Hospodine

Hledám varianty 'hospodine' [ hospodinu (841) hospodinovi (11) hospodinem (234) hospodine (401) hospodina (695) hospodin (3494) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:4...nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné...
Genesis 2:5...žádné polní křoví a nerostly žádné polní bylinyHospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk...
Genesis 2:7...pára a zavlažovala celý zemský povrchHospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho...
Genesis 2:8...dech života. Tak se člověk stal živou bytostíHospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ...
Genesis 2:9...a do postavil člověka, jehož zformovalHospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé...
Genesis 2:15...na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je EufratHospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden,...
Genesis 2:16...ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežilHospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu v zahradě...
Genesis 2:18... neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám;...
Genesis 2:19...člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i...
Genesis 2:21... Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když...
Genesis 2:22...tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam...
Genesis 3:1...se. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám...
Genesis 3:8...a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku....
Genesis 3:9...Bohem uprostřed stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v...
Genesis 3:13...stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla,"...
Genesis 3:14... "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpovědělaHospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš...
Genesis 3:21...jest Živa), neboť ona byla matkou všech živýchHospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a...
Genesis 3:22...Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl jeHospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby...
Genesis 3:23...také ze stromu života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával...
Genesis 4:1...a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se...
Genesis 4:3...půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z...
Genesis 4:4...z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tukuHospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, ale v...
Genesis 4:6... Kaina to rozlítilo, se mu zkřivila tvářHospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš...
Genesis 4:9...ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého...
Genesis 4:13...trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes vyháníš ze vší úrodné země a...
Genesis 4:15...a štvancem a kdokoli najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese...
Genesis 5:29...dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech 595 let a...
Genesis 6:3...za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to...
Genesis 6:5...jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že...
Genesis 6:6...jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zléHospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v...
Genesis 6:8...Je mi líto, že jsem je učinil." Noe všakHospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl...
Genesis 7:1...učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.  Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností...
Genesis 7:5...povrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo...
Genesis 7:16...přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní...
Genesis 8:20...z archy podle svých čeledí. Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho...
Genesis 8:21...ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: " nikdy...
Genesis 9:26...otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh...
Genesis 10:9...se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod,...
Genesis 11:5...jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!" Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž,...
Genesis 11:6...to město a tu věž, kterou lidští synové stavěliHospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu...
Genesis 11:8...jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město...
Genesis 11:9...se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud...
Genesis 12:1...žil 205 let a zemřel v Cháranu.  Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého...
Genesis 12:4...požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo...
Genesis 12:7...žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam...
Genesis 12:8...na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Abram...
Genesis 12:17...i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudyHospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a...
Genesis 13:10...rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím,...
Genesis 13:13...lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin...
Genesis 13:14...Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a...
Genesis 13:18...Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský...
Genesis 14:22...si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze...
Genesis 15:2...štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem...
Genesis 15:6..."Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu...
Genesis 15:7...počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal...
Genesis 15:8...ti dal za dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On...
Genesis 15:13... Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou...
Genesis 15:18...díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem...
Genesis 16:2...Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla: "PohleďHospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní...
Genesis 16:5... začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá...
Genesis 16:11...tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna....
Genesis 16:13...proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh,...
Genesis 17:1...bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále...
Genesis 18:1...od cizince za peníze, byli obřezáni s ním.  Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl...
Genesis 18:13... mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smála a říkala:...
Genesis 18:14...mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se...
Genesis 18:17... Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se chystám...
Genesis 18:19...svým synům a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva, aby...
Genesis 18:20...aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich...
Genesis 18:22...k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blíž a řekl: "Cožpak smeteš s...
Genesis 18:26...vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát...
Genesis 18:32..."Nezničím je kvůli těm deseti," odpověděl Hospodin. Tak dokončil rozmluvu s Abrahamem a odešel. Také...
Genesis 19:13... neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je...
Genesis 19:14...jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové si však mysleli, že...
Genesis 19:16...a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a teprve za městem ho...
Genesis 19:24...Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od...
Genesis 19:27...Abraham odešel k místu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu...
Genesis 20:18...jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit dětiHospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel...
Genesis 21:1...pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě.  Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru...
Genesis 21:33...zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel...
Genesis 22:14...místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově...
Genesis 22:16...z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého...
Genesis 24:1... Abraham byl stařec pokročilého věkuHospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl...
Genesis 24:3...do mého klína, abych zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi...
Genesis 24:7...se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který vzal z domu mého otce a z ...
Genesis 24:12... v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes...
Genesis 24:21...muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. Když velbloudi...
Genesis 24:26...k přenocování." Tehdy padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána...
Genesis 24:27...a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal...
Genesis 24:35...Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal...
Genesis 24:40... ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého...
Genesis 24:42...' Dnes jsem tedy přišel k prameni a řekl jsemHospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal ...
Genesis 24:44...vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou Hospodin určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem...
Genesis 24:48...na ruce náramky, padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána...
Genesis 24:50...Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku,...
Genesis 24:51... se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich slova,...
Genesis 24:52...služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu k zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrné a...
Genesis 24:56...může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tuHospodin přece dal cestě zdar. Propusťte , mohu jít...
Genesis 25:21...Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlilHospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a...
Genesis 25:22..."Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva...
Genesis 25:23...se mi tohle děje?" A tak se šla ptát HospodinaHospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid...
Genesis 26:2...králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v zemi,...
Genesis 26:12...sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se...
Genesis 26:22...Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi."...
Genesis 26:24...vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se...
Genesis 26:28... od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi...
Genesis 27:7...mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a...
Genesis 27:20...můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, ...
Genesis 27:27..."Hle, vůně mého syna - jak vůně pole, jemuž Hospodin žehná! Hospodin ti nebeskou rosu, úrodnou...
Genesis 27:28...syna - jak vůně pole, jemuž Hospodin žehná!  Hospodin ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v...
Genesis 28:13...po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama...
Genesis 28:16...se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V posvátné hrůze...
Genesis 28:21...v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako...
Genesis 29:31...pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno....
Genesis 29:32...mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl na trápení. Teď můj manžel bude...
Genesis 29:33...počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto...
Genesis 29:35... a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy...
Genesis 30:24...dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila...
Genesis 30:27...prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o...
Genesis 30:30...nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj...
Genesis 31:3... viděl, že mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke...
Genesis 31:49...Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme,  Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám...
Genesis 32:10..."Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce IzákaHospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke...
Genesis 38:7...jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy...
Genesis 38:10...bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda...
Genesis 39:2... faraonův dvořan Putifar, velitel strážeHospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a...
Genesis 39:3...svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu...
Genesis 39:5...svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo...
Genesis 39:21...královští vězni. Tak se Josef ocitl v žalářiHospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a...
Genesis 39:23...ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížetHospodin byl totiž s ním a působil, aby se mu všechno...
Genesis 49:18...koně uštkne do paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj...
Exodus 3:4...podívanou - jak to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na...
Exodus 3:7...zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na BohaHospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého...
Exodus 3:15...promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Exodus 3:16...izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův...
Exodus 3:18...egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na...
Exodus 4:1...mi a neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to...
Exodus 4:2...Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl...
Exodus 4:4...se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas."...
Exodus 4:5...proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Exodus 4:6...- Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy...
Exodus 4:10...Nilu, se pak na zemi promění v krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný...
Exodus 4:11...v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým,...
Exodus 4:14...pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za...
Exodus 4:19...ještě žijí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu JetroHospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do...
Exodus 4:21...do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůlHospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď...
Exodus 4:22...lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti:...
Exodus 4:24...Na místě, kde cestou nocovali, se s ním střetl Hospodin a chystal se ho zabít. Sipora však vzala kamenný...
Exodus 4:27...ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi...
Exodus 4:28...ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká všechna znamení mu...
Exodus 4:30...stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A...
Exodus 4:31...před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich...
Exodus 5:1...tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali...
Exodus 5:2...na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael?...
Exodus 5:3...třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu, aby nás snad nepostihl morem nebo...
Exodus 5:17... nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat...
Exodus 5:21...přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i...
Exodus 5:22...meč, kterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš?...
Exodus 6:1...ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!"  Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s...
Exodus 6:2...jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi...
Exodus 6:3...a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám...
Exodus 6:6...smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím vás z...
Exodus 6:7...lid a budu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských robot....
Exodus 6:8...a Jákobovi, a dám vám ji za dědictví. jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho...
Exodus 6:10...své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeliHospodin tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu: "Jdi, mluv k...
Exodus 6:12...propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele neposlechli -...
Exodus 6:13...tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy...
Exodus 6:26...rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf...
Exodus 6:28...Izraelity z Egypta. To je ten Mojžíš a ÁronHospodin tenkrát v Egyptě mluvil k Mojžíšovi. Hospodin...
Exodus 6:29...k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám...
Exodus 6:30...faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak farao...
Exodus 7:1... vždyť koktám! Copak farao bude poslouchat?"  Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš...
Exodus 7:5...středu, tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim Hospodin...
Exodus 7:6..." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi...
Exodus 7:8...Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát třiHospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve:...
Exodus 7:10...Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a jeho...
Exodus 7:13...hole spolykala. Farao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 7:14... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá...
Exodus 7:16...tu hůl, která se proměnila v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť...
Exodus 7:17... dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleď, holí,...
Exodus 7:19...tak, že se Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou...
Exodus 7:20...a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před očima faraona...
Exodus 7:22...totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel...
Exodus 7:25...nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k...
Exodus 7:26...sedm dní poté, co Hospodin udeřil na NilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 8:1...tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'"  Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl...
Exodus 8:4...nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete seHospodinu, i můj lid zbaví těch žab," řekl jim....
Exodus 8:5...za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů odejme. Zůstanou...
Exodus 8:6...tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i...
Exodus 8:8..." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volalHospodinu ohledně těch žab, kterými faraona postihl....
Exodus 8:9...ohledně těch žab, kterými faraona postihlHospodin splnil Mojžíšovu prosbu a žáby v domech, dvorech i...
Exodus 8:11...ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 8:12... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do...
Exodus 8:15...být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 8:16... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao...
Exodus 8:18...- tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že  Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi svým...
Exodus 8:20...a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho...
Exodus 8:22..."To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás...
Exodus 8:23...třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl:...
Exodus 8:24...řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš...
Exodus 8:25...se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlitHospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí...
Exodus 8:26..." Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil seHospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil...
Exodus 8:27...odešel od faraona a modlil se k HospodinuHospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho...
Exodus 9:1...se však farao zatvrdil a lid nepropustil.  Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 9:4... velbloudy, skot i brav, zasáhne prudký morHospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských - synům...
Exodus 9:5...egyptských - synům Izraele nezajde jediný kus.'" Hospodin určil i dobu, když řekl: "Hospodin to v zemi učiní...
Exodus 9:6...to v zemi učiní zítra." A nazítří to Hospodin učinil. Všechna egyptská stáda pošla, ale z...
Exodus 9:8...Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustilHospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné...
Exodus 9:12...totiž na sobě vředy tak jako všichni EgypťanéHospodin však posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin...
Exodus 9:13...Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před...
Exodus 9:22... nechal své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na...
Exodus 9:23...v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly šlehat...
Exodus 9:27... "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je v právu a se svým lidem v neprávu! Modlete...
Exodus 9:28...právu a se svým lidem v neprávu! Modlete seHospodinu. Božích hromů a krupobití bylo dost! Propustím...
Exodus 9:29..."Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruceHospodinu, hromy přestanou a krupobití skončí. To abys...
Exodus 9:30... že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem." (Len a ječmen byl potlučen, neboť...
Exodus 9:33...odešel od faraona ven z města a vzepjal ruceHospodinu. Hromy i krupobití rázem skončily a na zem se...
Exodus 9:35...jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin skrze Mojžíše předpověděl, Izraelity nepropustil. ...
Exodus 10:1...předpověděl, Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho...
Exodus 10:2...jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli...
Exodus 10:3...s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede...
Exodus 10:7...budeme v této pasti? Propusť ty lidi, slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem...
Exodus 10:8...zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl:...
Exodus 10:10...Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl...
Exodus 10:11...tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy...
Exodus 10:12... ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem,...
Exodus 10:13...Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zemHospodin přihnal do země východní vítr, který vál celý ten...
Exodus 10:16...zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť...
Exodus 10:17...mi tentokrát můj hřích. Modlete se za Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A...
Exodus 10:18...A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil seHospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný...
Exodus 10:19...od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který...
Exodus 10:20... V celém egyptském kraji nezůstala ani kobylkaHospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele...
Exodus 10:21...hrdost, a tak syny Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý...
Exodus 10:24... Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte...
Exodus 10:25...k obětem a zápalům? Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjde s námi -...
Exodus 10:26... Budeme z nich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale dojdeme, nevíme, co...
Exodus 10:27... nevíme, co bude ke službě Hospodinu potřeba." Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl...
Exodus 11:1..."Máš pravdu - se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě...
Exodus 11:3...žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný...
Exodus 11:4...lidu. Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v...
Exodus 11:7...dobytek - však ani pes nezavrčí. Tak poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou všichni...
Exodus 11:9..." A tak odešel od faraona rozpálen hněvemHospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých...
Exodus 11:10...a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divyHospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze...
Exodus 12:1... a tak Izraelity ze své země nepropustil.  Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento...
Exodus 12:12...vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení....
Exodus 12:23... do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou...
Exodus 12:25...i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. se...
Exodus 12:27...znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na...
Exodus 12:28...Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v...
Exodus 12:29... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od...
Exodus 12:31...i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot,...
Exodus 12:36...Egypťany o stříbrné a zlaté šperky i o šaty.  Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim...
Exodus 12:42...Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta noc,...
Exodus 12:43...Izraele ve svých pokoleních budou držet strážHospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o...
Exodus 12:50...synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne...
Exodus 12:51...Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem. ...
Exodus 13:1...syny Izraele z egyptské země houf za houfem.  Hospodin k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny...
Exodus 13:3...němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto se nejí...
Exodus 13:5...vycházíte, v měsíci avivu.  Hospodin přivede do země Kananejců, Chetejců, Emorejců,...
Exodus 13:8...svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako...
Exodus 13:9...své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin...
Exodus 13:11...toto ustanovení v patřičný čas rok co rok.  Hospodin přivede do země Kananejců, kterou s přísahou...
Exodus 13:12...ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého prvního vrhu tvého dobytka patří...
Exodus 13:14...tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své...
Exodus 13:15...nás farao neústupně odmítal propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené - od...
Exodus 13:16...na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao...
Exodus 13:21...Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouštěHospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je...
Exodus 14:1...ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, ...
Exodus 14:4...vojsku oslavím a Egypťané poznají, že jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi...
Exodus 14:8...ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdceHospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby...
Exodus 14:10...na Egypťané! Izraelité samým strachem úpěliHospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v...
Exodus 14:13...se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je ...
Exodus 14:14...dnes vidíte Egypťany, tak je nikdy neuvidíteHospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin...
Exodus 14:15...bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni...
Exodus 14:18...jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a...
Exodus 14:21...nepřiblížili. Mojžíš pak napřáhl ruku nad mořeHospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten...
Exodus 14:24...a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor...
Exodus 14:25... Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před IzraelemHospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 14:26...Izraelem! Hospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se...
Exodus 14:27...původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se vody...
Exodus 14:30...jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl...
Exodus 14:31...na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina...
Exodus 15:1... Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s...
Exodus 15:2...i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a ...
Exodus 15:3...ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebitHospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin....
Exodus 15:6... jako kámen klesli do hlubin. Tvá praviceHospodine, je velkolepá v moci, tvá pravice, Hospodine,...
Exodus 15:11...do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohyHospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve svatosti, úžasný ve...
Exodus 15:16...paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lidHospodine, než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a...
Exodus 15:17...je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó Hospodine, učiníš, ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane,...
Exodus 15:18... ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane, upevníHospodin bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i...
Exodus 15:19...faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do mořeHospodin je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli...
Exodus 15:21...a tančily. Miriam jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do...
Exodus 15:25... "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volalHospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do...
Exodus 15:26...vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné,...
Exodus 16:4...celé toto shromáždění umořili hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z...
Exodus 16:6...Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel...
Exodus 16:7...že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání proti...
Exodus 16:8...reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti,...
Exodus 16:9..."Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k...
Exodus 16:11... hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova slávaHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů...
Exodus 16:12...se nasytíte chlebem, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přiletěly křepelky a...
Exodus 16:15...je. Mojžíš jim řekl: "To je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte...
Exodus 16:16...je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrmHospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje...
Exodus 16:23...to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro...
Exodus 16:28...z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat...
Exodus 16:29...a pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva...
Exodus 16:32...bílý, a chutnal jako medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to...
Exodus 16:33...džbán, naplň jej omerem many a postav jej před Hospodina, je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A...
Exodus 16:34...Truhlou svědectví, aby to bylo uchováno, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu...
Exodus 17:2...jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti...
Exodus 17:4...a dobytkem umořil žízní?!" Mojžíš tedy volalHospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli ...
Exodus 17:5...s tímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou...
Exodus 17:7...dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom...
Exodus 17:14...Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečemHospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku do...
Exodus 17:15...nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad...
Exodus 18:1...pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal...
Exodus 18:8... Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o...
Exodus 18:9... Jetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal, když je vysvobodil z ruky...
Exodus 18:10...ruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky...
Exodus 18:11...Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil...
Exodus 19:3...naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k BohuHospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k domu...
Exodus 19:7...lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl:...
Exodus 19:8...lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi....
Exodus 19:9...řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu HospodinoviHospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě přijdu v hustém...
Exodus 19:10..." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova liduHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je...
Exodus 19:11...a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj....
Exodus 19:18...Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z dým jako z pece a...
Exodus 19:20...mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasemHospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal...
Exodus 19:21...Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se...
Exodus 19:22...by jich padlo. Také kněží, kteří přistupujíHospodinu, se posvětí, aby se na Hospodin neobořil."...
Exodus 19:23...vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu...
Exodus 19:24...horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani...
Exodus 20:2...promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu...
Exodus 20:5...pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám...
Exodus 20:7...a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil...
Exodus 20:10... ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty,...
Exodus 20:11...ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich,...
Exodus 20:12...matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 20:22...Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl BůhHospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 22:10...nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního....
Exodus 22:19... Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě. Přistěhovalci neubližuj ani ho...
Exodus 23:17... kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým Pánem. Neobětuj krev oběti s čímkoli...
Exodus 23:19... Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky."...
Exodus 23:25...sloupy roztříštíš na kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě...
Exodus 24:1...ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "VystupHospodinu. Ty, Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských...
Exodus 24:2...izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují...
Exodus 24:3..." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl...
Exodus 24:5...poslal, aby přinášeli zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky jako pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu...
Exodus 24:7...ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal zbytek...
Exodus 24:8...lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov." Mojžíš,...
Exodus 24:12... ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a piliHospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň...
Exodus 25:1...byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, ...
Exodus 27:21... o něj bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna...
Exodus 28:12...Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých ramenou jako připomínku. Vyrobíš...
Exodus 28:29...Izraelových synů jako stálou připomínku před Hospodinem. Do náprsníku Božích rozhodnutí vložíš urim a...
Exodus 28:30...urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit...
Exodus 28:35...na sobě. Kdykoli bude vstupovat do svatyně před Hospodina a kdykoli bude vycházet, budou znít zvonky, a tak...
Exodus 28:36...zlata a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý Hospodinu. Modrou šňůrou jej zepředu připevníš na turban...
Exodus 28:38...ho mít stále na čele, a tak dojdou zalíbení před Hospodinem. Utkáš rovněž kmentovou suknici, zhotovíš...
Exodus 29:11...synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání zabiješ. Vezmeš...
Exodus 29:18...pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Potom...
Exodus 29:23... Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba, jeden chlebový...
Exodus 29:24...a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmeš z jejich rukou a necháš to...
Exodus 29:25...zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana Áronova...
Exodus 29:26...pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl. Hrudí pozvedání i kýtu...
Exodus 29:28...z jejich pokojných obětí jako jejich příspěvek Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům...
Exodus 29:41...jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto je po všechna vaše pokolení stálá...
Exodus 29:42...po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu...
Exodus 29:46...a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych...
Exodus 30:8...soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na...
Exodus 30:10... v Den smíření. Kadidlový oltář bude svatosvatý Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Exodus 30:11... Kadidlový oltář bude svatosvatý Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním...
Exodus 30:12...počet synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi kvůli tomu...
Exodus 30:13... což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do...
Exodus 30:14...půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od...
Exodus 30:15...do sčítání, od dvacetiletých výše. Když budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich...
Exodus 30:16...ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin...
Exodus 30:17...Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s...
Exodus 30:20...nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili Hospodinu dýmáním ohnivé oběti, omyjí se vodou, aby...
Exodus 30:22...i pro jeho símě po všechna jejich pokolení." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi nejlepší balzámy:...
Exodus 30:34...na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné látky: tekutou...
Exodus 30:37...stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude...
Exodus 31:1... aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pohleď, povolal jsem...
Exodus 31:12...vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům Izraele:...
Exodus 31:13...všechna vaše pokolení, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; je vám...
Exodus 31:17...mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a...
Exodus 31:18... ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě...
Exodus 32:7...aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyraziliHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid...
Exodus 32:9...je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je...
Exodus 32:11...z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš...
Exodus 32:14... jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky!'" A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu...
Exodus 32:27...synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč....
Exodus 32:29...mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo...
Exodus 32:30...jste veliký hřích. Nyní však vystoupímHospodinu - snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak...
Exodus 32:31...vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš vrátilHospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal veliký hřích;...
Exodus 32:33...ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho,...
Exodus 32:35...den zúčtování, potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to...
Exodus 33:1... že si udělali to tele, to, které udělal Áron.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dál....
Exodus 33:5... truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobuHospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste...
Exodus 33:7...jej Stan setkávání. Když chtěl kdokoli hledat Hospodina, musel vycházet ke Stanu setkávání, který byl...
Exodus 33:11...a klaněli se, každý u vchodu do svého stanuHospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví...
Exodus 33:12...Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,'...
Exodus 33:17...lid odliší od každého lidu na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu,...
Exodus 33:19...všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad...
Exodus 33:21...Žádný člověk nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na...
Exodus 34:1...spatříš záda; mou tvář však nikdo nespatří."  Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky...
Exodus 34:4...ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné desky....
Exodus 34:5...přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné deskyHospodin sestoupil v oblaku a postavil se k němu. Tehdy...
Exodus 34:6...se k němu. Tehdy vyslovil jméno HospodinHospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh...
Exodus 34:10...i hřích a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této smlouvy: Před...
Exodus 34:14...skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh....
Exodus 34:23...u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím národy a...
Exodus 34:24...přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev oběti s ničím...
Exodus 34:26... Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky."...
Exodus 34:27...Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle těchto...
Exodus 34:28...do smlouvy s tebou a s Izraelem." Mojžíš bylHospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba...
Exodus 34:29... Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoruHospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité...
Exodus 34:32...Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil,...
Exodus 34:34...si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal,...
Exodus 34:35...zakrýval tvář rouškou, dokud nešel mluvitHospodinem. Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec,...
Exodus 35:1...celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého...
Exodus 35:2...dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v ten den dělal nějakou práci,...
Exodus 35:4...příbytků." Mojžíš celé izraelské obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina...
Exodus 35:5..."Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo ochotné srdce, přinese...
Exodus 35:10... všichni nadaní řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin přikázal: Příbytek, jeho stan a pokrývku, jeho...
Exodus 35:21... každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na...
Exodus 35:22...a všelijaké zlaté předměty. Každý, kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar zlato, i každý, kdo u sebe...
Exodus 35:24...stříbrem nebo bronzem, přinášel tento příspěvek Hospodinu. Přinášel také každý, kdo měl u sebe akáciové...
Exodus 35:29...muži i ženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin...
Exodus 35:30... Mojžíš pak synům Izraele řekl: "PohleďteHospodin povolal osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova...
Exodus 36:1...spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností a důvtipem k vykonání veškeré...
Exodus 36:2...spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání...
Exodus 36:5...mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře...
Exodus 38:22... syna Hurova z pokolení Juda, udělal všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab, syn...
Exodus 39:1... Připravili také svatá roucha pro Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata, z...
Exodus 39:5...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili...
Exodus 39:7...efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem jako efod...
Exodus 39:21...na tkaném pásu efodu a neodstával od efodu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také...
Exodus 39:26...spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali...
Exodus 39:29...a z modré, purpurové a šarlatové látky, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyrobili také štítek z čistého...
Exodus 39:30...svatosti, a jako na pečeť na něj vyryli: Svatý Hospodinu. Připevnili k němu modrou šňůru, aby mohl být...
Exodus 39:31... aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré...
Exodus 39:32... Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tehdy přinesli Příbytek k...
Exodus 39:42...Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílo a...
Exodus 39:43...to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Hospodin...
Exodus 40:1... jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce...
Exodus 40:16..." A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Prvního dne prvního měsíce druhého roku...
Exodus 40:19...a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Potom vzal Svědectví a vložil...
Exodus 40:21...oponu. Tak zastřel Truhlu svědectví, jak mu Hospodin přikázal. Před oponou, na severní straně Příbytku,...
Exodus 40:23... pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin...
Exodus 40:25...do Stanu setkávání svícen a zapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve...
Exodus 40:27...oltář a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do Příbytku pověsil závěs...
Exodus 40:29...a obětoval na něm zápalné i moučné oběti, jak mu Hospodin přikázal. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavil...
Exodus 40:32...nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak mu Hospodin přikázal. Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil...
Leviticus 1:1...celého domu Izraele, na všech jejich cestách.  Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu...
Leviticus 1:2...k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z dobytka - ze...
Leviticus 1:3...do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude...
Leviticus 1:5...smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako...
Leviticus 1:9...zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí...
Leviticus 1:11...koz - přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi,...
Leviticus 1:13... To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z...
Leviticus 1:14...oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, přinese svůj...
Leviticus 1:17... To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ...
Leviticus 2:1...příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky. Tu...
Leviticus 2:2...na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho...
Leviticus 2:3...jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci,...
Leviticus 2:8... Když takto připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude předána knězi. Ten ji donese k oltáři,...
Leviticus 2:9...na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho...
Leviticus 2:10...jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Žádná moučná oběť, kterou přinesete Hospodinu,...
Leviticus 2:11...Hospodinu. Žádná moučná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nesmí být kvašená. Nikdy nedáte dýmat jako...
Leviticus 2:12...oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je...
Leviticus 2:14... S každým svým darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines k této oběti...
Leviticus 2:16...dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu...
Leviticus 3:1...darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před Hospodina samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své...
Leviticus 3:3... z této pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnosti i všechen tuk kolem...
Leviticus 3:5...bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu...
Leviticus 3:6...oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, přivede samce...
Leviticus 3:7...vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před...
Leviticus 3:9... Potom z pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: její tuk, totiž celý tučný ocas, který odejme...
Leviticus 3:11...nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před...
Leviticus 3:12... Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem...
Leviticus 3:14...ze všech stran. Potom z něj přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnosti a všechen tuk kolem...
Leviticus 3:16...oběti, jako příjemnou vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 4:1...Nesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Leviticus 4:3... tedy za hřích, jehož se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. Býčka...
Leviticus 4:4...bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na...
Leviticus 4:6... Namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou krve potře rohy...
Leviticus 4:7...k pálení vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev z...
Leviticus 4:15...jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před...
Leviticus 4:17... namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také potře rohy...
Leviticus 4:18...krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev...
Leviticus 4:22...lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí,...
Leviticus 4:24...vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť...
Leviticus 4:31...jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 4:35...kněz jej nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli...
Leviticus 5:6... Jako odškodnění za hřích, jehož se dopustil,  Hospodinu přinese samici z bravu, ovci nebo kozu, jako oběť...
Leviticus 5:7...smíření. Nemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky...
Leviticus 5:12...díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná...
Leviticus 5:14...pak připadne knězi tak jako při moučné oběti." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li někdo a...
Leviticus 5:15...někdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak přivede Hospodinu jako oběť odškodnění...
Leviticus 5:19...oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil proti Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 5:20... neboť se vskutku provinil proti Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Člověk se prohřeší a...
Leviticus 5:21...k Mojžíšovi: "Člověk se prohřeší a zklame Hospodina v těchto případech: Když svého bližního podvede...
Leviticus 5:25...právoplatnému majiteli. Jako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné ceně; přivede jej ke...
Leviticus 5:26...ke knězi jako oběť odškodnění. Kněz za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno,...
Leviticus 6:1... čehokoli se dopustil a čím se provinil."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům...
Leviticus 6:7...o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz z oběti vezme...
Leviticus 6:8...díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co z zůstane....
Leviticus 6:11...Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení...
Leviticus 6:12...pokolení. Cokoli se jich dotkne, bude svaté." Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové...
Leviticus 6:13...jeho synové budou v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako...
Leviticus 6:14...přineseš, abys ji obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme kněžské pomazání po něm...
Leviticus 6:15...po něm, udělá totéž. Věčným ustanovením náleží Hospodinu; nechť se celá obrátí v dým. Každá moučná oběť...
Leviticus 6:17...přinášená knězem celá shoří; nebude se jíst." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho...
Leviticus 6:18...místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se bude před Hospodinem zabíjet i oběť za hřích. Bude svatosvatá. Kněz,...
Leviticus 7:5...to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to oběť odškodnění. Každý mužského pohlaví v...
Leviticus 7:11...dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji někdo z vděčnosti, spolu s ...
Leviticus 7:14...pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězi, který kropil oltář krví...
Leviticus 7:22...pokojné oběti, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:...
Leviticus 7:25...jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých...
Leviticus 7:28...jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Ten,...
Leviticus 7:29...k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze své pokojné oběti přinese Hospodinu dar....
Leviticus 7:30...dar. Vlastníma rukama přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese tuk s hrudím, aby je zvedáním nabídl...
Leviticus 7:35...přijímat od synů Izraele." Toto je podílHospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům...
Leviticus 7:36... kdy budou uvedeni do kněžské služby HospodinuHospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode...
Leviticus 7:38...odškodnění, oběti pověření a pokojné obětiHospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy...
Leviticus 8:1...své dary Hospodinu na Sinajské poušti.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a...
Leviticus 8:4...do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Když se obec shromáždila u vchodu do...
Leviticus 8:5... Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny...
Leviticus 8:9... totiž korunu svatosti, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal...
Leviticus 8:13...jim pokrývky hlavy, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Přivedl býčka k oběti za hřích, a když Áron se...
Leviticus 8:17...na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron...
Leviticus 8:21...vonící zápalná oběť, byla to ohnivá oběť Hospodinu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl...
Leviticus 8:26...kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vzal jeden nekvašený bochánek, jeden chlebový...
Leviticus 8:27...a do dlaní jeho synů, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to Mojžíš vzal z jejich dlaní a nechal vše...
Leviticus 8:28...vonící oběť pověření, byla to ohnivá oběť Hospodinu. Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl...
Leviticus 8:29... Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana pověření, jak...
Leviticus 8:34...pověřování. Vaše pověřování potrvá sedm dníHospodin přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak,...
Leviticus 8:36..." Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš...
Leviticus 9:2...k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti...
Leviticus 9:4...berana k pokojné oběti, aby byli obětováni před Hospodinem spolu s moučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se...
Leviticus 9:5...a celá obec přistoupila a postavila se před Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin....
Leviticus 9:6...Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže se vám Hospodinova sláva...
Leviticus 9:7...lidu a vykonej za obřad smíření, jak přikázal Hospodin." Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele...
Leviticus 9:10...z oběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na...
Leviticus 9:21... Hrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k...
Leviticus 9:24...Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva. Od Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i...
Leviticus 10:1...oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před Hospodinem nepatřičný oheň, jaký jim nepřikázal. Tehdy...
Leviticus 10:2...oheň, jaký jim nepřikázal. Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem....
Leviticus 10:3...před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně...
Leviticus 10:6... celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu...
Leviticus 10:8..." Zachovali se tedy podle Mojžíšova slovaHospodin promluvil k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu...
Leviticus 10:11...a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho...
Leviticus 10:15...s ohnivými oběťmi tuku, aby to zvedáním nabídli Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne tobě a tvým synům...
Leviticus 10:17...dána, abyste sňali vinu obce, abyste za před Hospodinem vykonali obřad smíření! Pohleďte, krev oběti...
Leviticus 10:19...odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a ...
Leviticus 11:1...když to Mojžíš uslyšel, souhlasil.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům...
Leviticus 11:44...jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť jsem...
Leviticus 11:45...žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem....
Leviticus 12:1...nečistým a mezi povolenými a zakázanými pokrmy.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Leviticus 12:7...k oběti za hřích. Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude...
Leviticus 13:1...ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude...
Leviticus 14:1...něj to bude prohlášeno za čisté, nebo nečisté.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas...
Leviticus 14:11...postaví očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme...
Leviticus 14:12...oleje jako oběť odškodnění; zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za...
Leviticus 14:16...tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze zbytku oleje, který v dlani, kněz potře...
Leviticus 14:18...hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za...
Leviticus 14:23...dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka...
Leviticus 14:24...odškodnění a mírku oleje a zvedáním to nabídne Hospodinu. Potom beránka zabije jako oběť odškodnění,...
Leviticus 14:27...dlaně a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou oleje, který v dlani, pak potře...
Leviticus 14:29...kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom podle svých možností...
Leviticus 14:31...spolu s moučnou obětí. Takto kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je...
Leviticus 14:33...a jehož očišťování je nad jeho možnostiHospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do...
Leviticus 15:1...a kdy čisté. Toto je zákon o malomocenství.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům...
Leviticus 15:14...dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a je knězi. Ten...
Leviticus 15:15...a druhé jako zápalnou oběť; tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli jeho výtoku. Muž,...
Leviticus 15:30...hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za ni před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli nečistotě jejího...
Leviticus 16:1...žena, a pro muže, který by spal s nečistou.  Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů...
Leviticus 16:2... kteří zemřeli, když přistoupili před HospodinaHospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, ...
Leviticus 16:7... Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly...
Leviticus 16:8... Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel los...
Leviticus 16:9...‚pro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho jako oběť za hřích....
Leviticus 16:10...lospro Azazela', však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k...
Leviticus 16:12...žhavého uhlí, jež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou hrstí nabere jemně drcené kadidlo z...
Leviticus 16:13...vonných látek a vnese to dovnitř za oponu. Před Hospodinem položí kadidlo na oheň, a slitovnici ležící na...
Leviticus 16:18...shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho býka a...
Leviticus 16:30...bude vykonáno smíření a budete očištěni; před Hospodinem budete čistí ode všech svých hříchů. Bude to pro...
Leviticus 16:34...ode všech svých hříchů." A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Leviticus 17:1..." A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho...
Leviticus 17:2...k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal Hospodin: Kdokoli z domu Izraele by zabil kus hovězího...
Leviticus 17:4...venku za táborem, aniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj...
Leviticus 17:5...dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání, ke knězi. je...
Leviticus 17:6...jako pokojné oběti. Kněz pokropí krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá...
Leviticus 17:9...ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého lidu....
Leviticus 18:1...oděv nevypere a tělo neomyje, ponese vinu."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: ...
Leviticus 18:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské...
Leviticus 18:4... pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony....
Leviticus 18:5... Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou svou...
Leviticus 18:6...s žádnou svou pokrevní příbuznou. jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou...
Leviticus 18:21...- znesvětil bys tak jméno svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to...
Leviticus 18:30...před vámi. Neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin dále promluvil k...
Leviticus 19:1...se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh."  Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské...
Leviticus 19:2...k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť  Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou...
Leviticus 19:3...a svého otce a zachovávejte soboty. jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si...
Leviticus 19:4...se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou oběť...
Leviticus 19:5... váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je...
Leviticus 19:8...jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když...
Leviticus 19:10... Nech to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět...
Leviticus 19:12...- tak bys znesvětil jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat....
Leviticus 19:14...nohy slepému - boj se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na...
Leviticus 19:16... Neohrožuj život svého bližního. jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého...
Leviticus 19:18... Miluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin. Zachovávejte pravidla. Nedávej spolu pářit...
Leviticus 19:21...Nezemřou, neboť nebyla svobodná. Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění...
Leviticus 19:22... Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho hříchu, aby mu byl...
Leviticus 19:24...roku je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok...
Leviticus 19:25...úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte se...
Leviticus 19:28...těle smuteční jizvy ani žádné tetování. jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal...
Leviticus 19:30... soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin. Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním....
Leviticus 19:31...je a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž...
Leviticus 19:32...prokaž čest a měj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec,...
Leviticus 19:34...jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani...
Leviticus 19:36...závaží, poctivou efu a poctivý hin. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte...
Leviticus 19:37... pravidla a všechny zákony plňte. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:1...a všechny zákony plňte. jsem Hospodin."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele:...
Leviticus 20:7... Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je. ...
Leviticus 20:8...Zachovávejte pravidla a plňte je. jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci...
Leviticus 20:24...- zem oplývající mlékem a medem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů. Proto...
Leviticus 20:26...pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť  Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste...
Leviticus 21:1...ukamenováni - jejich krev padne na !"  Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům:...
Leviticus 21:8...pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť  Hospodin, váš Posvětitel, jsem svatý. Když se dcera...
Leviticus 21:12...znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha! jsem Hospodin. Ožení se jen s pannou...
Leviticus 21:15...neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvil k...
Leviticus 21:16...lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj...
Leviticus 21:21...vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu. vadu, a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm...
Leviticus 21:23...- jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil k...
Leviticus 22:1...Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho...
Leviticus 22:2...- jinak by znesvětili svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech...
Leviticus 22:3...ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový...
Leviticus 22:8...by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného. jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe...
Leviticus 22:9...němu nezemřeli, když by to znesvětili. jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst nikdo...
Leviticus 22:15... Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary,...
Leviticus 22:16...provinění vyžadující oběť odškodnění. jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:17... jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho...
Leviticus 22:18...nebo z přistěhovalců žijících v Izraeli přinese Hospodinu zápalnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako...
Leviticus 22:21... neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako...
Leviticus 22:22...došla zalíbení - nesmí na být vada. Nesmíte Hospodinu přinést nic slepého, polámaného, zmrzačeného,...
Leviticus 22:24...dar, jako slib však nedojde zalíbení. Nesmíte Hospodinu přinést zvíře s rozmáčknutými, roztlučenými,...
Leviticus 22:26... je na nich vada - nedojdete jimi zalíbení." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Když se narodí tele, jehně...
Leviticus 22:27...osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž den s jejím...
Leviticus 22:29...ovci v tentýž den s jejím mládětem. Když budete Hospodinu přinášet oběť díkůvzdání, obětujte ji tak, abyste...
Leviticus 22:30...téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte je. jsem...
Leviticus 22:31... Zachovávejte přikázání a plňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak budu posvěcen...
Leviticus 22:32...budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Leviticus 22:33...vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:1... abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto...
Leviticus 23:3... Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, svatá...
Leviticus 23:8...dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého dne bude další...
Leviticus 23:9...nebudete dělat žádnou běžnou práci." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: ...
Leviticus 23:11...ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne jej v den...
Leviticus 23:12...sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Jako...
Leviticus 23:13...olejem. To je příjemně vonící ohnivá oběť Hospodinu. K tomu přidáte čtvrtku hinu vína jako úlitbu....
Leviticus 23:16...tak napočítáte padesát dní. Tehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběť. Ze svých příbytků přinesete...
Leviticus 23:17...oběť. Ze svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedání; budou ze dvou desetin efy...
Leviticus 23:18...býčka a dva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu s moučnými oběťmi a úlitbami budou ohnivou...
Leviticus 23:20...prvotin a se dvěma beránky zvedáním nabídne Hospodinu. Bude to svaté Hospodinu, připadne to knězi. V...
Leviticus 23:22...nech to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:23...a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:...
Leviticus 23:25...běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:26...práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého...
Leviticus 23:27...budete se pokorně postit a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je...
Leviticus 23:28...neboť je to Den smíření, kdy budete smířeni před Hospodinem, vaším Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil,...
Leviticus 23:33...budete postit a zachovávat sobotní odpočinek." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od...
Leviticus 23:36...dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého dne budete mít...
Leviticus 23:37...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá...
Leviticus 23:38... každou z nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů a...
Leviticus 23:40...vrb a po sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete...
Leviticus 23:43... nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti...
Leviticus 24:1...oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, k...
Leviticus 24:3...Svědectví, o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera do rána. To je věčné...
Leviticus 24:4...ustanovení pro všechna vaše pokolení. před Hospodinem stále pečuje o kahany na svícnu z čistého zlata....
Leviticus 24:6... Potom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem do dvou sloupců, po šesti v každém sloupci. Na...
Leviticus 24:7...na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den jsou narovnány před...
Leviticus 24:8... Vždy v sobotní den jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele....
Leviticus 24:9...Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské...
Leviticus 24:12...) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikáže. Hospodin pak promluvil k...
Leviticus 24:13... dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikážeHospodin pak promluvil k Mojžíšovi: "Vyveď rouhače ven z...
Leviticus 24:16...Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje...
Leviticus 24:22...i domácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům...
Leviticus 24:23... Synové Izraele učinili, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře...
Leviticus 25:1...učinili, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům...
Leviticus 25:4... země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole neosívej a neprořezávej svou vinici. To...
Leviticus 25:17... ale každý se boj svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a zákony...
Leviticus 25:38...ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal...
Leviticus 25:55...služebníci, které jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky....
Leviticus 26:1...kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni...
Leviticus 26:2... soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin. Jestliže budete následovat pravidla a...
Leviticus 26:13... budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste ...
Leviticus 26:44...a porušil svou smlouvu s nimi. Vždyť jsem Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s...
Leviticus 26:45...vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež...
Leviticus 26:46..." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi...
Leviticus 27:1...hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Leviticus 27:2...Když někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za určenou cenu vyplatit. Cena bude...
Leviticus 27:9...slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté....
Leviticus 27:11...Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Ten určí...
Leviticus 27:14...pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší nebo horší...
Leviticus 27:16...peněz navíc a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena...
Leviticus 27:21...bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze....
Leviticus 27:22...stane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti,...
Leviticus 27:23...toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho...
Leviticus 27:26... Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže....
Leviticus 27:28...člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti...
Leviticus 27:29...svatosvatě patří. Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré...
Leviticus 27:30... z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své...
Leviticus 27:32...kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo...
Leviticus 27:34...jej moci vykoupit." To jsou přikázání, jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj....
Numeri 1:1...roku po jejich odchodu z Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou...
Numeri 1:19...do jmenného seznamu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich...
Numeri 1:48...svých otcovských pokolení započteni levitéHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pokolení Levi nesčítej,...
Numeri 1:54...A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k...
Numeri 2:1...přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " synové...
Numeri 2:34... Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých...
Numeri 3:1... Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména...
Numeri 3:4...službě. Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali...
Numeri 3:5...Áronem konali kněžskou službu Eleazar a ItamarHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a...
Numeri 3:11... Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hle, jsem si namísto...
Numeri 3:13... jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti...
Numeri 3:14...tak zvířata, sobě. Jsou moji. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti...
Numeri 3:40...celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíceHospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny...
Numeri 3:41...synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin. Namísto všeho prvorozeného dobytka synů Izraele...
Numeri 3:44...jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech...
Numeri 3:45...jejich dobytka, neboť levité jsou moji. jsem Hospodin. A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů...
Numeri 3:51...stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro...
Numeri 4:1...Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Sečti Kehatovy...
Numeri 4:17...- nad svatými věcmi i jejich příslušenstvím." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Nedopustíte, aby...
Numeri 4:21... jak jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny...
Numeri 4:49...celkový počet byl 8 580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich...
Numeri 5:1...byli sečteni, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z...
Numeri 5:4...a vykázali je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Numeri 5:5...ven přesně tak, jak Hospodin pověděl MojžíšoviHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Numeri 5:6...hříchu vůči člověku, a tak se zpronevěří Hospodinu, takový člověk se provinil. Vyzná tedy svůj hřích...
Numeri 5:8...by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě berana, jímž se za něj...
Numeri 5:11...vždy dárci, ale co kdo knězi, patří knězi." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:...
Numeri 5:16...na vinu. Kněz ji pak vezme a postaví ji před Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme...
Numeri 5:18...a hodí jej do vody. Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí vlasy a do rukou vloží moučnou...
Numeri 5:21...přísežnou kletbou a řekne - ‚pak  Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a zlořečením!...
Numeri 5:25...z její ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji Hospodinu a přinese ji k oltáři. Vezme z moučné oběti do...
Numeri 5:30...žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před Hospodina a kněz při vykoná vše podle tohoto předpisu....
Numeri 6:1...bude prost viny, žena však svou vinu ponese."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Numeri 6:2...složit zvláštní nazírský slib, aby se zasvětil Hospodinu, bude se zdržovat vína i piva; nenapije se...
Numeri 6:5...břitva. Dokud nevyprší doba jeho oddělení pro Hospodina, bude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růst....
Numeri 6:6...nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k mrtvému. Neposkvrní se ani při...
Numeri 6:8...Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou...
Numeri 6:12...svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního beránka jako oběť odškodnění a...
Numeri 6:14...do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou...
Numeri 6:16...moučné oběti a úlitby. Kněz to přinese před Hospodina a vykoná nazírovu oběť za hřích a jeho zápalnou...
Numeri 6:17...oběť. Berana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem nekvašeného pečiva a vykoná jeho...
Numeri 6:20...vše do jeho dlaní. Kněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu. Společně s hrudím pozvedání a kýtou odevzdání...
Numeri 6:21...je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat slibu, který...
Numeri 6:22...toho, co by chtěl přidat podle svých možností)." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho...
Numeri 6:24...žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání ! Hospodin nad tebou rozjasní...
Numeri 6:25...ti Hospodin žehná a chrání !  Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň!...
Numeri 6:26...tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň!  Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak...
Numeri 7:3...pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé...
Numeri 7:4...jeden býk). Když je přivedli před PříbytekHospodin řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží...
Numeri 7:11...dary k jeho zasvěcení a položili je před oltářHospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení...
Numeri 8:1...na Truhle svědectví; tak k němu promlouval.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš...
Numeri 8:3...rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Samotný svícen byl od dříku ...
Numeri 8:4...zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil k...
Numeri 8:5...podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hořeHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele...
Numeri 8:10...celou izraelskou obec. Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na vloží ruce a Áron levity...
Numeri 8:11...Izraele na vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu...
Numeri 8:12...jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení levitů. Potom levity postav před...
Numeri 8:13...a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité...
Numeri 8:20...Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal; právě tak s...
Numeri 8:21...vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad smíření, aby byli očištěni....
Numeri 8:22...setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi...
Numeri 8:23...Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložiliHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od...
Numeri 9:1...měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v...
Numeri 9:5... Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se však muži, kteří...
Numeri 9:7...Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl:...
Numeri 9:8..."Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k...
Numeri 9:9... než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:...
Numeri 9:10...při mrtvém nebo byl na daleké cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví za soumraku...
Numeri 9:13...ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl...
Numeri 10:1...rozkazu skrze Mojžíše drželi Hospodinovu stráž.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky....
Numeri 10:9...troubit s přefukováním, abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel....
Numeri 10:10... Tak se budete připomínat svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne druhého měsíce druhého...
Numeri 10:29... svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře se o tebe...
Numeri 10:32...námi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny...
Numeri 10:35...vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "PovstaňHospodine, se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo ...
Numeri 10:36...Kdykoli pak měla spočinout, říkával: "Navrať seHospodine, k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před...
Numeri 11:1... k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Když to Hospodin...
Numeri 11:2...volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlilHospodinu, oheň uhasl. To místo nazvali Tabera, Spáleniště,...
Numeri 11:10...u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhýmHospodin vzplanul velikým hněvem. Mojžíš byl z toho...
Numeri 11:11...hněvem. Mojžíš byl z toho nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem...
Numeri 11:16... zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských...
Numeri 11:18...se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám najíst masa? To jsme se...
Numeri 11:20...z chřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a naříkali jste před...
Numeri 11:23...ryby z moře, aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin Mojžíšovi....
Numeri 11:25...z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s ním. Vzal z Ducha,...
Numeri 11:29...odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil...
Numeri 11:31...Izraele vrátil do tábora. Vtom se zvedl vítr od Hospodina, přivál od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze...
Numeri 11:33...maso v zubech, ještě ho ani nerozžvýkali, když Hospodin vzplanul proti lidu hněvem a udeřil na lid...
Numeri 12:2...si za ženu Kúšanku!" Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?" A...
Numeri 12:4...člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni...
Numeri 12:5...jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šliHospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu...
Numeri 12:8...v tvář, zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak to, že jste se nezalekli...
Numeri 12:9...se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel. Oblak se...
Numeri 12:13...s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy volalHospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!" Hospodin...
Numeri 12:14...k Hospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec plivl do tváře...
Numeri 13:1...z Chacerotu a utábořil se v poušti Paran.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vyšli muže, aby...
Numeri 13:16...Hošea, Spása, Mojžíš přejmenoval na JozueHospodin je spása. Když je Mojžíš vysílal prozkoumat...
Numeri 14:3... proč jsme nezemřeli na této poušti! Proč nás Hospodin vede do země? Abychom padli mečem? Aby se naše...
Numeri 14:8... je velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do země a nám tu zem...
Numeri 14:9...mlékem a medem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte, zhltneme je jako sousto...
Numeri 14:11...ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova slávaHospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid...
Numeri 14:13...a mocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl...
Numeri 14:14...to obyvatelům této země. Ti slyšeli, že tyHospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi...
Numeri 14:16...vybiješ, národy, které o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal...
Numeri 14:18...rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý, odpouštějící...
Numeri 14:20...tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta doposud!" Hospodin odpověděl: "Odpouštím, jak jsi řekl. Avšak, jakože...
Numeri 14:26...se obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude...
Numeri 14:28...mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou sami...
Numeri 14:35...rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením, které...
Numeri 14:37... zemi roznesli hanebnou pomluvu, zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem,...
Numeri 14:40...teď jsme připraveni! Vyrazíme k místu, které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu přestupujete...
Numeri 14:42...uspět! Nevyrážejte, vždyť mezi vámi není Hospodin a vaši nepřátelé vás porazí! Amalekovci a...
Numeri 14:43...a padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej následovat. Hospodin s vámi nebude...
Numeri 15:1... udeřili na a bili je k Chormě.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a...
Numeri 15:3...vám dávám, abyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste Hospodinu připravili...
Numeri 15:4...ze skotu nebo z bravu, pak ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou oběť:...
Numeri 15:7...třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůni. Připravíš-li jako zápalnou...
Numeri 15:8... jako splnění slibu nebo jako pokojnou oběť Hospodinu, přines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři...
Numeri 15:10...hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženo s každým býkem, s každým...
Numeri 15:13... když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Kdyby v budoucích pokoleních některý...
Numeri 15:14...žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při tom zachovat stejně jako vy. Pro...
Numeri 15:15...věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před Hospodinem si budete vy i přistěhovalec rovni. Pro vás i...
Numeri 15:17...u vás bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: ...
Numeri 15:19...její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek Hospodinu. Jako obětní příspěvek z humna odevzdávejte...
Numeri 15:21...těsta. Po všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního těsta. Jestliže...
Numeri 15:22... že nesplníte některé z těchto přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze...
Numeri 15:23... která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to Hospodin...
Numeri 15:24...mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s patřičnou moučnou obětí a úlitbou podle...
Numeri 15:25...za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za hřích před Hospodinem. Celé...
Numeri 15:28...za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem. Vykoná za něj obřad smíření, a bude mu...
Numeri 15:30...to rodilý Izraelita nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu. Protože...
Numeri 15:35...vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním státHospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej...
Numeri 15:36...za tábor a kamenovali jej, zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl...
Numeri 15:37...jej, zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázalHospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po...
Numeri 15:41...a plnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl...
Numeri 16:3...příliš! Celá tato obec, ti všichni jsou svatíHospodin je uprostřed nich. Proč se tedy pozdvihujete nad...
Numeri 16:5...promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě...
Numeri 16:7... Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne, kdo je...
Numeri 16:11...Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je Áron, že reptáte proti němu?"...
Numeri 16:15...Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla...
Numeri 16:16..."Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také Áron. Každý vezměte svou...
Numeri 16:17...kadidlo a každý přineste svou kadidelnici před Hospodina - dvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron...
Numeri 16:20... Vtom se celé obci ukázala Hospodinova slávaHospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Oddělte se od...
Numeri 16:23..."Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze...
Numeri 16:28...malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že  Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to nedělám o...
Numeri 16:29...se jim, co se lidem běžně stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země...
Numeri 16:30...stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je...
Numeri 16:35...na útěk a volali: " země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli...
Numeri 17:1...těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu...
Numeri 17:3...pláty k obložení oltáře, neboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele...
Numeri 17:5...z Áronova semene, nepřistupoval a nepálil před Hospodinem kadidlo, aby nedopadl jako Korach a jeho tlupa....
Numeri 17:9...a Áron pak přišli před Stan setkáváníHospodin tam k Mojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této...
Numeri 17:11...si k obci a vykonej za obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron...
Numeri 17:16...vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkáváníHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a...
Numeri 17:22...i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do...
Numeri 17:24...zralé mandle! Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si...
Numeri 17:25... Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůlHospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu...
Numeri 17:26...a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli:...
Numeri 18:1... umírá! To snad vymřeme do posledního?"  Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým...
Numeri 18:6...vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu setkávání....
Numeri 18:8...dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil...
Numeri 18:12...víno i obilí, jejich prvotiny, které odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi...
Numeri 18:13...všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu, připadnou tobě. Smí to jíst každý, kdo je ve...
Numeri 18:14...ve tvém domě čistý. Cokoli by v Izraeli propadlo Hospodinu, připadne tobě. Vše, co otvírá kterékoli lůno,...
Numeri 18:15...lůno, jak z lidí, tak ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne tobě. Prvorozené z lidí však musíš...
Numeri 18:17...dýmat jako ohnivou oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu. Jejich maso připadne tobě, tak jako ti připadne...
Numeri 18:19...příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a...
Numeri 18:20...před Hospodinem, pro tebe i pro tvé potomstvo." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné...
Numeri 18:24... které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem o nich řekl: Nebudou mít dědictví...
Numeri 18:25...řekl: Nebudou mít dědictví mezi syny Izraele." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od...
Numeri 18:26...které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek desátky z desátků. To se vám bude...
Numeri 18:28...z humna a s vínem z lisu, tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které přijmete od...
Numeri 18:29... co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu. je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl....
Numeri 19:1...svaté dary synů Izraele a nezemřete."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je...
Numeri 19:2..."Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k tobě přivedou červenou...
Numeri 20:3...jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli Hospodinovo...
Numeri 20:7...na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova slávaHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým...
Numeri 20:9...podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před Hospodinem. Spolu s Áronem pak svolal shromáždění před...
Numeri 20:12...tolik vody, že se napila obec i jejich dobytekHospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi...
Numeri 20:13... Voda sváru, kde se synové Izraele svářiliHospodinem a Hospodin jim prokázal svou svatost. Mojžíš z...
Numeri 20:16...otci začali nakládat zle. Volali jsme tedyHospodinu a vyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl nás...
Numeri 20:23...hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému...
Numeri 20:27...lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce vystoupili na horu...
Numeri 21:2...a některé z nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme...
Numeri 21:3...rukou, zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu Kananejce a Izrael je i...
Numeri 21:6...tu voda a ten mizerný pokrm se nám hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich...
Numeri 21:7...slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, nás zbaví...
Numeri 21:8...zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlilHospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a...
Numeri 21:16..." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu."...
Numeri 21:34...svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u EdreiHospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do...
Numeri 22:8...tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští hodnostáři zůstali u Balaáma....
Numeri 22:13...Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své zeměHospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři tedy...
Numeri 22:18...stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, a udělat cokoli, malého či...
Numeri 22:19...na noc. zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl...
Numeri 22:20... co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když ti muži...
Numeri 22:28...Balaám vybuchl hněvem a bil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem...
Numeri 22:31...chovat se k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin Balaámovi odkryl oči. Když spatřil Hospodinova...
Numeri 23:3...zápalné oběti, zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak...
Numeri 23:5...oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať...
Numeri 23:8...zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej...
Numeri 23:12...dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat...
Numeri 23:15...u své zápalné oběti. zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst...
Numeri 23:16...oběti. zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo....
Numeri 23:17...hodnostáři. Balák se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň,...
Numeri 23:21...v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v IzraeliHospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské...
Numeri 23:26..."Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu ...
Numeri 24:1...oltáři býka a berana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat...
Numeri 24:6... jako nad řekou zahrady, jako aloe, jež sázel Hospodin, jak cedry u vody. Z jeho věder voda poteče, jeho...
Numeri 24:11...se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu poctu připravil." Balaám Balákovi...
Numeri 24:13...dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo...
Numeri 25:3... Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peorHospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl...
Numeri 25:4... Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvemHospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a...
Numeri 25:10... kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pinchas, syn Eleazara,...
Numeri 25:16...Ten byl hlavou svého otcovského kmene v MidiánuHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Napadněte Midiánce a bijte...
Numeri 26:1... zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona:...
Numeri 26:4...takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele,...
Numeri 26:9...proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha...
Numeri 26:52...je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužůHospodin promluvil k Mojžíšovi: je těmto rodům přiděleno...
Numeri 26:61...a Itamar. Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Z levitů bylo...
Numeri 26:65...s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich...
Numeri 27:3... ale nepatřil k tlupě, která se srotila proti Hospodinu, k tlupě Korachově. Zemřel pro svůj vlastní hřích...
Numeri 27:5...našeho otce." Mojžíš tedy jejich případ přednesl Hospodinu. Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 27:6...tedy jejich případ přednesl HospodinuHospodin Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správně....
Numeri 27:11...pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Numeri 27:12...ustanovením, jak Hospodin přikázal MojžíšoviHospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří Abarim a...
Numeri 27:15... Voda sváru, v Kádeši na poušti Cin. Mojžíš Hospodinu odpověděl: "Ó Hospodine, Bože duchů veškerého...
Numeri 27:16...Hospodinu odpověděl: "Ó Hospodine, Bože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci...
Numeri 27:18...Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve...
Numeri 27:22... totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuu, postavil ho před kněze...
Numeri 27:23... vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Hospodin promluvil k...
Numeri 28:1... jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele:...
Numeri 28:3...jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé...
Numeri 28:6...na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného...
Numeri 28:7...úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni. Druhého beránka obětuj za...
Numeri 28:8...jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez...
Numeri 28:11...vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních...
Numeri 28:13...oběť, připravená jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K nim náleží tyto úlitby: půl hinu vína na býčka...
Numeri 28:19...žádnou běžnou práci. Jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho berana a...
Numeri 28:24...den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu; je obětován kromě stálé zápalné oběti a její...
Numeri 28:26... budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté shromáždění;...
Numeri 28:27... Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních...
Numeri 29:2... Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm...
Numeri 29:6...pravidel jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť Hospodinu." "Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté...
Numeri 29:8... Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm...
Numeri 29:13...Jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2 berany a 14...
Numeri 29:36... Jako příjemnou vůni, ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti jednoho býčka, jednoho berana a...
Numeri 29:39...oběti, úlitby a pokojné oběti budete přinášet Hospodinu při vašich slavnostech, a to kromě svých slibů a...
Numeri 30:1..." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš promluvil k náčelníkům...
Numeri 30:2...promluvil k náčelníkům izraelských pokolení: "Hospodin přikázal toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem...
Numeri 30:3..."Hospodin přikázal toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo...
Numeri 30:4...žena, dosud žijící v domě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem a její otec o tom...
Numeri 30:6...slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatíHospodin slib odpustí, neboť zabránil její otec....
Numeri 30:9...zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný závazekHospodin slib odpustí. (Každý slib, jímž se zavázala...
Numeri 30:13...vyšly z jejích rtů, neplatí. Její muž je zrušilHospodin je odpustí. Jakýkoli slib nebo přísežný závazek...
Numeri 30:17...později, ponese vinu." Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a...
Numeri 31:1...jeho mladé dcery, která ještě žije v jeho domě.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke...
Numeri 31:7...v ruce. Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže...
Numeri 31:16...ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec...
Numeri 31:21...v bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: Zlato, stříbro, bronz, železo,...
Numeri 31:25...čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Spolu s knězem Eleazarem a s...
Numeri 31:28... kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak...
Numeri 31:29...odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber...
Numeri 31:31..." Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Zbytek kořisti uchvácené...
Numeri 31:37...do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo...
Numeri 31:38...odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu...
Numeri 31:39...Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu...
Numeri 31:40...Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu předal...
Numeri 31:41...nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin...
Numeri 31:47... tak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícímHospodinův Příbytek, jak mu Hospodin přikázal. Poté k...
Numeri 31:50...jeden nám nechybí. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony, náramky,...
Numeri 31:52...mistrovské zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. (Bojovníci ovšem kořistili...
Numeri 31:54...setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem. Synové Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské...
Numeri 32:4... Eleale, Sebam, Nebó a Beon, země, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná pro...
Numeri 32:7...Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové, když jsem je...
Numeri 32:9...Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal. Hospodin toho dne vzplanul hněvem a...
Numeri 32:10...od vstupu do země, kterou jim Hospodin dalHospodin toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z...
Numeri 32:12... syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a...
Numeri 32:13... a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je...
Numeri 32:20..."Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k boji. Každý z vašich ozbrojenců půjde před...
Numeri 32:21...k boji. Každý z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své...
Numeri 32:22...vámi nevyžene své nepřátele. bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a budete...
Numeri 32:23... Pokud se tak nezachováte, hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si...
Numeri 32:27...v plné zbroji, přejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal...
Numeri 32:29...přejdou Jordán, každý vyzbrojen k boji před Hospodinem, pak jim po dobytí země dáte do vlastnictví...
Numeri 32:31...a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl: Přejdeme vyzbrojeni před...
a další...

Slova obsahující hospodine: hospodine (401) hospodinem (234)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |