Haleluja

Hledám varianty 'haleluja' [ haleluja ]. Nalezeno 28 veršù.
Žalmy 104:35...více nebyli! Dobrořeč, duše , HospodinuHaleluja! Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho...
Žalmy 105:45...řídili jeho pravidly a dodržovali jeho zákonyHaleluja! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý!...
Žalmy 106:1...pravidly a dodržovali jeho zákony. Haleluja!  Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska...
Žalmy 106:48... od věků navěky! všechen lid odpoví: AmenHaleluja! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska...
Žalmy 111:1...se cestou napije, a proto hlavu pozvedne.  Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve...
Žalmy 112:1...velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí!  Haleluja! Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho...
Žalmy 113:1...a celý vrávorá - tužba ničemů bude zmařena!  Haleluja! Chvalte, služebníci Hospodinovi, chvalte jméno...
Žalmy 113:9...obdařuje rodinou, matka se z dětí radujeHaleluja! Když Izrael vycházel z Egypta, dům Jákobův z...
Žalmy 115:18...Hospodina budem velebit jak nyní, tak i navěkyHaleluja! Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v...
Žalmy 116:19...domě, na jeho dvoře, uprostřed tebe, JeruzalémeHaleluja! Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho...
Žalmy 117:2...je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrváHaleluja! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska...
Žalmy 135:1...Sionu žehná Hospodin, jenž nebe i zemi učinil!  Haleluja! Chvalte jméno Hospodin, chvalte, Hospodinovi...
Žalmy 135:21...je Hospodin veleben - Jeruzalém je jeho domovemHaleluja! Haleluja! Oslavujte Hospodina, je tak dobrý -...
Žalmy 136:1...veleben - Jeruzalém je jeho domovem! Haleluja!  Haleluja! Oslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska...
Žalmy 146:1...jméno chválí každý smrtelník navždy, navěky!  Haleluja! Chval Hospodina, duše ! Chválit budu Hospodina...
Žalmy 146:10...navěky, tvůj Bůh, Sione, po všechna pokoleníHaleluja! Haleluja! Jak dobré je zpívat našemu Bohu žalm,...
Žalmy 147:1...tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení! Haleluja!  Haleluja! Jak dobré je zpívat našemu Bohu žalm, jak je to...
Žalmy 147:20...to neučinil, a proto nepoznali jeho pravidlaHaleluja! Haleluja! Chvalte Hospodina, všichni na nebi,...
Žalmy 148:1... a proto nepoznali jeho pravidla. Haleluja!  Haleluja! Chvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z...
Žalmy 148:14...svých oddaných, synů Izraele, jeho nejbližšíchHaleluja! Haleluja! Zpívejte Hospodinu novou píseň,...
Žalmy 149:1... synů Izraele, jeho nejbližších! Haleluja!  Haleluja! Zpívejte Hospodinu novou píseň, shromáždění...
Žalmy 149:9...nimi vykonali - to je ctí všech jeho oddanýchHaleluja! Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte...
Žalmy 150:1...- to je ctí všech jeho oddaných! Haleluja!  Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na obloze...
Žalmy 150:6... Všechno, co dýchá, chválí HospodinaHaleluja! Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále nad...
Zjevení 19:1...uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi: "Haleluja! Vítězství, sláva i moc našemu Bohu! Pravdivé a...
Zjevení 19:3... kterou měla na rukou!" A znovu opakovali: "Haleluja! Její dým stoupá na věky věků." Těch čtyřiadvacet...
Zjevení 19:4...a klaněli se Bohu sedícímu na trůnu: "AmenHaleluja!" A od trůnu se ozvalo: "Chvalte našeho Boha,...
Zjevení 19:6...zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů: "Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování! Radujme se,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |