Gomory

Hledám varianty 'gomory' [ gomoře (1) gomory (6) gomoru (6) gomorou (1) gomora (7) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 10:19...přes Gerar ke Gaze a směrem přes SodomuGomoru, Admu a Cebojim k Leše. To jsou synové Chamovi...
Genesis 13:10...(- bylo to předtím, než Hospodin zničil SodomuGomoru). Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal...
Genesis 14:2...proti Berovi, králi Sodomy, Biršovi, králi Gomory, Šineábovi, králi Admy, Šemeberovi, králi Cebojim, a...
Genesis 14:8...bydlící v Chasason-tamaru. Králové SodomyGomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhli a...
Genesis 14:11...hor. Vítězové pobrali všechen majetek SodomyGomory i všechny jejich potraviny a odtáhli. Vzali také...
Genesis 18:20... co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik SodomyGomory je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím...
Genesis 19:24...nad zemí slunce. A Hospodin dštil na SodomuGomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města...
Genesis 19:28...stál před Hospodinem. Když se podíval k SodoměGomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř...
Deuteronomium 29:22... neroste - tak přece byla rozvrácena SodomaGomora, Adma a Cebojim, které Hospodin rozvrátil v zuřivém...
Deuteronomium 32:32...Jejich réva je z révy sodomské, původem z vinic Gomory. Jejich hrozny jsou jedovaté, jejich plody plné...
Izaiáš 1:9... bychom byli jako Sodoma, dopadli bychom jako Gomora! Slyšte slovo Hospodina, vládcové Sodomy, vyslechni...
Izaiáš 1:10...Sodomy, vyslechni učení našeho Boha, lide Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti? praví...
Izaiáš 13:19...jako Bohem rozvrácená města - jako SodomaGomora! Nebude se v něm nikdy žít, žádné pokolení jej...
Jeremiáš 23:14... jako Sodoma, všichni v tom městě jsou jako Gomora!" Nuže, toto praví Hospodin zástupů o těch...
Jeremiáš 49:18...něj dopadly. Jako když byla rozvrácena SodomaGomora i s městy v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde...
Jeremiáš 50:40...pokolení. Jako když Bůh rozvrátil SodomuGomoru i s městy v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde...
Amos 4:11...působil zkázu, jako když jsem rozvrátil SodomuGomoru; byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů. A přesto...
Sofoniáš 2:9... Moáb dopadne jako Sodoma, Amonovi synové jako Gomora: hájemství kopřiv a solných jam, věčná pustina!...
Římanům 9:29... bychom byli jako Sodoma, dopadli bychom jako Gomora!" Co na to řekneme? Že pohané, kteří o spravedlnost...
2. Petr 2:6...a sedm lidí s ním zachránil. Města SodomuGomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím...
Juda 1:7...velikého dne. Právě tak to bylo se SodomouGomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |