Hebron

Hledám varianty 'hebron' [ hebronu (40) hebronovi (2) hebronem (2) hebron (22) ]. Nalezeny 62 verše.
Genesis 13:18...svůj stan a usadil se u háje Mamre, který jeHebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. V oněch dnech...
Genesis 23:2...Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad ...
Genesis 23:19...v jeskyni pole Makpela naproti Mamre (což je Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní,...
Genesis 35:27...otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180 let...
Exodus 6:18...svými rodinami. Synové Kehatovi: Amram, JisharHebron a Uziel. Kehat se dožil věku 133 let. Synové...
Numeri 3:19... Kehatovi synové po svých rodech: Amram, JisharHebron a Uziel. Synové Merariho po svých rodech: Machli a...
Numeri 13:22... Když vystoupili do Negevu, vydali seHebronu, kde žili Achiman, Šešaj a Talmaj, potomci Anakovi....
Jozue 10:5...pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král Hebronu, král Jarmutu, král Lachiše a král Eglonu. Ti...
Jozue 10:23...přivedli těch pět králů: krále Jeruzaléma, krále Hebronu, krále Jarmutu, krále Lachiše a krále Eglonu. Když...
Jozue 10:36... Potom Jozue s celým Izraelem táhl od EglonuHebronu a zaútočili na něj. Dobyli ho a ostřím meče...
Jozue 10:39...proklaté. Nikoho nenechal naživu. Jak naložilHebronem, tak naložil s Debirem a jeho králem, stejně jako...
Jozue 11:21...Jozue na svém tažení vyhladil Anakovce z hor: z Hebronu, Debiru, Anabu i ze všech judských a izraelských...
Jozue 12:10...Aje u Bet-elu jeden, král Jeruzaléma jeden, král Hebronu jeden, král Jarmutu jeden, král Lachiše jeden...
Jozue 14:13... synu Jefunovu, požehnal a dal mu do dědictví Hebron. Proto Hebron dodnes dědičně patří Kálebovi, synu...
Jozue 14:14... požehnal a dal mu do dědictví Hebron. Proto Hebron dodnes dědičně patří Kálebovi, synu Kenizejce...
Jozue 14:15... neboť se cele vydal Hospodinu, Bohu Izraele. (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy Město Arbovo,...
Jozue 15:13...uprostřed synů Judových - Kiriat-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.) Káleb odsud vyhnal...
Jozue 15:54... Bet-tapuach, Afeka, Chumta, Kiriat-arba (což je Hebron) a Cior - celkem devět měst s osadami. Dále: Maon,...
Jozue 20:7...Šechem v pohoří Efraim a Kiriat-arbu (což je Hebron) v Judském pohoří. Na východní straně Jordánu...
Jozue 21:11...V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron) s okolními pastvinami (Arba byl otcem Anaka). Pole...
Jozue 21:13...jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabiliHebron a tato města s jejich pastvinami: Libna, Jatir,...
Soudců 1:10... Vytáhli také proti Kananejcům obývajícím Hebron (dříve nazývaný Kiriat-arba), kde porazili Šešaje,...
Soudců 1:20...byl s Judou, a tak se mu podařilo zabrat pohoříHebron dali podle Mojžíšova slova Kálebovi a ten odsud...
Soudců 16:3...je na záda a vynesl je na vrchol hory před Hebronem. Jednou se pak zamiloval do jedné ženy v údolí...
1. Samuel 30:31...Chormy, Bor-ašanu, AtachuHebronu - do všech míst, kam David se svými muži chodíval. ...
2. Samuel 2:1...Hospodin. "A kam mám jít?" zeptal se David. "Do Hebronu," odpověděl mu. A tak tam David odešel s oběma...
2. Samuel 2:3...své muže, každého s jeho rodinou, a usadili seHebronu a okolních městech. Tam za ním potom přišli judští...
2. Samuel 2:11...Davida. David kraloval nad domem JudyHebronu sedm let a šest měsíců. Abner, syn Nerův, vytáhl s...
2. Samuel 2:32...muži šel celou noc, za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi domem Saulovým a Davidovým byl dlouhý....
2. Samuel 3:2...a dům Saulův stále slabší. Davidovi seHebronu narodili synové: prvorozený byl Amnon z Achinoam...
2. Samuel 3:5...ženy Egly. Tito synové se Davidovi narodiliHebronu. Během boje mezi domem Saulovým a Davidovým...
2. Samuel 3:19...si také promluvil s Benjamínci. Potom šel do Hebronu, aby s Davidem probral vše, co Izrael a celý dům...
2. Samuel 3:20... Když Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do Hebronu, David jemu i jeho mužům připravil hostinu. Abner...
2. Samuel 3:22...kořisti. Abner tehdy nebyl u DavidaHebronu, protože ho David propustil, a tak odešel v pokoji....
2. Samuel 3:27...David o tom ale nevěděl. Když byl Abner zpátkyHebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby...
2. Samuel 3:32...král David kráčel za márami, a když AbneraHebronu pochovávali, král nad Abnerovým hrobem hlasitě...
2. Samuel 4:1...Když se Saulův syn Iš-bošet doslechl, že AbnerHebronu zemřel, ztratil odvahu a také celý Izrael se...
2. Samuel 4:8...přes pláň Arava, ji přinesli k Davidovi do Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulova, tvého...
2. Samuel 4:12...jim ruce i nohy a pověsili je u rybníkaHebronu. Iš-bošetovu hlavu pak vzali a pohřbili ji v...
2. Samuel 5:1... Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů...
2. Samuel 5:3...budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s...
2. Samuel 5:5...čtyřicet let. Sedm let a šest měsíců kralovalHebronu nad Judou a dalších třiatřicet let kraloval v...
2. Samuel 5:13...prospěch jeho lidu, Izraele. Když David přišelHebronu, vzal si v Jeruzalémě další konkubíny a manželky, a...
2. Samuel 15:7...pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal Hospodinu. Když jsem...
2. Samuel 15:10...uslyšíte troubení rohu, zvolejte: ‚Abšalom seHebronu stal králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě...
1. Královská 2:11...celkem čtyřicet let. Sedm let kralovalHebronu a třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě. Na trůn...
1. Letopisů 2:42...Meša, otec Zifův, a druhorozený Mareša, otec Hebronu. Synové Hebronovi: Korach, Tapuach, Rekem a Šema...
1. Letopisů 2:43... a druhorozený Mareša, otec Hebronu. Synové Hebronovi: Korach, Tapuach, Rekem a Šema. Šema zplodil...
1. Letopisů 3:1...jsou synové Davidovi, kteří se mu narodiliHebronu: prvorozený Amnon z Achinoam Jizreelské; druhý...
1. Letopisů 3:4...syn jeho ženy Egly. Těchto šest se mu narodiloHebronu, kde kraloval sedm let a šest měsíců. Dalších...
1. Letopisů 5:28... Kehat a Merari. Synové Kehatovi: Amram, JisharHebron a Uziel. Děti Amramovy: Áron, Mojžíš a Miriam....
1. Letopisů 6:3...Libni a Šimei. Synové Kehatovi: Amram, JisharHebron a Uziel. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou...
1. Letopisů 6:40...připadl tento los: V judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v okolí. Pole u města s...
1. Letopisů 6:42...Jefunův. Synové Áronovi dostali útočištné město Hebron a dále Libnu, Jatir, Eštemou, Chilen, Debir...
1. Letopisů 11:1... Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za...
1. Letopisů 11:3...lidu Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v...
1. Letopisů 12:24...bojovníků, kteří přišli k Davidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo...
1. Letopisů 12:39...nastoupit to bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také...
1. Letopisů 23:12...otcovský rod. Synové Kehatovi: Amram, JisharHebron a Uziel, celkem čtyři. Synové Amramovi: Áron a...
1. Letopisů 23:19...Jisharovi: vůdce Šelomit. Synové Hebronovi: vůdce Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel,...
1. Letopisů 29:27...trvala čtyřicet let. Sedm let kralovalHebronu a třiatřicet let v Jeruzalémě. Zemřel v utěšeném...
2. Letopisů 11:10... Lachiš, Azeku, Coreu, AjalonHebron - všechna tato opevněná města v Judovi a Benjamínovi...

Slova obsahující hebron: hebron (22) hebronem (2) hebronovců (2) hebronovi (2) hebronových (2) hebronského (1) hebronskému (1) hebronský (2) hebronských (1) hebronu (40)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |