdou před Hospodinovou truhlou." Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží...
Jozue 6:8...vykročilo, začalo troubit na trouby a Truhla Hospodinovy smlouvy se vydala za nimi. Před kněžími...
Jozue 6:11...‚Křičte!' Tehdy budete křičet." Nato nechal Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak...
Jozue 6:12... Jozue pak vstal časně ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhlu. Sedm kněží neslo před Hospodinovou...
Jozue 6:13...Hospodinovu truhlu. Sedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních rohů a za pochodu...
Jozue 6:19...předměty budou zasvěceny Hospodinu. Přejdou do Hospodinova pokladu." Zazněly trouby a lid začal křičet....
Jozue 6:24...a bronzové i železné předměty dali do pokladu Hospodinova domu. Nevěstku Rachab s rodinou jejího otce a...
Jozue 7:6...jako voda. Jozue roztrhl svůj plášť, padl před Hospodinovou truhlou tváří na zem, zůstal tak do večera...
Jozue 7:15...upálen se vším, co k němu patří, neboť porušil Hospodinovu smlouvu a spáchal v Izraeli hanebnost.'" Časně...
Jozue 8:8...města zmocníte, zapálíte ho; zachováte se podle Hospodinova slova. Držte se mých příkazů." Vysláni Jozuem...
Jozue 8:31... oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Jak je psáno v knize Mojžíšova...
Jozue 8:33...před levitskými kněžími, kteří nosí Truhlu Hospodinovy smlouvy. Stáli tam spolu cizinci i domácí,...
Jozue 9:14...muži dali na jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrok. Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi...
Jozue 9:27...nich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu ...
Jozue 11:12...meče. Vyhladil je jako proklaté, jak přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Z měst postavených na...
Jozue 12:6...se Sichonem, králem Chešbonu. MojžíšHospodinův služebník, je pobil se syny Izraele a Hospodinův...
Jozue 13:8...jim je dal Mojžíš na východní straně JordánuHospodinův služebník Mojžíš jim přidělil toto území: Od...
Jozue 14:7...o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když  Hospodinův služebník Mojžíš vyslal z Kádeš-barné, abych...
Jozue 15:13...rodů. Kálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů Judových -...
Jozue 18:7...vámi nemají podíl, neboť jejich dědictvím je Hospodinovo kněžství. A Gád, Ruben a polovina kmene...
Jozue 19:50...sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu. Podle Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál -...
Jozue 21:3...pro náš dobytek." Synové Izraele tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze svého dědictví tato...
Jozue 22:2...a řekl jim: "Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I jste poslechli ve všem,...
Jozue 22:4...do své vlastní země, kterou vám v Zajordání dal Hospodinův služebník Mojžíš. Jen velmi pečlivě dodržujte...
Jozue 22:5...dodržujte přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha,...
Jozue 22:9... do své vlastní země, kterou získali podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše. Ještě v kanaánské zemi,...
Jozue 22:16...Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele?...
Jozue 22:17...se od něj neočistili! Jaká rána tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A vy se dnes odvracíte od Hospodina. K...
Jozue 22:19...obec! Jestli je vaše země nečistá, pojďte do Hospodinovy země, kde stojí Hospodinův příbytek, a přijměte...
Jozue 22:28...řekli, odpovíme: ‚Pohleďte na to zpodobení Hospodinova oltáře, jež vytvořili naši otcové - ne pro...
Jozue 22:31...jste nespáchali. Uchovali jste syny Izraele před Hospodinovým trestem." Kněz Pinchas, syn Eleazarův, a...
Jozue 23:16...cizím bohům a klanět se jim, vzplane proti vám Hospodinův hněv, takže z této krásné země, kterou vám dal,...
Jozue 24:26...také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen nám bude svědkem,"...
Jozue 24:29...Po těchto událostech Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel. Bylo mu sto deset let. Pohřbili ho na...
Soudců 2:1...Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a volal: "Vyvedl jsem vás z Egypta a...
Soudců 2:4...a jejich bohové se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele...
Soudců 2:8...pro Izrael vykonal. Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let. Pohřbili ho na...
Soudců 2:11...pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednaliHospodinových očích zle a sloužili baalům. Opustili...
Soudců 2:15...proti nim nemohli obstát. Kamkoli se vypraviliHospodinova ruka byla proti nim a byli poraženi, přesně jak...
Soudců 2:17...Brzy sešli z cesty svých otců, kteří poslouchali Hospodinova přikázání. Oni však nechtěli. Když jim Hospodin...
Soudců 2:22... budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově cestě, jako usilovali jejich otcové, anebo ne."...
Soudců 3:4...zkoušen, aby se ukázalo, zda budou poslouchat Hospodinova přikázání, která skrze Mojžíše vydal jejich...
Soudců 3:7...sloužili jejich bohům. Synové Izraele jednaliHospodinových očích zle. Zapomínali na Hospodina, svého...
Soudců 3:10... mladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do boje...
Soudců 3:12... Potom však synové Izraele znovu jednaliHospodinových očích zle. A protože v jeho očích páchali zlo...
Soudců 4:1...smrti však synové Izraele znovu jednaliHospodinových očích zle. Hospodin je proto vydal napospas...
Soudců 5:11...Slyšte hlas pěvců, co mezi napajedly vyprávějíHospodinových vítězstvích, o vítězstvích izraelských...
Soudců 5:13...se zajatců! Zbytek vznešených tehdy sestoupilHospodinův lid ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima ti...
Soudců 5:23...hřebců trysk! "Proklejte Meroz," praví anděl Hospodinův, "jeho obyvatele vydejte prokletí, za to, že...
Soudců 6:1...mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednaliHospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal do rukou...
Soudců 6:11...jejichž zemi bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofře,...
Soudců 6:12...- ve vinném lisu, aby si toho Midiánci nevšimliHospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu: "Hospodin s tebou,...
Soudců 6:20... odnesl to pod ten dub a položil to před nějHospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso a chleby a polož je...
Soudců 6:21...na skálu. Vývar vylij." A když to Gedeon udělalHospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se...
Soudců 6:22...z očí. Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj, Hospodine! Vždyť...
Soudců 6:34...v údolí Jizreel. Na Gedeona tehdy sestoupil Duch Hospodinův. Zatroubil na beraní roh a svolal Abiezerské k...
Soudců 10:6...pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu jednaliHospodinových očích zle. Sloužili baalům a aštartám, bohům...
Soudců 11:29...vůbec nedbal. Na Jiftachovi tehdy spočinul Duch Hospodinův. Táhl Gileádem a Manasesem, prošel gileádskou...
Soudců 13:1...pohoří. Synové Izraele pak znovu jednaliHospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal na...
Soudců 13:3...byla neplodná a neměla děti. ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi neplodná a...
Soudců 13:13...toho chlapce zařídit? Jak s ním máme nakládat?" Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: " se tvá žena...
Soudců 13:15...všechno, co jsem přikázal." Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom tu zdrželi...
Soudců 13:16... rádi bychom tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu...
Soudců 13:17... že je to Hospodinův anděl.) Tehdy se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom ...
Soudců 13:18...Rádi bychom poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se ptáš na jméno? Je...
Soudců 13:20...vznesl k nebi plamen, vznesl se v tom plameniHospodinův anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti...
Soudců 13:21...padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak  Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si Manoach uvědomil, že...
Soudců 13:25...Coreou a Eštaolem ho pak začal podněcovat Duch Hospodinův. Samson sestoupil do Timny a mezi filištínskými...
Soudců 14:6...vyskočil mladý lev. Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva roztrhl holýma rukama, jako by trhal...
Soudců 14:19...mou byste neuhodli!" Tehdy se ho zmocnil Duch Hospodinův. Sešel do Aškelonu, pobil tam třicet mužů,...
Soudců 15:14...křikem vyrazili naproti. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův. Provazy na jeho pažích najednou byly jako...
Soudců 21:19...Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je přece Hospodinova výroční slavnost!" (Je to severně od Bet-elu,...
Růt 1:13...Ne, dcery, můj úděl je pro vás příliš trpkýHospodinova ruka se obrátila proti mně!" Tehdy se...
1. Samuel 1:3... aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu zástupůHospodinovými kněžími tam byli dva synové Elího, Chofni a...
1. Samuel 1:7... A tak to bývalo rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyně. Jednou ji ponižovala tak, že se...
1. Samuel 1:9...v Šílu pojedli a popili, Hana vstala. U veřejí Hospodinova svatostánku právě seděl na stolci kněz Elí....
1. Samuel 1:24... efu mouky a džbán vína a odvedla chlapce do Hospodinovy svatyně v Šílu. Bylo to ještě malé dítě. Býčka...
1. Samuel 2:10...v tmě. Svou vlastní silou se nikdo neprosadíHospodinovi protivníci budou zničeni. Nejvyšší z nebe...
1. Samuel 2:17...Hospodinem hrozného hříchu, protože znevažovali Hospodinovy oběti. Tehdy před Hospodinem sloužil Samuel,...
1. Samuel 2:24...moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může...
1. Samuel 2:25...Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli. Chlapec Samuel však...
1. Samuel 3:1...Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté. Elí měl...
1. Samuel 3:3...místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spalHospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla. Vtom na...
1. Samuel 3:7...spát." Samuel totiž ještě Hospodina neznalHospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale...
1. Samuel 3:15...ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se totiž vyprávět to vidění Elímu....
1. Samuel 3:20...po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok. Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílu...
1. Samuel 4:3...porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy! přijde mezi nás a vysvobodí nás z...
1. Samuel 4:5...synové, Chofni a Pinchas. Když přinášeli Truhlu Hospodinovy smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil...
1. Samuel 4:6...Když se dozvěděli, že do tábora přišla Truhla Hospodinova, dostali Filištíni strach. Řekli si totiž: "To...
1. Samuel 5:3...a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedli a vrátili na místo. Druhý...
1. Samuel 5:4...a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i obě ruce leží ulomeny na...
1. Samuel 5:6...práh.) Na Ašdoďany pak těžce dolehla ruka Hospodinova - přinesla pohromu a Ašdod i s okolím ranila...
1. Samuel 5:9... Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila...
1. Samuel 6:1...nádory a křik toho města stoupal k nebi.  Hospodinova truhla zůstala ve filištínském kraji sedm...
1. Samuel 6:2...svolali své kněze a věštce: "Co máme dělatHospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte nám, jak ji máme...
1. Samuel 6:8...a jejich telata od nich odveďte domů. Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předměty,...
1. Samuel 6:11...je do vozu a jejich telata zavřeli domaHospodinovu truhlu naložili na vůz spolu s mošnou, v níž...
1. Samuel 6:15...oběť Hospodinu. Levité hned složili Truhlu Hospodinovu a s i mošnu, ve které byly ony zlaté...
1. Samuel 6:18...obec. Onen veliký kámen, na který složili Hospodinovu truhlu, je toho svědkem dodnes na poli Jošuy...
1. Samuel 6:19...obyvatele Bet-šemeše, kteří nahlíželi do Truhly Hospodinovy. Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce)....
1. Samuel 6:21...Kiriat-jearimu: "Filištíni vrátili Truhlu Hospodinovu! Pojďte si ji odnést k sobě." Kiriat-jearimští...
1. Samuel 7:1...si ji odnést k sobě." Kiriat-jearimští přišliHospodinovu truhlu si odnesli. Vešli s do Abinadabova...
1. Samuel 7:13...Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinova proti Filištínům. Města od Ekronu po Gat,...
1. Samuel 8:10...bude král vládnout." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na něm dožadoval krále....
1. Samuel 10:6...sestupovat z návrší. Tehdy uchvátí Duch Hospodinův, začneš prorokovat s nimi a proměníš se v jiného...
1. Samuel 10:10...nim jde průvod proroků. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův a on s nimi upadl do prorockého vytržení. Když...
1. Samuel 11:6...Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho Duch Hospodinův a vzplanul nesmírným hněvem. Vzal jeden pár volů...
1. Samuel 12:7...se s vámi před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které pro vás a vaše...
1. Samuel 12:14... sloužit mu a poslouchat ho? Nebudete se vzpírat Hospodinovým příkazům a půjdete za Hospodinem, svým Bohem -...
1. Samuel 12:15...a budete se vzpírat jeho příkazům, bude Hospodinova ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcům...
1. Samuel 12:17... Tehdy jasně pochopíte, jak veliké zlo jsteHospodinových očích spáchali, když jste si vyžádali krále."...
1. Samuel 14:3...bratra Achituba, syna Pinchase, syna ElíhoHospodinova kněze v Šílu.) O Jonatanově odchodu nikdo...
1. Samuel 15:1...krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví Hospodin zástupů: Chci...
1. Samuel 15:10...jako proklaté. Tehdy Samuel dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále,...
1. Samuel 15:13...ho pozdravil: "Hospodin ti žehnej! Vyplnil jsem Hospodinovo slovo." "A co to bečení ovcí, které ke mně...
1. Samuel 15:19...Proč ses vrhl na kořist a zachoval seHospodinových očích zle?" "Vždyť jsem Hospodina poslechl!"...
1. Samuel 15:24...jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaz i tvé pokyny. Bál jsem se totiž lidu,...
1. Samuel 15:26...tebou," odpověděl mu Samuel. "Protože jsi odmítl Hospodinovo slovo, i Hospodin odmítl tebe. Nebudeš králem...
1. Samuel 16:6...přišli, uviděl Eliaba a řekl si: "To jistě bude Hospodinův pomazaný." Hospodin ale Samuelovi řekl:...
1. Samuel 16:7...ani jeho výšky, protože jsem ho odmítlHospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na...
1. Samuel 16:13...ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do Rámy. Duch...
1. Samuel 16:14... Samuel pak vstal a odešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od...
1. Samuel 17:47...ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou!" Jakmile...
1. Samuel 18:17... dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje." (Saul si totiž říkal: nepadne mou...
1. Samuel 20:14...s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu, neodvracej nikdy svou...
1. Samuel 20:42... "Jdi v pokoji," řekl mu Jonatan. "Co jsme siHospodinově jménu přísahali, toho je Hospodin svědkem...
1. Samuel 21:7...jiný nebyl, pouze chleby předložení odebranéHospodinovy přítomnosti, aby byly téhož dne nahrazeny...
1. Samuel 22:17...strážím, které stály u něj: "Na ! Pobijte Hospodinovy kněze, protože i oni drží s Davidem! Věděli, že...
1. Samuel 22:21...k Davidovi a oznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy kněze. David na to Abiatarovi řekl: " toho...
1. Samuel 24:7...řekl: "Chraň Hospodin, abych svému pánuHospodinovu pomazanému, provedl něco takového. Nevztáhnu na...
1. Samuel 24:11... že na svého pána nevztáhnu ruku - vždyť je to Hospodinův pomazaný. Podívej se, otče, jen se podívej: Mám...
1. Samuel 25:28...jistě zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje a za celou tu dobu se na tobě nenašlo nic...
1. Samuel 26:9...mu. Kdo může beztrestně vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného? Jakože je živ Hospodin," pokračoval...
1. Samuel 26:11... ale Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného! Vezmi raději to kopí i džbán na...
1. Samuel 26:16...si zemřít, protože jste neochránili svého pánaHospodinova pomazaného. Jen se podívej, kde je královo kopí...
1. Samuel 26:19...prokletí, protože teď vyhánějí z domovaHospodinově dědictví. Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím...
1. Samuel 26:20...cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat...
1. Samuel 26:23...do rukou, ale jsem nechtěl vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Jako jsem si dnes cenil tvého...
1. Samuel 26:24...života, kéž je i můj život právě tak cennýHospodinových očích a kéž vysvobodí z každého soužení."...
1. Samuel 30:26... Vzkázal jim: "Zde je dar pro vás z kořisti od Hospodinových nepřátel." A rozeslal to stařešinům do...
2. Samuel 1:12...kvůli Saulovi a jeho synu Jonatanovi, kvůli Hospodinovu vojsku a kvůli domu Izraele, že padli mečem....
2. Samuel 1:14... "A to ses nebál vztáhnout ruku a zabít Hospodinova pomazaného?!" řekl mu na to David. Tehdy...
2. Samuel 1:16...ústy jsi na sebe řekl: To jsem zabil Hospodinova pomazaného." David pak nad Saulem a jeho synem...
2. Samuel 6:9...David z Hospodina strach. "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto nechtěl...
2. Samuel 6:10...vejít ke mně!" řekl si. Proto nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova, ale...
2. Samuel 6:11... ale odložil ji do domu Obed-edoma GatskéhoHospodinova truhla zůstala v domě Obed-edoma Gatského tři...
2. Samuel 6:13...do Města Davidova. Jakmile ti, kdo nesli Truhlu Hospodinovu, ušli šest kroků, obětoval býka a vykrmené...
2. Samuel 6:15... Takto David a celý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu, s pokřikem a s troubením na roh. Když...
2. Samuel 6:16...truhlu, s pokřikem a s troubením na roh. Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova, Saulova...
2. Samuel 6:17...Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji doprostřed stanu,...
2. Samuel 6:21...otce a celé tvé rodiny, aby postavil za vůdce Hospodinova lidu, Izraele - před ním jsem se radoval! A...
2. Samuel 11:27...mu syna. To, co David provedl, ale byloHospodinových očích zlé. Hospodin za Davidem poslal Nátana...
2. Samuel 12:9...přidal bych ti ještě mnohem víc! Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl jsi, co je v jeho očích zlé....
2. Samuel 12:20... pomazal mastí a převlékl, šel se poklonit do Hospodinovy svatyně. Pak se vrátil domů, požádal o pokrm a...
2. Samuel 12:25...pro Hospodina se bude jmenovat Jedidiáš, Miláček Hospodinův. Joáb mezitím bojoval proti Rabě Amonců. Když to...
2. Samuel 19:22...snad Šimei zemřít? Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!" "Co je vám do toho, synové Ceruji?" odpověděl...
2. Samuel 20:19...jedno z hlavních měst v Izraeli. Proč ničíš Hospodinovo dědictví?" "To ne, to ne!" zvolal Joáb. "Nechci...
2. Samuel 21:1...po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho rodině...
2. Samuel 21:3...mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste dobrořečili Hospodinovu dědictví?" Gibeonci mu odpověděli: "Nemáme...
2. Samuel 21:6...Pověsíme je před Hospodinem v Gibeji Saulově, na Hospodinově vrchu." "Máte je mít," řekl jim na to. Král...
2. Samuel 21:7...kdysi David a Saulův syn Jonatan uzavřeliHospodinově jménu. Král vzal dva syny, které Saulovi...
2. Samuel 22:22...spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnilHospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem...
2. Samuel 23:2... líbezný pěvec izraelský. Promlouvá ze  Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi...
2. Samuel 24:11...vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdi a promluv k Davidovi: Tak praví Hospodin...
2. Samuel 24:14...David Gádovi. "Raději padneme do rukou Hospodinových, neboť jeho slitování je nesmírné. Jen ...
2. Samuel 24:16...a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl byl právě u mlatu Aravny Jebusejského....
1. Královská 1:39...a odvedli ho ke Gíchonu. Kněz Sádok vzalHospodinova stánku roh s olejem a pomazal Šalomouna. Pak...
1. Královská 2:15...budu kralovat. To se ale změnilo a královstvíHospodinovy vůle připadlo mému bratrovi. Teď tedy mám k...
1. Královská 2:27...mého otce." Tak Šalomoun Abiatarovi odebral Hospodinovo kněžství, aby se naplnilo slovo, které Hospodin...
1. Královská 2:28...se předtím nepřidal). Joáb proto uteklHospodinovu stánku a chytil se rohů oltáře. Králi...
1. Královská 2:29...Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb uteklHospodinovu stánku a že je u oltáře. Šalomoun poslal...
1. Královská 2:30... se slovy: "Jdi ho zabít." Benajáš přišelHospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi...
1. Královská 2:33...jeho símě, na jeho dům i jeho trůn ale přijde Hospodinův pokoj navěky." Benajáš, syn Jojadův, tedy šel...
1. Královská 2:43...jsi dobře. Poslechnu.' Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu...
1. Královská 3:1...Davidova. Tam bydlela, než dostavěl svůj palácHospodinův chrám a hradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem v ...
1. Královská 3:2...výšinách, neboť ještě nebyl postaven chrám jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval Hospodina a řídil se vším, co...
1. Královská 6:1...své vlády nad Izraelem, Šalomoun zahájil stavbu Hospodinova chrámu. Chrám, který král Šalomoun postavil...
1. Královská 6:11...cedrovými trámy. Tehdy Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li...
1. Královská 6:19...Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění Truhly Hospodinovy smlouvy. Tento 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký...
1. Královská 6:37...následovala vrstva cedrových trámů. Základy Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého roku v měsíci ziv...
1. Královská 7:12...vrstvy cedrových trámů tak jako vnitřní nádvoří Hospodinova chrámu s jeho předsíní. Král Šalomoun poslal...
1. Královská 7:40...veškeré dílo, které pro krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na...
1. Královská 7:45... které Churam zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův schrám, byly z leštěného bronzu. Král je nechal...
1. Královská 7:48...také nechal zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinův chrám: zlatý oltář, zlatý stůl pro chleby...
1. Královská 7:51...veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist...
1. Královská 8:1...a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni...
1. Královská 8:3...izraelští stařešinové, kněží zvedli Truhlu Hospodinovu a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho...
1. Královská 8:6...sledovat, kolik ho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku...
1. Královská 8:10... Když potom kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův chrám oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli...
1. Královská 8:11...tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Tehdy Šalomoun...
1. Královská 8:21... V něm jsem připravil místo pro Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel s našimi otci, když je...
1. Královská 8:22...vyvedl z Egypta." Poté se Šalomoun postavil před Hospodinův oltář. Před očima celého izraelského shromáždění...
1. Královská 8:54...tuto modlitbu a prosbu k Hospodinu, vstal od Hospodinova oltáře, kde klečel na kolenou s rukama...
1. Královská 8:63... Takto král a všichni synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před...
1. Královská 8:64...chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou a moučnou...
1. Královská 9:1...lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil stavbu Hospodinova chrámu i královského paláce a uskutečnil...
1. Královská 9:10...všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domyHospodinův chrám i královský palác, během dvaceti let. Po...
1. Královská 9:15...zavedl nucené práce, bylo, aby vystavělHospodinův chrám, svůj palác, terasu Milo, jeruzalémské...
1. Královská 10:1...o Šalomounově proslulosti (kterou měl díky jménu Hospodinovu), a tak přijela, aby ho vyzkoušela v hádankách....
1. Královská 10:5... jeho číšníky i to, jaké oběti král přinášíHospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "To,...
1. Královská 10:12...Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a citery...
1. Královská 11:6...ohavností Molochem. Šalomoun dělal, co byloHospodinových očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako...
1. Královská 11:10...výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalomoun Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin Šalomounovi...
1. Královská 12:24... neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinovo slovo a zrušili tažení, jak jim řekl Hospodin....
1. Královská 12:27...domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, obrátí se srdce lidu k...
1. Královská 13:1...u oltáře a chystal se na něm obětovat, vtom na Hospodinův rozkaz přišel do Bet-elu Boží muž z Judska....
1. Královská 13:2...z Judska. "Oltáři, oltáři," zvolal k oltáři na Hospodinův rozkaz, "tak praví Hospodin: Hle, domu Davidovu...
1. Královská 13:5...- přesně podle znamení, které Boží muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na Božího...
1. Královská 13:18..."I jsem prorok jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky...
1. Královská 13:20...když vtom prorok, který ho přivedl, dostal slovo Hospodinovo a zvolal na Božího muže, který přišel z Judska:...
1. Královská 13:21...z Judska: "Tak praví Hospodin: ‚Vzepřel ses Hospodinovu rozkazu! Nedodržel jsi příkaz, který ti dal...
1. Královská 13:26... prohlásil: "To byl Boží muž. Protože se vzepřel Hospodinovu rozkazu, Hospodin ho vydal lvu. Ten ho roztrhal...
1. Královská 13:32... kosti k jeho kostem. To slovo, které na Hospodinův rozkaz provolal proti oltáři v Bet-elu i proti...
1. Královská 14:22...Amonka, se jmenovala Naama. Juda páchal, co jeHospodinových očích zlé. Svými hříchy a vším, co páchali,...
1. Královská 14:26...egyptský vládce Šišak a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce. Vzal...
1. Královská 14:28...do královského paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, stráže je vynášely a pak opět vracely...
1. Královská 15:5...a upevnil Jeruzalém. David totiž dělal, co jeHospodinových očích správné, a po celý svůj život se...
1. Královská 15:11...Maaka, dcera Abšalomova. Asa dělal, co byloHospodinových očích správné, tak jako jeho otec David....
1. Královská 15:15...po celý jeho život oddáno Hospodinu. Vnesl do Hospodinova chrámu svaté dary svého otce i vlastní svaté...
1. Královská 15:18...stříbro i zlato, které zbylo v pokladnicích Hospodinova chrámu a v pokladnicích královského paláce,...
1. Královská 15:26... Kraloval Izraeli dva roky a páchal, co jeHospodinových očích zlé. Držel se cesty svého otce a jeho...
1. Královská 15:34... Kraloval dvacet čtyři let a páchal, co jeHospodinových očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovy a jeho...
1. Královská 16:1... syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal slovo Hospodinovo: "Pozvedl jsem z prachu a učinil vůdcem mého...
1. Královská 16:7...Ela. Prorok Jehu, syn Chananiho, dostal slovo Hospodinovo proti Baašovi i proti jeho domu, že dopadne...
1. Královská 16:19... že se držel cesty Jeroboámovy a dělal, co jeHospodinových očích zlé, a za svůj další hřích, že svedl...
1. Královská 16:25...podle pána hory Šemera. Omri dělal, co jeHospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než všichni...
1. Královská 16:30...v Samaří nad Izraelem dvacet dva let a páchalHospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Jako by...
1. Královská 17:2...déšť - jedině na slovo." Potom dostal slovo Hospodinovo: "Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u...
1. Královská 17:5... tam živili." Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a usadil se u potoka Kerít na...
1. Královská 17:8... protože v zemi nepršelo. Tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam....
1. Královská 17:24...žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo!" Po dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal...
1. Královská 18:1...době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat...
1. Královská 18:4...hluboce ctil Hospodina. Když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzal, ukryl je po...
1. Královská 18:12...pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejduHospodinův duch odnese kdoví kam. s tou zprávou...
1. Královská 18:13...můj pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto Hospodinových proroků...
1. Královská 18:18..."To děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíte Hospodinovy příkazy a ty následuješ baaly. Svolej ke mně na...
1. Královská 18:22...ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků je...
1. Královská 18:24...vzývat jméno svých bohů a budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh." Na to...
1. Královská 18:30...němu všichni přistoupili, Eliáš opravil zbořený Hospodinův oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů,...
1. Královská 18:31...kmenů, jež vzešly z Jákoba, který dostal slovo Hospodinovo: "Budeš se jmenovat Izrael." Eliáš z těch...
1. Královská 18:32...jmenovat Izrael." Eliáš z těch kamenů postavilHospodinově jménu oltář a kolem něj udělal strouhu, do níž...
1. Královská 18:38...Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův oheň a pohltil oběť i dřevo, ba i ty kameny a...
1. Královská 18:46...a vyrazil do Jizreelu. S Eliášem ale byla ruka Hospodinova, takže si podkasal oděv a doběhl do Jizreelu...
1. Královská 19:7...a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehlHospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé....
1. Královská 19:9...vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal slovo Hospodinovo: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem...
1. Královská 20:35...a propustil ho. Jeden z prorockých učedníků na Hospodinův rozkaz řekl svému příteli: "Zbij !" On ale...
1. Královská 21:17...zabrat. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Samaří vstříc izraelskému králi...
1. Královská 21:20... "protože ses zaprodal, abys páchal, co jeHospodinových očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe...
1. Královská 21:25... kdo by se tak zaprodal, aby páchal, co jeHospodinových očích zlé, jak ho k tomu ponoukala jeho žena...
1. Královská 21:28...se pokorně. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vidíš, jak se přede mnou Achab pokořil?...
1. Královská 22:5...ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta...
1. Královská 22:7...Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu...
1. Královská 22:16...přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys miHospodinově jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy...
1. Královská 22:19..." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a...
1. Královská 22:24...Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v...
1. Královská 22:43...svého otce Asy a nepřestával dělat, co jeHospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly...
1. Královská 22:53...nad Izraelem v Samaří dva roky. Páchal, co jeHospodinových očích zlé, a držel se cesty svého otce a své...
2. Královská 1:3... božstva Ekronu, jestli se z toho uzdravím." Hospodinův anděl ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému:...
2. Královská 1:15...padesáti muži, můj život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: "Sestup s ním,...
2. Královská 2:16... pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil na některou horu nebo do...
2. Královská 2:24...On se otočil, podíval se na a zlořečil jimHospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly dvě medvědice a...
2. Královská 3:2...a kraloval v Samaří dvanáct let. Páchal, co jeHospodinových očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho otec a...
2. Královská 3:11...Moábcům?" Jošafat ale řekl: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se skrze něj zeptali Hospodina?"...
2. Královská 3:12...líval vodu na ruce Eliášovy." "Ten slovo Hospodinovo," odpověděl Jošafat. Vydali se tedy spolu s...
2. Královská 3:15...pak hudebník začal hrát, nad Elíšou byla ruka Hospodinova. "Tak praví Hospodin," řekl. "Prohlubně v tomto...
2. Královská 3:18... váš dobytek i všechna vaše zvířata. To by aleHospodinových očích bylo málo. Proto vám také vydá do rukou...
2. Královská 7:1...Proč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte slovo Hospodinovo," řekl na to Elíša. "Tak praví Hospodin: Zítra...
2. Královská 8:18...se oženil s Achabovou dcerou. Páchal, co jeHospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi...
2. Královská 8:27...se řídil způsoby domu Achabova a páchal, co jeHospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Vždyť se do...
2. Královská 9:6... Bůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem Izraelem. Vyhladíš dům svého pána Achaba...
2. Královská 9:7...krev svých služebníků proroků i krev všech Hospodinových služebníků, prolitou rukama Jezábel. Celý dům...
2. Královská 9:36...a oznámili mu to, odpověděl: "Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho služebníka Eliáše Tišbejského: ‚Tělo...
2. Královská 11:3... Díky tomu nebyl zabit. Ukrýval se s Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia....
2. Královská 11:4... palácovou gardu i stráže a pozval je k sobě do Hospodinova chrámu. Tam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu...
2. Královská 11:7... kteří máte v sobotu odejít, zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý se...
2. Královská 11:10...rozdal setníkům kopí a Davidovy štíty uloženéHospodinově chrámu. Strážní se rozestavěli, aby všichni se...
2. Královská 11:13...sbíhali, Atalia zaslechla hluk. Vešla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u sloupu stojí právoplatný král...
2. Královská 11:15..." (Kněz totiž nechtěl, aby byla zabitaHospodinova chrámu.) Chopili se , a když vešla Koňskou...
2. Královská 11:17...paláce, zabili ji. Jojada zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvou, že budou Hospodinův lid. Uzavřel...
2. Královská 11:18...oltáři. Kněz Jojada pak ustanovil dohled nad Hospodinovým chrámem. Vzal setníky, palácovou gardu i...
2. Královská 11:19...stráže a spolu se vším lidem země vedli králeHospodinova chrámu Bránou strážců do královského paláce....
2. Královská 12:3...dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co jeHospodinových očích správné. Obětní výšiny ale nebyly...
2. Královská 12:5...všechno zasvěcené stříbro, které se přináší do Hospodinova chrámu - stříbro vybírané při sčítání, stříbro...
2. Královská 12:10...a postavil ji vedle oltáře vpravo od brányHospodinovu chrámu. Kněží, strážci prahu, pak do dávali...
2. Královská 12:11...písař s nejvyšším knězem a stříbro přinesené do Hospodinova chrámu spočítali a zabalili. Odměřené stříbro...
2. Královská 12:12...pak předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu Hospodinova chrámu...
2. Královská 12:13... Platili také za dřevo a tesaný kámen na opravu Hospodinova chrámu a za všechny ostatní výdaje při opravě...
2. Královská 12:14...výdaje při opravě chrámu. Stříbro přinesené do Hospodinova chrámu se nepoužívalo k výrobě stříbrných...
2. Královská 12:15...totiž na platy dělníků, kteří za opravovali Hospodinův chrám. Mistři, kterým se vydávalo stříbro na...
2. Královská 12:17...obětí odškodnění a z obětí za hřích se ovšem na Hospodinův chrám neodevzdávalo; to patřilo kněžím. Tehdy...
2. Královská 12:19...a všechno zlato, které se našlo v pokladnicích Hospodinova chrámu i královského paláce, a poslal to...
2. Královská 13:2...Kraloval v Samaří sedmnáct let a páchal, co jeHospodinových očích zlé. Následoval hříchy Jeroboáma, syna...
2. Královská 13:11... Kraloval šestnáct let a páchal, co jeHospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů...
2. Královská 13:17..."Střel!" Jakmile vystřelil, Elíša zvolal: "Šíp Hospodinova vítězství! Šíp vítězství nad Aramem! Udeříš na...
2. Královská 14:3...Joadan a byla z Jeruzaléma. Dělal, co jeHospodinových očích správné, ale ne tak jako jeho otec...
2. Královská 14:14...a stříbro i všechny nádoby, které se našlyHospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce....
2. Královská 14:24...v Samaří čtyřicet jedna let a páchal, co jeHospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů...
2. Královská 15:3...a byla z Jeruzaléma. Dělal, co je správnéHospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Obětní...
2. Královská 15:9... Kraloval v Samaří šest měsíců a páchal, co jeHospodinových očích zlé, tak jako jeho otcové. Neodvrátil...
2. Královská 15:18... Kraloval v Samaří deset let a páchal, co jeHospodinových očích zlé. Za celou tu dobu se neodvrátil od...
2. Královská 15:24... Kraloval v Samaří dva roky a páchal, co jeHospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma,...
2. Královská 15:28... Kraloval v Samaří dvacet let a páchal, co jeHospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma,...
2. Královská 15:34...Jeruša, dcera Sádokova. Dělal, co je správnéHospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš. Obětní...
2. Královská 15:35...kadidlo na výšinách. To on vystavěl Horní bránu Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy skutky - co všechno...
2. Královská 16:2...v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co jeHospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David,...
2. Královská 16:8...tehdy pobral stříbro a zlato, které se našloHospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce, a...
2. Královská 16:14...z průčelí chrámu, z místa mezi novým oltářemHospodinovým chrámem, a postavil ho stranou onoho oltáře...
2. Královská 16:18...postavili, a zrušil vnější královský vchod do Hospodinova chrámu. Ostatní Achazovy skutky - co všechno...
2. Královská 17:2... Kraloval v Samaří devět let a páchal, co jeHospodinových očích zlé, i když ne tak jako izraelští...
2. Královská 17:17...a věštěním. Zaprodali se, páchali, co jeHospodinových očích zlé, a popouzeli ho. Hospodin se na...
2. Královská 18:3...Abija, dcera Zachariášova. Dělal, co jeHospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho otec...
2. Královská 18:12...a neřídili se ničím z toho, co přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Čtrnáctého roku krále...
2. Královská 18:15...mu odevzdal všechno stříbro, které se našloHospodinově chrámu a v pokladnicích královského paláce....
2. Královská 18:16...král Ezechiáš tenkrát oloupal dveře i sloupy Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt zlatem,...
2. Královská 19:1...roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova chrámu. Správce paláce Eliakima, písaře Šebnu a...
2. Královská 19:14...převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu a rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš...
2. Královská 19:35... jenž byl můj služebník!" Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů....
2. Královská 20:4...z prostředního nádvoří, když dostal slovo Hospodinovo: "Vrať se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého lidu:...
2. Královská 20:5...slzy. Hle, uzdravuji ! Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu. Přidám ti patnáct let života. Kromě...
2. Královská 20:8...že Hospodin uzdraví a že třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?" Izaiáš odpověděl: "Toto je znamení od...
2. Královská 20:16..." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodinovo: Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v...
2. Královská 20:19...se eunuchy v paláci babylonského krále." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš....
2. Královská 21:2...matka se jmenovala Chefciba. Páchal, co jeHospodinových očích zlé, podle ohavných způsobů těch národů...
2. Královská 21:4...zástupům a sloužil jim. Nastavěl oltářeHospodinově chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: "Svému...
2. Královská 21:5...dám spočinout v Jeruzalémě." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům....
2. Královská 21:6...se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. NapáchalHospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu....
2. Královská 21:16... že svedl Judu k hříchu, aby páchali, co jeHospodinových očích zlé. Ostatní Menašemovy skutky - co...
2. Královská 21:20... dcera Charuce z Jotby. I on páchal, co jeHospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem...
2. Královská 21:22...Opustil Hospodina, Boha svých otců, a nedržel se Hospodinových cest. Amonovi dvořané se proti němu spikli a...
2. Královská 22:2...Jedida, dcera Adajáše z Boskatu. Dělal, co jeHospodinových očích správné. Ve všem se držel cest svého...
2. Královská 22:3...Šafana, syna Acaliášova, syna Mešulamova, do Hospodinova chrámu s pokynem: "Jdi k nejvyššímu knězi, ...
2. Královská 22:4...knězi, spočítá stříbro přinesené do Hospodinova chrámu, které od lidu vybrali strážci prahu....
2. Královská 22:5...prahu. Svěří je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na...
2. Královská 22:8...tehdy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsemHospodinově chrámu Knihu Zákona." Předal knihu Šafanovi a...
2. Královská 22:9...a svěřili je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu." Dále písař Šafan králi ohlásil:...
2. Královská 23:2...stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé...
2. Královská 23:4...a dalším kněžím i strážcům prahu, abyHospodinovy svatyně vynesli všechny věci vyrobené pro Baala...
2. Královská 23:6...nebeským zástupům). Také sochu Ašery vyneslHospodinova chrámu ven za Jeruzalém k potoku Kidron, kde ji...
2. Královská 23:7... Dále zbořil stánky modlářské prostituceHospodinově chrámu, kde ženy tkaly roucha pro Ašeru. Dal...
2. Královská 23:9... stála vlevo). Kněží oněch výšin nesloužiliHospodinova oltáře v Jeruzalémě, přesto však směli jíst...
2. Královská 23:11...dceru ohněm jako oběť Molochovi. Od vchodu do Hospodinova chrámu odstranil koně, které judští králové...
2. Královská 23:12...oltáře, které postavil Menaše na obou nádvořích Hospodinova chrámu. Jejich prach odtud urychleně vyhodil do...
2. Královská 23:16...oltáři spálil, aby ho znesvětil. Tak došlo na Hospodinova slova, jak je vykřikl Boží muž, který to...
2. Královská 23:23...krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě slavil tento Hospodinův Hod beránka. Jošiáš vymýtil věštce a duchaře...
2. Královská 23:24... zapsaná v knize, kterou kněz Chilkiáš nalezlHospodinově chrámu. Nikdy předtím ani potom nebyl žádný...
2. Královská 23:32... dcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co jeHospodinových očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcové....
2. Královská 24:9... dcera Elnátana z Jeruzaléma. Páchal, co jeHospodinových očích zlé, přesně jako jeho otec. V době...
2. Královská 24:13...jak řekl Hospodin, odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámu i královského paláce. Všechny zlaté...
2. Královská 24:19... dcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co jeHospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim....
2. Královská 25:9...krále, velitel gardistů Nebuzaradan. Vypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě...
2. Královská 25:13...staral o vinice a oral pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které bylo v...
2. Královská 25:16... Dva sloupy, jedno Moře, stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil Šalomoun - bronz ze všech těch...
1. Letopisů 6:16...jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula Truhla. Předtím než...
1. Letopisů 6:17... Předtím než Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před...
1. Letopisů 6:33...byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domu. Áron a jeho bratři se však věnovali...
1. Letopisů 9:19...jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova. Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn...
1. Letopisů 9:23... aby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži ze...
1. Letopisů 11:3...oni Davida pomazali za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuele. David pak s celým Izraelem...
1. Letopisů 11:10...mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu v jeho kralování...
1. Letopisů 12:24... kteří přišli k Davidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo království na Davida: Z...
1. Letopisů 15:2... neboť je Hospodin vyvolil, aby nosili Truhlu Hospodinovu a sloužili mu navěky." Potom David shromáždil...
1. Letopisů 15:3...David shromáždil celý Izrael do Jeruzaléma, aby Hospodinovu truhlu přenesli na místo, které pro ni...
1. Letopisů 15:15...Boží truhlu tak, jak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovým: pomocí tyčí na vlastních ramenou. David také...
1. Letopisů 15:25...radostně vykročili, aby nechali přenést Truhlu Hospodinovy smlouvy z Obed-edomova domu. Levitům nesoucím...
1. Letopisů 15:26...z Obed-edomova domu. Levitům nesoucím Truhlu Hospodinovy smlouvy tehdy pomáhal Bůh; proto obětovali sedm...
1. Letopisů 15:28...také plátěný efod. Celý Izrael doprovázel Truhlu Hospodinovy smlouvy s jásotem, za zvuku beraního rohu a...
1. Letopisů 15:29... za zvuku činelů, lyr a citer. Když Truhla Hospodinovy smlouvy vcházela do Města Davidova, Saulova...
1. Letopisů 16:2...zápalných a pokojných obětí, požehnal liduHospodinově jménu. Podělil také všechny Izraelce, muže i...
1. Letopisů 16:4... Určil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou uctíváním, díkůvzdáním a chvalozpěvy...
1. Letopisů 16:37...pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy smlouvy, aby před pravidelně každý den...
1. Letopisů 16:39...Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry ponechal před Hospodinovým příbytkem na výšině v Gibeonu, aby na zápalném...
1. Letopisů 17:1...se, bydlím v cedrovém paláci, a Truhla Hospodinovy smlouvy zůstává pod plachtami." "Udělej vše, co...
1. Letopisů 21:12...stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče Hospodinova, kdy bude v zemi řádit mor a Hospodinův anděl...
1. Letopisů 21:15...a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl právě stál u mlatu Aravny Jebusejského....
1. Letopisů 21:16...Aravny Jebusejského. David vzhlédl a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem a zemí s taseným...
1. Letopisů 21:18...mou rodinu! Jen ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi, ...
1. Letopisů 21:19...Jebusejského." David poslechl, co mu GádHospodinově jménu vyřídil, a šel. Aravna, který zatím...
1. Letopisů 21:29...Jebusejského vyslyšel, začal tam obětovat. (Hospodinův příbytek, který zhotovil Mojžíš na poušti,...
1. Letopisů 21:30...s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude stát dům...
1. Letopisů 22:8...Hospodina, svého Boha. Dostal jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve a svedl mnoho bitev....
1. Letopisů 22:14... Neboj se a nestrachuj. Hle, připravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc talentů zlata a...
1. Letopisů 22:19...do stavby svatyně Hospodina, svého Boha! Truhlu Hospodinovy smlouvy i Boží svaté náčiní pak vnesete do...
1. Letopisů 23:4...38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo úředníky a soudce, 4 000...
1. Letopisů 23:24...zaznamenaní ve výčtu jmen, konající dílo služby Hospodinova domu od dvacetiletých výše. David totiž řekl:...
1. Letopisů 23:28...úkolem bylo pomáhat synům Áronovým při služběHospodinova domu na nádvořích, v síních, při očišťování...
1. Letopisů 24:19...Maaziáš. To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu podle nařízení...
1. Letopisů 25:6...mu dal čtrnáct synů a tři dcery. Ti všichni seHospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na...
1. Letopisů 25:7...králi.) Spolu s jejich příbuznými, vyškolenýmiHospodinově hudbě, jich bylo 288, samí mistři. Služby si...
1. Letopisů 26:12...vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři. Jak mladí, tak...
1. Letopisů 26:22...a jeho bratr Joel zodpovídali za pokladnice domu Hospodinova. Z Amramovců, Jisharovců, Hebronovců a...
1. Letopisů 26:27...dary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu Hospodinova domu, a vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také...
1. Letopisů 28:2...srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla Hospodinovy smlouvy - chrám, který by byl podnoží nohám...
1. Letopisů 28:5...vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn...
1. Letopisů 28:8...' Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší:...
1. Letopisů 28:12...všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně, pro pokladnice...
1. Letopisů 28:13...a levitské oddíly, pro konání veškeré služby Hospodinova domu, pro všechno náčiní služby Hospodinova...
1. Letopisů 28:18...cherubů s rozpjatými křídly zastiňujícími Truhlu Hospodinovy smlouvy. "Celý tento soupis mám od Hospodina,...
1. Letopisů 28:20...a nenechá, dokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámu. Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou...
1. Letopisů 29:8... Kdokoli měl drahokamy, věnoval je do pokladnice Hospodinova domu pod správu Jechiela Geršonského. Lid se z...
1. Letopisů 29:23...vůdce a Sádoka za kněze. Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův královský trůn namísto svého otce Davida. Vše se...
2. Letopisů 1:3... neboť tam stál Boží Stan setkávání, který Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil na poušti. (David sice...
2. Letopisů 1:18...krále. Šalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu a sobě královský palác. Povolal 70 000...
2. Letopisů 2:11... rozumného a rozvážného, který jistě vybuduje Hospodinův chrám i královský palác. Posílám ti nesmírně...
2. Letopisů 3:1...dělníky. Šalomoun pak v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho...
2. Letopisů 3:3...své vlády. Základy, které Šalomoun položil pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na délku a 20 loktů na...
2. Letopisů 4:16... které Churam-abi zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův chrám, byly z leštěného bronzu. Král je nechal...
2. Letopisů 5:1...veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist...
2. Letopisů 5:2...a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni...
2. Letopisů 5:7... kolik toho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku...
2. Letopisů 5:13...láska trvá navěky!" V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám, naplnil oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku...
2. Letopisů 5:14...tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Boží sláva. Tehdy Šalomoun...
2. Letopisů 6:11...Izraele. V něm jsem postavil Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel se syny Izraele." Poté...
2. Letopisů 6:12...uzavřel se syny Izraele." Poté se postavil před Hospodinův oltář a před očima celého izraelského...
2. Letopisů 7:1...oběť i ostatní oběti. Chrám naplnila sláva Hospodinova, takže kněží nemohli vstoupit do Hospodinova...
2. Letopisů 7:2...Hospodinova, takže kněží nemohli vstoupit do Hospodinova chrámu, protože Hospodinův chrám naplnila...
2. Letopisů 7:3...viděli, jak sestupuje oheň. Když spatřili Hospodinovu slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tváří k...
2. Letopisů 7:7... Šalomoun tehdy posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou oběť i...
2. Letopisů 7:11...a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil Hospodinův chrám i královský palác. Vše, co chtěl...
2. Letopisů 8:1...na uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i královský palác během dvaceti let. Po...
2. Letopisů 8:11...krále Davida, neboť místa, kam vešla Truhla Hospodinova, jsou svatá." Na Hospodinově oltáři, který...
2. Letopisů 8:12... kam vešla Truhla Hospodinova, jsou svatá." Na Hospodinově oltáři, který postavil před chrámovou předsíní,...
2. Letopisů 8:16...dílo bylo provedeno, ode dne položení základů Hospodinova chrámu do jeho dokončení. Tak se završila...
2. Letopisů 9:4...a jejich roucha i to, jaké oběti král přinášíHospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "To,...
2. Letopisů 9:11...Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a citery...
2. Letopisů 10:15...lid, neboť to tak Bůh zařídil, aby se naplnilo Hospodinovo slovo, které promluvil k Jeroboámovi, synu...
2. Letopisů 11:2... Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi...
2. Letopisů 11:4... neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili tažení proti Jeroboámovi....
2. Letopisů 11:14... Jeroboám totiž jim i jejich synům upřel Hospodinovo kněžství a ustanovil si vlastní kněžstvo pro...
2. Letopisů 12:1...uchopil královskou moc a stal se silným, opustil Hospodinův zákon a celý Izrael ho následoval. Protože...
2. Letopisů 12:7... že se pokořili. Šemajáš proto dostal slovo Hospodinovo: "Pokořili se, a tak je nezničím. Nevyliji...
2. Letopisů 12:9...potom přitáhl k Jeruzalému a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce. Vzal...
2. Letopisů 12:11...do královského paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, šly s ním stráže, vynášely ty štíty a...
2. Letopisů 12:12...do strážní komory. Protože se však pokořilHospodinův hněv se od něj odvrátil a nezničil je úplně. V...
2. Letopisů 13:8... Copak si myslíte, že teď můžete obstát proti Hospodinovu království, které je v rukou Davidových synů?...
2. Letopisů 13:9...která vám Jeroboám vyrobil? Copak jste nevyhnali Hospodinovy kněze, syny Áronovy, i levity? Copak jste si...
2. Letopisů 13:11...zlatý svícen se svítilnami. My zachováváme Hospodinovu službu, ale vy jste ho opustili. Bůh je s námi!...
2. Letopisů 15:8... která zabral v Efraimských horách. Obnovil také Hospodinův oltář stojící naproti předsíni Hospodinova...
2. Letopisů 16:2... Asa proto vynesl stříbro a zlato z pokladnic Hospodinova chrámu i královského paláce a poslal je k...
2. Letopisů 16:9...na Hospodina, a tak ti je vydal do rukouHospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty,...
2. Letopisů 17:6...bohatství a slávu. Srdcem se natolik upnulHospodinovým cestám, že z Judska odstranil obětní výšiny i...
2. Letopisů 17:9...Ti vyučovali v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid...
2. Letopisů 17:16...mužů, po něm Amasiáš, syn Zichriho, dobrovolník Hospodinův, a jeho 200 000 bojovníků. Z Benjamína: bojovník...
2. Letopisů 18:4...krále požádal: "Vyptej se dnes prosím na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta...
2. Letopisů 18:6...Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu...
2. Letopisů 18:15..."Kolikrát mám zapřísahat, abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl:...
2. Letopisů 18:18..." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a...
2. Letopisů 18:23...Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v...
2. Letopisů 19:2..."Měl jsi pomáhat ničemovi? Měl ses přátelitHospodinovými nepřáteli? Kvůli tomu na tebe přijde...
2. Letopisů 19:8...kněze a vůdce izraelských kmenů, aby uplatňovali Hospodinův soud, a tak bylo možno odvolávat se do...
2. Letopisů 19:11...Amariáš vám bude nadřízen ve všech záležitostech Hospodinových a Zebadiáš, syn Izmaelův, představený domu...
2. Letopisů 20:5...a Jeruzalémem postavil před novým nádvořímHospodinově chrámu a promluvil: "Hospodine, Bože našich...
2. Letopisů 20:14... Vtom uprostřed shromáždění sestoupil Duch Hospodinův na Jachziela, syna Zachariášova, syna Benajášova...
2. Letopisů 20:21... co se poradil s lidem, postavil do čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby při pochodu oslavovali nádheru...
2. Letopisů 20:28...a s lyrami, citerami a trubkami zamířili do Hospodinova chrámu. Když se všechna okolní království...
2. Letopisů 20:32...svého otce Asy a nepřestával dělat, co jeHospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly...
2. Letopisů 21:6...se oženil s Achabovou dcerou. Páchal, co jeHospodinových očích zlé. Kvůli smlouvě, kterou s Davidem...
2. Letopisů 22:4...ho matka naváděla k hanebnostem. Páchal, co jeHospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti...
2. Letopisů 22:12...Atalií, aby ho nezabila. Ukrýval se u nichHospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. ...
2. Letopisů 23:3...smlouvu s králem. Jojada jim řekl: "Hle, podle Hospodinova slova o synech Davidových bude kralovat králův...
2. Letopisů 23:5... Všichni ostatní zatím budou na nádvořích Hospodinova chrámu. do Hospodinova chrámu nevchází nikdo...
2. Letopisů 23:6...budou na nádvořích Hospodinova chrámu. do Hospodinova chrámu nevchází nikdo kromě kněží a sloužících...
2. Letopisů 23:9...kopí, pavézy a štíty krále Davida, uloženéHospodinově chrámu. Potom všechny muže rozestavěl, aby...
2. Letopisů 23:12...krále, Atalia zaslechla hluk. Přišla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu...
2. Letopisů 23:14..." (Kněz totiž nechtěl, aby byla zabitaHospodinova chrámu.) Chopili se , a když prošla Koňskou...
2. Letopisů 23:16...se vším lidem a s králem smlouvu, že budou Hospodinův lid. Všichni pak vyrazili k Baalovu chrámu a...
2. Letopisů 23:18...před těmi oltáři. Jojada pak svěřil dohled nad Hospodinovým chrámem kněžím a levitům, aby se podle...
2. Letopisů 23:19...oběti, jak je psáno v Zákoně Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu postavil stráže, aby nemohl vstoupit...
2. Letopisů 23:20...lidu a spolu se vším lidem země vedli králeHospodinova chrámu Horní bránou do královského paláce. Tam...
2. Letopisů 24:2... Po celý život kněze Jojady dělal Joaš, co jeHospodinových očích správné. Jojada mu našel dvě manželky a...
2. Letopisů 24:4...a dcery. Po nějaké době se Joaš rozhodl obnovit Hospodinův chrám. Shromáždil tedy kněze a levity a řekl...
2. Letopisů 24:6...přinesli z Judska a z Jeruzaléma daň předepsanou Hospodinovým služebníkem Mojžíšem, totiž daň izraelského...
2. Letopisů 24:7...do Božího chrámu a ze všech posvátných předmětů Hospodinova chrámu nadělali baaly.) Na králův rozkaz pak...
2. Letopisů 24:8...truhlici, kterou postavili před bránu do Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali provolat,...
2. Letopisů 24:12...je předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 24:14...před Jojadu. Ten z něj nechal zhotovit vybavení Hospodinova chrámu: náčiní pro službu i pro oběti, nádobí a...
2. Letopisů 24:20...a prohlásil: "Tak praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinova přikázání? Neuspějete. Opustili jste Hospodina,...
2. Letopisů 24:21...němu spikli a na králův rozkaz ho na nádvoří Hospodinova chrámu ukamenovali. Král Joaš nepamatoval na...
2. Letopisů 25:2...Joadan a byla z Jeruzaléma. Dělal, co jeHospodinových očích správné, ale ne z celého srdce. Jakmile...
2. Letopisů 25:24...a stříbro i všechny nádoby, které se našlyHospodinově chrámu u Obed-edoma i v pokladnicích...
2. Letopisů 26:4...a byla z Jeruzaléma. Dělal, co je správnéHospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Hledal...
2. Letopisů 26:16...Zradil Hospodina, svého Boha, a vstoupil dovnitř Hospodinova chrámu, aby na kadidlovém oltáři pálil kadidlo....
2. Letopisů 26:17...kadidlo. Kněz Azariáš a osmdesát statečných Hospodinových kněží tam šli za ním. Postavili se proti...
2. Letopisů 26:19...spílal kněžím, na čele se mu před jejich zrakyHospodinově chrámu u kadidlového oltáře vyrazilo...
2. Letopisů 26:21...v odděleném domě, protože byl vyloučen z domu Hospodinova. Královský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam...
2. Letopisů 27:2...Jeruša, dcera Sádokova. Dělal, co je správnéHospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl...
2. Letopisů 27:3...jednal zvráceně. To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na hradbě Ofelu....
2. Letopisů 28:1...v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co jeHospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David,...
2. Letopisů 28:9... kterou si odnesli do Samaří. Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko vracelo do...
2. Letopisů 28:11...zpátky svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy povstali někteří efraimští vůdcové...
2. Letopisů 28:21...ho sužoval, než aby ho posílil. Achaz vyplenil Hospodinův chrám, královský palác i domy urozených, aby...
2. Letopisů 28:24...a okleštil jeho zařízení. Potom zamkl dveře Hospodinova chrámu a na kdejakém jeruzalémském nároží si...
2. Letopisů 29:2...Abija, dcera Zachariášova. Dělal, co jeHospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho otec...
2. Letopisů 29:3...měsíci prvního roku své vlády otevřel dveře Hospodinova chrámu a opravil je. Přivedl kněze a levity,...
2. Letopisů 29:6...očích zlé. Opustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytku a obrátili se k němu zády. Potom...
2. Letopisů 29:8...Boha Izraele. Proto na Judu a Jeruzalém dolehl Hospodinův hněv a učinil je odstrašujícím příkladem pro...
2. Letopisů 29:15...se. Potom šli podle králova příkazu očistit Hospodinův chrám, jak řekl Hospodin. Kněží vešli dovnitř...
2. Letopisů 29:16...chrám, jak řekl Hospodin. Kněží vešli dovnitř Hospodinova chrámu, aby ho vyčistili. Veškerou nečistotu,...
2. Letopisů 29:17... Osmého dne téhož měsíce postoupili do předsíně Hospodinova chrámu. Dalších osm dní posvěcovali Hospodinův...
2. Letopisů 29:18...Ezechiášem a oznámili mu: "Vyčistili jsme celý Hospodinův chrám, zápalný oltář s veškerým náčiním i stůl...
2. Letopisů 29:19...zbavil, jsme zhotovili a posvětili. jsou před Hospodinovým oltářem." Ezechiáš hned ráno shromáždil...
2. Letopisů 29:20...ráno shromáždil městské hodnostáře a vydal se do Hospodinova chrámu. Za království, za svatyni a za Judu...
2. Letopisů 29:21...z Áronových synů přikázal, je obětují na Hospodinově oltáři. Poráželi tedy býčky a kněží chytali...
2. Letopisů 29:25...zápaly i oběti za hřích. Král postavilHospodinově chrámu levity s činely, lyrami a citerami podle...
2. Letopisů 29:31...kněžské službě Hospodinu. Přistupujte do Hospodinova chrámu s pokojnými a děkovnými oběťmi."...
2. Letopisů 29:35...úliteb doprovázejících zápalné oběti. Tak bylaHospodinově chrámu obnovena bohoslužba. Ezechiáš i všechen...
2. Letopisů 30:1...také do Efraima i Manasese), přijdou do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě slavit Hospodinu, Bohu...
2. Letopisů 30:12...splnili, co jim král a hodnostáři podle Hospodinova slova přikázali. Do Jeruzaléma se shromáždilo...
2. Letopisů 30:15...levité se zastyděli, posvětili se a přinesli do Hospodinova chrámu zápalné oběti. Zaujali svá místa, jak...
2. Letopisů 31:2...pomocné práce nebo o děkování a chvály v branách Hospodinova tábora. Král oddělil část svého majetku jako...
2. Letopisů 31:3...a slavnostech, jak jsou předepsány v Zákoně Hospodinově. Obyvatelům Jeruzaléma přikázal odevzdávat...
2. Letopisů 31:4...kněžím a levitům, aby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonu. Jakmile se ta zpráva rozšířila, synové...
2. Letopisů 31:10...mu odpověděl: "Od chvíle, kdy lidé začali do Hospodinova chrámu přinášet příspěvky, máme jídla do...
2. Letopisů 31:11...že ještě tolik přebývá." Ezechiáš proto nechalHospodinově chrámu zřídit komory. Když je připravili,...
2. Letopisů 31:14... strážnému Východní brány. Ten měl vydávat Hospodinovy příděly a svatosvaté věci. V kněžských městech...
2. Letopisů 31:16...jmenných seznamech - všem, kteří přicházeli do Hospodinova chrámu za každodenními povinnostmi podle druhu...
2. Letopisů 33:2...v Jeruzalémě padesát pět let. Páchal, co jeHospodinových očích zlé, a řídil se ohavnými zvyklostmi...
2. Letopisů 33:4...zástupům a sloužil jim. Nastavěl oltářeHospodinově chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: " jméno...
2. Letopisů 33:5...bude v Jeruzalémě navěky." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům....
2. Letopisů 33:6...se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. NapáchalHospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu....
2. Letopisů 33:15...městech v Judsku rozmístil vojenské velitele. Z Hospodinova chrámu odstranil cizí bohy a sochy. Všechny...
2. Letopisů 33:16... vyházel na skládku za městem. Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm pokojné a děkovné oběti...
2. Letopisů 33:22...v Jeruzalémě dva roky. I on páchal, co jeHospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Amon...
2. Letopisů 34:2...v Jeruzalémě třicet jedna let. Dělal, co jeHospodinových očích správné. Chodil po cestách svého otce...
2. Letopisů 34:8...Joachem, synem Joachazovým, aby opravili Hospodinův chrám. Ti přišli za veleknězem Chilkiášem a...
2. Letopisů 34:10...bylo svěřeno mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na...
2. Letopisů 34:14...stráž). Když vynášeli stříbro věnované na Hospodinův chrám, kněz Chilkiáš nalezl knihu Hospodinova...
2. Letopisů 34:15...tedy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsemHospodinově chrámu knihu Zákona." A předal knihu Šafanovi....
2. Letopisů 34:17...plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro uloženéHospodinově chrámu bylo vyplaceno mistrům i dělníkům na...
2. Letopisů 34:21...nalezené knihy. Vždyť je na nás vylit nesmírný Hospodinův hněv! Ten vzplál proti nám, protože naši otcové...
2. Letopisů 34:30...stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé...
2. Letopisů 35:2...svěřil jejich úkoly a povzbudil je ke služběHospodinově chrámu. Levitům zasvěceným Hospodinu, aby učili...
2. Letopisů 35:16...to slavením Hodu beránka a obětováním zápalů na Hospodinově oltáři. Přítomní synové Izraele tenkrát slavili...
2. Letopisů 35:26...skutky, jeho oddanost tomu, co je psánoHospodinově Zákoně, a veškeré jeho počínání je od počátku...
2. Letopisů 36:7... Nabukadnezar odvezl do Babylonu část vybavení Hospodinova chrámu a uložil je ve svém babylonském chrámu....
2. Letopisů 36:9...tři měsíce a deset dní. Páchal, co jeHospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král...
2. Letopisů 36:10...Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad Judou a Jeruzalémem...
2. Letopisů 36:12...Hospodina, jeho Boha, zlé a nepokořil se před Hospodinovým slovem v ústech proroka Jeremiáše. Nakonec se...
2. Letopisů 36:14...pohanskými ohavnostmi, a poskvrnili tak Hospodinův chrám v Jeruzalémě, který on posvětil. Hospodin,...
2. Letopisů 36:18...Božího chrámu, velké i malé předměty, poklady Hospodinova chrámu stejně jako poklady krále a jeho velmožů...
2. Letopisů 36:21... do nástupu Perské říše. Tak se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po celou dobu...
2. Letopisů 36:22...let. Prvního roku perského krále Kýra se Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše splnilo. Hospodin...
Ezdráš 1:1..." Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Hospodin podnítil...
Ezdráš 1:5...ducha Hospodin probudil, se tedy vydali stavět Hospodinův chrám v Jeruzalémě. Všichni z jejich okolí je...
Ezdráš 1:7...oběti. Sám král Kýros vydal předmětyHospodinova domu, které Nabukadnezar přinesl z Jeruzaléma a...
Ezdráš 2:68...velbloudů a 6 720 oslů. Když doraziliHospodinovu domu v Jeruzalémě, někteří představitelé...
Ezdráš 3:5...stálou zápalnou oběť při novoluních a při všech Hospodinových slavnostech, za každého, kdo dobrovolně...
Ezdráš 3:6...přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani základy. Podle povolení od...
Ezdráš 3:8... se k nim připojil a dohledem nad stavbou Hospodinova chrámu pověřili levity starší dvaceti let....
Ezdráš 3:10...- samí levité. Když stavitelé pokládali základy Hospodinova chrámu, kněží oblečení do slavnostních rouch...
Ezdráš 3:11...k Izraeli trvá navěky!" Když byl položen základ Hospodinova chrámu, všechen lid hlasitě provolával chválu...
Ezdráš 7:10...zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v...
Ezdráš 7:11...Artaxerxes vybavil učeného kněze Ezdráše, znalce Hospodinových přikázání a jeho ustanovení pro Izrael:...
Ezdráš 7:27...otců, že položil králi na srdce, aby zvelebil Hospodinův chrám v Jeruzalémě! Svou milostí mi získal...
Ezdráš 8:29...izraelských otcovských rodů do komor Hospodinova chrámu." Tito kněží a levité tedy přijali...
Nehemiáš 8:10... Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!" Podobně lid těšili také...
Nehemiáš 10:36...v Zákoně. Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce...
Žalmy 1:2...nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí...
Žalmy 3:9...všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemůHospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla ...
Žalmy 7:18...Hospodina budu za jeho spravedlnost chválitHospodinovu jménu zahraji - on je Nejvyšší! Pro předního...
Žalmy 12:7... na pomoc přijdu tomu, kdo je posmíván! Výroky Hospodinovy jsou výroky čisté, v hliněné peci stříbro...
Žalmy 18:1... se probudím. Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který tuto píseň zpíval...
Žalmy 18:22...spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnilHospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem...
Žalmy 19:8...obloukem, před jeho žárem se nikdo neskryjeHospodinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací....
Žalmy 19:9...svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrýmiHospodinova pravidla jsou poctivá, srdce naplňují radostí....
Žalmy 19:10... Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí navěkyHospodinova nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti, nad...
Žalmy 22:29...se klanět budou všechny rodiny a národy. Vždyť Hospodinovo je království, on vládne nad národy! Všichni...
Žalmy 23:6...po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas. Žalm Davidův....
Žalmy 24:1...Hospodinově po dlouhý, věčný čas. Žalm DavidůvHospodinova je země se vším, co je na , celý svět i s...
Žalmy 24:3...vodními proudy ji ustavil! Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti? Ten, kdo ...
Žalmy 24:5...marnostem a nepřísahá falešně. Takový přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha, své spásy....
Žalmy 25:10...vede ponížené, ponížené učí cestě svéHospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní...
Žalmy 27:4...po všechny dny svého života, abych se kochalHospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť ...
Žalmy 28:5... dej jim zaslouženou odplatu! Protože nedbají na Hospodinovy činy - na to, co vykonal svýma rukama - proto...
Žalmy 29:3... klaňte se Hospodinu v kráse svatosti! Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí...
Žalmy 29:4...burácí - Hospodin nad vodními spoustami! Hlas Hospodinův přichází v moci, hlas Hospodinův je nádherný!...
Žalmy 29:5...v moci, hlas Hospodinův je nádherný! Hlas Hospodinův láme cedry, libanonské cedry Hospodin poráží....
Žalmy 29:7...Libanon, Sirion skáče jak mládě buvolí! Hlas Hospodinův srší ohněm, hlas Hospodinův pouští otřásá -...
Žalmy 29:8...Hospodinův srší ohněm, hlas Hospodinův pouští otřásá - kádešskou pouští třese Hospodin!...
Žalmy 29:9...otřásá - kádešskou pouští třese Hospodin! Hlas Hospodinův vyvrací duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě...
Žalmy 33:4...mu novou píseň, hrajte krásně a hlasitěHospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé....
Žalmy 33:5...jeho dílo trvalé. Spravedlnost a právo milujeHospodinovy lásky je plná zem! Hospodinovým slovem vznikla...
Žalmy 33:6...a právo miluje, Hospodinovy lásky je plná zemHospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup...
Žalmy 33:11...Hospodin kazí, lidské úmysly vniveč obracíHospodinův záměr však obstojí navždy, úmysly jeho srdce od...
Žalmy 33:18...o záchranu, i když sílu, nedá vyváznoutHospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo...
Žalmy 34:8...Hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránilHospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby...
Žalmy 34:16...dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím véstHospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k...
Žalmy 35:5... jak mi uškodit! jsou jak větrem hnané plevyHospodinův anděl je dohoní! Jejich cesta je temná a...
Žalmy 35:6... je dohoní! Jejich cesta je temná a kluzkáHospodinův anděl stíhá je. Bez důvodu na svoji síť...
Žalmy 36:1...po všechny dny! Pro předního zpěváka. Výrok Hospodinova služebníka Davida. Zvrácenost sídlí v srdci...
Žalmy 37:20...dnech se nasytí. Ničemové však budou zahubeniHospodinovi nepřátelé vymizí, jako když trávu z pastviny...
Žalmy 71:16...nevím ani, jak je vypočíst! Přistoupím s chválou Hospodinova hrdinství, tvou spravedlnost, Pane, připomínat...
Žalmy 78:4... dalšímu pokolení budem vyprávět o chvále Hospodinově, o jeho síle, o zázracích, jež učinil....
Žalmy 84:3...příbytku! duše dychtí, toužebně vyhlížíHospodinovým nádvořím. srdce i tělo volají živému Bohu...
Žalmy 92:14...palma pokvete, jak cedr v Libanonu poroste. V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha...
Žalmy 92:16... čerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je Skála, je každé křivdy...
Žalmy 101:8...Každého rána umlčím všechny ničemy na zemi. Z Hospodinova města vymýtím všechny zlosyny! Modlitba...
Žalmy 102:16...kamení, nad jeho prachem jsou hnuti lítostíHospodinovo jméno národy ctít budou a všichni králové světa...
Žalmy 103:17...ale mizí pryč, nezbude památky, kde dříve bylHospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho...
Žalmy 104:31... bývají stvořeni, abys tvář země znovu obnovilHospodinova sláva trvá věčně, ze svého díla se...
Žalmy 105:19...pak splnila jeho předpověď, když jej protříbila Hospodinova řeč, král ho pak nechal propustit z okovů,...
Žalmy 106:2...dobrý! Jeho láska trvá navěky! Kdo jen vylíčí Hospodinovo hrdinství, kdo jeho chválu plně vypoví? Blaze...
Žalmy 106:16... Potom zas v táboře žárlili na Mojžíše a na Hospodinova svatého, Árona. Země se otevřela, Dátana...
Žalmy 107:2...- je tak dobrý! Jeho láska trvá navěkyHospodinovi vykoupení o tom vyprávějí, že je z...
Žalmy 107:24...vody za svým řemeslem, takoví viděli skutky Hospodinovy, jeho zázraky na hlubině. Na jeho slovo se...
Žalmy 107:43...zlosyni! Kdo je moudrý, se tohoto drží, o Hospodinově lásce přemýšlí! Zpívaný žalm Davidův...
Žalmy 111:2...i v radě poctivých. Jak veliké jsou skutky Hospodinovy - všichni, kdo je milují, o nich přemýšlí. Jeho...
Žalmy 113:1...bude zmařena! Haleluja! Chvalte, služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodin! je velebeno jméno...
Žalmy 116:15... spatří to všechen jeho lid. Drahá je v očích Hospodinových smrt jeho oddaných! Hospodine, že jsem tvůj...
Žalmy 116:19...Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lidHospodinově domě, na jeho dvoře, uprostřed tebe,...
Žalmy 117:2...lidé velebit! Jeho láska k nám je tak velikáHospodinova věrnost věky přetrvá! Haleluja! Oslavujte...
Žalmy 118:10...se na mocné. Všichni pohané obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. Znovu a znovu ...
Žalmy 118:11...jsem je porazil. Znovu a znovu obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. Jak vosy se na ...
Žalmy 118:12...na sesypali, jak oheň z trní ale uhasli - v Hospodinově jménu jsem je porazil! Doráželi na , abych...
Žalmy 118:15...Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice je...
Žalmy 118:16...vítězná: "Hospodinova pravice mocně zasáhlaHospodinova pravice je vztyčená, Hospodinova pravice mocně...
Žalmy 118:20...jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty jsi ...
Žalmy 118:26... dej nám zdar! Požehnaný, jenž přicházíHospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova domu! Hospodin...
Žalmy 119:1... Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem! Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží...
Žalmy 122:1... Raduji se, když slýchávám: "Pojďme do domu Hospodinova!" Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v...
Žalmy 122:4...celek semknuté. Do něho stoupají rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavily jméno Hospodin, jak je v Izraeli...
Žalmy 129:8...kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!" Poutní píseň. Z hlubin,...
Žalmy 134:1...píseň. Pojďte Hospodina velebit, každý, kdo je Hospodinův služebník - vy, kteří stojíte za nocí v domě,...
Žalmy 135:1... Haleluja! Chvalte jméno Hospodin, chvalteHospodinovi sloužící, vy, kdo stojíte v domě Hospodinově, v...
Žalmy 135:2... Hospodinovi sloužící, vy, kdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho nádvořích! Chvalte...
Žalmy 137:4...z písní sionských?!" Jak bychom ale byli zpívali Hospodinovu píseň mezi cizinci? Pokud zapomenu, Jeruzaléme,...
Žalmy 138:5... uslyší, co jsi zaslíbil. opěvují cesty Hospodinovy: "Hospodinova sláva je největší!" je...
Žalmy 145:21... kdo ho milují, všechny ničemy ale zahubíHospodinova chvála z úst mi zní, jeho svaté jméno ...
Přísloví 3:11...budou plné zrní, tvé sudy budou vínem přetékatHospodinovo poučení, synu, neodmítej, když napravuje,...
Přísloví 3:33...zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemstvíHospodinovo prokletí stíhá dům darebáka, obydlí...
Přísloví 8:35...čeká u mých veřejí! Kdo nalezl, nalezl životHospodinovou přízní se nechal zahrnout. Kdo však míjí,...
Přísloví 10:22...mnohé, hňupové zemřou na vlastní ztřeštěnostHospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení....
Přísloví 10:29...končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátíHospodinova cesta je oporou poctivého, pro bídáky je ale...
Přísloví 15:3...poznání, tupci z úst chrlí samé nesmyslyHospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují...
Přísloví 18:10...své práci lenoší, od kazisvěta se příliš nelišíHospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do...
Přísloví 20:27...se vypořádá s darebáky: nechá je drtit pod kolyHospodinovou svící je duch člověka - vše, co je skryté,...
Přísloví 21:1...zasáhnou hluboko do nitra. Královo srdce jeHospodinově ruce - jak vodní strouhu je směruje, kam chce....
Přísloví 21:31...nestačí. Kůň bývá chystán pro den bojeHospodinovo je však vítězství. Jméno je cennější než...
Izaiáš 1:20... budete požíráni mečem. Tak promluvila ústa Hospodinova. Ach, jak se kdysi věrné město stalo nevěstkou!...
Izaiáš 2:2...V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad...
Izaiáš 2:3...lidí půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás...
Izaiáš 2:5...chystat do boje. Dome Jákobův, pojďme, choďmeHospodinově světle! Ty jsi však opustil svůj lid, dům...
Izaiáš 4:2...po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten den bude Hospodinův výhonek nádherný a slavný a plod země bude...
Izaiáš 5:12... píšťaly, víno na jejich hodech nechybíHospodinovy skutky je ale nezajímají, dílo jeho rukou vůbec...
Izaiáš 11:2... výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. Duch Hospodinův na něm spočine - Duch moudrosti a chápání, Duch...
Izaiáš 13:6...aby zničili celou zem! Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhouba od Všemohoucího blíží se! A proto...
Izaiáš 13:9...bude ohromen, tváře jim vzplanou plamenem. HleHospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a...
Izaiáš 14:2...a přivedou je zpět domů a dům Izraele si jeHospodinově zemi podrobí jako otrokyně a otroky; vezmou do...
Izaiáš 19:19...Sluneční město. V ten den bude uprostřed Egypta Hospodinův oltář a u hranic země bude Hospodinův sloup....
Izaiáš 23:18...ani ukládán, ale připadne těm, kdo žijí před Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti a nosit...
Izaiáš 25:10...doufali; jásejme a radujme se z jeho záchrany!" Hospodinova ruka na této hoře spočine, Moáb však bude dupán...
Izaiáš 28:13...oddech!"Oni to ale slyšet nechtěli, a tak jim Hospodinovo slovo bude znít: "To a to a tak a tak, tam a...
Izaiáš 28:14... chytí se do pasti, v níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládáte...
Izaiáš 30:9...lid, synové prolhaní, synové, kteří neslyší Hospodinovo učení. Říkají vidoucím: "Nemějte vidění!" a...
Izaiáš 30:27...svého lidu a uzdraví rány, jež jim zasadil. HleHospodinovo jméno zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá...
Izaiáš 30:29...veselí, jako když průvod s píšťalami stoupá na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele. Hospodin bude burácet...
Izaiáš 30:33...ohně i dříví dostatek. Jako proud síry zapálí ji Hospodinův dech! Běda těm, kdo hledají pomoc v Egyptě,...
Izaiáš 34:6...lid, který jsem odsoudil k naprostému zničeníHospodinův meč se koupe v krvi, od tuku celý lepkavý, od...
Izaiáš 34:16...shromáždí, družka k druhovi. Hledejte v knize Hospodinově a čtěte! Ani jediný z nich nechybí, žádný z...
Izaiáš 35:2...karmelská a šáronská - ukáže se jim sláva Hospodinova, našeho Boha nádhera! Dodejte síly ochabujícím...
Izaiáš 35:10...nenajde. Půjdou po ti, kdo budou vykoupeniHospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s...
Izaiáš 37:1...roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova domu. Správce paláce Eliakima, písaře Šebnu a...
Izaiáš 37:14...převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se...
Izaiáš 37:36...pro Davida, jenž byl můj služebník!" Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů....
Izaiáš 38:4...plakal a plakal. Tehdy Izaiáš dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Ezechiášovi: Toto praví Hospodin,...
Izaiáš 38:20...nástroje po všechny dny, kdy žijeme, v Domě Hospodinově! (Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků,...
Izaiáš 38:22...ptal: "Jaké dostanu znamení, že znovu vejdu do Hospodinova domu?") V době babylonský král...
Izaiáš 39:8...se eunuchy v paláci babylonského krále!" "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš....
Izaiáš 40:3... Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu! Každé...
Izaiáš 40:5...pahorkatina je planinou. Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova...
Izaiáš 40:7... Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva,...
Izaiáš 40:13...vložil hory na váhy a zvážil je i s pahorky? Kdo Hospodinova ducha usměrnil a stal se mu rádcem, aby ho...
Izaiáš 42:19...slepý jako ten, jehož jsem vykoupil - slepý jako Hospodinův služebník? Tolik jsi viděl, ale nedbal jsi, uši...
Izaiáš 44:5...Jákobovo jméno ponese, další si na ruku napíše "Hospodinův" a přijme jméno Izrael. Toto praví Hospodin,...
Izaiáš 48:1...jste vzešli z Judova semene, vy, kdo přísaháte Hospodinovým jménem, vy, kdo Boha Izraele vzýváte, ale ne v...
Izaiáš 49:5...Izrael k němu shromáždil (takto jsem poctěn před Hospodinovýma očima, neboť můj Bůh je síla ) - nuže, on...
Izaiáš 50:10...Kdo chodí v tmách bez paprsku světla, ten Hospodinově jménu doufá, na svého Boha spoléhá. Ale vy...
Izaiáš 51:3...jeho poušť učiní Edenu podobnou, v zahradu Hospodinovu ji obrátí. Znovu tam bude radost a veselí, zpěv...
Izaiáš 51:9...časy je spasení. Probuď se, probuď, paže Hospodinova, obleč se silou svou! Probuď se jako za dávných...
Izaiáš 51:11...hlubiny, aby je vykoupení mohli překročitHospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s...
Izaiáš 51:17...probuď se, vstávej, Jeruzaléme, který jsi z ruky Hospodinovy kalich jeho hněvu pil, který jsi do dna...
Izaiáš 51:20...každém rohu jak antilopa lapená, pod tíhou hněvu Hospodinova, pod hrozbami tvého Boha. Proto teď slyš, ty...
Izaiáš 52:11...nečistém! Vyjděte zprostřed Babylonu; kdo nosíte Hospodinovo nádobí, očistěte se! Nebudete ale odcházet s...
Izaiáš 53:1... Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako...
Izaiáš 53:10...nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lestHospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej...
Izaiáš 54:13...samé vzácné kameny. Všechny tvé děti budou Hospodinovi učedníci, budou zakoušet pokoj a blahobyt....
Izaiáš 54:17...obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin...
Izaiáš 56:6...se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny,...
Izaiáš 58:8...rozkvete; tvá spravedlnost bude předcházetHospodinova sláva tvé řady uzavře. Tehdy zavoláš a Hospodin...
Izaiáš 58:13...co chceš, když budeš sobotu nazývat svým blahemHospodinovým svatým a slavným dnem, a budeš ji slavit tak,...
Izaiáš 58:14...dědictví svého otce Jákoba. Tak promluvila ústa Hospodinova. Hle - ruka Hospodinova není krátká, aby...
Izaiáš 59:1... Tak promluvila ústa Hospodinova. Hle - ruka Hospodinova není krátká, aby zachraňovat nemohla, jeho ucho...
Izaiáš 59:19...odplatí, jak si zaslouží. Na západě budou Hospodinovo jméno ctít a jeho slávu tam, kde slunce vychází...
Izaiáš 60:1... Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo je tuHospodinova sláva vzešla nad tebou! Hle, tma přikryje zemi...
Izaiáš 60:6...všichni ze Sáby se zlatem a vonným kořením, aby Hospodinovy chvály hlásali. Všechny ovce z Kedaru se k tobě...
Izaiáš 60:14...u tvých nohou pokloní a budou nazývat: Město Hospodinovo, Sion Svatého izraelského. Místo abys byla...
Izaiáš 61:2...svobodu zajatým a propuštění spoutaným, vyhlásit Hospodinovo léto milosti a den pomsty našeho Boha, potěšit...
Izaiáš 61:6...a vinaři budou lidé z ciziny. Vás ale nazvouHospodinovi kněží, budou vám říkat: Našemu Bohu sloužící....
Izaiáš 62:2...slávu tvou a tehdy dostaneš nové jméno, jež ti Hospodinova ústa vyberou. V Hospodinově ruce budeš slavnou...
Izaiáš 62:3...nové jméno, jež ti Hospodinova ústa vyberou. V Hospodinově ruce budeš slavnou korunou, v dlani svého Boha...
Izaiáš 62:12...Tvé syny nazvou: Svatý lid, Vykoupení Hospodinovi, a tebe nazvou: Vyhledávané, Město, jež není...
Izaiáš 63:7...opojil, jejich krev jsem nechal crčet na zemiHospodinovu lásku připomínat chci a činy, za které chválu...
Izaiáš 63:14...pláni? Jako když dobytek schází do údolí, tak je Hospodinův Duch vedl k odpočinutí. Takto jsi doprovázel...
Izaiáš 66:5...očích; zvolili si, co se mi nelíbí. Slyšte slovo Hospodinovo, vy, kdo se před jeho slovem chvějete: Vaši...
Izaiáš 66:6...je slyšet hluk! Hlas je slyšet z chrámu! Hlas Hospodinův, který svým nepřátelům nese odplatu! Porodila...
Izaiáš 66:14...vaše srdce zajásá a celí rozkvetete jako bylinaHospodinovým služebníkům bude zjevná jeho ruka, na své...
Izaiáš 66:20... jako když synové Izraele přinášejí svůj dar do Hospodinova domu v čistých nádobách. A i z nich některé...
Jeremiáš 1:2...krále Jošiáše, syna Amonova, dostal slovo Hospodinovo a to pokračovalo během vlády judského krále...
Jeremiáš 1:4...Jeruzaléma v pátém měsíci. Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Než jsem zformoval v matčině lůně, znal...
Jeremiáš 1:11...bořil a abys budoval a sázel." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co vidíš, Jeremiáši?" "Vidím prut mandloně,"...
Jeremiáš 1:13... abych je vykonal." Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Co vidíš?" "Vidím vroucí kotel," odpověděl...
Jeremiáš 2:1... praví Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Jdi a volej, to Jeruzalém slyší - Tak...
Jeremiáš 2:4...na neštěstí, praví Hospodin." Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobův, všechny rodiny Izraelova domu!...
Jeremiáš 3:16... v těch dnech nebude ani zmínky o Truhle Hospodinovy smlouvy. Ani na mysl nepřijde, nikdo si na...
Jeremiáš 3:17...se znovu vyrábět. V ten čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a budou se tam scházet všechny národy -...
Jeremiáš 4:8...Proto se oblečte pytlem, naříkejte a truchlete: ‚Hospodinův planoucí hněv nás nemine!' Toho dne, praví...
Jeremiáš 5:4...to jen chudáci; chovají se jako blázni, protože Hospodinovu cestu neznají, nevědí, co jejich Bůh nařídil....
Jeremiáš 5:5...raději za mocnými a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu cestu znají, ti vědí, co jejich Bůh nařídil....
Jeremiáš 5:10...úplně. Odstraňte jejich výhonky, protože nejsou Hospodinovy. Proradně totiž zradili - jak dům Izraele,...
Jeremiáš 6:10... mají neobřezané uši, vůbec neposlouchají! HleHospodinovo slovo je uráží, nelíbí se jim! Jsem plný...
Jeremiáš 6:11...slovo je uráží, nelíbí se jim! Jsem plný Hospodinova hněvu, zadržovat ho nemohu. "Vylij ho tedy...
Jeremiáš 7:2...dostal od Hospodina: "Postav se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slova: Slyšte slovo...
Jeremiáš 7:4...žít. Přestaňte spoléhat na klamné řeči - prý: ‚Hospodinův chrám, Hospodinův chrám, Hospodinův chrám!'...
Jeremiáš 8:8...Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'? Jen se podívejte, jak ho komolí lživé pero...
Jeremiáš 8:9...tedy budou zahanbeni a zachváceni děsem. HleHospodinovo slovo zavrhli - to si snad počínali moudře?...
Jeremiáš 9:11...moudrý, aby to pochopil? Ke komu promluvila ústa Hospodinova, aby to vysvětlil? Proč je ta země zničená?...
Jeremiáš 9:19...příbytky jsou zbořeny! Proto slyšte, ženy, slovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřete. Učte své dcery...
Jeremiáš 11:21... kteří ti usilují o život a říkají: "Neprorokuj Hospodinovým jménem, nebo zabijeme." Nuže, toto praví...
Jeremiáš 12:12...holé vrchy na poušti obsadí zhoubci, neboť Hospodinův meč pohltí celou zem od hranic k hranicím; žádný...
Jeremiáš 13:3...řekl, a opásal se jím. Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi ten pás, který sis koupil a který nosíš...
Jeremiáš 13:8...plesnivý a úplně na nic. Tehdy jsem dostal slovo Hospodinovo: "Toto praví Hospodin: Právě tak zkazím pýchu...
Jeremiáš 13:17...budou plakat hořce, přetékat budou slzami nad Hospodinovým stádem odvlečeným do zajetí. "Vyřiď králi a...
Jeremiáš 14:1...Jak dlouho ještě budeš nečistý?" Slovo Hospodinovo, které Jeremiáš dostal ohledně sucha: "Juda...
Jeremiáš 16:1...ze spárů tyranů vykoupím." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Neber si ženu a neměj na tomto místě syny ani...
Jeremiáš 17:15...chvála patří tobě! Hle, říkají mi: "Co je s tím Hospodinovým slovem? Tak se tedy splní!" Nestál jsem o...
Jeremiáš 17:20... kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý,...
Jeremiáš 17:26...zápaly, obětmi, dary a vonnými kadidly, aby do Hospodinova domu přinesli oběť vděčnosti. Pokud však...
Jeremiáš 18:5... která by se mu líbila. Tehdy dostal jsem slovo Hospodinovo: "Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř,...
Jeremiáš 19:3...slova, která ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo Hospodinovo, králové Judy i obyvatelé Jeruzaléma! Tak praví...
Jeremiáš 19:14...poslal prorokovat, postavil se na nádvoří Hospodinova domu a promluvil ke všemu lidu: "Tak praví...
Jeremiáš 20:1...Pašchur, syn Imerův, který byl vrchním správcem Hospodinova chrámu, uslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věci,...
Jeremiáš 20:2...a vsadit do klády v Horní Benjamínské bráně Hospodinova chrámu. Když ho Pašchur druhého dne z klády...
Jeremiáš 20:8...promluvím, vykřikuji: "Zkáza! Násilí!" Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbu a posměšky. Říkám si:...
Jeremiáš 21:11...královskému domu pak vyřiď: Slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin, dome Davidův: Ráno co ráno...
Jeremiáš 22:2... který sedíš na Davidově trůnu, slyš slovo Hospodinovo - ty, tvoji dvořané i tvůj lid, vy, kteří...
Jeremiáš 22:29...kterou neznali? Ach země, země, země! Slyš slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: "Zapište ho jako muže bez...
Jeremiáš 23:16...mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových. Těm, kdo mnou pohrdají, stále tvrdí:...
Jeremiáš 23:18...‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stál v radě Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo dával pozor,...
Jeremiáš 23:19...Kdo dával pozor, aby jeho slova uslyšel?" HleHospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků...
Jeremiáš 23:20...zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivýHospodinův hněv se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co...
Jeremiáš 24:1...zapomenout!" Hospodin mi dal vidění: Hle - před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co...
Jeremiáš 24:4...špatné, že nejdou jíst." Tehdy jsem dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judští...
Jeremiáš 25:3... syna Amonova, dodneška - co dostávám slovo Hospodinovo. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste...
Jeremiáš 25:17... který na sesílám." Vzal jsem tedy kalichHospodinovy ruky a napojil jím všechny národy, k nimž ...
Jeremiáš 25:37...pastviny! Pokojné louky utichnou před žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde ze svého příbytku a...
Jeremiáš 26:2...slovo: "Tak praví Hospodin: Postav se na nádvoří Hospodinova domu a promluv ke všem, kteří se z judských...
Jeremiáš 26:7...lid poslouchali, jak Jeremiáš mluví tato slovaHospodinově chrámu. Jakmile ale Jeremiáš domluvil všechno,...
Jeremiáš 26:9..."Teď zemřeš! Jak se opovažuješ prorokovat Hospodinovým jménem, že tento chrám dopadne jako Šílo a že...
Jeremiáš 26:10... odebrali se z královského paláce vzhůru do Hospodinova chrámu a zasedli v průchodu Hospodinovy Nové...
Jeremiáš 26:20...ale sami na sebe přivoláváme smrtelné neštěstí." Hospodinovým jménem prorokoval také jistý Uriáš, syn...
Jeremiáš 27:16... kteří vám prorokují: ‚Hle, vzácné předměty Hospodinova domu se teď z Babylonu rychle vrátí zpět.'...
Jeremiáš 27:18...zbořeništěm? Jestli jsou to proroci a mají slovo Hospodinovo, pak se u Hospodina zástupů přimluví, aby do...
Jeremiáš 27:21...Bůh Izraele, o cennostech, které ještě zůstalyHospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě:...
Jeremiáš 28:1... mi gibeonský prorok Chananiáš, syn Azurův, v Hospodinově domě před kněžími a přede vším lidem řekl: "Tak...
Jeremiáš 28:3...let vrátím zpět na toto místo všechny cennosti Hospodinova domu, které odsud vzal babylonský král...
Jeremiáš 28:5...před kněžími a přede vším lidem, stojícímHospodinově domě, odpověděl. "Amen," řekl prorok Jeremiáš....
Jeremiáš 28:6... která jsi prorokoval, a navrátí vzácné předměty Hospodinova domu i všechny vyhnance z Babylonu zpět na toto...
Jeremiáš 28:12...na šíji proroka Jeremiáše, dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Chananiášovi - Tak praví...
Jeremiáš 29:20... praví Hospodin. Nuže, slyšte slovo Hospodinovo, všichni vyhnanci, které jsem poslal z...
Jeremiáš 29:26...knězem namísto kněze Jojady, abys byl strážcem Hospodinova domu. Každého blázna, který ze sebe dělá...
Jeremiáš 29:30...proroku Jeremiášovi. Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancům - Toto praví Hospodin o...
Jeremiáš 30:23...budete mým lidem a budu vaším Bohem." HleHospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků...
Jeremiáš 30:24...zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivýHospodinův planoucí hněv se neodvrátí, dokud neprovede a...
Jeremiáš 31:10...otec, můj prvorozený je Efraim! Slyšte slovo Hospodinovo, národy, zvěstujte v krajích daleko za moři:...
Jeremiáš 31:12...S jásotem přijdou na vrchol Sionu, rozzáří se Hospodinovou dobrotou - všude obilí, víno, olej, mladý brav...
Jeremiáš 32:6...nezvítězíte!'" Jeremiáš řekl: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Hle, přijde za tebou Chanamel, syn tvého...
Jeremiáš 32:8...právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj bratranec Chanamel a řekl mi:...
Jeremiáš 32:26...za stříbrem!'" Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Hle, jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco...
Jeremiáš 33:1...na strážním nádvoří, když znovu dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, který učinil zemi,...
Jeremiáš 33:11...ženicha a nevěsty a hlas těch, kdo ponesou do Hospodinova domu oběti vděčnosti se slovy: "Hospodinu...
Jeremiáš 33:19...hody po všechny dny." Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit...
Jeremiáš 33:23...a svých sluhů levitů." Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Všiml sis, jak tento lid mluví? Že prý...
Jeremiáš 34:4...tváří v tvář. Půjdeš do Babylonu! Slyš ale slovo Hospodinovo, Cidkiáši, králi judský. Hospodin o tobě praví:...
Jeremiáš 35:2..."Jdi k Rechabitům, pozvi je do jedné ze síníHospodinově domě a nabídni jim víno." Pozval jsem tedy...
Jeremiáš 35:4...syny, celý rod Rechabitů, a přivedl jsem je do Hospodinova domu, do síně učedníků Božího muže Chanana,...
Jeremiáš 35:12...v Jeruzalémě." Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Jdi...
Jeremiáš 36:5...Jeremiáš Baruchovi řekl: "Mám zákaz vstupu do Hospodinova domu. Proto tam jdi ty a přečti lidem...
Jeremiáš 36:6...domu. Proto tam jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova, která jsi zapsal do svitku, jak jsem ti...
Jeremiáš 36:8... udělal všechno, co mu prorok Jeremiáš řekl, a v Hospodinově chrámu předčítal z oné knihy slova Hospodinova....
Jeremiáš 36:10...půst před Hospodinem. Tehdy šel Baruch do Hospodinova chrámu, do síně písaře Gemariáše, syna Šafanova...
Jeremiáš 36:11... syn Gemariáše, syna Šafanova, uslyšel všechna Hospodinova slova z knihy, odešel do královského paláce,...
Jeremiáš 36:27...mu je Jeremiáš diktoval, dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: "Vezmi si další svitek a znovu do něj zapiš...
Jeremiáš 37:6...se od města.) Prorok Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judskému...
Jeremiáš 38:14...proroka Jeremiáše přivést ke třetímu vchodu do Hospodinova chrámu. "Chci od tebe slyšet slovo," řekl král...
Jeremiáš 39:15...ještě držen na strážním nádvoří, dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Habešanu Ebed-melechovi: Tak...
Jeremiáš 41:5...moučné oběti a kadidlo, které chtěli přinést do Hospodinova chrámu. Išmael, syn Netaniášův, jim z Micpy...
Jeremiáš 42:7...Boha!" Po deseti dnech pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. Zavolal tedy Jochanana, syna Kareachova, a...
Jeremiáš 42:15...chceme bydlet!' - nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy. Tak praví Hospodin zástupů...
Jeremiáš 43:4...vojenských velitelů ani nikdo z lidu neposlechl Hospodinův příkaz, že mají zůstat v judské zemi. Jochanan,...
Jeremiáš 43:8... do Dafné. V Dafné pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi veliké kameny a před očima judských...
Jeremiáš 44:16...odpověděli: "Nebudeme poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopak, budeme dělat všechno, k čemu...
Jeremiáš 44:24...všemu lidu i všem ženám řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě! Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 44:26...plňte! Tak si je dodržujte! Slyšte však slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě. Hle, přísahám při svém...
Jeremiáš 46:1...kamkoli půjdeš, zachráníš se a přežiješ." Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o národech. Slovo...
Jeremiáš 47:1...po právu a nenechám bez trestu." Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o Filištínech...
Jeremiáš 47:6... dokdy se budete drásat smutkem? ‚Ach, meči Hospodinův, kdy spočineš? Vrať se do pochvy, ustaň a...
Jeremiáš 48:10...sutiny, kde nikdo nebydlí. Zlořečený, kdo koná Hospodinovo dílo nedbale! Zlořečený, kdo zdržuje svůj meč...
Jeremiáš 49:34...nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník." Slovo Hospodinovo, které na počátku vlády judského krále Cidkiáše...
Jeremiáš 50:13...pustina, poušť a suchopár! Nebude obývána kvůli Hospodinovu hněvu, všichni ji zcela opustí. Každý, kdo...
Jeremiáš 50:15...Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano, toto je Hospodinova pomsta. Pomstěte se na něm! Proveďte mu to, co...
Jeremiáš 51:6...život! Nezahyňte pro jeho nepravost! Toto je čas Hospodinovy pomsty - odplácí Babylonu, co si zaslouží....
Jeremiáš 51:7...Babylonu, co si zaslouží. Zlatým kalichem v ruce Hospodinově byl Babylon - opíjel celý svět. Národy z něj to...
Jeremiáš 51:11... neboť se chystá zničit Babylon. Ano, toto je Hospodinova pomsta, pomsta za jeho chrám! Namiřte korouhev...
Jeremiáš 51:45... lide můj! Prchejte všichni o život, vzplane Hospodinova zuřivost! Neztrácejte odvahu, nebojte se zpráv,...
Jeremiáš 51:51... tváře nám přikryl stud, protože do svatyně Hospodinova domu vnikli cizáci." "Hle, přicházejí dny,...
Jeremiáš 52:2... dcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co jeHospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim....
Jeremiáš 52:13...krále, velitel gardistů Nebuzardan. Vypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě...
Jeremiáš 52:17... aby obdělávali vinice a pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které bylo v...
Jeremiáš 52:20...ním dvanáct bronzových býků a stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil král Šalomoun - bronz ze všech...
Pláč 2:7...do rukou nepřátel městské hradby i pevnosti. V Hospodinově domě byl slyšet křik jako v den slavnosti....
a další...

Slova obsahující hospodinovo: hospodinovo (221) hospodinovou (16)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |