Hledejte

Hledám varianty 'hledejte' [ hledejte (17) hledej (2) hledáte (12) hledat (66) hledáš (4) hledáme (1) hledám (7) hledaly (2) hledalo (1) hledali (35) hledala (4) hledal (28) hledají (28) hledá (22) ]. Nalezeno 216 veršù.
Genesis 19:11...po největší, ranili slepotou, takže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě...
Genesis 31:35... že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhněval a začal...
Genesis 37:15... Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi...
Genesis 37:16...bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde...
Exodus 33:7... Nazval jej Stan setkávání. Když chtěl kdokoli hledat Hospodina, musel vycházet ke Stanu setkávání, který...
Numeri 10:33...Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během dne, když byli na cestě z...
Deuteronomium 1:33... svému Bohu, ačkoli vás předcházel na cestěhledal vám místo k odpočinku a ukazoval vám cestu, kterou...
Deuteronomium 4:29...ani neslyší, nejedí ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým...
Deuteronomium 32:37...jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili...
Jozue 2:22...dny, dokud se jejich pronásledovatelé nevrátiliHledali je totiž po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se...
Soudců 4:22...naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s tedy dovnitř - a hle, Sisera leží mrtev...
Soudců 14:4...ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina - že hledá proti Filištínům záminku. Filištíni totiž v době...
Soudců 17:8...rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné místo k bydlení. Přišel do Efraimských hor a...
Soudců 17:9...se ho Míka. "Jsem levita z judského BetlémaHledám si místo k bydlení," on na to. "Zůstaň u ," řekl...
Soudců 18:1... Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usídlil, protože mu do doby...
1. Samuel 9:3...s sebou jednoho mládence a vyprav se ty oslice hledat." Prošel tedy Efraimské hory, prošel kraj Šališa,...
1. Samuel 10:2...dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec nemá starost o oslice, ale...
1. Samuel 10:14...ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence. "Hledali jsme oslice. Když jsme viděli, že nejsou k nalezení...
1. Samuel 10:21...rod Matri. Nakonec byl označen Saul, syn KíšůvHledali ho, ale nenašli. Ptali se proto Hospodina dále:...
1. Samuel 20:36... Měl s sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běžhledej šípy, které budu střílet." Chlapec se rozběhl a on...
1. Samuel 23:14...na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl David v...
1. Samuel 24:3...z celého Izraele a šel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách. Cestou přišel k ovčím ohradám;...
1. Samuel 26:2...z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. Saul se utábořil u cesty na kopci Chakila před...
1. Samuel 26:20...Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu. Jako kdyby po horách pronásledoval...
1. Samuel 27:1...země. Pak Saul nechá a přestane  hledat po celém Izraeli. Takhle mu uniknu z rukou." Proto...
1. Samuel 27:4...oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat...
2. Samuel 5:17...za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a uchýlil se do pevnosti....
2. Samuel 12:16... a to onemocnělo. David kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi....
2. Samuel 15:6...se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastání u krále. Tak si získal srdce Izraelců. Po...
2. Samuel 17:20...a Jonatan?" " za potokem," odpověděla jimHledali je tedy, ale nenašli, a tak se vrátili do...
2. Samuel 21:1...dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho...
1. Královská 1:3...zahřál." A tak po všech izraelských končinách hledali nejkrásnější dívku, nalezli Šunemitku Abišag, a...
1. Královská 2:40... osedlal osla a vydal se do Gatu k Achišovi hledat své otroky. Když odcházel z Gatu, vedl si otroky s...
1. Královská 18:10... není národ ani království, kde můj pán nedal hledat. A když řekli: ‚Není tu,' muselo se v tom království...
2. Královská 2:16...padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil...
2. Královská 2:17...je." Poslali tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do...
2. Královská 5:7...Posuďte sami - zjevně si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský...
2. Královská 6:19...Pojďte za mnou a dovedu vás k muži, kterého hledáte." A dovedl je do Samaří. Jakmile vešli do Samaří,...
1. Letopisů 4:39...domy se hojně rozrostly. Proto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy ke Gedorskému průsmyku...
1. Letopisů 14:8...nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim naproti. Když...
1. Letopisů 16:10...chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář...
1. Letopisů 16:11...se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky, a co...
1. Letopisů 21:30...v Gibeonu. David tam ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla.) ...
1. Letopisů 22:19...a jeho lidu. Teď tedy srdcem i duší oddaně hledejte Hospodina, svého Boha, a dejte se do stavby...
1. Letopisů 26:31... Ve čtyřicátém roce Davidova kralování se v nich hledalo a byli nalezeni vynikající muži v gileádském...
1. Letopisů 28:9...a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy odvrhne....
2. Letopisů 1:5...Příbytkem). Šalomoun tam s celým shromážděním hledal Hospodina a na tom bronzovém oltáři u Stanu...
2. Letopisů 7:14...nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je...
2. Letopisů 11:16...kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina, Boha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma a...
2. Letopisů 12:14... se jmenovala Naama. Jednal zle a nijak netoužil hledat Hospodina. Rechoboámovy skutky jsou, jak známo, od...
2. Letopisů 14:3...a pokácel Ašeřiny kůly. Přikázal Judovi, aby hledal Hospodina, Boha svých otců, a dodržoval jeho Zákon i...
2. Letopisů 14:6...a závorami. Země zůstala nám, protože jsme hledali Hospodina, svého Boha. Hledali jsme ho a on nám...
2. Letopisů 15:2...bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat, se vám najít. Když ho opustíte, opustí vás....
2. Letopisů 15:12...7 000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvou, že budou hledat Hospodina, Boha svých otců, celým srdcem a celou...
2. Letopisů 15:15...přísahy radoval, protože přísahali celým srdcemHledali ho s veškerou horlivostí, a Hospodin se jim dal...
2. Letopisů 17:4...otce Davida a nevyhledával baaly. Namísto toho hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho...
2. Letopisů 19:3...zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán hledat Boha." Jošafat bydlel v Jeruzalémě, ale opakovaně se...
2. Letopisů 20:3...(To je En-gedi.) Jošafat se bál a rozhodl se hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst a...
2. Letopisů 20:4...vyhlásil půst a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina. Přišli hledat Hospodina opravdu...
2. Letopisů 22:9...byli v jeho službách, a pobil i je. Poté nechal hledat Achaziáše. Skrýval se v Samaří, ale tam ho zajali,...
2. Letopisů 26:5...očích, přesně jako jeho otec AmaciášHledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a...
2. Letopisů 30:19...Hospodin očistí každého, kdo se v srdci rozhodl hledat Boha - Hospodina, Boha svých otců - ačkoli nejsou...
2. Letopisů 31:21... šlo o Boží chrám nebo o Zákon a přikázáníhledal svého Boha a věnoval se tomu celým srdcem. Proto se...
2. Letopisů 34:3...V osmém roce své vlády, ještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce Davida.Ve dvanáctém roce začal...
Ezdráš 4:15...krále a posíláme králi toto oznámení. Nechť se hledá v archivech tvých otců. Mezi záznamy nalezneš a zvíš,...
Ezdráš 6:21...kdo se oddělil od nečistoty okolních národů, aby hledal Hospodina, Boha Izraele. Po sedm dní šťastně slavili...
Ezdráš 8:22...Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho...
Job 3:21...těm, kteří na smrt marně čekají, ji hledají víc než poklady; těm, kteří jásají radostí, jakmile...
Job 6:19... míří do pustin, kde zmírají. Karavany z Temy je hledají, výpravy ze Sáby v doufají, jejich důvěra je ale...
Job 7:21...nezbavíš? Brzy ulehnu do prachu; budeš  hledat, a tu nebudu!" Bildad Šuchský mu na to...
Job 8:5... vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prosit o milost, budeš-li čistý...
Job 10:6... připomínají tvé roky lidský věk, že na mně hledáš nějaký přestupek a po mém hříchu pídíš se? Víš přece...
Job 21:27...přikryjí červi. Víte, znám ty vaše myšlenkyhledáte způsoby, jak mi ublížit. Říkáte: ‚Kam se poděly ty...
Job 24:5...na poušti, vycházejí za prací, jako by kořist hledali; potravu pro děti shánějí na pláních. Sklízejí na...
Job 32:11...pečlivě jsem naslouchal vašim úvahám. Dokud jste hledali správná slova, pozorně jsem vás sledoval. Joba však...
Job 33:10... jsem nevinný a nemám hřích. Bůh však proti mně hledá záminky - myslí si, že jsem jeho protivník. Nohy mi...
Job 39:8...biřiců. Co najde v kopcích, to za pastvuhledá si kdejakou zelenou bylinu. Bude ti buvol ochoten...
Žalmy 9:11...jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo  hledají! Zpívejte Hospodinu, jenž trůní na Sionu, o jeho...
Žalmy 22:27...budou nasyceni, chválit Hospodina budou, kdo jej hledají: vaše srdce žije navěky! Všechny zemské končiny...
Žalmy 24:6...spásy. Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvedněte, brány,...
Žalmy 27:4...kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý...
Žalmy 27:8... vyslyš . O tobě přemítá srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám, Hospodine,...
Žalmy 34:5...Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšmeHledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav ...
Žalmy 37:32...se nezvrtnou. Ničema na spravedlivého číháhledá způsob, jak ho zahubit, Hospodin ho však nenechá v...
Žalmy 37:36... Pominul ale - hle, není, když jsem ho hledal, nic jsem nenašel! Pohleď na poctivé, všímej si...
Žalmy 40:17...radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo  hledají. navždy říkají: "Veliký je Hospodin!" ti, kdo...
Žalmy 59:16...městě běhají. Sem a tam toulají se, potravu hledají, o hladu musejí se ke spánku uložit. ale budu o...
Žalmy 63:2... když byl v Judské poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo ...
Žalmy 69:7...mně nejsou zahanbeni ti, kteří , Bože Izraelehledají! Kvůli tobě přece snáším ponížení, to kvůli tobě mi...
Žalmy 69:21... je mi zle, toužil jsem po soucitu, zbytečněhledal jsem utěšitele, ale nenašel. K jídlu mi dali okusit...
Žalmy 69:33...Ponížení se rozveselí, to uvidí - vám, kdo hledáte Boha, srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin slyší...
Žalmy 70:5...radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo  hledají. navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují...
Žalmy 77:3...hlas můj k Bohu zněl, aby vyslyšel. Pána jsem hledal v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal...
Žalmy 78:34...zkrátil hrůzami. Když je však hubil, pilně ho hledali, vraceli se a Boha sháněli. Na Boha vzpomněli si,...
Žalmy 83:17...tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodine, aby hledali. Na věčné časy se stydí a děsí, samou hanbou ...
Žalmy 105:3...chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář...
Žalmy 105:4...se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky a co...
Žalmy 119:2...svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají, těm, kdo se bezpráví nedopouštějí, neboť po jeho...
Žalmy 119:10...Tak, že tvým slovem řídí se! Celým svým srdcem hledám , od tvých příkazů zbloudit nenech ! V srdci si...
Žalmy 119:176...tvé pokyny. Jak ovce ztracená jsem zabloudilhledej - jsem tvůj služebník, nezapomínám na tvé...
Žalmy 143:9...jsem. Zbav , Hospodine, mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť...
Přísloví 1:19... na vlastní duši číhají. Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk - o vlastní duši ho to připraví. Moudrost...
Přísloví 8:17...zemi. miluji ty, kdo milují mne, ti, kdo  hledají, jistě naleznou. Bohatství a sláva se nachází u...
Přísloví 11:27... požehnání se snáší na toho, kdo je prodává. Kdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká...
Přísloví 14:9... Hlupáci mají legraci z provinění, poctiví ale hledají smíření. Jen srdce člověka zná vlastní hořkost,...
Kazatel 3:6...sbírat, čas objímat a čas objímání zanechat, čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas trhat...
Kazatel 12:10... zkoumal a také upravil mnohá přísloví. Kazatel hledal výstižná slova a sepsal poctivé a pravé výroky....
Píseň 3:1...toužila za nocí po tom, kterého z duše milujiHledala jsem ho, ale nenašla. A tak vstanu a město...
Píseň 3:2...i náměstích po tom, kterého z duše milujiHledala jsem ho, ale nenašla. Našli strážní, co město...
Píseň 5:6...zmizel, odešel - duše opustila spolu s nímHledala jsem ho, ale nenašla, volala jsem ho, a on se...
Píseň 6:1...Kam se obrátil tvůj miláček, abychom jej s tebou hledali? Můj milý sešel do své zahrady k záhonům koření,...
Izaiáš 9:12...k tomu, kdo jej ranil, Hospodina zástupů hledat nechtěli. Proto Hospodin Izraeli odťal hlavu i ocas,...
Izaiáš 16:5...stanu na něm usedne soudce, jenž bude věrně hledat právo a spravedlnosti včas dosáhne." Slyšeli jsme o...
Izaiáš 26:9... duše v noci touží po tobě, můj duch  hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé...
Izaiáš 26:16... rozšířil jsi všechny naše hranice! Hospodinehledali ve svém soužení, když jsi je napomínal, šeptali...
Izaiáš 30:2... aniž se ptali na výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do stínu Egypta se chtějí uchýlit....
Izaiáš 31:1...síry zapálí ji Hospodinův dech! Běda těm, kdo hledají pomoc v Egyptě, spoléhají se na koně, doufají ve...
Izaiáš 34:16...také supi se tam shromáždí, družka k druhoviHledejte v knize Hospodinově a čtěte! Ani jediný z nich...
Izaiáš 40:20...daru chudáka, jenž trvanlivé dřevo vybíráhledá zručného řemeslníka, postaví modlu, co se nehýbá?...
Izaiáš 41:12...zahynou ti, kteří s tebou vedli boj. I kdybys je hledal, nenajdeš ty, kdo útočili na tebe. Budou jako nic a...
Izaiáš 41:17...bude chlouba tvá. Chudí a ubozí marně vodu hledají s jazykem žízní vyprahlým. Hospodin je vyslyším,...
Izaiáš 45:19...koutě země; neřekl jsem Jákobovým potomkům: "Hledejte v prázdnotě!" jsem Hospodin, mluvím...
Izaiáš 51:1... kdo jdete za spravedlností, vy, kdo Hospodina hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na...
Izaiáš 55:6...Bohu, kvůli Svatému izraelskému, jenž oslavíHledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu,...
Izaiáš 58:2... domu Jákobovu jeho hřích. Den co den prý hledají, cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se...
Izaiáš 65:10...služebníci v nich budou žít. Můj lid - ti kdo  hledají - budou mít v Šáronu ovčí pastviny, jejich skot...
Jeremiáš 6:13... Vždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk; od proroků po kněží každý jen podvádí....
Jeremiáš 8:10... Vždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk, od proroků po kněží každý jen podvádí....
Jeremiáš 29:13...ke mně s modlitbami, vás vyslyším. Budete  hledat a najdete , když budete hledat celým srdcem....
Jeremiáš 50:4...se syny Judy; budou přicházet v pláči a budou hledat Hospodina, svého Boha. Budou se vyptávat na cestu k...
Jeremiáš 50:20...a v tom čase, praví Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale nebude žádná; budou se hledat hříchy Judy,...
Pláč 1:6...nádhera. Její velmoži jako jeleni pastvu marně hledají; zbaveni síly prchají před svými pronásledovateli....
Pláč 3:25...k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají. Dobré je trpělivé čekání na Hospodinovo spasení...
Ezechiel 7:25...svatyně budou znesvěceny. Přichází děs! Budou hledat pokoj - zbytečně! Valí se pohroma za pohromou, zlá...
Ezechiel 22:30...a na přistěhovalcích páchají křivdu a bezprávíHledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a...
Ezechiel 26:21... odstrašujícím znamením a zanikneš. Budou  hledat, ale nikdo nikdy nenajde, praví Panovník...
Ezechiel 34:11... tak praví Panovník Hospodin: Hle - sám půjdu hledat své ovce a najdu je. Jako pastýř shledává své stádo,...
Daniel 2:13...to nařízení vyšlo, začali mudrce popravovathledali také Daniela a jeho přátele, aby je popravili. Když...
Daniel 9:3... Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách, s postem, v pytlovině a...
Ozeáš 2:9...milenci se požene, ale nedožene je, bude je hledat, ale nenajde. Tehdy si řekne: "Vrátím se zpátky za...
Ozeáš 3:5...efodu a bůžků. Potom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida; v...
Ozeáš 5:6...a kravami se za Hospodinem vydají; budou ho hledat, ale nenajdou, neboť jim zmizel daleko. Hospodinu...
Ozeáš 5:15... dokud jim jejich vina nedojde a nezačnou znovu hledat . Tehdy pak ve svých úzkostech budou hledat...
Ozeáš 10:12...a lásku sklízejte; zorejte ladem ležící zem! Čas hledat Hospodina je přece zde, přijde a spravedlností...
Amos 5:4...jen deset. Toto praví Hospodin domu IzraeleHledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu...
Amos 5:6...totiž bude vysídlen a z Bet-elu nic nezbudeHledejte Hospodina, žijete! se na dům Josefův nevrhne...
Amos 5:14...bude v době mlčet - ty časy budou zléHledejte dobré, a ne zlé, žijete! Hospodin, Bůh zástupů,...
Amos 8:12...plahočit a od severu bloudit na východ, aby hledali Hospodinovo slovo, ale nenajdou. V ten den budou...
Nahum 3:11...opilec, úplně bez sebe. I ty se budeš potácethledat skrýš před nepřítelem. Všechny tvé pevnosti jsou...
Sofoniáš 2:3...dříve než na vás dopadne den Hospodinova hněvuHledejte Hospodina, všichni pokorní země, kteří se jeho...
Zachariáš 8:21...slovy: ‚Pojďme prosit Hospodina o přízeň, pojďme hledat Hospodina zástupů! I půjdu!' Tak budou přicházet...
Zachariáš 8:22...veliké kmeny a mocné národy, aby v Jeruzalémě hledaly Hospodina zástupů a prosily Hospodina o přízeň. Tak...
Zachariáš 11:16... který se nebude starat o ztracené, nebude hledat maličké, nebude hojit zraněné, ba ani zdravé krmit...
Matouš 2:13... dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil." Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i...
Matouš 6:33...váš nebeský Otec , že to všechno potřebujeteHledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a...
Matouš 7:7...se a roztrhají vás. Proste a bude vám dánohledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť...
Matouš 7:8...otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás...
Matouš 12:43...vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místechhledá odpočinek, ale nenachází. Tehdy si řekne: ‚Vrátím se...
Matouš 18:12...nenechá těch devadesát devět na horách a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně najde, amen, říkám...
Matouš 26:16...mu třicet stříbrných. Od chvíle pak hledal příležitost, aby jim ho vydal. Prvního dne Svátku...
Matouš 26:59... Vrchní kněží i celá Velerada pak proti Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti....
Matouš 28:5...mrtví. "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, vstal, jak...
Marek 1:37...za ním. Když ho našli, řekli mu: "Všichni  hledají!" On jim odpověděl: "Pojďme dál, do okolních...
Marek 3:32...mu: "Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venkuhledají ." On jim však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo...
Marek 11:18...to uslyšeli vrchní kněží a znalci Písma, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli. Všechen...
Marek 14:1...nekvašených chlebů. Vrchní kněží se znalci Písma hledali způsob, jak by se ho lstí zmocnili a zabili ho....
Marek 14:11...se a slíbili, že mu dají peníze. Začal tedy hledat příležitost, jak by jim ho vydal. Prvního dne svátku...
Marek 14:55... Vrchní kněží s celou Veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nic...
Marek 16:6...se vylekaly. On jim však řekl: "Nelekejte seHledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu....
Lukáš 2:44... že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli,...
Lukáš 2:45...a známými. Když ho však nenašli, vrátili sehledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu,...
Lukáš 2:48...matka. "Pohleď, tvůj otec a jsme zoufale hledali!" "Proč jste hledali?" odpověděl. "Nevěděli jste...
Lukáš 2:49...a jsme zoufale hledali!" "Proč jste  hledali?" odpověděl. "Nevěděli jste, že musím být v domě...
Lukáš 4:42...Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly k němu, chtěly ho zadržet, aby od...
Lukáš 11:9... A tak vám říkám: Proste a bude vám dánohledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý,...
Lukáš 11:10...vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás...
Lukáš 11:24...vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místechhledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do...
Lukáš 12:31...světa, ale váš Otec , že je potřebujeteHledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno...
Lukáš 13:6...člověk vysadil na své vinici fíkovník. Přišelhledal na něm ovoce, ale marně. Řekl tedy vinaři: ‚Podívej...
Lukáš 13:7...vinaři: ‚Podívej se, tři roky přicházímhledám na tom fíkovníku ovoce, ale marně. Poraz ho. Proč tu...
Lukáš 15:8... nerozsvítí lampu, nevymete dům a nebude pečlivě hledat, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, svolá...
Lukáš 19:10...je přece syn Abrahamův! Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené." Tehdy vyprávěl svým...
Lukáš 19:47...kněží, znalci Písma a přední muži z lidu zatím hledali způsob, jak ho zničit. Nevěděli ale, jak to provést...
Lukáš 22:2...také Velikonoce. Vrchní kněží a znalci Písma hledali způsob, jak ho zabít, ale báli se lidu. Tehdy...
Lukáš 22:6...ním, že mu dají peníze. Jidáš souhlasil a začal hledat příležitost, aby jim ho zradil někde mimo zástup....
Lukáš 24:5...sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal! Vzpomeňte si,...
Jan 1:38... Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co hledáte?" zeptal se jich. Řekli mu: "Rabbi" (což se...
Jan 4:23...Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají,...
Jan 6:24...i oni do loděk a přijeli do Kafarnaum, kde hledali Ježíše. Když ho pak našli na druhém břehu jezera,...
Jan 7:11...potají. Židovští představení ho na slavnosti hledali. "Kde je?" vyptávali se. V lidu se o něm vedlo...
Jan 7:18...zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebehledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu Toho, který...
Jan 7:34...potom odejdu k Tomu, který poslal. Budete  hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete." "Kam...
Jan 7:36...učit Řeky? Co tím myslel, když řekl: ‚Budete  hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete'?" V...
Jan 8:21...k nim znovu promluvil: " odcházím. Budete  hledat, dokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy...
Jan 8:50...ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá a...
Jan 11:56...vzhůru do Jeruzaléma, aby se očistiliHledali tam Ježíše, a když stáli v chrámu, povídali si mezi...
Jan 13:33...drazí, ještě na kratičko jsem s vámi. Budete  hledat, ale říkám vám, co jsem řekl Židům: ‚Jdu tam, kam...
Jan 18:4... co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše Nazaretského!" odpověděli. "To jsem ,"...
Jan 18:7..."To jsem ," ucouvli a padli k zemi. "Koho hledáte?" zeptal se jich znovu. "Ježíše Nazaretského!"...
Jan 18:8...vám řekl, že to jsem ," odpověděl Ježíš. "Když hledáte , nechte ostatní odejít." (To řekl, aby splnil...
Jan 20:15... "Proč pláčeš, ženo?" zeptal se Ježíš. "Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, odpověděla: "Pane,...
Skutky 10:19...zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají tři muži. Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi...
Skutky 10:21...dolů k těm mužům a řekl: " jsem ten, koho hledáte. Co vás přivádí?" Odpověděli: "Setník Kornelius,...
Skutky 12:19...nad tím, co se stalo s Petrem. Herodes ho marně hledal. Stráže nechal po výslechu popravit a odebral se z...
Skutky 13:11...padla temná mlha, takže tápal kolem sebehledal, kdo by ho vedl za ruku. Když prokonzul uviděl, co...
Skutky 15:17...trosky obnovím a vztyčím jej, aby ostatní lidé hledali Hospodina - všichni pohané jméno nesoucí, praví...
Skutky 17:5... vzbouřili město a přitáhli k Jásonovu domuHledali tam Pavla a Silase, aby je mohli odvést před lidový...
Skutky 17:27...jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho...
Římanům 2:7...jeho skutků" - těm, kdo vytrvale konají dobrohledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm,...
Římanům 11:7...milost. Co dodat? Izrael stále nenašel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzeni....
1. Korintským 1:22...bláznivému kázání. Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného - pro...
Galatským 2:17...Zákona přece nikoho neospravedlní!" Když tedy hledáme ospravedlnění v Kristu, poněvadž se ukazuje, že i...
2. Timoteus 1:17...řetězy. Naopak, když přišel do Říma, usilovně  hledal, dokud nenašel. Kéž Pán , aby u něj v onen den...
Židům 11:6... musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají. Vírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v...
1. Petr 5:8...protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí levhledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte,...
Zjevení 9:6... když bodne člověka. (V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale...

Slova obsahující hledejte: hledejte (17) nehledejte (1) prohledejte (1) vyhledejte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |