Habešský

Hledám varianty 'habešský' [ habešskými (1) habešských (1) habešský (2) habešskou (1) habešské (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Královská 19:9...Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě do boje." Obratem proto...
Žalmy 87:4... kdo poznali; právě tak Filištíny, TýrskéHabešské - každý z nich se tu narodil!" O Sionu se pak...
Izaiáš 18:1... Běda zemi, v níž bzučí hmyz, zemi při řekách habešských, která posílá posly po řece, po vodě v...
Izaiáš 20:4...právě tak požene asyrský král egyptské zajatcehabešské vyhnance, mladíky i starce - nahé a bosé, s holými...
Izaiáš 37:9...Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě do boje." Jakmile to...
Izaiáš 45:14... Toto praví Hospodin: Egyptské bohatstvíhabešské zboží i s urostlými Sabejci přijdou k tobě a budou...
Ezechiel 29:10... zpustošený kraj od Migdolu po Asuán, po habešskou hranici. Neprojde tudy lidská noha, dokonce ani...
Sofoniáš 3:10...a společně mu sloužili. Ti, kdo uctívají za habešskými řekami, můj rozptýlený lid, ti mi přinesou ...

Slova obsahující habešský: habešský (2) habešských (1) habešskými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |