Hle

Hledám varianty 'hle' [ hle (676) ]. Nalezeny 662 verše.
Genesis 1:29...živočichem lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém...
Genesis 1:31...- a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý....
Genesis 3:22...oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i...
Genesis 6:12...zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemihle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh...
Genesis 6:17...dveře. Uděláš v spodní, druhé a třetí patroHle, sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí...
Genesis 8:11...z archy. Večer se k němu holubice vrátilahle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal,...
Genesis 8:13...Noe tedy odsunul příklop archy, podíval se venhle, zemský povrch osychal. Dvacátého sedmého dne druhého...
Genesis 9:9...Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem i...
Genesis 11:6...kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen...
Genesis 16:11... že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh...
Genesis 17:4...padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých...
Genesis 17:20...pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se...
Genesis 18:2...horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl očihle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl...
Genesis 18:10..."Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátímhle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala...
Genesis 19:8...řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic zléhoHle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k...
Genesis 19:21...je tak malé - a zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem vyslyšel; město, o němž jsi...
Genesis 19:34... Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem...
Genesis 20:15...a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře...
Genesis 20:16...tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude...
Genesis 22:13...syna, svého jediného." Abraham tedy vzhlédlhle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví....
Genesis 22:20... Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého...
Genesis 24:13...a prokaž mému pánu Abrahamovi své milosrdenstvíHle, stojím u vodního pramene a dcery zdejších měšťanů...
Genesis 24:30...mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu mužihle, ten dosud stál s velbloudy poblíž pramene. Lában mu...
Genesis 24:43...pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdarHle, stojím u vodního pramene. Když řeknu dívce, která...
Genesis 24:51...věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodatHle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane...
Genesis 24:63...Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl očihle, uviděl přicházet velbloudy. Rebeka také pozvedla oči,...
Genesis 25:24...služebník." Když se naplnil čas a měla porodithle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první,...
Genesis 27:27...Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně pole, jemuž Hospodin žehná!...
Genesis 27:36... dvakrát podrazil: vzal mi prvorozenstvíhle, teď mi vzal i požehnání!" Potom se zeptal: "Copak ti...
Genesis 27:37...požehnání pro ?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem...
Genesis 27:39...hlasitě rozplakal. Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko od úrodné země, od nebeské rosy...
Genesis 28:12...pak spatřil žebřík sahající od země k nebihle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad...
Genesis 28:15...semeni dojdou požehnání všechny rodiny zeměHle, jsem s tebou! Budu chránit, kamkoli půjdeš, a...
Genesis 29:25...svou otrokyni Zilpu jako děvečku.) Přišlo ránohle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana...
Genesis 31:50...další ženy - ačkoli s námi není žádný člověkhle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl:...
Genesis 32:19...Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovihle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem...
Genesis 32:21...způsobem mluvte k Ezauovi, ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si...
Genesis 33:1...u sedací šlachy.) Když potom Jákob pozvedl očihle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů....
Genesis 34:21... tedy bydlí v této zemi a obchodují v Hle, země je přece dost prostorná i pro ; berme si tedy...
Genesis 37:7...můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop hle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj...
Genesis 37:9...a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další senHle, klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd!" A když...
Genesis 37:25...vody. Potom se posadili k jídlu. Pozvedli očihle, spatřili od Gileádu přicházet karavanu Izmaelitů....
Genesis 37:29...do Egypta. Ruben se potom vrátil k jáměhle, Josef nikde! Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a...
Genesis 38:13...svých ovcí do Timny. Támar bylo oznámeno: "Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své ovce."...
Genesis 38:27... nespal. Když pak přišel čas jejího poroduhle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn...
Genesis 38:29...vyšel první." On ji však zase vtáhl zpěthle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses...
Genesis 40:6... Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů...
Genesis 40:9...Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři...
Genesis 40:16...byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl senHle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom, který...
Genesis 41:2...dlouhých letech měl farao sen: Stál u Niluhle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav...
Genesis 41:7...bohatých a pěkných. Vtom se farao probudilhle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak...
Genesis 41:18...řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Niluhle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně krásných krav...
Genesis 41:29...řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinitHle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké...
Genesis 41:41...jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji správcem nad celou egyptskou zemí!"...
Genesis 42:35...nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytlehle, každý ve svém pytli našel svůj váček s penězi! Když...
Genesis 43:21...zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vakyhle, stříbro každého z nás leželo navrchu v jeho vaku -...
Genesis 44:16... Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníkůHle, jsme otroci svého pána - my i ten, u něhož se našel...
Genesis 47:1...se svým bravem, skotem a se vším, co majíHle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a...
Genesis 48:1...Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny,...
Genesis 48:2...a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a...
Genesis 48:4...v Luzu v kanaánské zemi, požehnal mi a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodil a rozmnožil. Učiním z tebe...
Genesis 48:11..."Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny...
Genesis 48:21...Efraimovi před Manasesem. Potom řekl Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět...
Genesis 50:5...prosbu. Můj otec zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej v hrobce, kterou jsem si...
Genesis 50:18...jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte...
Exodus 2:6... poslala děvečku, ji vytáhne. Otevřela jihle, bylo tam děťátko - plačící chlapec! Pohnuta soucitem...
Exodus 2:13...ho do písku. Když k nim pak přišel druhého dnehle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal:...
Exodus 3:2...ukázal Hospodinův anděl. Mojžíš se podívalhle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy:...
Exodus 3:9... Emorejců, Perizejců, Hivejců a JebusejcůHle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také...
Exodus 3:13...Bohu na této hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám...
Exodus 4:23...mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustitHle, nyní zabiji tvého syna, tvého prvorozeného!" Na místě,...
Exodus 7:16...‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto praví...
Exodus 14:10...farao přiblížil, synové Izraele pozvedli očihle, táhli na Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k...
Exodus 16:4...umořili hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den...
Exodus 16:10...k izraelské obci, a když se obrátili k pouštihle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova sláva. Hospodin...
Exodus 16:14...tábora padala rosa. A když rosa přestala padathle, na poušti leželo cosi jako drobné lupínky, cosi jako...
Exodus 19:9...lidu Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak...
Exodus 23:20... svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." "Hle, posílám před tebou anděla, aby opatroval na cestě a...
Exodus 24:8...tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na...
Exodus 24:14...řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátímeHle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude něco potřebovat, ...
Exodus 31:6... opracovával dřevo a ovládal každé řemesloHle, přidal jsem mu také Oholiaba, syna Achisamachova z...
Exodus 32:34... Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řeklHle, můj anděl půjde před tebou. však přijde den...
Exodus 33:21...spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde ...
Exodus 34:10...nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu...
Exodus 34:11...ohromující. Zachovávej, co ti dnes přikazujiHle, chystám se před tebou vyhnat Emorejce, Kananejce,...
Exodus 34:30...pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřilihle, tvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit....
Exodus 39:43...přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílohle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš...
Numeri 3:12...promluvil k Mojžíšovi: "Hle, jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi...
Numeri 12:10...hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od Stanuhle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron...
Numeri 17:7...a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkáváníhle - přikryl jej oblak a ukázala se tam Hospodinova sláva!...
Numeri 17:12...Mojžíš řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu vypukla rána). Zapálil kadidlo a vykonal za...
Numeri 17:23... Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectvíhle, hůl Árona z rodu Leviho vypučela: vyrašila v pupeny,...
Numeri 18:6... aby na syny Izraele nedolehl hrozný hněvHle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry...
Numeri 18:8... zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se...
Numeri 18:21...podíl a tvé dědictví uprostřed synů IzraeleHle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání...
Numeri 20:16...nás, poslal svého anděla a vyvedl nás z EgyptaHle, nyní jsme ve městě Kádeš u hranic tvého území. Nech...
Numeri 22:5...v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem....
Numeri 22:11...Balák, syn Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a...
Numeri 22:32...mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou osliciHle, to jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí...
Numeri 22:38...náležitě poctít?" Balaám Balákovi odpověděl: "Hle, přišel jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak...
Numeri 23:9...skal jej vidím a z pahorků jej spatřujiHle, lid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy...
Numeri 23:11... "Přivedl jsem , abys nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!" On však odpověděl: "Cožpak...
Numeri 23:20...snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplníHle, dostal jsem za úkol žehnat; když on žehná, to...
Numeri 23:24...oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá BůhHle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehne...
Numeri 24:10..."Pozval jsem , abys nepřátele zatratil, a hle, ty jim potřetí jen žehnáš a žehnáš! Hned zmiz, vrať...
Numeri 32:1...dobytka. Uviděli jaezerskou a gileádskou zemhle, bylo to místo vhodné pro dobytek. Rubenovi a Gádovi...
Numeri 32:14...se znelíbilo Hospodinu, do posledního nevymřeloHle, nyní jste nastoupili na místo svých otců, vy plemeno...
Numeri 32:23...vaším vlastnictvím. Pokud se tak nezachovátehle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás...
Deuteronomium 5:24...vašich kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou...
Deuteronomium 10:14...ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobroHle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země...
Deuteronomium 31:14...kterou jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte...
Deuteronomium 31:16...nad vchodem do Stanu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a...
Deuteronomium 31:27...vám. Znám přece vaši vzpurnost a tvrdošíjnostHle, bouříte se proti Hospodinu dnes, když jsem mezi...
Jozue 3:11... Perizejce, Girgašejce, Emorejce a JebusejceHle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi...
Jozue 5:13... když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl očihle - kdosi před ním stojí s vytaseným mečem v ruce! Jozue...
Jozue 7:22..." Jozue vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanuhle - bylo to ukryto u něj ve stanu a stříbro pod tím....
Jozue 8:20...je a rychle je zapálili. Ajští muži se ohlédlihle - z města stoupal k nebi dým! Nemohli ovšem utéci ani...
Jozue 14:10... neboť ses cele vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu...
Jozue 22:11...vidět zdaleka. K Izraelcům se donesla zpráva: "Hle, synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova...
Jozue 23:4...vámi. Sám Hospodin, váš Bůh, bojoval za vásHle, rozdělil jsem vašim kmenům do dědictví území...
Jozue 23:14...krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dalHle, dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte tedy...
Jozue 24:27...ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu,...
Soudců 1:2...první?" Hospodin odpověděl: " vytáhne JudaHle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým...
Soudců 3:25...nikdo neotvíral. Vzali tedy klíč, otevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud ...
Soudců 4:22...naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s tedy dovnitř - a hle, Sisera leží mrtev...
Soudců 6:28...dne, ale v noci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten...
Soudců 6:37...opravdu skrze zachránit Izrael, jak jsi řeklHle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa jen na...
Soudců 11:34...pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpyhle, kdo mu vychází naproti - jeho dcera tančící za zvuku...
Soudců 13:3... ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale počneš a porodíš...
Soudců 13:5...nepila víno ani pivo a nejedla nic nečistéhoHle, počneš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout...
Soudců 13:7...je. Neřekl mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď nepij víno ani pivo a...
Soudců 14:8...vzal. Odbočil, aby se podíval na mrtvého lvahle, ve lví zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si ho do...
Soudců 19:16... ale nikdo je na noc nepozval k sobě domů. A hle, jeden stařík se večer vracel z práce na poli. Pocházel...
Soudců 19:27... otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle - jeho družka leží u dveří domu s rukama na prahu....
Soudců 20:7...protože spáchali v Izraeli zvrhlost a hanebnostHle, vy všichni jste synové Izraele. Poraďte se a na místě...
Soudců 20:40...stoupat oblak dýmu. Benjamínci se otočilihle - z města stoupá k nebi dým jako ze zápalné oběti! Vtom...
Soudců 21:9...nikdo z Jábeš-gileádu. Spočítali totiž lidhle - z obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo. Obec tam...
Růt 3:8...noci pak sebou ten muž trhl, převalil se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá...
Růt 4:1...mezitím šel k městské bráně. Posadil se tamhle - právě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil...
1. Samuel 2:31...poctím; ty, kdo znevažují, však zostudímHle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého...
1. Samuel 3:11...poslouchá." Tehdy Hospodin Samuelovi řekl: "Hle, chystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu, kdo o...
1. Samuel 5:3...ji vedle Dágona. Druhý den Ašdoďané vstalihle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou! A...
1. Samuel 5:4...a vrátili na místo. Druhý den ráno vstalihle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a...
1. Samuel 9:14..." Šli tedy do města. Jakmile vešli do městahle - proti nim jde Samuel a míří vzhůru na návrší. Den...
1. Samuel 9:17...Samuel spatřil Saula, Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat...
1. Samuel 10:10...všechna ta znamení. Když přišli ke Gibejihle - přímo proti nim jde průvod proroků. Vtom se ho...
1. Samuel 13:10...zápalnou oběť. Jakmile byl s obětí hotovhle - přichází Samuel! Saul mu vykročil naproti, aby ho...
1. Samuel 14:17...a zjistěte, kdo z našich odešel." Počítalihle - chyběl Jonatan a jeho zbrojnoš. Saul tehdy řekl...
1. Samuel 14:20...a jeho muži se shromáždili, vyrazili do bitvyhle - oni se tam v hrozném zmatku navzájem pobíjeli meči!...
1. Samuel 14:33...a jedli i s krví. Saulovi bylo oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu. maso s krví." "To je...
1. Samuel 19:16...na lůžku, ho zabiju!" Poslové tedy přišlihle - na lůžku byla soška a na místě hlavy polštář z kozí...
1. Samuel 24:5...- to je ten den, o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hle, vydám ti tvého nepřítele do rukou, abys s ním udělal,...
1. Samuel 25:41...ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou, jež umývá nohy služebníků...
1. Samuel 26:7... David s Abišajem tedy vešli v noci do vojskahle - Saul spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do...
1. Samuel 30:3...pryč. Když David se svými muži dorazil do městahle - bylo vypálené a jejich ženy, synové i dcery odvlečeni...
1. Samuel 30:16... a k nim dovedu." Dovedl ho tedy k nimhle - roztáhli se všude po zemi, jedli, pili a slavili, že...
2. Samuel 5:1...kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula...
2. Samuel 12:11...nikdy neodvrátí meč. Tak praví HospodinHle, vzbudím proti tobě zlo z tvého vlastního domu. Před...
2. Samuel 15:32...na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohuhle - naproti mu jde Chušaj Arkijský, roucho roztržené a na...
2. Samuel 16:1...Abšalom. Sotva David minul vrchol horyhle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma...
2. Samuel 16:5...Když se potom král David blížil k Bachurimhle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu....
1. Královská 1:18...tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.' A hle, teď kraluje Adoniáš, a ty, můj královský pane, o tom...
1. Královská 1:51...chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále Šalomouna strach. Drží se rohů...
1. Královská 2:8... když jsem prchal před tvým bratrem AbšalomemHle, máš u sebe také Šimeiho, syna Gerova, Benjamínce z...
1. Královská 3:15...dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak probudilhle - byl to sen. Přišel tedy do Jeruzaléma a postavil se...
1. Královská 11:31...kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z ruky Šalomounovy a tobě dám deset...
1. Královská 13:2...na Hospodinův rozkaz, "tak praví HospodinHle, domu Davidovu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě...
1. Královská 13:3..."Toto bude znamení, že promluvil HospodinHle, tento oltář se roztrhne a popel na něm se rozsype!"...
1. Královská 14:5...mu pro stáří nesloužily. Hospodin mu ale řekl: "Hle, přichází Jeroboámova žena, aby se u tebe vyptala na...
1. Královská 14:10...jsi popouzel. Protožes zahodil za hlavuhle, uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím...
1. Královská 15:19...spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcovéHle, posílám ti darem stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s...
1. Královská 17:9..."Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tamHle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby živila."...
1. Královská 17:10...a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráněhle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi...
1. Královská 18:7...a Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestouhle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš poznal, padl...
1. Královská 19:6...a řekl mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedyhle - u hlavy chlebové placky a džbán vody. Najedl se,...
1. Královská 20:13...Hospodin: Vidíš to ohromné množství vojskaHle, dnes ti je vydám do rukou, abys poznal, že jsem...
1. Královská 21:18...jdi do Samaří vstříc izraelskému králi AchaboviHle, je na vinici, kterou přišel zabrat. Řekni mu: ‚Toto...
1. Královská 21:21... co je v Hospodinových očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za tebou tak, že...
2. Královská 1:14...život můj i těchto tvých padesáti služebníkůHle, z nebe sestoupil oheň a pohltil oba první velitele i s...
2. Královská 5:15...k Božímu muži. Předstoupil před něj a řekl: "Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v...
2. Královská 6:15... Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel venhle - kolem celého města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj...
2. Královská 6:17...oči, vidí." Hospodin mládenci otevřel očihle - uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! Když se...
2. Královská 6:20...jim oči, vidí." Hospodin jim otevřel očihle - uviděli, že jsou uprostřed Samaří! Vtom je spatřil...
2. Královská 7:5...do tábora Aramejců. Došli k jeho okrajihle - nikde nikdo! Hospodin způsobil, že Aramejci v táboře...
2. Královská 7:10...a řekli: "Přišli jsme k aramejskému táboruhle - nikde nikdo! Po nikom ani vidu ani slechu. Na místě...
2. Královská 7:15...Vyrazili tedy po jejich stopě k Jordánuhle - po celé cestě viděli plno výstroje a výzbroje, kterou...
2. Královská 11:14...hluk. Vešla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u sloupu stojí právoplatný král s veliteli a trubači...
2. Královská 19:7...se proti mně rouhali sluhové asyrského králeHle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své...
2. Královská 19:35...v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstalihle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral...
2. Královská 20:5...Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzyHle, uzdravuji ! Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu...
2. Královská 20:17...na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo HospodinovoHle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno,...
2. Královská 21:12...k hříchu. Nuže, tak praví Hospodin, Bůh IzraeleHle, dopustím na Jeruzalém a Judu takové neštěstí, že to...
2. Královská 22:16... který vás ke mně poslal: Tak praví HospodinHle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím všechna...
2. Královská 22:20... Proto jsem také vyslyšel, praví HospodinHle, připojím k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v...
1. Letopisů 11:1...Izrael se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále...
1. Letopisů 22:14... Buď silný a statečný. Neboj se a nestrachujHle, připravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto...
2. Letopisů 16:3...spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcovéHle, posílám ti stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s...
2. Letopisů 20:24...pouště, rozhlíželi se po tom ohromném vojskuhle - země byla poseta mrtvými! Nikdo nevyvázl. Jošafat pak...
2. Letopisů 23:3...uzavřelo smlouvu s králem. Jojada jim řekl: "Hle, podle Hospodinova slova o synech Davidových bude...
2. Letopisů 23:13...hluk. Přišla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s veliteli a...
2. Letopisů 26:20...Azariáš s ostatními kněžími se na něj podívalhle - na čele měl malomocenství! Spěšně ho odtud vyvedli,...
2. Letopisů 29:9...a výsměch, jak to sami na vlastní oči vidíteHle, proto naši otcové padli mečem a naši synové, dcery a...
2. Letopisů 34:24... který vás ke mně poslal: Tak praví HospodinHle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím neštěstí a...
2. Letopisů 34:28... Proto jsem také vyslyšel, praví HospodinHle, připojím k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v...
Nehemiáš 9:36...a od svých zlých skutků se nechtěli odvrátit. A hle, dnes jsme otroci v zemi, kterou jsi daroval našim...
Job 9:19... nasytil by samou útrapou. Přemoci hoHle - je nejsilnější! Jít s ním na soud? Kdo ho předvolá? I...
Job 12:4...volá k Bohu, mu prý odpoví!' Jsem k smíchu: ‚Hle, spravedlivý a poctivý!' Spokojený člověk pohrdá...
Job 19:7...že Bůh mi ublížil - to on na hodil svoji síťHle, volám: ‚Násilí!' a nikdo se neozve; křičím o pomoc, a...
Job 33:6...to dokážeš, předlož mi svou při, postav seHle, jsem ti rovný před Bohem, i jsem přece z hlíny...
Job 36:5...žádné lži, máš tu člověka skvělých znalostíHle, Bůh je mocný a není váhavý, je mocný a v srdci...
Job 36:22...zlu obrátit, i když se ti líbí víc než strádáníHle, Bůh je ve své moci vznešený. Který učitel je mu...
Job 36:26...dílo spatřují, člověk je vidí aspoň zpovzdálíHle, Bůh je veliký nad naše chápání, jeho léta nelze ani...
Job 36:30... jak se mračna stahují a jak z jeho stanu hřmíHle, jak kolem sebe šíří blesky, jak jimi pokrývá mořské...
Žalmy 37:36...jak rozložitý cedr se rozprostřel. Pominul alehle, není, když jsem ho hledal, nic jsem nenašel! Pohleď...
Žalmy 40:8...jsi oběti za hřích ani zápaly! Tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím, jako je o mně v Knize napsáno. Mou radostí...
Žalmy 73:27...strádají, Bůh je síla, můj podíl navěkyHle, jistě zahynou ti, kdo opouštějí, skoncuješ se všemi...
Žalmy 104:25...jsi moudře učinil - země je plná tvých stvořeníHle, je tu moře širé a veliké, havěť bezpočtu se hemží v...
Žalmy 128:4... tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stoluHle - takové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí!...
Přísloví 1:23...ke všemu vědění? Obraťte se, když vás napomínámhle, svého ducha na vás vylít chci, právě vám chci svá...
Kazatel 1:14... Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je marnost a honba za větrem. Co je křivé, se...
Kazatel 1:16... co chybí, se nedá nahradit. Pomyslel jsem siHle, nabyl jsem moudrosti a převýšil všechny, kdo vládli...
Kazatel 2:1...vyzkoušet radovánky! Užij si přece blahobyt! A hle - i to je marnost. O smíchu jsem řekl: Pomatenost! O...
Kazatel 2:11... na všechno pachtění, jímž jsem se zabývalHle, vše je marnost a honba za větrem! Není nic...
Píseň 2:8... dříve než sama bude chtít. Slyšte - můj milýHle - se blíží, přes hory skáče, spěchá přes kopce!...
Píseň 2:9...kopce! Srnci či kolouchu můj milý podobá seHle, za naší zídkou se zastavil, mezerami se dívá,...
Píseň 2:11...Vstaň, lásko , překrásná, a pojďHle, zima skončila, průtrž přestala a je pryč. Kvítí se...
Píseň 3:7...myrhou a kořením, celičká voní dálkamiHle, jeho lože, lože Šalomounovo! Šedesát hrdinů okolo...
Píseň 6:12... pohlédnout, jabloně granátové zda rozkvetly. A hle, než nadál jsem se, posadila do vozů knížecích! ...
Izaiáš 5:7...milovaná réva je judský lid. Očekával právo, a hle - bezpráví, spravedlnost, a hle - úpění! Běda vám, kdo...
Izaiáš 5:26...zdaleka, od konce světa ho hvízdnutím přivolá, a hle - hned rychle přispěchá! Nikdo z nich se neunaví,...
Izaiáš 6:7...kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: "Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vina byla...
Izaiáš 7:14...i mého Boha? Sám Pán vám proto znameníHle, panna počne a porodí syna a mu jméno Immanuel, Bůh...
Izaiáš 8:7...Siloe a raduje se z Recina a syna Remaliášovahle, Pán na proto přivede prudké a mohutné vody Eufratu,...
Izaiáš 8:18...domem Jákobovým; budu na něj čekat s nadějíHle - a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli jako...
Izaiáš 8:22...svému králi i svému Bohu. Pohlédne na zemihle - soužení a tma, děsivé černo a bezvýchodná temnota!...
Izaiáš 10:33...zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské výšině. Avšak hle, Panovník, Hospodin zástupů, strašlivou silou ty větve...
Izaiáš 12:2... odvrátil jsi však svůj hněv a potěšil jsi Hle, Bůh zachránil - doufám a se nebojím. síla a...
Izaiáš 13:9...bude ohromen, tváře jim vzplanou plamenemHle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a...
Izaiáš 13:17... jejich domy vyloupeny, jejich ženy znásilněnyHle, proti nim poštvu Médy, kteří si stříbra neváží a o...
Izaiáš 17:1...a ubohý pozůstatek." Ortel nad DamaškemHle, Damašek přestane být městem, bude z něj pouhá hromada...
Izaiáš 19:1...jméno Hospodina zástupů. Ortel nad EgyptemHle - Hospodin žene se na rychlém oblaku, blíží se k...
Izaiáš 21:9...stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídceHle, vidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak...
Izaiáš 22:13...a truchlete, oholte hlavy, pytlem se oblečte!" A hle - radost a veselí, porážení dobytka, zabíjení ovcí,...
Izaiáš 24:1... aby mohli jíst do sytosti a nosit krásné šaty.  Hle, Hospodin vyplení zemi, zcela ji zpustoší; zohaví její...
Izaiáš 25:9... Tak promluvil Hospodin. V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil...
Izaiáš 26:21...se na malou chviličku, než přejde jeho hněvHle - Hospodin opouští svůj příbytek, aby ztrestal viny...
Izaiáš 28:2...údolím, chloubě těch, kteří jsou vínem zmoženiHle - Pánův silák udatný jako krupobití a vítr ničivý, jak...
Izaiáš 28:16...ve zradě." Nuže, toto praví Panovník HospodinHle, pokládám na Sionu kámen prubířský, kámen ušlechtilý,...
Izaiáš 30:27...svého lidu a uzdraví rány, jež jim zasadilHle, Hospodinovo jméno zdálky přichází, jeho hněv plane,...
Izaiáš 32:1... který na Sionu oheň a v Jeruzalémě pec.  Hle - přichází spravedlivý král, jehož knížata budou...
Izaiáš 33:7...a vědění - úcta k Hospodinu je jeho bohatstvímHle - Arielci kvílí v ulicích, hořce pláčou, kdo jednali o...
Izaiáš 35:4...mají srdce bázlivé: "Nebojte se, vzchopte seHle - váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde...
Izaiáš 37:7...se proti mně rouhali sluhové asyrského králeHle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své...
Izaiáš 37:36...v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali, a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral...
Izaiáš 38:5...Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzyHle, přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím...
Izaiáš 38:8...znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbilHle, vrátím stín sestupující po Achazově schodišti o deset...
Izaiáš 38:17...život a dýchání - ty jsi uzdravil a oživilHle, ta hořkost nejprudší se proměnila ve zdraví! Vytrhl...
Izaiáš 39:6...Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodina zástupůHle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co...
Izaiáš 40:9...volej, nic se nestrachuj, řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník Hospodin v moci přichází a...
Izaiáš 40:10... řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník Hospodin v moci přichází a jeho paže bude...
Izaiáš 40:15...předal vědění a seznámil ho s cestou moudrostiHle, národy jsou jako kapka do vědra, neváží víc než smítko...
Izaiáš 41:11...podpořím, podepřu svou spravedlivou pravicíHle, jak ostudně budou zahanbeni všichni, kdo proti tobě...
Izaiáš 41:15...Hospodin, Svatý izraelský, jenž vykoupilHle, učiním cepem k mlácení, novým a s hroty ostrými....
Izaiáš 41:27...vás neslyšel nikdo nic! první říkám Sionu: "Hle, tu jsou!" Jeruzalému dám posla se zprávou radostnou...
Izaiáš 41:29...neumí poradit; kdybych se zeptal, kdo mi odpovíHle, jak jsou všichni pouhé nic a jejich skutky jsou ještě...
Izaiáš 42:1...míň - vzduch a nicota jsou jejich odlitky!  Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož...
Izaiáš 42:9...jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochamiHle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě...
Izaiáš 43:19...na věci minulé, o starých neuvažujteHle, činím novou věc, a klíčí právě teď - vy to nevíte?...
Izaiáš 47:14... zachrání z toho, co na tebe přicházíHle - jsou pouhá sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachrání...
Izaiáš 48:10...své chvále se k tobě krotím, abych nezničilHle - přetavil jsem , nejsi stříbrný, vyvolil jsem ...
Izaiáš 49:12...hory v cestu obrátím a stezky budou zpevněnyHle - přicházejí z dálky, od severu jedni, od západu...
Izaiáš 49:16...zapomněly přece, nikdy nezapomenu na tebeHle, vyryl jsem si do dlaní, tvé zdi mám stále na očích....
Izaiáš 49:22...tihle vzali se?" Toto praví Panovník HospodinHle, vztáhnu svou ruku k pohanům, zvednu korouhev na...
Izaiáš 50:2...k vykoupení? Nemám k vysvobození dost silHle, vysušuji moře pouhým napomenutím a řeky v pouště...
Izaiáš 50:9...proti mně vznášet žaloby? ke mně přistoupíHle, Panovník Hospodin pomáhá mi. Kdo odsoudí? Hle,...
Izaiáš 51:22...tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu, HospodinHle, beru ti z ruky pohár závrati! Z toho poháru, z kalicha...
Izaiáš 52:6...den pozná, že jsem ten, který prohlašuje: "Hle, jsem zde." Jak krásné jsou na horách nohy posla...
Izaiáš 52:13...před vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavřeHle, můj služebník uspěje; povstane, zvedne se, vyvýšen...
Izaiáš 54:11...ty ztrápená, vichrem zmítaná, útěchy zbavenáhle, vybuduji tyrkysovými kameny, za základ položím...
Izaiáš 54:16...kdokoli by chtěl napadnout, padne před tebouHle, to jsem stvořil kováře, jenž dmýchá uhlí ve výhni a...
Izaiáš 55:4... potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbilHle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil...
Izaiáš 55:5...ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupyHle, zavoláš národy, které neznal jsi, a národy, jež ...
Izaiáš 59:1...otce Jákoba. Tak promluvila ústa Hospodinova.  Hle - ruka Hospodinova není krátká, aby zachraňovat nemohla...
Izaiáš 59:9...nám nedosahuje spravedlnost! Čekáme na světlo, a hle - tma; na úsvit, ale kráčíme v temnotách. Jak slepí se...
Izaiáš 60:2... je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebouHle, tma přikryje zemi a soumrak národy, nad tebou ale...
Izaiáš 62:11... vyberte kamení, zvedněte korouhev pro národyHle, Hospodin nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte...
Izaiáš 64:4...správně, kdo na tvých cestách myslí na tebeHle, rozlítil ses, že jsme stále hřešili. Můžeme snad být...
Izaiáš 65:6...dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící celé dnyHle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale...
Izaiáš 65:13...mi nelíbí. Nuže, toto praví Panovník HospodinHle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladoví....
Izaiáš 65:14...se budou veselit, vy však budete zklamaníHle, moji služebníci budou zpívat štěstím, vy však budete...
Izaiáš 65:17...budou zapomenuta, ukryta budou před mýma očimaHle - stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se...
Izaiáš 65:18...se a buďte šťastní navěky z mého stvořeníHle - stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti....
Izaiáš 66:12...jejím kyprém náručí! Neboť toto praví HospodinHle - jako řekou zaplavím ji pokojem a slávou národů jako...
Izaiáš 66:15...jeho ruka, na své nepřátele se však rozhněváHle - Hospodin přichází s ohněm, jeho vozy jsou jako...
Jeremiáš 1:9...vztáhl ruku, dotkl se mých úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Pohleď, dnes ...
Jeremiáš 1:15...na všechny obyvatele země," řekl mi Hospodin. "Hle, svolávám všechny kmeny severních království, praví...
Jeremiáš 1:18... Neděs se jich, nebo před nimi zděsímHle, dnes jsem učinil opevněným městem, železným sloupem...
Jeremiáš 3:5...navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a přitom hle - pácháš zlo, jak jen dovedeš!" Za dnů krále Jošiáše mi...
Jeremiáš 3:22... odvrácené děti, vaše odvrácení uzdravím." Hle - jdeme k tobě, jsme tu! Ty, Hospodine, jsi náš Bůh!...
Jeremiáš 4:23... konat dobro však neumí." Viděl jsem zemihle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světla...
Jeremiáš 4:25... otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsemhle - nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem...
Jeremiáš 4:26...člověk a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před...
Jeremiáš 5:14... Bůh zástupů: "Protože říkají takové věcihle, ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí jako...
Jeremiáš 5:15...jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lidHle, dome Izraele, přivedu na vás národ zdaleka, praví...
Jeremiáš 6:10...kým ale mohu mluvit, koho varovat, aby slyšeliHle, mají neobřezané uši, vůbec neposlouchají! Hle,...
Jeremiáš 6:19...svědkové toho, co se jim stane. Slyš, zeměHle, přivádím na tento lid neštěstí, ovoce toho, jak...
Jeremiáš 6:21...oběti se mi nelíbí!" Nuže, tak praví Hospodin: "Hle, kladu tomuto lidu překážky, o které klopýtnou rodiče i...
Jeremiáš 6:22...zahynou přátelé i sousedi." Tak praví Hospodin: "Hle, ze země na severu vojsko přichází, od konců světa...
Jeremiáš 7:20...ostudě?" Nuže, tak praví Panovník Hospodin: "Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv - na lidi...
Jeremiáš 7:32...nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se mu nebude...
Jeremiáš 8:9...mudrci tedy budou zahanbeni a zachváceni děsemHle, Hospodinovo slovo zavrhli - to si snad počínali...
Jeremiáš 8:15... a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Od Danu je slyšet frkot koní, ržáním...
Jeremiáš 8:17...zem i všechno na , města i s obyvateli! "Hle, posílám na vás jedovaté hady, zmije, na které zaříkání...
Jeremiáš 9:6...Hospodin." Nuže, tak praví Hospodin zástupů: "Hle, budu je přetavovat a tříbit. Co si mám počít, když je...
Jeremiáš 9:14... Proto Hospodin zástupů, Bůh Izraele, pravíHle, nakrmím tento lid pelyňkem a k pití jim dám jed....
Jeremiáš 9:24...zemi; ano, v tom mám zalíbení, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji se všemi,...
Jeremiáš 10:18... půjdeš ze země! Neboť toto praví Hospodin: "Hle, tentokrát vymrštím obyvatele této země jako z praku a...
Jeremiáš 11:11...s jejich otci. A proto tak praví HospodinHle, přivedu na neštěstí, kterému nebudou moci utéci....
Jeremiáš 12:14...po dědictví, jež jsem dal svému lidu Izraelihle, vykořením je z jejich vlasti. A pokud jde o dům Judy,...
Jeremiáš 13:7...jsem pás předtím schoval, vyhrabal jsem ho, a hle - pás byl plesnivý a úplně na nic. Tehdy jsem dostal...
Jeremiáš 13:13...plní vínem?' řekni jim - Tak praví HospodinHle, všechny obyvatele této země, krále sedící na...
Jeremiáš 14:18...bolestná rána můj lid postihla. Jdu-li do krajehle - mečem pobití, vejdu-li do města, hle - vyčerpaní...
Jeremiáš 14:19... a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Uznáváme, Hospodine, jak jsme zlí; naši...
Jeremiáš 16:9... neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleHle, před vašima očima a za vašich dnů na tomto místě...
Jeremiáš 16:12... A vy jste ještě horší než vaši otcovéHle, každý se řídíte svým zarputilým a zlým srdcem, místo...
Jeremiáš 16:14...dnem i nocí, neboť se nad vámi neslituji.'" "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se nebude...
Jeremiáš 16:16...zpátky do vlasti, kterou jsem dal jejich otcůmHle, pošlu mnoho rybářů, praví Hospodin, aby je chytali...
Jeremiáš 16:21...člověk může vyrobit bohy? Žádní bozi to nebyli! "Hle, tentokrát je to nechám pochopit, ukážu jim svou sílu a...
Jeremiáš 17:15..., a budu zachráněn - chvála patří toběHle, říkají mi: "Co je s tím Hospodinovým slovem? Tak se...
Jeremiáš 18:3...slova." Odešel jsem tedy do hrnčířova domuhle, právě pracoval na hrnčířském kruhu. Nádoba, kterou z...
Jeremiáš 18:6...jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví HospodinHle, jste v ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře, dome...
Jeremiáš 18:11...a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví HospodinHle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán!...
Jeremiáš 19:3...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleHle, dopustím na toto místo takové neštěstí, že to nikomu,...
Jeremiáš 19:6...nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se tomuto místu...
Jeremiáš 19:15...lidu: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleHle, přivádím na toto město a na všechna města v okolí...
Jeremiáš 20:4... Hrůza všude kolem. Tak praví HospodinHle, vydávám hrůze - tebe i všechny tvé přátele, kteří...
Jeremiáš 21:4...Cidkiášovi - Tak praví Hospodin, Bůh IzraeleHle, válečné zbraně ve vaší ruce obrátím nazpátek! Zbraně,...
Jeremiáš 21:8... Tomuto lidu vyřiď: Tak praví HospodinHle, předkládám vám cestu života a cestu smrti. Kdo zůstane...
Jeremiáš 21:13...se a nezhasne, protože vaše skutky jsou tak zléHle, jsem proti tobě, Jeruzaléme, jenž na náhorní plošině...
Jeremiáš 23:2...a rozptylujete ovce a nestaráte se o hle, s vámi zúčtuji za vaše zločiny, praví Hospodin....
Jeremiáš 23:5...a nebude chybět ani jediná, praví HospodinHle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi...
Jeremiáš 23:7...jímž bude nazýván: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOSTHle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy nebudete říkat:...
Jeremiáš 23:15... toto praví Hospodin zástupů o těch prorocích: "Hle, nakrmím je pelyňkem a k pití jim dám jed, protože od...
Jeremiáš 23:19...řeč? Kdo dával pozor, aby jeho slova uslyšel?" Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy...
Jeremiáš 23:30...oheň? praví Hospodin. Jako kladivo skálu drtícíHle, jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří...
Jeremiáš 23:31... kteří kradou slova jedni od druhýchHle, jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří melou...
Jeremiáš 23:32...melou jazykem a říkají: ‚Tak praví Hospodin.' Hle, jsem proti těm, kteří prorokují lživé sny, praví...
Jeremiáš 24:1...se nedá zapomenout!" Hospodin mi dal viděníHle - před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků. (Bylo...
Jeremiáš 25:9...zástupů: ‚Protože jste neposlouchali slovahle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví...
Jeremiáš 25:29...jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Musíte pítHle, na město, jež nese jméno, začínám přivádět neštěstí...
Jeremiáš 25:32...praví Hospodin.' Tak praví Hospodin zástupů: ‚Hle, od národu k národu se šíří neštěstí, od nejzazších...
Jeremiáš 26:14...od zla, kterým vám hrozil. Pokud jde o hle, jsem ve vašich rukou. Udělejte se mnou, co uznáte za...
Jeremiáš 27:16...slova svých proroků, kteří vám prorokují: ‚Hle, vzácné předměty Hospodinova domu se teď z Babylonu...
Jeremiáš 28:16...falešnou nadějí. Nuže, tak praví HospodinHle, posílám pryč z povrchu země. Do roka zemřeš,...
Jeremiáš 29:17...do vyhnanství: Tak praví Hospodin zástupůHle, sesílám na meč, hlad a mor! Naložím s nimi jako se...
Jeremiáš 29:21...Maasejášovu, kteří vám mým jménem prorokují lžiHle, vydám je do rukou babylonského krále Nabukadnezara,...
Jeremiáš 29:32...vás falešnou nadějí. A proto tak praví HospodinHle, zúčtuji s Šemajášem Nechlamským i s jeho potomky!...
Jeremiáš 30:3... která jsem k tobě promluvil, zapiš do knihyHle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy svůj lid Izrael a...
Jeremiáš 30:10...Jákobe, a ty, Izraeli, neděs se, praví HospodinHle, zachráním z dálné ciziny a tvé potomky z jejich...
Jeremiáš 30:18...Sion přece nikdo nestojí!'" Tak praví Hospodin: "Hle, přivedu ze zajetí Jákobovy stany, nad jeho příbytky se...
Jeremiáš 30:23...budete mým lidem a budu vaším Bohem." Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy...
Jeremiáš 31:8...svůj lid, zachránil pozůstatek Izraele!' Hle, přivedu je ze země severní, od konců světa je...
Jeremiáš 31:27...se probudil a prohlédl. Můj spánek byl sladký. "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy dům Izraele i dům...
Jeremiáš 31:31...každému, kdo trpké hrozny, budou trnout zubyHle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem Izraele a...
Jeremiáš 31:38...za všechno, co provedli, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy bude toto město...
Jeremiáš 32:3...prorokovat, že prý tak praví Hospodin: ‚Hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten...
Jeremiáš 32:7...řekl: "Dostal jsem slovo HospodinovoHle, přijde za tebou Chanamel, syn tvého strýce Šaluma, a...
Jeremiáš 32:27...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Hle, jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad síly?...
Jeremiáš 32:28...snad něco nad síly? Nuže, tak praví HospodinHle, vydávám toto město do rukou Babyloňanů a do rukou...
Jeremiáš 32:37...krále.' Toto však praví Hospodin, Bůh IzraeleHle - znovu je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je...
Jeremiáš 33:6...páchali, skryji svou tvář před tímto městemHle - potom však ovážu jejich rány, uzdravím je a vyléčím....
Jeremiáš 33:14...ovce pod rukama počítajícího, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy toto dobré slovo,...
Jeremiáš 34:2...judskému králi Cidkiášovi: Tak praví HospodinHle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten...
Jeremiáš 34:17...jste svobodu každý svému bratru, svému bližnímuHle, tedy vyhlašujisvobodu' vám, praví Hospodin -...
Jeremiáš 34:22...krále, které se od vás právě stahujeHle, vydám rozkazy, praví Hospodin, a přivedu je k tomuto...
Jeremiáš 35:17...tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh IzraeleHle, přivádím na Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma...
Jeremiáš 37:7...vás za mnou poslal s dotazy, odpovězte taktoHle, faraonovo vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se...
Jeremiáš 38:5...nehledá prospěch tohoto lidu, ale jeho zkázu!" "Hle, je ve vašich rukou," odpověděl jim král Cidkiáš. "Král...
Jeremiáš 38:22...vzdát odmítneš, stane se, co mi Hospodin ukázalHle, všechny ženy, které zůstaly v paláci judského krále,...
Jeremiáš 39:16...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleHle, teď naplním svá slova o tomto městě, avšak ne v dobrém...
Jeremiáš 40:4...Hospodinu a neposlouchali jste ho. Teď ale pohleď - dnes propouštím z řetězů, které máš na rukou....
Jeremiáš 40:10...se babylonskému králi a povede se vám dobřeHle, zůstávám zde v Micpě, abych vás zastupoval před...
Jeremiáš 43:10...jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleHle, povolám a přivedu svého služebníka, babylonského krále...
Jeremiáš 44:2...dopustil na Jeruzalém a na všechna judská městaHle, dnes z nich zbývají jen opuštěné trosky kvůli zlu,...
Jeremiáš 44:11...A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleHle, rozhodl jsem o vás ve zlém; celý Juda bude vyhlazen....
Jeremiáš 44:26...však slovo Hospodinovo, všichni Židé v EgyptěHle, přísahám při svém velikém jménu, praví Hospodin: ...
Jeremiáš 44:27... neřekne: ‚Jakože je živ Panovník Hospodin!' Hle, budu nad nimi bdít, avšak ne v dobrém, ale ve zlém....
Jeremiáš 44:30...obstojí - k vašemu neštěstí. Tak praví HospodinHle, faraona Chofru, vládce Egypta, vydám do rukou jeho...
Jeremiáš 45:4...mi řekl, abych ti vyřídil: Tak praví HospodinHle, co jsem vybudoval, bořím, a co jsem zasadil,...
Jeremiáš 45:5...tuto zemi! A ty si žádáš veliké věci? NežádejHle, na všechny smrtelníky dopustím neštěstí, praví...
Jeremiáš 46:25...národa!" Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: "Hle, zúčtuji s Amonem, bohem Théb, s faraonem i s celým...
Jeremiáš 46:27... můj služebníku Jákobe, a ty, Izraeli, neděs seHle, zachráním z dálné ciziny a tvé potomky z jejich...
Jeremiáš 47:2... než farao dobyl Gazu. Tak praví Hospodin: "Hle, od severu stoupá hladina, řeka vystupuje z koryta!...
Jeremiáš 48:12...proto chutná tak jako vždy, jeho vůně se neměníHle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy na něj pošlu...
Jeremiáš 48:40...k výstraze všemu okolí. Tak praví HospodinHle, orel se vrhá na Moáb, nad ním křídla prostírá!...
Jeremiáš 49:2...dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve městechHle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy proti Rabě Amonců...
Jeremiáš 49:5...na své poklady, prý: ‚Kdo by napadal?' Hle, přivedu na tebe hrůzu, praví Hospodin, Pán zástupů,...
Jeremiáš 49:12...vdovy ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti, kdo neměli pít kalich hněvu, jej teď musí pít - a...
Jeremiáš 49:15...se! Vzhůru k útoku! Válčete proti Edomu! "Hle, činím nepatrným mezi národy, mezi lidmi budeš v...
Jeremiáš 49:22...zemí, k Rudému moři se ponese jejich křikHle, orel se zvedá a dolů vrhá se, nad Bosrou křídla...
Jeremiáš 49:35...Jeremiáš o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů: "Hle, lámu luk Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam...
Jeremiáš 50:9...zemi Chaldejců! Vyrazte jako berani před ovcemiHle, probouzím, vedu proti Babylonu srocení mocných...
Jeremiáš 50:12...zastydí, vaše rodička se bude hanbou červenatHle, bude poslední mezi národy - pustina, poušť a suchopár!...
Jeremiáš 50:18...A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleHle, zúčtuji s babylonským králem a jeho zemí, jako jsem...
Jeremiáš 50:31...budou v ten den zabiti, praví HospodinHle, jsem proti tobě, nadutče! praví Hospodin, Pán...
Jeremiáš 50:41...nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelníkHle, od severu vojsko přichází, mohutný národ s králi...
Jeremiáš 51:1... národy uslyší jeho úpění! Tak praví Hospodin: "Hle, zvednu proti Babylonu zhoubný vichr, proti těm, kdo...
Jeremiáš 51:25...zlo, které páchali na Sionu, praví HospodinHle, jsem proti tobě, horo záhuby, která hubíš celou...
Jeremiáš 51:36...říká Jeruzalém. A proto tak praví Hospodin: "Hle, ujmu se tvojí pře a pomstím se za tebe. Vysuším to...
Jeremiáš 51:47...zemi vládne násilí a vladař stojí proti vladařiHle, přicházejí dny, kdy zúčtuji s babylonskými modlami!...
Jeremiáš 51:52...do svatyně Hospodinova domu vnikli cizáci." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji s jejich...
Ezechiel 1:4... Tam na něm spočinula ruka HospodinovaHle - spatřil jsem, jak se od severu žene větrná bouře:...
Ezechiel 1:15...sem tam jako blesky. Díval jsem se na hle - při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na...
Ezechiel 2:9...ústa a sněz, co ti dávám." Podíval jsem sehle - proti mně natažená ruka a v svitek. Rozvinul ho...
Ezechiel 3:8.... Celý dům Izraele je tvrdohlavý a zarputilýHle, způsobím, že budeš právě tak neústupný a tvrdý jako...
Ezechiel 3:23...promluvím." Vstal jsem tedy a šel na pláň. A hle - stála tam Hospodinova sláva! Právě taková sláva,...
Ezechiel 6:3...Hospodin horám a výšinám, stržím a roklinámHle, přivádím na vás meč a zničím vaše výšiny! Vaše oltáře...
Ezechiel 7:5... Toto praví Panovník Hospodin: Zlo za zlemhle, tu je! Je konec, konec je, tvůj konec nadešel - hle...
Ezechiel 7:6...tu je! Je konec, konec je, tvůj konec nadešelhle, tu je! Tvůj zánik nadešel, obyvateli země! Ten čas...
Ezechiel 7:10...poznáte, že Hospodin jsem ten, kdo vás bijeHle, ten den - hle, tu je! Zkáza propukla, hůl rozkvetla...
Ezechiel 8:2...ruka Panovníka Hospodina. Podíval jsem sehle - jakoby lidská postava! Od pasu dolů bylo vidět jakoby...
Ezechiel 8:4...trůnila urážlivá socha budící žárlivý hněv. A hle - byla tam sláva Boha Izraele jako tehdy, když jsem měl...
Ezechiel 8:5...se k severu." Podíval jsem se tím směrem, a hle - severně od brány vedoucí k oltáři stála přímo v cestě...
Ezechiel 8:7...ohavnosti." Přivedl ke vchodu do nádvoří. A hle - spatřil jsem díru ve zdi. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 8:8...tu zeď." Začal jsem tedy prokopávat zeďhle - objevil se průchod. "Vejdi," řekl mi, "a podívej se,...
Ezechiel 8:14... ke vchodu severní brány Hospodinova domu, a hle - seděly tam ženy oplakávající boha Tamúze. "Vidíš to,...
Ezechiel 8:16... do vnitřního nádvoří Hospodinova domu, a hle - u vchodu do Hospodinova chrámu, mezi předsíní a...
Ezechiel 9:2...město! Každý přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od Horní brány, obrácené na sever, přišlo šest mužů,...
Ezechiel 9:11...je šetřit. Obrátím jim jejich cesty na hlavy." A hle - ten muž oděný plátnem a s psacím náčiním po boku se...
Ezechiel 10:1...jsem, cos mi přikázal." Podíval jsem sehle - nad klenbou nad hlavami cherubů bylo cosi jako...
Ezechiel 10:9...vidět jakoby lidské ruce.) Podíval jsem sehle - vedle cherubů byla čtyři kola, u každého cheruba po...
Ezechiel 11:1...domu, k , která je obrácená na východ. A hle - v průchodu brány stálo pětadvacet mužů. Uprostřed...
Ezechiel 13:8...jsou vaše slova falešná a vaše věštění je ležhle - jsem proti vám, praví Panovník Hospodin! ruka je...
Ezechiel 13:12...kroupy jako kameny, strhne se větrná bouře, a hle - ta zeď spadne! Tehdy se vás nejspíš zeptají: ‚Co...
Ezechiel 13:20...neměli žít. Nuže, tak praví Panovník HospodinHle, jsem proti těm vašim páskám, jimiž lapáte lidi jako...
Ezechiel 14:22... kteří odtud vyvedou své syny a dceryHle - k vám přicházejí! uvidíte jejich způsoby a...
Ezechiel 15:4...z něj aspoň kolík, na který se něco zavěsitHle - hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce a i...
Ezechiel 15:5...a i střed ohoří. K jakému užitku se použítHle - ani když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co...
Ezechiel 16:8...nahá a bosá. Znovu jsem šel okolo a uviděl , a hle - přišel tvůj čas, čas milování. Tehdy jsem zahalil...
Ezechiel 16:27...a smilnila jsi čím dál víc, jsem se rozezlilHle - vztáhl jsem na tebe ruku a zmenšil jsem tvé území....
Ezechiel 16:37... a protožes jim obětovala krev svých dětíhle - shromáždím všechny tvé milence, s nimiž ses těšila...
Ezechiel 16:43...na dny svého mládí a pobuřovala jsi tím všímhle - ti ty tvé způsoby odplatím, praví Panovník...
Ezechiel 16:49...nepáchala, co pácháš ty se svými dceramiHle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a...
Ezechiel 17:7...orel s mohutnými křídly a hustým peřím. A hle - ta réva obrátila své kořeny ze záhonů, kde byla...
Ezechiel 18:4... to přísloví v Izraeli říkat nebudeteHle - mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život...
Ezechiel 21:3...slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník HospodinHle - zažehnu v tobě oheň a ten v tobě spálí každý strom,...
Ezechiel 21:8...zemi. Řekni izraelské zemi: Tak praví HospodinHle - jsem proti tobě! Vytasím svůj meč z pochvy a vyhladím...
Ezechiel 21:12...člověk ztratí dech a každé stehno bude zmáčenéHle - to přichází, se to děje, praví Panovník...
Ezechiel 23:28...ani vzpomínka. Tak praví Panovník HospodinHle - vydávám do rukou těch, které nenávidíš, do rukou...
Ezechiel 23:40...v mém domě! Navíc k sobě zvaly mužské zdaleka, a hle, přicházeli, jakmile si pro poslaly. Kvůli nim ses...
Ezechiel 24:21...domu Izraele: Tak praví Panovník HospodinHle, znesvětím svoji svatyni, tu pevnost, jíž jste se...
Ezechiel 26:7... jsem Hospodin. Tak praví Panovník HospodinHle - přivádím na Týr od severu Nabukadnezara, krále...
Ezechiel 28:7...Hospodin: Protože si myslíš, jak jsi božskýhle - přivedu na tebe cizáky, ty nejukrutnější pohany....
Ezechiel 29:8...vykloubil. Nuže, tak praví Panovník HospodinHle, přivedu na tebe meč a vyhladím z tebe lidi i dobytek....
Ezechiel 29:19...odměnu. Proto tak praví Panovník HospodinHle - dávám babylonskému králi Nabukadnezarovi Egypt! si...
Ezechiel 30:9...bezpečí. V den Egypta budou sevřeni úzkostíHle - to přichází! Tak praví Panovník Hospodin: Skrze...
Ezechiel 30:22...třímat meč. Nuže, tak praví Panovník HospodinHle - jsem proti faraonovi, králi Egypta! Přerazím mu obě...
Ezechiel 31:3...hordám: Kdo se ti může vznešeností vyrovnatHle, Asýrie byla jak cedr v Libanonu s krásnými větvemi a...
Ezechiel 33:33... ale nejednají podle nich. to však přijde - a hle, to přichází - tehdy poznají, že měli mezi sebou...
Ezechiel 34:10...slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník HospodinHle - jsem proti těm pastýřům! Budu je volat k odpovědnosti...
Ezechiel 34:11...živit nebudou! Ano, tak praví Panovník HospodinHle - sám půjdu hledat své ovce a najdu je. Jako pastýř...
Ezechiel 34:17... Vám, svým ovcím, pak Panovník Hospodin pravíHle - budu soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozly a...
Ezechiel 34:20...zkalili? Nuže, Panovník Hospodin jim pravíHle - sám budu soudit mezi vykrmenými a hubenými ovcemi....
Ezechiel 35:3...němu. Řekni mu - Tak praví Panovník HospodinHle, jsem proti tobě, pohoří Seír! Vztáhnu na tebe ruku...
Ezechiel 36:6... stržím a roklinám: Tak praví Panovník HospodinHle - mluvím zuřivě rozhorlen, protože se vám posmívali...
Ezechiel 37:2...kostí. Prováděl mezi nimi kolem dokolahle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé....
Ezechiel 37:5...Toto praví Panovník Hospodin těmto kostemHle, do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás...
Ezechiel 37:12...a řekni jim - Tak praví Panovník HospodinHle, otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide...
Ezechiel 37:19...řekni jim - Tak praví Panovník HospodinHle, vezmu dřevo Josefovo (které je v ruce Efraimově) a...
Ezechiel 37:21...očima a řekni jim - Tak praví Panovník HospodinHle, vezmu syny Izraele z národů, kam odešli. Shromáždím...
Ezechiel 38:3...němu a řekni - Tak praví Panovník HospodinHle, jsem proti tobě, Gogu, velevládce Mešeku a Tubalu!...
Ezechiel 39:1...Gogovi a řekni - Tak praví Panovník HospodinHle, jsem proti tobě, Gogu, velevládce Mešeku a Tubalu!...
Ezechiel 39:8...poznají, že Hospodin jsem Svatý v IzraeliHle - to přichází, se to děje, praví Panovník...
Ezechiel 40:3...jihu rýsovalo cosi jako město. Přivedl tamhle - v bráně stál kdosi napohled jako z bronzu, v ruce...
Ezechiel 43:2... přivedl k východní bráněhle - od východu přicházela sláva Boha Izraele! Jeho hlas...
Ezechiel 43:5... zmocnil Duch, přenesl na vnitřní nádvoříhle - Hospodinova sláva naplnila chrám! Zatímco ten muž...
Ezechiel 43:12... Vrchol hory a celé jeho okolí je svatosvatéHle - toto je zákon chrámu." Toto jsou rozměry oltáře v...
Ezechiel 44:4..." Poté přivedl severní branou před chrám, a hle - spatřil jsem, jak Hospodinův chrám naplnila...
Ezechiel 46:19...místnostem pro kněží, obráceným na sever. A hle - všiml jsem si tam jakéhosi místa na jeho západním...
Ezechiel 46:21...vnější nádvoří. Zavedl do jeho čtyř rohů, a hle - v každém rohu nádvoří byl jakýsi dvorek. Ohrazené...
Ezechiel 47:1..." Poté přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle - zpod chrámového prahu směrem na východ proudila voda...
Ezechiel 47:2... okolo k východní bráně vnějšího nádvoří. A hle - z její pravé strany se řinula voda. Onen muž se zatím...
Ezechiel 47:7...zpět na břeh řeky. Když jsem se dostal zpátkyhle - na obou březích řeky bylo veliké množství stromů....
Daniel 2:31...čem jsi přemýšlel. Nuže, králi, měl jsi viděníhle, spatřils jakousi velikou sochu. Byla to ohromná socha...
Daniel 2:34...zčásti železné a zčásti hliněné. Díval seshle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen,...
Daniel 4:7...znamená. Na lůžku jsem měl v mysli toto viděníHle, spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský...
Daniel 4:10...jsem v mysli spatřil na lůžku, pokračovaloHle, z nebe sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem:...
Daniel 7:2...snu: Daniel jsem v noci měl toto viděníHle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří čtyři...
Daniel 7:5...na nohách jako člověk, a dostala lidské srdce. A hle, vtom se objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na...
Daniel 7:6..."Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se dálhle, objevila se další šelma, podobná pardálu, ale na...
Daniel 7:7... dána moc. Potom to noční vidění pokračovalohle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a...
Daniel 7:8... a měla deset rohů. Když jsem ty rohy pozorovalhle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch...
Daniel 7:13...své moci. Potom to noční vidění pokračovaloHle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před...
Daniel 8:3...jsem v tom vidění u řeky Ulaj. Zvedl jsem očihle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohy....
Daniel 8:5... a stále mohutněl. Zatímco jsem o tom přemýšlelhle, od západu uháněl přes celou zemi kozel s velkolepým...
Daniel 8:19... Potom se dotkl, postavil na nohy a řekl: "Hle, ukážu ti, co se stane v čase posledního hněvu; to...
Daniel 10:5...na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem očihle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem a...
Joel 2:19...lidem se slituje. Hospodin svému lidu odpoví: "Hle, posílám vám obilí, víno a olej do sytosti! Nevydám vás...
Joel 4:1... hrstka přeživších, které povolal Hospodin.  Hle, v tom čase a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma...
Joel 4:7...prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlastiHle, je probudím, aby se vrátili z míst, kam jste je...
Amos 2:13... prorokům jste přikazovali: "Neprorokujte!" Hle, vás k zemi přitlačím jako těžký vůz plný obilí....
Amos 4:2...Panovník Hospodin přísahá při své svatostiHle, přijdou na vás dny, kdy vás potáhnou na hácích a vaše...
Amos 4:13... připrav se, Izraeli, setkat s Bohem svýmHle - tvůrce hor a stvořitel větru, jenž oznamuje člověku...
Amos 6:11..."Tiše! ani nezmíníme Hospodinovo jméno!" Hle, Hospodin dává rozkazy - rozbije veliký dům na kusy a...
Amos 6:14..."Nedobyli jsme svými silami ten mocný Karnajim?" Hle, dome Izraele, jsem to , praví Hospodin, Bůh zástupů,...
Amos 7:1...krále a tráva začínala růst k pozdnímu sečeníhle - nachystal roje kobylek! Když sežraly veškerou zeleň...
Amos 7:4...řekl Hospodin. Panovník Hospodin mi ukázal totoHle - Panovník Hospodin volal, že povede soud ohněm! Když...
Amos 7:8... "Olovnici," odpověděl jsem. Tehdy mi Pán řekl: "Hle, spouštím olovnici doprostřed svého lidu, Izraele....
Amos 8:1...vysídlen!" Panovník Hospodin mi ukázal totoHle - koš zralého ovoce! "Co vidíš, Amosi?" zeptal se ....
Amos 8:11...jednorozeným - její poslední den bude nejtrpčíHle, přicházejí dny, praví Panovník Hospodin, kdy na zem...
Amos 9:8...jako Filištíny z Kaftoru a Aramejce z KíruHle, oči Panovníka Hospodina utkvěly na tomto hříšném...
Amos 9:9...země, nevyhladím je však úplně, praví HospodinHle, dávám rozkazy! Budu přesívat dům Izraele přes...
Amos 9:13...jméno nesoucí, praví Hospodin, který to způsobíHle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy žence dožene oráč...
Abdiáš 1:2..."Vzhůru! Do útoku! Válčete proti Edomu!" Hle, činím nepatrným mezi národy, budeš v největším...
Micheáš 1:3...vám svědčí, Panovník z chrámu své svatostiHle - Hospodin opouští svůj příbytek, sestupuje, šlape...
Micheáš 2:3...je o dědictví. A proto tak praví Hospodin: "Hle, na tu tlupu chystám pohromu - teď se...
Nahum 2:1...modly i odlitky. Chystám ti hrob. Jsi hanebný!"  Hle, jsou vidět na horách nohy posla dobrých zpráv -...
Nahum 2:14...Pelech měl plný úlovků, v doupěti samou kořist. "Hle, jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Tvé vozy...
Nahum 3:5...smilstva svá a s pokoleními skrze svá kouzla. "Hle, jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Vyhrnu...
Abakuk 1:6...kterém neuvěříte, i kdyby vám to někdo vyprávělHle - probouzím Babyloňany, národ krutý a prchlivý, který...
Abakuk 2:4...otálet; přijde totiž jistě a neopozdí seHle - kdo je nadutý, nemá poctivou duši. Spravedlivý však...
Abakuk 2:19...kámen: "Probuď se!" Může ta věc být jeho učitelHle, je to obloženo zlatem a stříbrem, ducha v tom ale...
Sofoniáš 3:19...z tebe neštěstí, abys nenesl břímě potupyHle - v ten čas skoncuji se všemi, kdo trápili!...
Zachariáš 1:8... slovo Hospodinovo. V noci jsem měl viděníhle, jakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi myrtami v...
Zachariáš 1:11...stojícímu v myrtoví hlásili: "Prošli jsme zemíhle - celá zem žije v klidu a pokoji." Nato Hospodinův...
Zachariáš 2:1...a znovu vyvolí Jeruzalém." Zvedl jsem očihle - uviděl jsem čtyři rohy. "Co to znamená?" zeptal jsem...
Zachariáš 2:5...zemi a chtěly ji rozprášit." Zvedl jsem očihle - muž s měřicí šňůrou v ruce. "Kam jdeš?" zeptal jsem...
Zachariáš 2:13..."Kdo se vás dotýká, dotýká se zornice mého okaHle, mávnu po nich rukou a stanou se kořistí svých otroků."...
Zachariáš 2:14...zástupů. "Jásej a vesel se, Dcero sionskáHle - přicházím, abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin....
Zachariáš 3:4...mu ty špinavé šaty!"Pak řekl Jošuovi: "Hle, snímám z tebe tvůj hřích a oblékám ti slavnostní...
Zachariáš 3:9... že přivádím svého služebníka, VýhonekHle - kámen, který kladu před Jošuu, a na tom jednom kameni...
Zachariáš 5:1...slouží Pánu vší země." Znovu jsem zvedl očihle - jakýsi letící svitek! "Co vidíš?" zeptal se anděl....
Zachariáš 5:7...s celou zemí." Vtom se zvedlo olověné víkohle - v tom koši seděla jakási žena! "To je Ničemnost,"...
Zachariáš 5:9...zaklopil olověným víkem. Potom jsem zvedl očihle - uviděl jsem, jak se objevují dvě ženy s větrem v...
Zachariáš 6:1...ho v něm na podstavec." Znovu jsem zvedl očihle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty hory...
Zachariáš 8:7...Hospodin zástupů. Tak praví Hospodin zástupůHle, zachráním svůj lid ze země na východě i ze země, kde...
Zachariáš 9:4...jak prachu hromady a zlata jak bláta v ulicíchHle! Panovník ho však vyžene, jeho hradby strhne do moře a...
Zachariáš 9:9...sionská, dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémskáHle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivý a vítězný;...
Zachariáš 11:6...šetřit obyvatele této země, praví HospodinHle, vydám lidi napospas jejich bližním a napospas jejich...
Zachariáš 11:16..."Převlékni se ještě za ztřeštěného pastýřeHle, vzbudím totiž v zemi pastýře, který se nebude starat o...
Zachariáš 12:2...země a tvůrce ducha v lidském nitru, pravíHle - učiním Jeruzalém číší, po níž se zapotácejí všechny...
Zachariáš 14:1...můj lid!" a oni odpoví: "Náš Bůh je Hospodin!"  Hle, přichází Hospodinův den! Tvůj majetek padne za kořist...
Malachiáš 2:3...proklel, protože jste si to nevzali k srdciHle, potrestám vaše potomky a vám vmetu lejna do tváří,...
Malachiáš 3:1...oblibě!" Také se ptáte: "Kde je ten Bůh soudu?"  Hle, posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou...
Malachiáš 3:19...tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu nesloužíHle, přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci...
Malachiáš 3:23... jež jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael.  Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den,...
Matouš 1:20...rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlelhle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe,...
Matouš 1:23...aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,"...
Matouš 2:9..." Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, ...
Matouš 2:13...k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův...
Matouš 2:19...se nedá utěšit!" Když potom Herodes zemřelhle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a...
Matouš 3:16...byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vodyhle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak...
Matouš 4:11...jedinému sloužit.'" Tenkrát ho ďábel opustilhle, přistoupili andělé a sloužili mu. Když Ježíš uslyšel,...
Matouš 11:10...než na proroka. Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví...
Matouš 12:18...se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Hle, můj služebník, jehož jsem vyvolil, můj milovaný,...
Matouš 12:41...je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Královna Jihu povstane na...
Matouš 12:42...kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Když nečistý duch vyjde...
Matouš 12:46...pokolením." A zatímco ještě mluvil k zástupůmhle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli...
Matouš 13:3...v podobenstvích vyprávěl o mnoha věcech. Řekl: "Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá...
Matouš 17:3...jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají. Petr...
Matouš 20:18...Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán...
Matouš 21:5...naplnilo slovo proroka: "Povězte Dceři sionskéHle, tvůj král přichází k tobě, mírný, sedící na oslu, na...
Matouš 22:4...jiné služebníky a řekl jim: ‚Povězte pozvanýmHle, připravil jsem pro vás hostinu. Dal jsem porazit býčky...
Matouš 23:38...svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jsteHle, váš dům vám teď zůstane pustý. Říkám vám, že od této...
Matouš 24:23...dny budou zkráceny. Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo: ‚Tady je!' nevěřte. Povstanou...
Matouš 24:25...by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolenéHle, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je...
Matouš 24:26... řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na...
Matouš 28:7...si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvýchHle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem...
Matouš 28:20...je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, jsem s vámi po všechny dny do skonání světa." ...
Marek 1:2... Božím Synu. Jak je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou...
Marek 4:3...věcech. Ve svém vyučování jim řekl: "SlyšteHle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá...
Marek 10:33...k sobě a začal jim opakovat, co se mu stát: "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán...
Marek 13:21...však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' aneboPohleďte, tam je!' nevěřte....
Lukáš 1:20...mým slovům, která se ve svůj čas naplníhle, budeš němý a nepromluvíš do dne, kdy se ty věci...
Lukáš 1:31...se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u BohaHle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký...
Lukáš 1:36...které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná,...
Lukáš 1:38...Boha přece není nic nemožné." Marie řekla: "Hle, jsem služebnice Páně. se mi stane podle tvého...
Lukáš 1:44...čest, že ke mně přišla matka mého PánaHle, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém...
Lukáš 1:48... neboť si všiml ponížení své služebniceHle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o ...
Lukáš 2:10...se vyděsili, ale anděl jim řekl: "Nebojte seHle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se...
Lukáš 2:25...zákon: "Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl...
Lukáš 2:34... Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: "Hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli....
Lukáš 5:12...a šli za ním. Jednou byl v jednom městěhle, byl tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše,...
Lukáš 5:18...moc byla přítomna, aby je uzdravoval. A hle, nějací muži nesli na lehátku ochrnutého člověka....
Lukáš 6:23...člověka. V ten den se radujte a jásejte, neboť hle, vaše odplata v nebi je veliká! Stejně se totiž chovali...
Lukáš 7:27...než na proroka. Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, který připraví...
Lukáš 7:37...tedy do domu toho farizea a stoloval s ním. A hle, jedna městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje...
Lukáš 9:30...jeho tváře, jeho oděv zbělel a rozzářil se. A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří...
Lukáš 10:3...Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň. JděteHle, posílám vás jako beránky mezi vlky. Neberte s sebou...
Lukáš 10:19..."Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako bleskHle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po...
Lukáš 10:25... a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli." A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet:...
Lukáš 11:31...kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Obyvatelé Ninive...
Lukáš 11:32...je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Nikdo nerozsvítí lampu,...
Lukáš 11:41...také vnitřek? Dejte chudým, co máte v mísách, a hle - všechno vám bude čisté! Běda vám farizeům, že dáváte...
Lukáš 13:11...sobotu pak učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena postižená osmnáct let duchem nemoci;...
Lukáš 13:30...i od jihu a budou stolovat v Božím království. A hle, někteří poslední budou první a někteří první budou...
Lukáš 13:35...svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jsteHle, váš dům se vám zanechává pustý. Říkám vám, že ...
Lukáš 14:2...z předních farizeů, pečlivě ho sledovali. A hle, přímo před ním seděl člověk postižený vodnatelností....
Lukáš 18:31..." Tehdy vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam se naplní všechno, co je...
Lukáš 19:2...přišel do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a...
Lukáš 22:31...soudit dvanáct pokolení Izraele. Šimone, Šimonehle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil...
Lukáš 23:14...jste mi tohoto člověka jako rozvraceče liduHle, vyslechl jsem ho před vámi a neshledal jsem jej vinným...
Lukáš 23:29...nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmiHle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným,...
Lukáš 24:49...jste toho svědkovéHle, na vás sešlu zaslíbení svého Otce. Zůstaňte ale ve...
Jan 1:29...Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa! To je ten, o...
Jan 1:36... Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: "Hle, Beránek Boží!" Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co...
Jan 1:47...uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: "Hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest!" "Odkud...
Jan 4:35...snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíceHle, říkám vám: Pozvedněte oči a podívejte se na lány, že...
Jan 12:15...na , jak je psáno: "Neboj se, Dcero sionskáHle, tvůj král přichází sedící na oslátku." Jeho učedníci...
Jan 16:29...svět a jdu k Otci." Jeho učedníci mu řekli: "Hle, teď nemluvíš obrazně, ale otevřeně! Teď víme, že...
Jan 16:32...věříte?" opáčil Ježíš. "Hle, přichází chvíle, a přišla, kdy se rozprchnete každý...
Jan 19:4...jej tloukli holemi. Pilát pak znovu vyšel ven. "Hle, vedu ho ven k vám," řekl jim. "Vězte, že podle je...
Jan 19:5...ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti. "Hle, člověk!" řekl jim Pilát. "Ukřižovat, ukřižovat!"...
Jan 19:14...příprav před svátkem Velikonoc, kolem poledne. "Hle, váš král," řekl Pilát Židům. Ti však začali křičet:...
Jan 19:26...miloval, jak tam stojí, řekl své matce: "Ženohle, tvůj syn." Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka...
Jan 19:27... hle, tvůj syn." Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka." A ten učedník ji od chvíle přijal k...
Skutky 1:10... Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebehle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim:...
Skutky 5:25... co se to stalo. Vtom někdo přišel s hlášením: "Hle, muži, které jste uvěznili, stojí v chrámu a učí lid!"...
Skutky 7:56...a Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal: "Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží...
Skutky 8:27...dolů do Gazy." Vydal se tedy na cestuhle, narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské...
Skutky 9:11...Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsuhle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš...
Skutky 10:17...marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenathle, muži poslaní Korneliem se doptali na Šimonův dům. Když...
Skutky 13:11...Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cestyHle, ruka Hospodinova teď raní slepotou! Bude to trvat,...
Skutky 13:25...říkal: ‚ nejsem ten, za koho pokládátehle, on přichází po mně! Jemu nejsem hoden ani rozvázat...
Skutky 13:46... a považujete se tak za nehodné věčného životahle, obracíme se k pohanům! Tak nám to totiž přikázal...
Skutky 16:1...a posiloval církve. Přišel do Derbe a Lystryhle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící...
Skutky 27:24...mi: ‚Neboj se, Pavle, dostaneš se před císaře. A hle, Bůh se z dobroty k tobě rozhodl zachovat všechny, kdo...
Římanům 9:33...skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení;...
2. Korintským 5:17...je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulohle, je tu nové! A to všechno je z Boha, který nás se sebou...
2. Korintským 6:2...jsem vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl." Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď! Nikomu...
2. Korintským 6:9...neznámí, a přitom dobře známí, jako umírající, a hle, žijeme, jako trestaní, smrti však unikající, jako...
Židům 2:13...říká: " na něj budu spoléhat," a pokračuje: "Hle, a děti, které mi dal Bůh." A protože děti jsou si...
Židům 8:8...jinou. Bůh ale svůj lid kárá, když říká: "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy uzavřu novou...
Jakub 5:9... jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeniHle, Soudce stojí ve dveřích! Za příklad odolnosti a...
1. Petr 2:6...Bohem díky Ježíši Kristu. V Písmu přece stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný, a...
Juda 1:14...od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: "Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby...
Zjevení 1:7...Otci - jemu buď sláva a moc na věky věků. AmenHle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej...
Zjevení 1:18...první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. mám klíče smrti i záhrobí....
Zjevení 2:10...satanovo. Nic se neboj toho, co máš vytrpětHle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli...
Zjevení 2:22...činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechceHle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s cizoloží, vydám...
Zjevení 3:8... a zavírá, a nikdo neotevře: Znám tvé skutkyHle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo...
Zjevení 3:9...zachoval jsi slovo a nezapřel jsi jménoHle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají...
Zjevení 3:20...a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokáníHle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a...
Zjevení 4:1...Duch praví církvím." Potom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevřely dveře. Vtom ke mně jako polnice...
Zjevení 4:2...stát potom." A hned jsem byl ve vytržení DuchaHle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten,...
Zjevení 5:5.... Jeden z těch starců mi však řekl: "NeplačHle, zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! On otevře...
Zjevení 5:6...On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí." A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch čtyř bytostí...
Zjevení 6:2...bytostí, jak řekla hromovým hlasem: "Pojď!" A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl,...
Zjevení 6:5...pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: "Pojď!" A hle, spatřil jsem černého koně a ten, který na něm seděl,...
Zjevení 6:8... slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který...
Zjevení 7:9... z pokolení Benjamín 12 000 označených. A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo...
Zjevení 9:12...jméno Apollyon, Zhoubce. První "běda" pominulohle, dvojí "běda" se blíží! Když zatroubil šestý anděl,...
Zjevení 11:14...slávu nebeskému Bohu. Druhé "běda" pominulohle, třetí "běda" se rychle blíží: Tehdy zatroubil sedmý...
Zjevení 12:3...rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znameníhle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na...
Zjevení 14:1... neboť je to číslo člověka. To číslo je 666. A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním...
Zjevení 14:14...své námahy; vždyť jejich skutky je provázejí." A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby...
Zjevení 16:15...k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha. "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží...
Zjevení 19:11...duchem proroctví. Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný...
Zjevení 21:3...svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou...
Zjevení 21:5...pominuly." Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, činím všechno nové." Řekl také: "Napiš, že tato slova...
Zjevení 22:7...ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. "Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví...
Zjevení 22:12...koná spravedlnost a svatý se dál posvěcuje." "Hle, přijdu brzy a odplata se mnou, abych odplatil...

Slova obsahující hle: dohled (7) dohledem (5) dohledu (1) hle (676) hleď (12) hledá (22) hledači (1) hledají (28) hledající (1) hledajícím (1) hledal (28) hledala (4) hledali (35) hledalo (1) hledaly (2) hledám (7) hledáme (1) hledání (1) hledáš (4) hledat (66) hledáte (12) hledej (2) hledejte (17) hleděl (2) hleděli (5) hledět (4) hledí (16) hledící (1) hledím (2) hledíš (1) hledíte (3) hleďme (1) hleďte (13) hlesne (1) hlesu (1) náhle (63) napohled (16) nehleď (1) nehledá (4) nehledají (4) nehledal (2) nehledali (3) nehledám (3) nehledáte (3) nehledejte (1) nehledí (8) nehledím (1) nehleďte (1) nehlesl (1) nehlesnou (1) neprůhledná (1) neshledal (1) nevyhledával (1) nevyhledávali (1) nevyhledávej (1) nevyhledávejte (1) nezahleď (1) ohled (10) ohledech (1) ohledem (4) ohledně (49) ohledu (17) ohledy (1) pohled (22) pohleď (88) pohledal (1) pohledání (1) pohledává (1) pohledáváš (1) pohleděl (1) pohledem (15) pohledný (2) pohleďte (30) pohledu (9) pohledů (2) pohledy (4) prohledal (1) prohledali (3) prohledám (1) prohledány (1) prohledávat (1) prohledej (1) prohledejte (1) průhledné (1) shledá (3) shledal (5) shledali (1) shledán (4) shledává (1) tahle (3) takhle (39) takovéhle (1) tamhle (8) téhle (9) tenhle (22) tihle (9) tímhle (4) tohle (39) tohohle (1) tomhle (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |