Hod

Hledám varianty 'hod' [ hody (21) hodům (5) hodů (1) hodu (4) hodem (1) hodech (3) hod (36) ]. Nalezeno 68 veršù.
Exodus 12:21...si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky...
Exodus 12:43...a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanoveníHodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec. Každý otrok...
Exodus 12:48...celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe, je u něj...
Exodus 18:12...přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hody. Přišel také Áron a všichni izraelští stařešinové a...
Exodus 32:6...zrána, obětovali zápalné oběti a pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se...
Leviticus 23:5...dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův...
Numeri 9:2...Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto...
Numeri 9:4...pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního...
Numeri 9:5...soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno...
Numeri 9:6...se však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto...
Numeri 9:10...byl na daleké cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví za soumraku čtrnáctého dne...
Numeri 9:12...do rána a nezlámou v něm jedinou kost. slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem...
Numeri 9:13...čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka, je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený...
Numeri 9:14...člověk ponese hřích. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u vás, jej slaví...
Numeri 25:2...s místními Moábkami. Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu....
Numeri 28:16...dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost....
Numeri 33:3...tažení: Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima...
Deuteronomium 16:1... kdy budeš Hospodinu, svému Bohu, slavit PesachHod beránka. Oné noci v měsíci avivu vás přece Hospodin,...
Deuteronomium 16:2...za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z bravu či skotu. Nesmíš k...
Deuteronomium 16:5...dne, nezůstane nic do rána. Nesmíš pořádat Hod beránka v kterémkoli z měst, která ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 16:6...z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dáváHod beránka pořádej pouze na místě, které Hospodin, tvůj...
Jozue 5:10...dne onoho měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka. Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne...
1. Samuel 6:15...dne přinášeli zápalné oběti a připravili obětní hody Hospodinu. Když to pětice filištínských vládců viděla,...
1. Samuel 9:13...jíst, dokud nepřijde, protože on obětní hod požehnat. Teprve pak se pozvaní dají do jídla. Když...
1. Samuel 25:36...tedy vrátila k Nábalovi. Ten právě doma pořádal hody. Hodoval jako král, cítil se skvěle a byl úplně opilý....
1. Královská 8:62...celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hody. Šalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků a...
2. Královská 10:24...jen ctitelé Baalovi." Poté přistoupili k obětním hodům a zápalným obětem. Jehu zatím venku rozestavěl...
2. Královská 23:21... Král tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této...
2. Královská 23:22...Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli...
2. Královská 23:23...se ale v Jeruzalémě slavil tento Hospodinův Hod beránka. Jošiáš vymýtil věštce a duchaře stejně jako...
1. Letopisů 7:37...Suach, Charnefer, Šual, Beri, Jimra, BecerHod, Šama, Šilša, Jitran a Beera. Synové Jeterovi: Jefune,...
2. Letopisů 7:4...i všechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody. Král Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcí....
2. Letopisů 29:31..." Shromáždění tedy přineslo dary k obětním hodům a děkovné oběti. Každý, kdo měl ochotné srdce,...
2. Letopisů 30:1...v Jeruzalémě slavit Hospodinu, Bohu IzraeleHod beránka. Král se totiž s hodnostáři a s celou...
2. Letopisů 30:2... Bohu Izraele, Hod beránka. Král se totižhodnostáři a s celou jeruzalémskou obcí dohodl, že oslaví...
2. Letopisů 30:5...řešení se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po...
2. Letopisů 35:1...Boha svých otců. Jošiáš pak v Jeruzalémě slavil Hod beránka Hospodinu. Velikonočního beránka zabíjeli...
2. Letopisů 35:7...věnoval 30 000 beránků a kůzlat pro velikonoční hod a také 3 000 býčků - to vše z vlastního majetku. Také...
2. Letopisů 35:14...mezi všechen lid. Teprve potom připravili hod i sobě a kněžím. Kněží, synové Áronovi, totiž obětovali...
2. Letopisů 35:16...vykonána veškerá služba Hospodinu, a to slavením Hodu beránka a obětováním zápalů na Hospodinově oltáři....
2. Letopisů 35:17...oltáři. Přítomní synové Izraele tenkrát slavili Hod beránka i sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů....
2. Letopisů 35:18...sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Takovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka Samuela. Žádný z...
2. Letopisů 35:19...a se všemi přítomnými z Judy i z Izraele. Tento Hod beránka se slavil v osmnáctém roce Jošiášova kralování....
Ezdráš 6:19...Čtrnáctého dne prvního měsíce slavili navrátilci Hod beránka. Kněží se proto očišťovali a stejně tak levité....
Ester 8:17...nařízení, nastalo u Židů veselí a jásothody a svátky. Mnozí z ostatních národů se tehdy...
Ester 9:17...dne měli klid, a tak toho dne pořádali hody a veselice. Židé v Súsách se ale shromáždili...
Ester 9:18...měsíce. Klid měli patnáctého, a tak pořádali hody a veselice teprve toho dne. A proto venkovští Židé,...
Ester 9:19...nebydlí v hrazených městech, pořádají veselicehody a oslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a navzájem si...
Ester 9:22...smutek ve svátek. Proto mají v tyto dny pořádat hody a veselice, navzájem si posílat výslužku a dávat dárky...
Job 1:5... přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro posílal, aby je posvětil. Od...
Přísloví 9:5...chybí rozum, vyzývá: "Pojďte a jezte na mých hodech, popijte víno, jež jsem nalila. Opusťte hloupost a...
Kazatel 10:19...líné ruce teče do domu. Pro potěšení se pořádají hody, radost ze života víno přináší - vše ale záleží na...
Izaiáš 5:12... loutny, tamburíny, píšťaly, víno na jejich hodech nechybí. Hospodinovy skutky je ale nezajímají, dílo...
Izaiáš 22:13...a veselí, porážení dobytka, zabíjení ovcí, masné hody, vinné pitky: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!"...
Izaiáš 25:6...Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se zralým vínem a masem...
Izaiáš 34:6...ledvin beraních. Hospodin chystá v Bosře obětní hody, v Edomu hrozné krveprolití. Padnou s nimi i buvoli,...
Izaiáš 43:23...Nepřivedls mi beránky k oběti zápalné, obětními hody jsi neuctil. K žádným darům jsem nenutil,...
Jeremiáš 16:8...útěchy. Nevcházej také do domu, kde vystrojili hody. Nesedej si k nim, abys pojedl a popil, neboť tak...
Jeremiáš 33:18...zápaly, pálil moučné oběti a připravoval obětní hody po všechny dny." Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 46:10...ukojí. Hospodin, Pán zástupů, chystá obětní hody u řeky Eufrat v zemi severní. Vyprav se do Gileádu pro...
Ezechiel 45:21... Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka. Po sedm dní této slavnosti se budou jíst...
Matouš 26:18...nadešel. U tebe budu se svými učedníky slavit Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil,...
Jan 18:28...do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka, a tak Pilát vyšel k nim. "Z čeho tohoto muže...
Židům 11:28... jako by viděl Neviditelného. Vírou slavil Hod beránka a skropení krví, takže se jich zhoubce...
2. Petr 2:13... Jejich zálibou je denní hýření; na vašich hodech jsou poskvrnou a hanbou, když na nich hýří ve svých...
Juda 1:12...ve vzpouře jako Korach! Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři...
Zjevení 2:14...učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. Podobně i ty máš přívržence učení...
Zjevení 2:20...sváděla služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem čas, aby činila pokání ze svého smilstva...

Slova obsahující hod: ctihodné (2) ctihodný (3) dlouhodobým (1) dohoda (1) dohodil (1) dohodl (2) dohodli (7) dohodni (1) dohodnuté (2) dohodnutý (1) dohodu (4) dohody (1) důvěryhodný (2) hod (36) hodaviáš (2) hodaviáše (1) hodaviášových (1) hodaviášovými (1) hodech (3) hodem (1) hoden (20) hodevjášových (1) hodí (9) hodiáš (5) hodiášovy (1) hodil (11) hodila (2) hodili (13) hodíme (2) hodin (7) hodina (7) hodinách (1) hodině (3) hodinu (17) hodiny (7) hodit (2) hodlám (1) hodná (1) hodné (2) hodně (21) hodného (1) hodni (3) hodní (1) hodnostář (2) hodnostáře (14) hodnostáři (32) hodnostářů (10) hodnostářům (9) hodnotě (1) hodný (4) hodoval (2) hodovali (5) hodováním (1) hodovat (1) hodovní (2) hodovníků (2) hodu (4) hodů (1) hoduje (4) hodují (4) hodům (5) hody (21) išhoda (1) lahodí (2) lahodná (2) lahodné (1) lahodně (1) lahodnější (2) lahodný (1) lahodným (2) lahodnými (1) náhoda (1) náhodně (2) náhodou (5) nehodí (4) nehodili (1) nehodlá (1) nehodlal (3) nehodlám (2) nehodláme (1) nehodné (1) nehodným (1) nehoduje (2) neodhodlal (1) nepřihodí (2) nepřihodilo (1) nerozhodnete (1) nerozhodnu (1) neshod (1) neshodě (2) neshodovala (2) neshody (1) neuhodli (1) nevhod (1) nezahodili (1) odhodí (1) odhodil (4) odhodili (1) odhodím (2) odhodíš (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |