Gilgalu

Hledám varianty 'gilgalu' [ gilgalu ]. Nalezeno 29 veršù.
Deuteronomium 11:30...západ, v zemi Kananejců bydlících na pláni proti Gilgalu poblíž háje More.) Chystáte se překročit Jordán a...
Jozue 4:19...desátého dne prvního měsíce a utábořil seGilgalu u východního okraje Jericha. Oněch dvanáct kamenů,...
Jozue 4:20...kamenů, které vzali z Jordánu, vztyčil JozueGilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše děti v budoucnu...
Jozue 5:10...Gilgal, Odvalení. Synové Izraele tedy tábořiliGilgalu a navečer čtrnáctého dne onoho měsíce slavili na...
Jozue 10:7...z hor se spojili proti nám!" Nato Jozue vytáhlGilgalu a s ním všechen bojeschopný lid i všichni udatní...
Jozue 10:9...Nikdo z nich před tebou neobstojí." Jozue táhlGilgalu celou noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před...
Jozue 14:6... a rozdělili si zem. Synové Judovi přišliGilgalu za Jozuem a Káleb, syn Kenizejce Jefuna, k němu...
Soudců 2:1...vedla od průsmyku Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a volal: "Vyvedl...
1. Samuel 10:8...Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou, abych tam obětoval zápalné a...
1. Samuel 11:14..." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme teď do Gilgalu a potvrdíme tam království." A tak se všechen lid...
1. Samuel 11:15...tam království." A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili za krále....
1. Samuel 13:4...na Izrael, lid se shromáždil k Saulovi do Gilgalu. Také Filištíni se shromáždili, aby bojovali s...
1. Samuel 13:7...do kraje Gád a Gileád. Saul se stále drželGilgalu a všichni jeho muži se třásli strachy. Čekal sedm...
1. Samuel 13:8...sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu stále nepřicházel a Saulovo vojsko se začínalo...
1. Samuel 13:12...v Michmasu, řekl jsem si: Filištíni teďGilgalu přepadnou, a jsem si ještě nenaklonil Hospodina....
1. Samuel 13:15...přikázal." Potom Samuel vstal a odešelGilgalu do Gibeje Benjamínovy. Saul spočetl vojsko, které...
1. Samuel 15:12... že si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak Samuel dorazil za Saulem, ten ho...
1. Samuel 15:21...nejlepší brav a skot propadlý klatbě, aby jeGilgalu obětovali Hospodinu, tvému Bohu." Samuel tehdy...
1. Samuel 15:33...matka bezdětná nad jiné ženy!" A Samuel tamGilgalu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Potom...
2. Samuel 19:16...k Jordánu, judští muži vyšli králi naproti do Gilgalu, aby ho převedli přes Jordán. Také Šimei, syn Gerův...
2. Samuel 19:41...mu a on se vrátil domů. Král pak pokračoval do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S králem šlo celé judské...
2. Královská 2:1...do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestěGilgalu. "Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin ...
2. Královská 4:38... Pak vzala syna a odešla. Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou, když před ním seděli...
Nehemiáš 12:29...okolí Jeruzaléma - z netofských usedlostí, z Bet-gilgalu a z okolí Geby a Azmavetu. Zpěváci si totiž...
Ozeáš 4:15...ty, aspoň Juda nehřeší! Proto nechoďte do Gilgalu, neputujte do Bet-avenu, zdržte se přísahy: "Jakože...
Ozeáš 9:15...dáš? Dej jim lůno neplodné a prsy bez mléka! V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny - tam jsem k nim...
Ozeáš 12:12...je však samý zlořád, proto je čeká zmar. ŽeGilgalu obětují býky? Z jejich oltářů budou kupy kamení u...
Amos 4:4... praví Hospodin. Jděte si do Bet-elu zahřešit, v Gilgalu hřešte ještě víc! Ráno co ráno přinášejte oběti a...
Amos 5:5...Hledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte. Gilgal totiž bude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |