Hospodin

Hledám varianty 'hospodin' [ hospodinu (841) hospodinovi (11) hospodinem (234) hospodine (401) hospodina (695) hospodin (3494) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:4...nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné...
Genesis 2:5...žádné polní křoví a nerostly žádné polní bylinyHospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk...
Genesis 2:7...pára a zavlažovala celý zemský povrchHospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho...
Genesis 2:8...dech života. Tak se člověk stal živou bytostíHospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ...
Genesis 2:9...a do postavil člověka, jehož zformovalHospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé...
Genesis 2:15...na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je EufratHospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden,...
Genesis 2:16...ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežilHospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu v zahradě...
Genesis 2:18... neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám;...
Genesis 2:19...člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i...
Genesis 2:21... Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když...
Genesis 2:22...tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam...
Genesis 3:1...se. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám...
Genesis 3:8...a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku....
Genesis 3:9...Bohem uprostřed stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v...
Genesis 3:13...stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla,"...
Genesis 3:14... "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpovědělaHospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš...
Genesis 3:21...jest Živa), neboť ona byla matkou všech živýchHospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a...
Genesis 3:22...Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl jeHospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby...
Genesis 3:23...také ze stromu života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával...
Genesis 4:1...a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se...
Genesis 4:3...půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z...
Genesis 4:4...z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tukuHospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, ale v...
Genesis 4:6... Kaina to rozlítilo, se mu zkřivila tvářHospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš...
Genesis 4:9...ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého...
Genesis 4:13...trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes vyháníš ze vší úrodné země a...
Genesis 4:15...a štvancem a kdokoli najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese...
Genesis 5:29...dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech 595 let a...
Genesis 6:3...za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to...
Genesis 6:5...jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že...
Genesis 6:6...jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zléHospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v...
Genesis 6:8...Je mi líto, že jsem je učinil." Noe všakHospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl...
Genesis 7:1...učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.  Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností...
Genesis 7:5...povrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo...
Genesis 7:16...přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní...
Genesis 8:20...z archy podle svých čeledí. Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho...
Genesis 8:21...ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: " nikdy...
Genesis 9:26...otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh...
Genesis 10:9...se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod,...
Genesis 11:5...jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!" Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž,...
Genesis 11:6...to město a tu věž, kterou lidští synové stavěliHospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu...
Genesis 11:8...jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město...
Genesis 11:9...se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud...
Genesis 12:1...žil 205 let a zemřel v Cháranu.  Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého...
Genesis 12:4...požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo...
Genesis 12:7...žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam...
Genesis 12:8...na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Abram...
Genesis 12:17...i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudyHospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a...
Genesis 13:10...rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím,...
Genesis 13:13...lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin...
Genesis 13:14...Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a...
Genesis 13:18...Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský...
Genesis 14:22...si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze...
Genesis 15:2...štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem...
Genesis 15:6..."Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu...
Genesis 15:7...počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal...
Genesis 15:8...ti dal za dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On...
Genesis 15:13... Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou...
Genesis 15:18...díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem...
Genesis 16:2...Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla: "PohleďHospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní...
Genesis 16:5... začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá...
Genesis 16:11...tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna....
Genesis 16:13...proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh,...
Genesis 17:1...bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále...
Genesis 18:1...od cizince za peníze, byli obřezáni s ním.  Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl...
Genesis 18:13... mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smála a říkala:...
Genesis 18:14...mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se...
Genesis 18:17... Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se chystám...
Genesis 18:19...svým synům a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva, aby...
Genesis 18:20...aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich...
Genesis 18:22...k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blíž a řekl: "Cožpak smeteš s...
Genesis 18:26...vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát...
Genesis 18:32..."Nezničím je kvůli těm deseti," odpověděl Hospodin. Tak dokončil rozmluvu s Abrahamem a odešel. Také...
Genesis 19:13... neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je...
Genesis 19:14...jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové si však mysleli, že...
Genesis 19:16...a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a teprve za městem ho...
Genesis 19:24...Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od...
Genesis 19:27...Abraham odešel k místu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu...
Genesis 20:18...jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit dětiHospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel...
Genesis 21:1...pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě.  Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru...
Genesis 21:33...zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel...
Genesis 22:14...místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově...
Genesis 22:16...z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého...
Genesis 24:1... Abraham byl stařec pokročilého věkuHospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl...
Genesis 24:3...do mého klína, abych zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi...
Genesis 24:7...se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který vzal z domu mého otce a z ...
Genesis 24:12... v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes...
Genesis 24:21...muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. Když velbloudi...
Genesis 24:26...k přenocování." Tehdy padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána...
Genesis 24:27...a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal...
Genesis 24:35...Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal...
Genesis 24:40... ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého...
Genesis 24:42...' Dnes jsem tedy přišel k prameni a řekl jsemHospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal ...
Genesis 24:44...vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou Hospodin určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem...
Genesis 24:48...na ruce náramky, padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána...
Genesis 24:50...Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku,...
Genesis 24:51... se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich slova,...
Genesis 24:52...služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu k zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrné a...
Genesis 24:56...může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tuHospodin přece dal cestě zdar. Propusťte , mohu jít...
Genesis 25:21...Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlilHospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a...
Genesis 25:22..."Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva...
Genesis 25:23...se mi tohle děje?" A tak se šla ptát HospodinaHospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid...
Genesis 26:2...králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v zemi,...
Genesis 26:12...sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se...
Genesis 26:22...Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi."...
Genesis 26:24...vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se...
Genesis 26:28... od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi...
Genesis 27:7...mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a...
Genesis 27:20...můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, ...
Genesis 27:27..."Hle, vůně mého syna - jak vůně pole, jemuž Hospodin žehná! Hospodin ti nebeskou rosu, úrodnou...
Genesis 27:28...syna - jak vůně pole, jemuž Hospodin žehná!  Hospodin ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v...
Genesis 28:13...po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama...
Genesis 28:16...se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V posvátné hrůze...
Genesis 28:21...v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako...
Genesis 29:31...pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno....
Genesis 29:32...mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl na trápení. Teď můj manžel bude...
Genesis 29:33...počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto...
Genesis 29:35... a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy...
Genesis 30:24...dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila...
Genesis 30:27...prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o...
Genesis 30:30...nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj...
Genesis 31:3... viděl, že mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke...
Genesis 31:49...Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme,  Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám...
Genesis 32:10..."Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce IzákaHospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke...
Genesis 38:7...jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy...
Genesis 38:10...bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda...
Genesis 39:2... faraonův dvořan Putifar, velitel strážeHospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a...
Genesis 39:3...svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu...
Genesis 39:5...svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo...
Genesis 39:21...královští vězni. Tak se Josef ocitl v žalářiHospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a...
Genesis 39:23...ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížetHospodin byl totiž s ním a působil, aby se mu všechno...
Genesis 49:18...koně uštkne do paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj...
Exodus 3:4...podívanou - jak to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na...
Exodus 3:7...zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na BohaHospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého...
Exodus 3:15...promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Exodus 3:16...izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův...
Exodus 3:18...egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na...
Exodus 4:1...mi a neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to...
Exodus 4:2...Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl...
Exodus 4:4...se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas."...
Exodus 4:5...proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Exodus 4:6...- Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy...
Exodus 4:10...Nilu, se pak na zemi promění v krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný...
Exodus 4:11...v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým,...
Exodus 4:14...pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za...
Exodus 4:19...ještě žijí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu JetroHospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do...
Exodus 4:21...do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůlHospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď...
Exodus 4:22...lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti:...
Exodus 4:24...Na místě, kde cestou nocovali, se s ním střetl Hospodin a chystal se ho zabít. Sipora však vzala kamenný...
Exodus 4:27...ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi...
Exodus 4:28...ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká všechna znamení mu...
Exodus 4:30...stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A...
Exodus 4:31...před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich...
Exodus 5:1...tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali...
Exodus 5:2...na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael?...
Exodus 5:3...třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu, aby nás snad nepostihl morem nebo...
Exodus 5:17... nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat...
Exodus 5:21...přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i...
Exodus 5:22...meč, kterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš?...
Exodus 6:1...ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!"  Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s...
Exodus 6:2...jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi...
Exodus 6:3...a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám...
Exodus 6:6...smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím vás z...
Exodus 6:7...lid a budu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských robot....
Exodus 6:8...a Jákobovi, a dám vám ji za dědictví. jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho...
Exodus 6:10...své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeliHospodin tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu: "Jdi, mluv k...
Exodus 6:12...propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele neposlechli -...
Exodus 6:13...tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy...
Exodus 6:26...rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf...
Exodus 6:28...Izraelity z Egypta. To je ten Mojžíš a ÁronHospodin tenkrát v Egyptě mluvil k Mojžíšovi. Hospodin...
Exodus 6:29...k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám...
Exodus 6:30...faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak farao...
Exodus 7:1... vždyť koktám! Copak farao bude poslouchat?"  Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš...
Exodus 7:5...středu, tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim Hospodin...
Exodus 7:6..." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi...
Exodus 7:8...Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát třiHospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve:...
Exodus 7:10...Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a jeho...
Exodus 7:13...hole spolykala. Farao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 7:14... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá...
Exodus 7:16...tu hůl, která se proměnila v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť...
Exodus 7:17... dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleď, holí,...
Exodus 7:19...tak, že se Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou...
Exodus 7:20...a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před očima faraona...
Exodus 7:22...totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel...
Exodus 7:25...nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k...
Exodus 7:26...sedm dní poté, co Hospodin udeřil na NilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 8:1...tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'"  Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl...
Exodus 8:4...nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete seHospodinu, i můj lid zbaví těch žab," řekl jim....
Exodus 8:5...za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů odejme. Zůstanou...
Exodus 8:6...tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i...
Exodus 8:8..." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volalHospodinu ohledně těch žab, kterými faraona postihl....
Exodus 8:9...ohledně těch žab, kterými faraona postihlHospodin splnil Mojžíšovu prosbu a žáby v domech, dvorech i...
Exodus 8:11...ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 8:12... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do...
Exodus 8:15...být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 8:16... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao...
Exodus 8:18...- tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že  Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi svým...
Exodus 8:20...a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho...
Exodus 8:22..."To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás...
Exodus 8:23...třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl:...
Exodus 8:24...řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš...
Exodus 8:25...se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlitHospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí...
Exodus 8:26..." Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil seHospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil...
Exodus 8:27...odešel od faraona a modlil se k HospodinuHospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho...
Exodus 9:1...se však farao zatvrdil a lid nepropustil.  Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 9:4... velbloudy, skot i brav, zasáhne prudký morHospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských - synům...
Exodus 9:5...egyptských - synům Izraele nezajde jediný kus.'" Hospodin určil i dobu, když řekl: "Hospodin to v zemi učiní...
Exodus 9:6...to v zemi učiní zítra." A nazítří to Hospodin učinil. Všechna egyptská stáda pošla, ale z...
Exodus 9:8...Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustilHospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné...
Exodus 9:12...totiž na sobě vředy tak jako všichni EgypťanéHospodin však posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin...
Exodus 9:13...Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před...
Exodus 9:22... nechal své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na...
Exodus 9:23...v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly šlehat...
Exodus 9:27... "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je v právu a se svým lidem v neprávu! Modlete...
Exodus 9:28...právu a se svým lidem v neprávu! Modlete seHospodinu. Božích hromů a krupobití bylo dost! Propustím...
Exodus 9:29..."Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruceHospodinu, hromy přestanou a krupobití skončí. To abys...
Exodus 9:30... že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem." (Len a ječmen byl potlučen, neboť...
Exodus 9:33...odešel od faraona ven z města a vzepjal ruceHospodinu. Hromy i krupobití rázem skončily a na zem se...
Exodus 9:35...jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin skrze Mojžíše předpověděl, Izraelity nepropustil. ...
Exodus 10:1...předpověděl, Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho...
Exodus 10:2...jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli...
Exodus 10:3...s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede...
Exodus 10:7...budeme v této pasti? Propusť ty lidi, slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem...
Exodus 10:8...zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl:...
Exodus 10:10...Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl...
Exodus 10:11...tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy...
Exodus 10:12... ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem,...
Exodus 10:13...Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zemHospodin přihnal do země východní vítr, který vál celý ten...
Exodus 10:16...zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť...
Exodus 10:17...mi tentokrát můj hřích. Modlete se za Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A...
Exodus 10:18...A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil seHospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný...
Exodus 10:19...od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který...
Exodus 10:20... V celém egyptském kraji nezůstala ani kobylkaHospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele...
Exodus 10:21...hrdost, a tak syny Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý...
Exodus 10:24... Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte...
Exodus 10:25...k obětem a zápalům? Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjde s námi -...
Exodus 10:26... Budeme z nich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale dojdeme, nevíme, co...
Exodus 10:27... nevíme, co bude ke službě Hospodinu potřeba." Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl...
Exodus 11:1..."Máš pravdu - se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě...
Exodus 11:3...žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný...
Exodus 11:4...lidu. Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v...
Exodus 11:7...dobytek - však ani pes nezavrčí. Tak poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou všichni...
Exodus 11:9..." A tak odešel od faraona rozpálen hněvemHospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých...
Exodus 11:10...a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divyHospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze...
Exodus 12:1... a tak Izraelity ze své země nepropustil.  Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento...
Exodus 12:12...vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení....
Exodus 12:23... do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou...
Exodus 12:25...i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. se...
Exodus 12:27...znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na...
Exodus 12:28...Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v...
Exodus 12:29... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od...
Exodus 12:31...i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot,...
Exodus 12:36...Egypťany o stříbrné a zlaté šperky i o šaty.  Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim...
Exodus 12:42...Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta noc,...
Exodus 12:43...Izraele ve svých pokoleních budou držet strážHospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o...
Exodus 12:50...synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne...
Exodus 12:51...Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem. ...
Exodus 13:1...syny Izraele z egyptské země houf za houfem.  Hospodin k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny...
Exodus 13:3...němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto se nejí...
Exodus 13:5...vycházíte, v měsíci avivu.  Hospodin přivede do země Kananejců, Chetejců, Emorejců,...
Exodus 13:8...svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako...
Exodus 13:9...své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin...
Exodus 13:11...toto ustanovení v patřičný čas rok co rok.  Hospodin přivede do země Kananejců, kterou s přísahou...
Exodus 13:12...ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého prvního vrhu tvého dobytka patří...
Exodus 13:14...tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své...
Exodus 13:15...nás farao neústupně odmítal propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené - od...
Exodus 13:16...na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao...
Exodus 13:21...Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouštěHospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je...
Exodus 14:1...ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, ...
Exodus 14:4...vojsku oslavím a Egypťané poznají, že jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi...
Exodus 14:8...ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdceHospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby...
Exodus 14:10...na Egypťané! Izraelité samým strachem úpěliHospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v...
Exodus 14:13...se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je ...
Exodus 14:14...dnes vidíte Egypťany, tak je nikdy neuvidíteHospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin...
Exodus 14:15...bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni...
Exodus 14:18...jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a...
Exodus 14:21...nepřiblížili. Mojžíš pak napřáhl ruku nad mořeHospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten...
Exodus 14:24...a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor...
Exodus 14:25... Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před IzraelemHospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 14:26...Izraelem! Hospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se...
Exodus 14:27...původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se vody...
Exodus 14:30...jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl...
Exodus 14:31...na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina...
Exodus 15:1... Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s...
Exodus 15:2...i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a ...
Exodus 15:3...ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebitHospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin....
Exodus 15:6... jako kámen klesli do hlubin. Tvá praviceHospodine, je velkolepá v moci, tvá pravice, Hospodine,...
Exodus 15:11...do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohyHospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve svatosti, úžasný ve...
Exodus 15:16...paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lidHospodine, než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a...
Exodus 15:17...je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó Hospodine, učiníš, ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane,...
Exodus 15:18... ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane, upevníHospodin bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i...
Exodus 15:19...faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do mořeHospodin je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli...
Exodus 15:21...a tančily. Miriam jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do...
Exodus 15:25... "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volalHospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do...
Exodus 15:26...vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné,...
Exodus 16:4...celé toto shromáždění umořili hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z...
Exodus 16:6...Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel...
Exodus 16:7...že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání proti...
Exodus 16:8...reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti,...
Exodus 16:9..."Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k...
Exodus 16:11... hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova slávaHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů...
Exodus 16:12...se nasytíte chlebem, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přiletěly křepelky a...
Exodus 16:15...je. Mojžíš jim řekl: "To je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte...
Exodus 16:16...je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrmHospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje...
Exodus 16:23...to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro...
Exodus 16:28...z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat...
Exodus 16:29...a pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva...
Exodus 16:32...bílý, a chutnal jako medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to...
Exodus 16:33...džbán, naplň jej omerem many a postav jej před Hospodina, je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A...
Exodus 16:34...Truhlou svědectví, aby to bylo uchováno, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu...
Exodus 17:2...jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti...
Exodus 17:4...a dobytkem umořil žízní?!" Mojžíš tedy volalHospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli ...
Exodus 17:5...s tímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou...
Exodus 17:7...dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom...
Exodus 17:14...Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečemHospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku do...
Exodus 17:15...nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad...
Exodus 18:1...pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal...
Exodus 18:8... Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o...
Exodus 18:9... Jetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal, když je vysvobodil z ruky...
Exodus 18:10...ruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky...
Exodus 18:11...Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil...
Exodus 19:3...naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k BohuHospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k domu...
Exodus 19:7...lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl:...
Exodus 19:8...lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi....
Exodus 19:9...řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu HospodinoviHospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě přijdu v hustém...
Exodus 19:10..." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova liduHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je...
Exodus 19:11...a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj....
Exodus 19:18...Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z dým jako z pece a...
Exodus 19:20...mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasemHospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal...
Exodus 19:21...Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se...
Exodus 19:22...by jich padlo. Také kněží, kteří přistupujíHospodinu, se posvětí, aby se na Hospodin neobořil."...
Exodus 19:23...vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu...
Exodus 19:24...horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani...
Exodus 20:2...promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu...
Exodus 20:5...pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám...
Exodus 20:7...a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil...
Exodus 20:10... ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty,...
Exodus 20:11...ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich,...
Exodus 20:12...matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 20:22...Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl BůhHospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 22:10...nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního....
Exodus 22:19... Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě. Přistěhovalci neubližuj ani ho...
Exodus 23:17... kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým Pánem. Neobětuj krev oběti s čímkoli...
Exodus 23:19... Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky."...
Exodus 23:25...sloupy roztříštíš na kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě...
Exodus 24:1...ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "VystupHospodinu. Ty, Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských...
Exodus 24:2...izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují...
Exodus 24:3..." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl...
Exodus 24:5...poslal, aby přinášeli zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky jako pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu...
Exodus 24:7...ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal zbytek...
Exodus 24:8...lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov." Mojžíš,...
Exodus 24:12... ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a piliHospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň...
Exodus 25:1...byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, ...
Exodus 27:21... o něj bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna...
Exodus 28:12...Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých ramenou jako připomínku. Vyrobíš...
Exodus 28:29...Izraelových synů jako stálou připomínku před Hospodinem. Do náprsníku Božích rozhodnutí vložíš urim a...
Exodus 28:30...urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit...
Exodus 28:35...na sobě. Kdykoli bude vstupovat do svatyně před Hospodina a kdykoli bude vycházet, budou znít zvonky, a tak...
Exodus 28:36...zlata a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý Hospodinu. Modrou šňůrou jej zepředu připevníš na turban...
Exodus 28:38...ho mít stále na čele, a tak dojdou zalíbení před Hospodinem. Utkáš rovněž kmentovou suknici, zhotovíš...
Exodus 29:11...synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání zabiješ. Vezmeš...
Exodus 29:18...pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Potom...
Exodus 29:23... Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba, jeden chlebový...
Exodus 29:24...a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmeš z jejich rukou a necháš to...
Exodus 29:25...zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana Áronova...
Exodus 29:26...pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl. Hrudí pozvedání i kýtu...
Exodus 29:28...z jejich pokojných obětí jako jejich příspěvek Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům...
Exodus 29:41...jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto je po všechna vaše pokolení stálá...
Exodus 29:42...po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu...
Exodus 29:46...a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych...
Exodus 30:8...soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na...
Exodus 30:10... v Den smíření. Kadidlový oltář bude svatosvatý Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Exodus 30:11... Kadidlový oltář bude svatosvatý Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním...
Exodus 30:12...počet synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi kvůli tomu...
Exodus 30:13... což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do...
Exodus 30:14...půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od...
Exodus 30:15...do sčítání, od dvacetiletých výše. Když budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich...
Exodus 30:16...ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin...
Exodus 30:17...Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s...
Exodus 30:20...nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili Hospodinu dýmáním ohnivé oběti, omyjí se vodou, aby...
Exodus 30:22...i pro jeho símě po všechna jejich pokolení." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi nejlepší balzámy:...
Exodus 30:34...na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné látky: tekutou...
Exodus 30:37...stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude...
Exodus 31:1... aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pohleď, povolal jsem...
Exodus 31:12...vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům Izraele:...
Exodus 31:13...všechna vaše pokolení, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; je vám...
Exodus 31:17...mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a...
Exodus 31:18... ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě...
Exodus 32:7...aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyraziliHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid...
Exodus 32:9...je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je...
Exodus 32:11...z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš...
Exodus 32:14... jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky!'" A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu...
Exodus 32:27...synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč....
Exodus 32:29...mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo...
Exodus 32:30...jste veliký hřích. Nyní však vystoupímHospodinu - snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak...
Exodus 32:31...vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš vrátilHospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal veliký hřích;...
Exodus 32:33...ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho,...
Exodus 32:35...den zúčtování, potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to...
Exodus 33:1... že si udělali to tele, to, které udělal Áron.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dál....
Exodus 33:5... truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobuHospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste...
Exodus 33:7...jej Stan setkávání. Když chtěl kdokoli hledat Hospodina, musel vycházet ke Stanu setkávání, který byl...
Exodus 33:11...a klaněli se, každý u vchodu do svého stanuHospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví...
Exodus 33:12...Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,'...
Exodus 33:17...lid odliší od každého lidu na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu,...
Exodus 33:19...všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad...
Exodus 33:21...Žádný člověk nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na...
Exodus 34:1...spatříš záda; mou tvář však nikdo nespatří."  Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky...
Exodus 34:4...ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné desky....
Exodus 34:5...přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné deskyHospodin sestoupil v oblaku a postavil se k němu. Tehdy...
Exodus 34:6...se k němu. Tehdy vyslovil jméno HospodinHospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh...
Exodus 34:10...i hřích a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této smlouvy: Před...
Exodus 34:14...skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh....
Exodus 34:23...u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím národy a...
Exodus 34:24...přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev oběti s ničím...
Exodus 34:26... Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky."...
Exodus 34:27...Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle těchto...
Exodus 34:28...do smlouvy s tebou a s Izraelem." Mojžíš bylHospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba...
Exodus 34:29... Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoruHospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité...
Exodus 34:32...Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil,...
Exodus 34:34...si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal,...
Exodus 34:35...zakrýval tvář rouškou, dokud nešel mluvitHospodinem. Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec,...
Exodus 35:1...celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého...
Exodus 35:2...dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v ten den dělal nějakou práci,...
Exodus 35:4...příbytků." Mojžíš celé izraelské obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina...
Exodus 35:5..."Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo ochotné srdce, přinese...
Exodus 35:10... všichni nadaní řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin přikázal: Příbytek, jeho stan a pokrývku, jeho...
Exodus 35:21... každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na...
Exodus 35:22...a všelijaké zlaté předměty. Každý, kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar zlato, i každý, kdo u sebe...
Exodus 35:24...stříbrem nebo bronzem, přinášel tento příspěvek Hospodinu. Přinášel také každý, kdo měl u sebe akáciové...
Exodus 35:29...muži i ženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin...
Exodus 35:30... Mojžíš pak synům Izraele řekl: "PohleďteHospodin povolal osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova...
Exodus 36:1...spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností a důvtipem k vykonání veškeré...
Exodus 36:2...spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání...
Exodus 36:5...mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře...
Exodus 38:22... syna Hurova z pokolení Juda, udělal všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab, syn...
Exodus 39:1... Připravili také svatá roucha pro Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata, z...
Exodus 39:5...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili...
Exodus 39:7...efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem jako efod...
Exodus 39:21...na tkaném pásu efodu a neodstával od efodu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také...
Exodus 39:26...spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali...
Exodus 39:29...a z modré, purpurové a šarlatové látky, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyrobili také štítek z čistého...
Exodus 39:30...svatosti, a jako na pečeť na něj vyryli: Svatý Hospodinu. Připevnili k němu modrou šňůru, aby mohl být...
Exodus 39:31... aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré...
Exodus 39:32... Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tehdy přinesli Příbytek k...
Exodus 39:42...Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílo a...
Exodus 39:43...to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Hospodin...
Exodus 40:1... jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce...
Exodus 40:16..." A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Prvního dne prvního měsíce druhého roku...
Exodus 40:19...a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Potom vzal Svědectví a vložil...
Exodus 40:21...oponu. Tak zastřel Truhlu svědectví, jak mu Hospodin přikázal. Před oponou, na severní straně Příbytku,...
Exodus 40:23... pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin...
Exodus 40:25...do Stanu setkávání svícen a zapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve...
Exodus 40:27...oltář a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do Příbytku pověsil závěs...
Exodus 40:29...a obětoval na něm zápalné i moučné oběti, jak mu Hospodin přikázal. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavil...
Exodus 40:32...nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak mu Hospodin přikázal. Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil...
Leviticus 1:1...celého domu Izraele, na všech jejich cestách.  Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu...
Leviticus 1:2...k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z dobytka - ze...
Leviticus 1:3...do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude...
Leviticus 1:5...smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako...
Leviticus 1:9...zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí...
Leviticus 1:11...koz - přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi,...
Leviticus 1:13... To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z...
Leviticus 1:14...oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, přinese svůj...
Leviticus 1:17... To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ...
Leviticus 2:1...příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky. Tu...
Leviticus 2:2...na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho...
Leviticus 2:3...jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci,...
Leviticus 2:8... Když takto připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude předána knězi. Ten ji donese k oltáři,...
Leviticus 2:9...na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho...
Leviticus 2:10...jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Žádná moučná oběť, kterou přinesete Hospodinu,...
Leviticus 2:11...Hospodinu. Žádná moučná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nesmí být kvašená. Nikdy nedáte dýmat jako...
Leviticus 2:12...oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je...
Leviticus 2:14... S každým svým darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines k této oběti...
Leviticus 2:16...dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu...
Leviticus 3:1...darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před Hospodina samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své...
Leviticus 3:3... z této pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnosti i všechen tuk kolem...
Leviticus 3:5...bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu...
Leviticus 3:6...oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, přivede samce...
Leviticus 3:7...vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před...
Leviticus 3:9... Potom z pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: její tuk, totiž celý tučný ocas, který odejme...
Leviticus 3:11...nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před...
Leviticus 3:12... Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem...
Leviticus 3:14...ze všech stran. Potom z něj přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnosti a všechen tuk kolem...
Leviticus 3:16...oběti, jako příjemnou vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 4:1...Nesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Leviticus 4:3... tedy za hřích, jehož se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. Býčka...
Leviticus 4:4...bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na...
Leviticus 4:6... Namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou krve potře rohy...
Leviticus 4:7...k pálení vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev z...
Leviticus 4:15...jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před...
Leviticus 4:17... namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také potře rohy...
Leviticus 4:18...krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev...
Leviticus 4:22...lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí,...
Leviticus 4:24...vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť...
Leviticus 4:31...jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 4:35...kněz jej nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli...
Leviticus 5:6... Jako odškodnění za hřích, jehož se dopustil,  Hospodinu přinese samici z bravu, ovci nebo kozu, jako oběť...
Leviticus 5:7...smíření. Nemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky...
Leviticus 5:12...díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná...
Leviticus 5:14...pak připadne knězi tak jako při moučné oběti." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li někdo a...
Leviticus 5:15...někdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak přivede Hospodinu jako oběť odškodnění...
Leviticus 5:19...oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil proti Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 5:20... neboť se vskutku provinil proti Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Člověk se prohřeší a...
Leviticus 5:21...k Mojžíšovi: "Člověk se prohřeší a zklame Hospodina v těchto případech: Když svého bližního podvede...
Leviticus 5:25...právoplatnému majiteli. Jako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné ceně; přivede jej ke...
Leviticus 5:26...ke knězi jako oběť odškodnění. Kněz za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno,...
Leviticus 6:1... čehokoli se dopustil a čím se provinil."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům...
Leviticus 6:7...o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz z oběti vezme...
Leviticus 6:8...díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co z zůstane....
Leviticus 6:11...Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení...
Leviticus 6:12...pokolení. Cokoli se jich dotkne, bude svaté." Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové...
Leviticus 6:13...jeho synové budou v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako...
Leviticus 6:14...přineseš, abys ji obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme kněžské pomazání po něm...
Leviticus 6:15...po něm, udělá totéž. Věčným ustanovením náleží Hospodinu; nechť se celá obrátí v dým. Každá moučná oběť...
Leviticus 6:17...přinášená knězem celá shoří; nebude se jíst." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho...
Leviticus 6:18...místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se bude před Hospodinem zabíjet i oběť za hřích. Bude svatosvatá. Kněz,...
Leviticus 7:5...to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to oběť odškodnění. Každý mužského pohlaví v...
Leviticus 7:11...dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji někdo z vděčnosti, spolu s ...
Leviticus 7:14...pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězi, který kropil oltář krví...
Leviticus 7:22...pokojné oběti, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:...
Leviticus 7:25...jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých...
Leviticus 7:28...jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Ten,...
Leviticus 7:29...k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze své pokojné oběti přinese Hospodinu dar....
Leviticus 7:30...dar. Vlastníma rukama přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese tuk s hrudím, aby je zvedáním nabídl...
Leviticus 7:35...přijímat od synů Izraele." Toto je podílHospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům...
Leviticus 7:36... kdy budou uvedeni do kněžské služby HospodinuHospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode...
Leviticus 7:38...odškodnění, oběti pověření a pokojné obětiHospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy...
Leviticus 8:1...své dary Hospodinu na Sinajské poušti.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a...
Leviticus 8:4...do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Když se obec shromáždila u vchodu do...
Leviticus 8:5... Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny...
Leviticus 8:9... totiž korunu svatosti, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal...
Leviticus 8:13...jim pokrývky hlavy, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Přivedl býčka k oběti za hřích, a když Áron se...
Leviticus 8:17...na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron...
Leviticus 8:21...vonící zápalná oběť, byla to ohnivá oběť Hospodinu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl...
Leviticus 8:26...kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vzal jeden nekvašený bochánek, jeden chlebový...
Leviticus 8:27...a do dlaní jeho synů, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to Mojžíš vzal z jejich dlaní a nechal vše...
Leviticus 8:28...vonící oběť pověření, byla to ohnivá oběť Hospodinu. Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl...
Leviticus 8:29... Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana pověření, jak...
Leviticus 8:34...pověřování. Vaše pověřování potrvá sedm dníHospodin přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak,...
Leviticus 8:36..." Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš...
Leviticus 9:2...k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti...
Leviticus 9:4...berana k pokojné oběti, aby byli obětováni před Hospodinem spolu s moučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se...
Leviticus 9:5...a celá obec přistoupila a postavila se před Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin....
Leviticus 9:6...Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže se vám Hospodinova sláva...
Leviticus 9:7...lidu a vykonej za obřad smíření, jak přikázal Hospodin." Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele...
Leviticus 9:10...z oběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na...
Leviticus 9:21... Hrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k...
Leviticus 9:24...Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva. Od Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i...
Leviticus 10:1...oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před Hospodinem nepatřičný oheň, jaký jim nepřikázal. Tehdy...
Leviticus 10:2...oheň, jaký jim nepřikázal. Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem....
Leviticus 10:3...před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně...
Leviticus 10:6... celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu...
Leviticus 10:8..." Zachovali se tedy podle Mojžíšova slovaHospodin promluvil k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu...
Leviticus 10:11...a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho...
Leviticus 10:15...s ohnivými oběťmi tuku, aby to zvedáním nabídli Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne tobě a tvým synům...
Leviticus 10:17...dána, abyste sňali vinu obce, abyste za před Hospodinem vykonali obřad smíření! Pohleďte, krev oběti...
Leviticus 10:19...odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a ...
Leviticus 11:1...když to Mojžíš uslyšel, souhlasil.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům...
Leviticus 11:44...jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť jsem...
Leviticus 11:45...žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem....
Leviticus 12:1...nečistým a mezi povolenými a zakázanými pokrmy.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Leviticus 12:7...k oběti za hřích. Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude...
Leviticus 13:1...ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude...
Leviticus 14:1...něj to bude prohlášeno za čisté, nebo nečisté.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas...
Leviticus 14:11...postaví očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme...
Leviticus 14:12...oleje jako oběť odškodnění; zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za...
Leviticus 14:16...tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze zbytku oleje, který v dlani, kněz potře...
Leviticus 14:18...hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za...
Leviticus 14:23...dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka...
Leviticus 14:24...odškodnění a mírku oleje a zvedáním to nabídne Hospodinu. Potom beránka zabije jako oběť odškodnění,...
Leviticus 14:27...dlaně a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou oleje, který v dlani, pak potře...
Leviticus 14:29...kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom podle svých možností...
Leviticus 14:31...spolu s moučnou obětí. Takto kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je...
Leviticus 14:33...a jehož očišťování je nad jeho možnostiHospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do...
Leviticus 15:1...a kdy čisté. Toto je zákon o malomocenství.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům...
Leviticus 15:14...dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a je knězi. Ten...
Leviticus 15:15...a druhé jako zápalnou oběť; tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli jeho výtoku. Muž,...
Leviticus 15:30...hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za ni před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli nečistotě jejího...
Leviticus 16:1...žena, a pro muže, který by spal s nečistou.  Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů...
Leviticus 16:2... kteří zemřeli, když přistoupili před HospodinaHospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, ...
Leviticus 16:7... Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly...
Leviticus 16:8... Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel los...
Leviticus 16:9...‚pro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho jako oběť za hřích....
Leviticus 16:10...lospro Azazela', však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k...
Leviticus 16:12...žhavého uhlí, jež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou hrstí nabere jemně drcené kadidlo z...
Leviticus 16:13...vonných látek a vnese to dovnitř za oponu. Před Hospodinem položí kadidlo na oheň, a slitovnici ležící na...
Leviticus 16:18...shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho býka a...
Leviticus 16:30...bude vykonáno smíření a budete očištěni; před Hospodinem budete čistí ode všech svých hříchů. Bude to pro...
Leviticus 16:34...ode všech svých hříchů." A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Leviticus 17:1..." A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho...
Leviticus 17:2...k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal Hospodin: Kdokoli z domu Izraele by zabil kus hovězího...
Leviticus 17:4...venku za táborem, aniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj...
Leviticus 17:5...dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání, ke knězi. je...
Leviticus 17:6...jako pokojné oběti. Kněz pokropí krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá...
Leviticus 17:9...ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého lidu....
Leviticus 18:1...oděv nevypere a tělo neomyje, ponese vinu."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: ...
Leviticus 18:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské...
Leviticus 18:4... pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony....
Leviticus 18:5... Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou svou...
Leviticus 18:6...s žádnou svou pokrevní příbuznou. jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou...
Leviticus 18:21...- znesvětil bys tak jméno svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to...
Leviticus 18:30...před vámi. Neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin dále promluvil k...
Leviticus 19:1...se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh."  Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské...
Leviticus 19:2...k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť  Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou...
Leviticus 19:3...a svého otce a zachovávejte soboty. jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si...
Leviticus 19:4...se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou oběť...
Leviticus 19:5... váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je...
Leviticus 19:8...jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když...
Leviticus 19:10... Nech to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět...
Leviticus 19:12...- tak bys znesvětil jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat....
Leviticus 19:14...nohy slepému - boj se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na...
Leviticus 19:16... Neohrožuj život svého bližního. jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého...
Leviticus 19:18... Miluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin. Zachovávejte pravidla. Nedávej spolu pářit...
Leviticus 19:21...Nezemřou, neboť nebyla svobodná. Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění...
Leviticus 19:22... Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho hříchu, aby mu byl...
Leviticus 19:24...roku je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok...
Leviticus 19:25...úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte se...
Leviticus 19:28...těle smuteční jizvy ani žádné tetování. jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal...
Leviticus 19:30... soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin. Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním....
Leviticus 19:31...je a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž...
Leviticus 19:32...prokaž čest a měj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec,...
Leviticus 19:34...jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani...
Leviticus 19:36...závaží, poctivou efu a poctivý hin. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte...
Leviticus 19:37... pravidla a všechny zákony plňte. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:1...a všechny zákony plňte. jsem Hospodin."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele:...
Leviticus 20:7... Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je. ...
Leviticus 20:8...Zachovávejte pravidla a plňte je. jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci...
Leviticus 20:24...- zem oplývající mlékem a medem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů. Proto...
Leviticus 20:26...pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť  Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste...
Leviticus 21:1...ukamenováni - jejich krev padne na !"  Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům:...
Leviticus 21:8...pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť  Hospodin, váš Posvětitel, jsem svatý. Když se dcera...
Leviticus 21:12...znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha! jsem Hospodin. Ožení se jen s pannou...
Leviticus 21:15...neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvil k...
Leviticus 21:16...lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj...
Leviticus 21:21...vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu. vadu, a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm...
Leviticus 21:23...- jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil k...
Leviticus 22:1...Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho...
Leviticus 22:2...- jinak by znesvětili svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech...
Leviticus 22:3...ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový...
Leviticus 22:8...by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného. jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe...
Leviticus 22:9...němu nezemřeli, když by to znesvětili. jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst nikdo...
Leviticus 22:15... Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary,...
Leviticus 22:16...provinění vyžadující oběť odškodnění. jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:17... jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho...
Leviticus 22:18...nebo z přistěhovalců žijících v Izraeli přinese Hospodinu zápalnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako...
Leviticus 22:21... neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako...
Leviticus 22:22...došla zalíbení - nesmí na být vada. Nesmíte Hospodinu přinést nic slepého, polámaného, zmrzačeného,...
Leviticus 22:24...dar, jako slib však nedojde zalíbení. Nesmíte Hospodinu přinést zvíře s rozmáčknutými, roztlučenými,...
Leviticus 22:26... je na nich vada - nedojdete jimi zalíbení." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Když se narodí tele, jehně...
Leviticus 22:27...osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž den s jejím...
Leviticus 22:29...ovci v tentýž den s jejím mládětem. Když budete Hospodinu přinášet oběť díkůvzdání, obětujte ji tak, abyste...
Leviticus 22:30...téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte je. jsem...
Leviticus 22:31... Zachovávejte přikázání a plňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak budu posvěcen...
Leviticus 22:32...budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Leviticus 22:33...vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:1... abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto...
Leviticus 23:3... Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, svatá...
Leviticus 23:8...dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého dne bude další...
Leviticus 23:9...nebudete dělat žádnou běžnou práci." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: ...
Leviticus 23:11...ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne jej v den...
Leviticus 23:12...sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Jako...
Leviticus 23:13...olejem. To je příjemně vonící ohnivá oběť Hospodinu. K tomu přidáte čtvrtku hinu vína jako úlitbu....
Leviticus 23:16...tak napočítáte padesát dní. Tehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběť. Ze svých příbytků přinesete...
Leviticus 23:17...oběť. Ze svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedání; budou ze dvou desetin efy...
Leviticus 23:18...býčka a dva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu s moučnými oběťmi a úlitbami budou ohnivou...
Leviticus 23:20...prvotin a se dvěma beránky zvedáním nabídne Hospodinu. Bude to svaté Hospodinu, připadne to knězi. V...
Leviticus 23:22...nech to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:23...a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:...
Leviticus 23:25...běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:26...práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého...
Leviticus 23:27...budete se pokorně postit a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je...
Leviticus 23:28...neboť je to Den smíření, kdy budete smířeni před Hospodinem, vaším Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil,...
Leviticus 23:33...budete postit a zachovávat sobotní odpočinek." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od...
Leviticus 23:36...dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého dne budete mít...
Leviticus 23:37...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá...
Leviticus 23:38... každou z nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů a...
Leviticus 23:40...vrb a po sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete...
Leviticus 23:43... nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti...
Leviticus 24:1...oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, k...
Leviticus 24:3...Svědectví, o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera do rána. To je věčné...
Leviticus 24:4...ustanovení pro všechna vaše pokolení. před Hospodinem stále pečuje o kahany na svícnu z čistého zlata....
Leviticus 24:6... Potom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem do dvou sloupců, po šesti v každém sloupci. Na...
Leviticus 24:7...na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den jsou narovnány před...
Leviticus 24:8... Vždy v sobotní den jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele....
Leviticus 24:9...Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské...
Leviticus 24:12...) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikáže. Hospodin pak promluvil k...
Leviticus 24:13... dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikážeHospodin pak promluvil k Mojžíšovi: "Vyveď rouhače ven z...
Leviticus 24:16...Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje...
Leviticus 24:22...i domácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům...
Leviticus 24:23... Synové Izraele učinili, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře...
Leviticus 25:1...učinili, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům...
Leviticus 25:4... země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole neosívej a neprořezávej svou vinici. To...
Leviticus 25:17... ale každý se boj svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a zákony...
Leviticus 25:38...ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal...
Leviticus 25:55...služebníci, které jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky....
Leviticus 26:1...kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni...
Leviticus 26:2... soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin. Jestliže budete následovat pravidla a...
Leviticus 26:13... budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste ...
Leviticus 26:44...a porušil svou smlouvu s nimi. Vždyť jsem Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s...
Leviticus 26:45...vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež...
Leviticus 26:46..." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi...
Leviticus 27:1...hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Leviticus 27:2...Když někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za určenou cenu vyplatit. Cena bude...
Leviticus 27:9...slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté....
Leviticus 27:11...Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Ten určí...
Leviticus 27:14...pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší nebo horší...
Leviticus 27:16...peněz navíc a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena...
Leviticus 27:21...bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze....
Leviticus 27:22...stane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti,...
Leviticus 27:23...toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho...
Leviticus 27:26... Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže....
Leviticus 27:28...člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti...
Leviticus 27:29...svatosvatě patří. Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré...
Leviticus 27:30... z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své...
Leviticus 27:32...kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo...
Leviticus 27:34...jej moci vykoupit." To jsou přikázání, jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj....
Numeri 1:1...roku po jejich odchodu z Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou...
Numeri 1:19...do jmenného seznamu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich...
Numeri 1:48...svých otcovských pokolení započteni levitéHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pokolení Levi nesčítej,...
Numeri 1:54...A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k...
Numeri 2:1...přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " synové...
Numeri 2:34... Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých...
Numeri 3:1... Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména...
Numeri 3:4...službě. Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali...
Numeri 3:5...Áronem konali kněžskou službu Eleazar a ItamarHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a...
Numeri 3:11... Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hle, jsem si namísto...
Numeri 3:13... jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti...
Numeri 3:14...tak zvířata, sobě. Jsou moji. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti...
Numeri 3:40...celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíceHospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny...
Numeri 3:41...synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin. Namísto všeho prvorozeného dobytka synů Izraele...
Numeri 3:44...jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech...
Numeri 3:45...jejich dobytka, neboť levité jsou moji. jsem Hospodin. A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů...
Numeri 3:51...stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro...
Numeri 4:1...Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Sečti Kehatovy...
Numeri 4:17...- nad svatými věcmi i jejich příslušenstvím." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Nedopustíte, aby...
Numeri 4:21... jak jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny...
Numeri 4:49...celkový počet byl 8 580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich...
Numeri 5:1...byli sečteni, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z...
Numeri 5:4...a vykázali je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Numeri 5:5...ven přesně tak, jak Hospodin pověděl MojžíšoviHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Numeri 5:6...hříchu vůči člověku, a tak se zpronevěří Hospodinu, takový člověk se provinil. Vyzná tedy svůj hřích...
Numeri 5:8...by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě berana, jímž se za něj...
Numeri 5:11...vždy dárci, ale co kdo knězi, patří knězi." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:...
Numeri 5:16...na vinu. Kněz ji pak vezme a postaví ji před Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme...
Numeri 5:18...a hodí jej do vody. Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí vlasy a do rukou vloží moučnou...
Numeri 5:21...přísežnou kletbou a řekne - ‚pak  Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a zlořečením!...
Numeri 5:25...z její ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji Hospodinu a přinese ji k oltáři. Vezme z moučné oběti do...
Numeri 5:30...žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před Hospodina a kněz při vykoná vše podle tohoto předpisu....
Numeri 6:1...bude prost viny, žena však svou vinu ponese."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Numeri 6:2...složit zvláštní nazírský slib, aby se zasvětil Hospodinu, bude se zdržovat vína i piva; nenapije se...
Numeri 6:5...břitva. Dokud nevyprší doba jeho oddělení pro Hospodina, bude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růst....
Numeri 6:6...nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k mrtvému. Neposkvrní se ani při...
Numeri 6:8...Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou...
Numeri 6:12...svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního beránka jako oběť odškodnění a...
Numeri 6:14...do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou...
Numeri 6:16...moučné oběti a úlitby. Kněz to přinese před Hospodina a vykoná nazírovu oběť za hřích a jeho zápalnou...
Numeri 6:17...oběť. Berana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem nekvašeného pečiva a vykoná jeho...
Numeri 6:20...vše do jeho dlaní. Kněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu. Společně s hrudím pozvedání a kýtou odevzdání...
Numeri 6:21...je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat slibu, který...
Numeri 6:22...toho, co by chtěl přidat podle svých možností)." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho...
Numeri 6:24...žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání ! Hospodin nad tebou rozjasní...
Numeri 6:25...ti Hospodin žehná a chrání !  Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň!...
Numeri 6:26...tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň!  Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak...
Numeri 7:3...pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé...
Numeri 7:4...jeden býk). Když je přivedli před PříbytekHospodin řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží...
Numeri 7:11...dary k jeho zasvěcení a položili je před oltářHospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení...
Numeri 8:1...na Truhle svědectví; tak k němu promlouval.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš...
Numeri 8:3...rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Samotný svícen byl od dříku ...
Numeri 8:4...zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil k...
Numeri 8:5...podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hořeHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele...
Numeri 8:10...celou izraelskou obec. Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na vloží ruce a Áron levity...
Numeri 8:11...Izraele na vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu...
Numeri 8:12...jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení levitů. Potom levity postav před...
Numeri 8:13...a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité...
Numeri 8:20...Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal; právě tak s...
Numeri 8:21...vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad smíření, aby byli očištěni....
Numeri 8:22...setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi...
Numeri 8:23...Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložiliHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od...
Numeri 9:1...měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v...
Numeri 9:5... Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se však muži, kteří...
Numeri 9:7...Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl:...
Numeri 9:8..."Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k...
Numeri 9:9... než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:...
Numeri 9:10...při mrtvém nebo byl na daleké cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví za soumraku...
Numeri 9:13...ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl...
Numeri 10:1...rozkazu skrze Mojžíše drželi Hospodinovu stráž.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky....
Numeri 10:9...troubit s přefukováním, abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel....
Numeri 10:10... Tak se budete připomínat svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne druhého měsíce druhého...
Numeri 10:29... svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře se o tebe...
Numeri 10:32...námi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny...
Numeri 10:35...vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "PovstaňHospodine, se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo ...
Numeri 10:36...Kdykoli pak měla spočinout, říkával: "Navrať seHospodine, k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před...
Numeri 11:1... k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Když to Hospodin...
Numeri 11:2...volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlilHospodinu, oheň uhasl. To místo nazvali Tabera, Spáleniště,...
Numeri 11:10...u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhýmHospodin vzplanul velikým hněvem. Mojžíš byl z toho...
Numeri 11:11...hněvem. Mojžíš byl z toho nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem...
Numeri 11:16... zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských...
Numeri 11:18...se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám najíst masa? To jsme se...
Numeri 11:20...z chřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a naříkali jste před...
Numeri 11:23...ryby z moře, aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin Mojžíšovi....
Numeri 11:25...z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s ním. Vzal z Ducha,...
Numeri 11:29...odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil...
Numeri 11:31...Izraele vrátil do tábora. Vtom se zvedl vítr od Hospodina, přivál od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze...
Numeri 11:33...maso v zubech, ještě ho ani nerozžvýkali, když Hospodin vzplanul proti lidu hněvem a udeřil na lid...
Numeri 12:2...si za ženu Kúšanku!" Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?" A...
Numeri 12:4...člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni...
Numeri 12:5...jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šliHospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu...
Numeri 12:8...v tvář, zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak to, že jste se nezalekli...
Numeri 12:9...se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel. Oblak se...
Numeri 12:13...s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy volalHospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!" Hospodin...
Numeri 12:14...k Hospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec plivl do tváře...
Numeri 13:1...z Chacerotu a utábořil se v poušti Paran.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vyšli muže, aby...
Numeri 13:16...Hošea, Spása, Mojžíš přejmenoval na JozueHospodin je spása. Když je Mojžíš vysílal prozkoumat...
Numeri 14:3... proč jsme nezemřeli na této poušti! Proč nás Hospodin vede do země? Abychom padli mečem? Aby se naše...
Numeri 14:8... je velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do země a nám tu zem...
Numeri 14:9...mlékem a medem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte, zhltneme je jako sousto...
Numeri 14:11...ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova slávaHospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid...
Numeri 14:13...a mocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl...
Numeri 14:14...to obyvatelům této země. Ti slyšeli, že tyHospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi...
Numeri 14:16...vybiješ, národy, které o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal...
Numeri 14:18...rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý, odpouštějící...
Numeri 14:20...tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta doposud!" Hospodin odpověděl: "Odpouštím, jak jsi řekl. Avšak, jakože...
Numeri 14:26...se obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude...
Numeri 14:28...mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou sami...
Numeri 14:35...rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením, které...
Numeri 14:37... zemi roznesli hanebnou pomluvu, zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem,...
Numeri 14:40...teď jsme připraveni! Vyrazíme k místu, které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu přestupujete...
Numeri 14:42...uspět! Nevyrážejte, vždyť mezi vámi není Hospodin a vaši nepřátelé vás porazí! Amalekovci a...
Numeri 14:43...a padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej následovat. Hospodin s vámi nebude...
Numeri 15:1... udeřili na a bili je k Chormě.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a...
Numeri 15:3...vám dávám, abyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste Hospodinu připravili...
Numeri 15:4...ze skotu nebo z bravu, pak ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou oběť:...
Numeri 15:7...třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůni. Připravíš-li jako zápalnou...
Numeri 15:8... jako splnění slibu nebo jako pokojnou oběť Hospodinu, přines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři...
Numeri 15:10...hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženo s každým býkem, s každým...
Numeri 15:13... když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Kdyby v budoucích pokoleních některý...
Numeri 15:14...žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při tom zachovat stejně jako vy. Pro...
Numeri 15:15...věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před Hospodinem si budete vy i přistěhovalec rovni. Pro vás i...
Numeri 15:17...u vás bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: ...
Numeri 15:19...její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek Hospodinu. Jako obětní příspěvek z humna odevzdávejte...
Numeri 15:21...těsta. Po všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního těsta. Jestliže...
Numeri 15:22... že nesplníte některé z těchto přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze...
Numeri 15:23... která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to Hospodin...
Numeri 15:24...mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s patřičnou moučnou obětí a úlitbou podle...
Numeri 15:25...za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za hřích před Hospodinem. Celé...
Numeri 15:28...za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem. Vykoná za něj obřad smíření, a bude mu...
Numeri 15:30...to rodilý Izraelita nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu. Protože...
Numeri 15:35...vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním státHospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej...
Numeri 15:36...za tábor a kamenovali jej, zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl...
Numeri 15:37...jej, zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázalHospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po...
Numeri 15:41...a plnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl...
Numeri 16:3...příliš! Celá tato obec, ti všichni jsou svatíHospodin je uprostřed nich. Proč se tedy pozdvihujete nad...
Numeri 16:5...promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě...
Numeri 16:7... Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne, kdo je...
Numeri 16:11...Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je Áron, že reptáte proti němu?"...
Numeri 16:15...Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla...
Numeri 16:16..."Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také Áron. Každý vezměte svou...
Numeri 16:17...kadidlo a každý přineste svou kadidelnici před Hospodina - dvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron...
Numeri 16:20... Vtom se celé obci ukázala Hospodinova slávaHospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Oddělte se od...
Numeri 16:23..."Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze...
Numeri 16:28...malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že  Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to nedělám o...
Numeri 16:29...se jim, co se lidem běžně stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země...
Numeri 16:30...stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je...
Numeri 16:35...na útěk a volali: " země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli...
Numeri 17:1...těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu...
Numeri 17:3...pláty k obložení oltáře, neboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele...
Numeri 17:5...z Áronova semene, nepřistupoval a nepálil před Hospodinem kadidlo, aby nedopadl jako Korach a jeho tlupa....
Numeri 17:9...a Áron pak přišli před Stan setkáváníHospodin tam k Mojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této...
Numeri 17:11...si k obci a vykonej za obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron...
Numeri 17:16...vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkáváníHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a...
Numeri 17:22...i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do...
Numeri 17:24...zralé mandle! Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si...
Numeri 17:25... Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůlHospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu...
Numeri 17:26...a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli:...
Numeri 18:1... umírá! To snad vymřeme do posledního?"  Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým...
Numeri 18:6...vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu setkávání....
Numeri 18:8...dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil...
Numeri 18:12...víno i obilí, jejich prvotiny, které odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi...
Numeri 18:13...všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu, připadnou tobě. Smí to jíst každý, kdo je ve...
Numeri 18:14...ve tvém domě čistý. Cokoli by v Izraeli propadlo Hospodinu, připadne tobě. Vše, co otvírá kterékoli lůno,...
Numeri 18:15...lůno, jak z lidí, tak ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne tobě. Prvorozené z lidí však musíš...
Numeri 18:17...dýmat jako ohnivou oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu. Jejich maso připadne tobě, tak jako ti připadne...
Numeri 18:19...příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a...
Numeri 18:20...před Hospodinem, pro tebe i pro tvé potomstvo." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné...
Numeri 18:24... které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem o nich řekl: Nebudou mít dědictví...
Numeri 18:25...řekl: Nebudou mít dědictví mezi syny Izraele." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od...
Numeri 18:26...které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek desátky z desátků. To se vám bude...
Numeri 18:28...z humna a s vínem z lisu, tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které přijmete od...
Numeri 18:29... co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu. je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl....
Numeri 19:1...svaté dary synů Izraele a nezemřete."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je...
Numeri 19:2..."Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k tobě přivedou červenou...
Numeri 20:3...jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli Hospodinovo...
Numeri 20:7...na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova slávaHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým...
Numeri 20:9...podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před Hospodinem. Spolu s Áronem pak svolal shromáždění před...
Numeri 20:12...tolik vody, že se napila obec i jejich dobytekHospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi...
Numeri 20:13... Voda sváru, kde se synové Izraele svářiliHospodinem a Hospodin jim prokázal svou svatost. Mojžíš z...
Numeri 20:16...otci začali nakládat zle. Volali jsme tedyHospodinu a vyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl nás...
Numeri 20:23...hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému...
Numeri 20:27...lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce vystoupili na horu...
Numeri 21:2...a některé z nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme...
Numeri 21:3...rukou, zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu Kananejce a Izrael je i...
Numeri 21:6...tu voda a ten mizerný pokrm se nám hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich...
Numeri 21:7...slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, nás zbaví...
Numeri 21:8...zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlilHospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a...
Numeri 21:16..." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu."...
Numeri 21:34...svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u EdreiHospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do...
Numeri 22:8...tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští hodnostáři zůstali u Balaáma....
Numeri 22:13...Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své zeměHospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři tedy...
Numeri 22:18...stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, a udělat cokoli, malého či...
Numeri 22:19...na noc. zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl...
Numeri 22:20... co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když ti muži...
Numeri 22:28...Balaám vybuchl hněvem a bil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem...
Numeri 22:31...chovat se k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin Balaámovi odkryl oči. Když spatřil Hospodinova...
Numeri 23:3...zápalné oběti, zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak...
Numeri 23:5...oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať...
Numeri 23:8...zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej...
Numeri 23:12...dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat...
Numeri 23:15...u své zápalné oběti. zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst...
Numeri 23:16...oběti. zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo....
Numeri 23:17...hodnostáři. Balák se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň,...
Numeri 23:21...v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v IzraeliHospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské...
Numeri 23:26..."Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu ...
Numeri 24:1...oltáři býka a berana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat...
Numeri 24:6... jako nad řekou zahrady, jako aloe, jež sázel Hospodin, jak cedry u vody. Z jeho věder voda poteče, jeho...
Numeri 24:11...se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu poctu připravil." Balaám Balákovi...
Numeri 24:13...dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo...
Numeri 25:3... Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peorHospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl...
Numeri 25:4... Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvemHospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a...
Numeri 25:10... kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pinchas, syn Eleazara,...
Numeri 25:16...Ten byl hlavou svého otcovského kmene v MidiánuHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Napadněte Midiánce a bijte...
Numeri 26:1... zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona:...
Numeri 26:4...takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele,...
Numeri 26:9...proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha...
Numeri 26:52...je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužůHospodin promluvil k Mojžíšovi: je těmto rodům přiděleno...
Numeri 26:61...a Itamar. Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Z levitů bylo...
Numeri 26:65...s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich...
Numeri 27:3... ale nepatřil k tlupě, která se srotila proti Hospodinu, k tlupě Korachově. Zemřel pro svůj vlastní hřích...
Numeri 27:5...našeho otce." Mojžíš tedy jejich případ přednesl Hospodinu. Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 27:6...tedy jejich případ přednesl HospodinuHospodin Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správně....
Numeri 27:11...pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Numeri 27:12...ustanovením, jak Hospodin přikázal MojžíšoviHospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří Abarim a...
Numeri 27:15... Voda sváru, v Kádeši na poušti Cin. Mojžíš Hospodinu odpověděl: "Ó Hospodine, Bože duchů veškerého...
Numeri 27:16...Hospodinu odpověděl: "Ó Hospodine, Bože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci...
Numeri 27:18...Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve...
Numeri 27:22... totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuu, postavil ho před kněze...
Numeri 27:23... vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Hospodin promluvil k...
Numeri 28:1... jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele:...
Numeri 28:3...jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé...
Numeri 28:6...na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného...
Numeri 28:7...úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni. Druhého beránka obětuj za...
Numeri 28:8...jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez...
Numeri 28:11...vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních...
Numeri 28:13...oběť, připravená jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K nim náleží tyto úlitby: půl hinu vína na býčka...
Numeri 28:19...žádnou běžnou práci. Jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho berana a...
Numeri 28:24...den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu; je obětován kromě stálé zápalné oběti a její...
Numeri 28:26... budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté shromáždění;...
Numeri 28:27... Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních...
Numeri 29:2... Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm...
Numeri 29:6...pravidel jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť Hospodinu." "Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté...
Numeri 29:8... Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm...
Numeri 29:13...Jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2 berany a 14...
Numeri 29:36... Jako příjemnou vůni, ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti jednoho býčka, jednoho berana a...
Numeri 29:39...oběti, úlitby a pokojné oběti budete přinášet Hospodinu při vašich slavnostech, a to kromě svých slibů a...
Numeri 30:1..." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš promluvil k náčelníkům...
Numeri 30:2...promluvil k náčelníkům izraelských pokolení: "Hospodin přikázal toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem...
Numeri 30:3..."Hospodin přikázal toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo...
Numeri 30:4...žena, dosud žijící v domě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem a její otec o tom...
Numeri 30:6...slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatíHospodin slib odpustí, neboť zabránil její otec....
Numeri 30:9...zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný závazekHospodin slib odpustí. (Každý slib, jímž se zavázala...
Numeri 30:13...vyšly z jejích rtů, neplatí. Její muž je zrušilHospodin je odpustí. Jakýkoli slib nebo přísežný závazek...
Numeri 30:17...později, ponese vinu." Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a...
Numeri 31:1...jeho mladé dcery, která ještě žije v jeho domě.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke...
Numeri 31:7...v ruce. Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže...
Numeri 31:16...ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec...
Numeri 31:21...v bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: Zlato, stříbro, bronz, železo,...
Numeri 31:25...čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Spolu s knězem Eleazarem a s...
Numeri 31:28... kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak...
Numeri 31:29...odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber...
Numeri 31:31..." Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Zbytek kořisti uchvácené...
Numeri 31:37...do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo...
Numeri 31:38...odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu...
Numeri 31:39...Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu...
Numeri 31:40...Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu předal...
Numeri 31:41...nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin...
Numeri 31:47... tak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícímHospodinův Příbytek, jak mu Hospodin přikázal. Poté k...
Numeri 31:50...jeden nám nechybí. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony, náramky,...
Numeri 31:52...mistrovské zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. (Bojovníci ovšem kořistili...
Numeri 31:54...setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem. Synové Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské...
Numeri 32:4... Eleale, Sebam, Nebó a Beon, země, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná pro...
Numeri 32:7...Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové, když jsem je...
Numeri 32:9...Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal. Hospodin toho dne vzplanul hněvem a...
Numeri 32:10...od vstupu do země, kterou jim Hospodin dalHospodin toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z...
Numeri 32:12... syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a...
Numeri 32:13... a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je...
Numeri 32:20..."Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k boji. Každý z vašich ozbrojenců půjde před...
Numeri 32:21...k boji. Každý z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své...
Numeri 32:22...vámi nevyžene své nepřátele. bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a budete...
Numeri 32:23... Pokud se tak nezachováte, hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si...
Numeri 32:27...v plné zbroji, přejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal...
Numeri 32:29...přejdou Jordán, každý vyzbrojen k boji před Hospodinem, pak jim po dobytí země dáte do vlastnictví...
Numeri 32:31...a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl: Přejdeme vyzbrojeni před...
a další...

Slova obsahující hospodin: hospodin (3494) hospodina (695) hospodine (401) hospodinem (234) hospodinova (358) hospodinově (116) hospodinovi (11) hospodinovo (221) hospodinovou (16) hospodinovu (77) hospodinovy (88) hospodinových (98) hospodinovým (37) hospodinovýma (1) hospodinovými (2) hospodinu (841) hospodinův (283)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |