Heroda

Hledám varianty 'heroda' [ herodovi (5) herodes (28) herodem (1) heroda (4) ]. Nalezeno 38 veršù.
Matouš 2:1... Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. "Kde...
Matouš 2:3...jsme se mu poklonit." Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal...
Matouš 2:7...Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid.'" Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně...
Matouš 2:12...od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceliHerodovi, vrátili se do své země jinudy. A hle, po jejich...
Matouš 2:13... uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovímHerodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil." Ještě tu...
Matouš 2:16..."Povolal jsem svého Syna z Egypta." Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se...
Matouš 2:19... nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal...
Matouš 2:22...země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se tam bál jít. Když potom...
Matouš 14:1... V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes. "To je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstal...
Matouš 14:3...z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky." Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a uvěznil kvůli Herodiadě...
Matouš 14:5...Jan mu říkal: "Tvůj sňatek s je nezákonný!" Herodes ho tedy chtěl zabít, ale bál se zástupu, protože ho...
Matouš 14:6...narozenin tančila uprostřed hodovníkůHerodovi se tak zalíbila, že přísahal splnit jakékoli...
Marek 6:14... Jak se jeho pověst šířila, uslyšel o něm i král Herodes. Říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To proto...
Marek 6:16...prorok jako jeden z dávných proroků." Když to Herodes uslyšel, řekl: "Je to Jan, kterého jsem nechal stít...
Marek 6:17...Jan, kterého jsem nechal stít. Vstal z mrtvých!" Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknout,...
Marek 6:18... ačkoli byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan Herodovi říkal: "Tvůj sňatek s bratrovou manželkou je...
Marek 6:20...to měla za zlé a chtěla ho zabít, ale nemohlaHerodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to...
Marek 6:21...rád naslouchal. Příhodný den však přišel, když Herodes na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své...
Marek 6:22...dcera Herodiady a zatančila, zalíbila se Herodovi i jeho hostům natolik, že král dívce řekl:...
Lukáš 1:5...učení, které jsi přijal. Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, jménem Zachariáš, z Abiášova...
Lukáš 3:1...Tiberia, když Pontius Pilát spravoval JudeuHerodes byl tetrarchou Galileje, jeho bratr Filip...
Lukáš 3:19...radostnou zprávu. Když ale káral tetrarchu Heroda za jeho sňatek s Herodiadou, manželkou jeho bratra,...
Lukáš 3:20...jeho bratra, a za všechno zlo, které napáchalHerodes k tomu všemu přidal ještě to, že Jana vsadil do...
Lukáš 9:7...Když se o všem, co se dělo, doslechl i tetrarcha Herodes, nevěděl, co si myslet. Někteří říkali: "Jan...
Lukáš 9:9...z dávných proroků. "Jana jsem sťal," říkal si Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?" A...
Lukáš 13:31...farizeové. "Odejdi odsud," říkali mu. "Jdi pryčHerodes chce zabít!" Odpověděl jim: "Jděte a vyřiďte ...
Lukáš 23:7...dozvěděl, že je z Herodova panství, poslal hoHerodovi, který v těch dnech také pobýval v Jeruzalémě....
Lukáš 23:8...v těch dnech také pobýval v Jeruzalémě. Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. dávno se s...
Lukáš 23:11...znalci Písma a usilovně ho obviňovali. A tak jím Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmíval,...
Lukáš 23:12...a poslal ho zpátky k Pilátovi. Toho dne se Herodes s Pilátem spřátelili; předtím totiž k sobě chovali...
Lukáš 23:15...vinným v žádném bodě vaší obžaloby. Dokonce ani Herodes ne, neboť jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic, za...
Skutky 4:27...Hospodinu a proti jeho Pomazanému.' A opravduHerodes a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s lidem...
Skutky 12:1...po Barnabášovi a Saulovi. V době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili k církvi....
Skutky 12:6...modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután...
Skutky 12:19...nemalý rozruch nad tím, co se stalo s PetremHerodes ho marně hledal. Stráže nechal po výslechu popravit...
Skutky 12:20...a odebral se z Judska do Cesareje, kde zůstalHerodes se tehdy velmi hněval na Týrské a Sidonské. Proto...
Skutky 12:21...dodávkách z králova území). Ve stanovený den se Herodes v královském rouše posadil na trůn a pronesl k nim...
Skutky 13:1... Menachem, vychovaný společně s tetrarchou Herodem, a Saul. Jednou, když uctívali Pána a postili se,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |