Hadad

Hledám varianty 'hadad' [ hadad ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 36:35...země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji....
Genesis 36:36...kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel...
Genesis 36:39...Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla...
2. Samuel 8:3...a odváděli povinné dávky. David také porazil Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby, když vytáhl, aby...
2. Samuel 8:5...jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil...
2. Samuel 8:7... David také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z...
2. Samuel 8:8...stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach a Berotaj pobral král David...
2. Samuel 8:9... král Chamátu, doslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého syna...
2. Samuel 8:10...s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili....
2. Samuel 8:12...a Amalekovců. Rovněž tak zasvětil i kořist od Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby. David si získal...
2. Samuel 10:16... že je Izrael porazil, a tak se přeskupiliHadad-ezer poslal také pro Aramejce z druhého břehu Eufratu...
2. Samuel 10:19... že na místě zemřel. Všichni králové, kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho Izrael porazil....
1. Královská 11:17...šest měsíců, dokud všechny Edomce nevyhladilHadad, tehdy ještě chlapec, tenkrát s několika edomskými...
1. Královská 11:21...faraonově paláci mezi faraonovými syny. Pak ale Hadad v Egyptě uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že...
1. Královská 11:23... synu Eliadovu, který uprchl od svého pána Hadad-ezera, krále Cóby. Když David pobil jejich vojsko,...
1. Královská 11:25...království. Vedle zla, které představoval Hadad, byl i on protivníkem Izraele po celý Šalomounův...
1. Královská 15:20...králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své...
1. Královská 20:1...Eliáše jako jeho služebník. Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně s...
1. Královská 20:3...Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a...
1. Královská 20:5...přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i své...
1. Královská 20:10..." S touto odpovědí pak poslové odešli. Ben-hadad mu na to vzkázal: " bohové potrestají a ještě mi...
1. Královská 20:12... nechlubí jako ten, kdo ji svléká!" Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile...
1. Královská 20:16...a bylo jich 7 000. Vytáhli v poledne. (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se svými dvaatřiceti...
1. Královská 20:17...vyrazili mladíci od krajských hejtmanů. Ben-hadad vyslal průzkumníky, protože dostal hlášení, že ze...
1. Královská 20:20...na útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni spolu s jízdou. Izraelský král vyrazil...
1. Královská 20:25...s nimi na rovině. Uvidíš, že je porazíme." Ben-hadad je poslechl a zařídil se tak. Po roce pak nechal...
1. Královská 20:30...těch zbývajících 27 000 mužů zřítily hradby. Ben-hadad ale uprchl a schoval se v nejzazším pokojíku. Jeho...
1. Královská 20:32...králi a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi život!" "On ještě žije?" podivil se...
1. Královská 20:33...znamení a rychle ho vzali za slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na to král....
1. Královská 20:34...tedy vyšel a on ho pozval k sobě do vozu. Ben-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec...
2. Královská 6:24...území přestaly. Později ale aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl proti Samaří...
2. Královská 8:7...Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží...
2. Královská 8:9..."Posílá za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct, že se...
2. Královská 13:24...a na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadad. Jehoaš, syn Joachazův, tehdy na Ben-hadadovi, synu...
1. Letopisů 1:46...země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji....
1. Letopisů 1:47...kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel...
1. Letopisů 1:50...Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla...
1. Letopisů 1:51... dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen...
1. Letopisů 18:3...povinné dávky. David také u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc...
1. Letopisů 18:5...jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil...
1. Letopisů 18:7... David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z...
1. Letopisů 18:8...stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach a Kun pobral David veliké...
1. Letopisů 18:9...Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal ke králi Davidovi svého...
1. Letopisů 18:10...s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili....
1. Letopisů 19:16...z druhého břehu Eufratu. V jejich čele stál Hadad-ezerův vojevůdce Šofach. Když se to David dozvěděl,...
1. Letopisů 19:19...pěšáků. Zabil i jejich vojevůdce Šofacha. Když Hadad-ezerovi vazalové viděli, že je Izrael porazil,...
2. Letopisů 16:4...králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své...
Zachariáš 12:11...bude rozléhat veliký pláč, jako byl pláčHadad-rimonu na pláni u Megida. Země bude oplakávat rod za...

Slova obsahující hadad: hadad (52) hadada (2) hadadovi (4) hadadovy (2) hadadovým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |