Gileádu

Hledám varianty 'gileádu' [ gileádu ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 37:25...k jídlu. Pozvedli oči a hle, spatřili od Gileádu přicházet karavanu Izmaelitů. Jejich velbloudi...
Numeri 32:39... Synové Machira, syna Manasesova, šli do Gileádu, dobyli jej a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli....
Deuteronomium 3:10...jsme se všech měst náhorní roviny, celého Gileádu a celého Bášanu po Salchu a Edrei, hlavní města...
Deuteronomium 3:13...a polovinu pohoří Gileád s jeho městy. Zbytek Gileádu s celým Bášanem, totiž Ogovo království, jsem dal...
Deuteronomium 3:16... Synům Rubenovým a Gádovým jsem dal území od Gileádu k potoku Arnon (jehož středem vede hranice) a k...
Deuteronomium 4:43...pusté náhorní rovině pro pokolení Ruben, RámotGileádu pro pokolení Gád a Golan v Bášanu pro pokolení...
Jozue 12:2...Arnon, totiž od středu toho potoka přes polovinu Gileádu k potoku Jabok, tvořícímu hranici Amonců; dále...
Jozue 12:5...po gešurské a maachatské pomezí a také polovinu Gileádu hraničícího se Sichonem, králem Chešbonu. Mojžíš,...
Jozue 13:31... jež patří k Chavot-jair v Bášanu; dále polovina Gileádu a také Aštarot a Edrei, Ogova královská města v...
Jozue 20:8...náhorní rovině, z pokolení Gád vybrali RámotGileádu a z Manasesova pokolení Golan v Bášanu. To jsou...
Jozue 21:38...město pro ty, kdo někoho zabili, RámotGileádu a tato města s jejich pastvinami: Machanajim,...
Soudců 10:4...na třiceti oslech a patřilo jim třicet městGileádu. dodnes se jim říká Chavot-jair, Jairovy vesnice...
Soudců 10:8...Izraelce na emorejském území za JordánemGileádu. Amonci dokonce překročili Jordán, aby napadli také...
Soudců 10:17... Amonci se tehdy sešikovali a utábořili seGileádu. Také Izraelci se shromáždili a utábořili se v...
Soudců 10:18...do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu." Byl jeden udatný hrdina, Jiftach Gileádský. Byl...
Soudců 11:8...Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo bydlímeGileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s vámi vrátím,...
Soudců 12:7...Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém městěGileádu. Po něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z Betléma...
Soudců 21:8...do tábora na shromáždění nepřišel nikdo z Jábeš-gileádu. Spočítali totiž lid a hle - z obyvatel...
Soudců 21:9... Spočítali totiž lid a hle - z obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo. Obec tam proto vyslala 12 000...
Soudců 21:10...s příkazem: "Jděte a pobijte obyvatele Jábeš-gileádu ostřím meče, včetně žen a dětí. Toto je úkol, který...
Soudců 21:12...poznala muže, pobijte." Mezi obyvateli Jábeš-gileádu se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě...
Soudců 21:14...a Izraelci jim dali ženy, které nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale dost. Lidu bylo Benjamína...
1. Samuel 11:1...přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti Jábeš-gileádu. Všichni obyvatelé Jábeše Nachašovi vzkázali:...
1. Samuel 11:9... pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra okolo poledne k vám přijde záchrana."...
1. Samuel 31:11...na hradbu Bet-šanu. Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co Filištíni provedli se Saulem, všichni...
2. Samuel 2:4...pak bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula," poslal k nim posly se slovy: "Kéž...
2. Samuel 2:9... odvedl ho do Machanajim a prohlásil ho králem Gileádu, Ašerovců, Jizreele, Efraima, Benjamína a celého...
2. Samuel 21:12...Ajova, zachovala, šel a vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž...
2. Samuel 24:6... Prošli Gád a pokračovali k Jaezeru. Přišli do Gileádu, do kraje Tachtim-chodši a dále do Dan-jaanu....
1. Královská 4:13... což zahrnovalo vesnice Manasesova syna JairaGileádu a argobský kraj v Bášanu - šedesát velkých...
1. Královská 17:1... syna Nunova. Eliáš Tišbejský, přistěhovalecGileádu, řekl Achabovi: "Jakože je živ Hospodin, Bůh...
1. Královská 22:20...‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch,...
2. Královská 9:1...s sebou tuhle nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna Jošafatova,...
2. Královská 9:4...ten mládenec, ten mladý prorok, odešel do Rámot-gileádu. Když tam dorazil, probíhala právě porada vojevůdců...
2. Královská 15:25...zosnoval spiknutí. Vzal s sebou padesát mužůGileádu a zavraždil ho v královském paláci v Samaří a s ním...
1. Letopisů 5:10...je a obydleli všechny jejich obce na východ od Gileádu. Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském...
1. Letopisů 5:16...byl Achi, syn Abdiela, syna Guniho. BydleliGileádu, v Bášanu a tamních vesnicích i na všech šáronských...
1. Letopisů 6:65...pastvinami. Z kmene Gádova dostali RámotGileádu, Machanajim, Chešbon a Jaezer s jejich pastvinami....
1. Letopisů 10:11...přibili v chrámu Dágona. Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co všechno Filištíni provedli se Saulem,...
2. Letopisů 18:2... Potom ho začal podněcovat k tažení proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?" ptal se...
2. Letopisů 18:19...krále Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch,...
Jeremiáš 8:22... jsem hrůzou přemožen. Copak není balzámGileádu? Což tam lékaře nemají? Tak proč se rána mého lidu...
Jeremiáš 46:11...hody u řeky Eufrat v zemi severní. Vyprav se do Gileádu pro balzám, panno, dcero egyptská! Nadarmo si léky...
Amos 1:13... čtyřnásob - toho mám dost! Za to, žeGileádu rozpárali těhotné, aby rozšiřovali své hranice,...
Micheáš 7:14...země podobné zahradě. se pasou v BášanuGileádu jako za dávných dnů! "Jako tehdy, když jste...
Zachariáš 10:10...je vrátím zpět, z Asýrie je shromáždím zpět do Gileádu a libanonského kraje, ale ani to jim nepostačí....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |