Horního

Hledám varianty 'horního' [ hornímu (1) horním (3) horního (9) horní (30) ]. Nalezeny 43 verše.
Exodus 28:23...dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma...
Exodus 39:16...zlaté kroužky. Ty dva kroužky připevnili na oba horní okraje náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak připevnili k...
Deuteronomium 24:6...nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho horní kámen - vždyť by vzal do zástavy sám život! Bude-li...
Jozue 15:19...dal studánky s vodou." A tak dal studánkyHorní i Dolní Gulot. Toto je dědictví pokolení Juda pro...
Jozue 16:5...dědictví vede na východě od Atarot-adaru Hornímu Bet-choronu. Potom hranice vede k moři. Od...
Soudců 1:15...dal studánky s vodou." A tak dal studánkyHorní i Dolní Gulot. S Judovými syny vytáhli z Palmového...
2. Samuel 19:1...mladík!" Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou naříkal: "Synáčku Abšalome,...
1. Královská 6:6...patro bylo široké 5 loktů, prostřední 6 loktůhorní 7 loktů. Podél obvodu vnější chrámové stěny totiž...
1. Královská 6:8...se stoupalo do prostředního para a z něj pak do horního. Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, zastřešil ho...
1. Královská 17:19..." řekl . Vzal ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak...
1. Královská 17:23...duše, a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl hohorní místnosti dolů do domu a předal ho matce. "Podívej se...
2. Královská 15:35...a pálil kadidlo na výšinách. To on vystavěl Horní bránu Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy skutky -...
2. Královská 18:17...vzhůru, a když dorazili, postavili se u strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli. Volali krále,...
1. Letopisů 7:24...neštěstí. Jeho dcera Šeera vystavěla DolníHorní Bet-choron a Uzen-šeeru. Jeho synové byli Refach a...
2. Letopisů 8:5...vybudoval všechna města skladů. Postavil také Horní a Dolní Bet-choron, města opevněná hradbami, branami...
2. Letopisů 23:20...vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Horní bránou do královského paláce. Tam krále usadili na...
2. Letopisů 27:3...Lid ale i nadále jednal zvráceně. To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na...
2. Letopisů 32:30...nesmírným bohatstvím. Právě Ezechiáš dal zasypat horní ústí pramene Gíchon a svedl ho dolů k západní straně...
2. Letopisů 32:33...Ezechiáš spočinul u svých předků, pochovali hohorní části pohřebiště synů Davidových. Celý Juda a všichni...
Nehemiáš 3:25... syn Uzajův, opravoval naproti rohové baštěhorní věži vysunuté před královským palácem u strážního...
Izaiáš 7:3...ním Achazovi naproti. Potkáš ho u konce strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, a řekneš mu:...
Izaiáš 11:11...pozůstatek svého lidu z Asýrie, z DolníhoHorního Egypta, z Habeše, Elamu, Babylonie, Chamátu i z...
Izaiáš 36:2...s mocným vojskem. Když se postavil u strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, vyšel k němu...
Jeremiáš 20:2...proroka Jeremiáše zbičovat a vsadit do kládyHorní Benjamínské bráně Hospodinova chrámu. Když ho Pašchur...
Jeremiáš 22:13...palác, ale ne spravedlností; tomu, kdo buduje horní patra, ale bezprávím; tomu, kdo nechá bližního dřít...
Jeremiáš 36:10...písaře Gemariáše, syna Šafanova, jež stála na horním nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové brány....
Jeremiáš 44:1...Dolním Egyptě - v Migdolu, Dafné a Memfisu - i v Horním Egyptě: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 44:15...shromáždění, všechen lid usazený v DolnímHorním Egyptě - ti všichni Jeremiášovi odpověděli:...
Ezechiel 9:2...Každý přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od Horní brány, obrácené na sever, přišlo šest mužů, každý s...
Ezechiel 29:14...Přivedu Egypťany zpět ze zajetí a navrátím je do Horního Egypta, do země, odkud pocházejí, a stanou se tam...
Ezechiel 30:14...a naplním egyptskou zem strachem. Zpustoším Horní Egypt, vypálím Soan a v Thébách vykonám své rozsudky....
Ezechiel 41:7...rozšiřovaly. Ze spodního patra se stoupalo do horního přes prostřední. Všiml jsem si, že kolem dokola...
Ezechiel 42:5...100 loktů dlouhá chodba se vchody do místnostíHorní místnosti byly nejužší, protože ustupovaly ochozu...
Ezechiel 43:17...čtverec 12 loktů dlouhý a 12 loktů široký. Také horní stupeň je čtvercový, 14 loktů dlouhý a 14 loktů...
Ezechiel 43:20...krve a potřeš čtyři rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i obrubu kolem dokola. Tak jej očistíš od...
Ezechiel 45:19...za hřích a potře veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoří....
Daniel 6:11...že byl vydán takový předpis, šel domů, kde mělhorní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát...
Marek 14:15...učedníky pojedl beránka?' On vám ukáže velikou horní místnost, prostřenou a při-pravenou. Tam nám...
Lukáš 22:12...pojedl beránka?' On vám pak ukáže velikou horní místnost prostřenou k jídlu. Tam připravte večeři."...
Skutky 1:13...sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali: Petr, Jakub, Jan,...
Skutky 9:37...onemocněla a zemřela. Omyli ji a položili do horní místnosti. Lydda je blízko Joppy, a když se učedníci...
Skutky 9:39...vstal a šel s nimi. Když přišel, zavedli ho do horní místnosti, kde ho s pláčem obstoupily všechny vdovy a...
Skutky 20:8...odejít, protáhl svou řeč do půlnoci. V horní místnosti, kde se shromáždili, svítilo hodně lamp....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |