Hlavními

Hledám varianty 'hlavními' [ hlavními (1) hlavním (2) hlavních (2) hlavní (10) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 2:10...zahradu, a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi...
Genesis 10:10..."Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem." Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a...
Deuteronomium 3:10...Gileádu a celého Bášanu po Salchu a Edreihlavní města Ogova bášanského království. (Bášanský král Og...
Jozue 8:13...zálohu mezi Bet-elem a Ajem, na západ od městaHlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní voj pak...
Soudců 20:33... je odlákáme od města k silnicím." Hlavní voj Izraelců tedy ustoupil a znovu se sešikoval v...
Soudců 20:41...stoupá k nebi dým jako ze zápalné oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká...
2. Samuel 20:19... věrní Izraelci. Ty ale chceš zahubit jednohlavních měst v Izraeli. Proč ničíš Hospodinovo dědictví?"...
1. Letopisů 25:1...nakládáno stejně jako s rody mladších. Davidhlavní hodnostáři vyčlenili některé z Asafových, Hemanových...
1. Letopisů 26:24...byli: Šebuel, syn Geršoma, syna Mojžíšova, byl hlavním pokladníkem. Jeho bratr Eliezer měl syny Rechabiáše...
Ezdráš 6:2...v babylonské archivní knihovně. v Ekbataněhlavním městě médské provincie, se nalezl svitek obsahující...
Jeremiáš 49:35...Hospodin zástupů: "Hle, lámu luk Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam čtyři vichry ze čtyř nebeských...
Daniel 11:45...vyrazí, aby pobil a vyhladil mnohé. Svůj hlavní stan postaví mezi mořem a Nádhernou svatou horou....
Lukáš 19:2...jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheushlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo...
1. Korintským 15:3...byste uvěřili zbytečně). Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy...
Židům 8:1... ustanovuje Syna, který je dokonalý na věky. To hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |