Hošea

Hledám varianty 'hošea' [ hošea ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 13:8... syn Josefův, z pokolení IsacharHošea, syn Nunův, z pokolení Efraim, Palti, syn Rafuův, z...
Numeri 13:16...Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna jménem Hošea, Spása, Mojžíš přejmenoval na Jozue, Hospodin je...
Deuteronomium 32:44...všechna slova této písně lidu. Byl s ním také Hošea, syn Nunův. A když Mojžíš domluvil všechna tato slova...
2. Královská 15:30...i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do AsýrieHošea, syn Ely, pak proti Pekachovi, synu Remaliášovu,...
2. Královská 17:1...judského krále Achaze se izraelským králem stal Hošea, syn Ely. Kraloval v Samaří devět let a páchal, co je...
2. Královská 17:3...před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assarHošea byl totiž jeho vazalem a odváděl mu dávky, ale...
2. Královská 17:4...mu dávky, ale asyrský král odhalil jeho zraduHošea poslal vyslance k egyptskému vládci do Soa a přestal...
1. Letopisů 27:20...Jerimot, syn Azrielův, za syny Efraimovy Hošea, syn Azaziášův, za polovinu kmene Manasesova Joel,...
Nehemiáš 10:24... Chanan, AnajášHošea, Chananiáš, Chašub, Halocheš, Pilcha, Šobek...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |