Gileád

Hledám varianty 'gileád' [ gileád ]. Nalezeno 38 veršù.
Numeri 26:29...Machir a z něj rod machirský (a Machir zplodil Gileáda), Gileád a z něj rod gileádský. Synové Gileádovi:...
Numeri 32:40...vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Mojžíš tedy Gileád přidělil Machirovi, synu Manasesovu, a ten se v ...
Deuteronomium 2:36...na břehu potoka Arnon a od města v údolí po Gileád nebylo tvrze, která by před námi obstála. Hospodin,...
Deuteronomium 3:12...od Aroeru na potoce Arnon a polovinu pohoří Gileád s jeho městy. Zbytek Gileádu s celým Bášanem, totiž...
Deuteronomium 3:15... Jairovy vesnice, a tak se jmenuje dodnes.) Gileád jsem dal Machirovi. Synům Rubenovým a Gádovým jsem...
Deuteronomium 34:1...Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou tu zemGileád a dále, po Dan, celý Neftalímův kraj, zemi...
Jozue 13:11...vládl v Chešbonu, k hranicím Amonců. Dále Gileád, gešurské i maachatské pomezí, celou horu Hermon a...
Jozue 17:1...pokolení Josefova prvorozeného, Manasese. (Gileád a Bášan připadly Machirovi, Manasesovu...
Jozue 17:6...dcery obdržely dědictví mezi jeho syny. Země Gileád připadla zbývajícím Manasesovým synům. Manasesova...
Jozue 22:9...ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili do kraje Gileád, do své vlastní země, kterou získali podle...
Soudců 5:17...bučení? V Rubenových rodech byly velké omluvyGileád vězel v Zajordání a Dan - proč stěhoval se k lodím?...
Soudců 11:1...Gileádu." Byl jeden udatný hrdina, Jiftach Gileádský. Byl to syn jedné nevěstky a jeho otcem byl...
1. Samuel 13:7...se brodili i přes Jordán do kraje GádGileád. Saul se stále držel v Gilgalu a všichni jeho muži...
1. Královská 4:13...a za Jokmeam; Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira v...
1. Královská 4:19...kraj Benjamín; Geber, syn Uriho, spravoval zemi Gileád, zemi emorejského krále Sichona a bášanského krále...
1. Královská 22:3...král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z...
1. Královská 22:4...Jošafata: "Půjdeš se mnou do války o Rámot-gileád?" "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid...
1. Královská 22:6...a ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Pán je vydá králi...
1. Královská 22:12...ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!"...
1. Královská 22:15...ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpověděl. "Čeká úspěch....
1. Královská 22:29...pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy...
2. Královská 8:28...aramejskému králi Chazaelovi do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama porazili. Král Joram se vrátil...
2. Královská 9:14...zatím v čele izraelského vojska hájil Rámot-gileád před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král...
2. Královská 10:33...hranici východně od Jordánu. Zabral celou zemi Gileád, totiž území Gáda, Rubena a Manasese od Aroeru na...
2. Královská 15:29... Abel-bet-maaku, Janoach, Kedeš a Chacor. Zabral Gileád, Galileu i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do Asýrie...
2. Letopisů 18:3...proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?" ptal se izraelský král Achab judského krále...
2. Letopisů 18:5...a ptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Bůh je vydá králi...
2. Letopisů 18:11...ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!"...
2. Letopisů 18:14...ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás úspěch....
2. Letopisů 18:28...pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy...
2. Letopisů 22:5... Achabovým synem Joramem, do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama se svým králem Chazaelem...
Žalmy 60:9...Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je helma, Juda žezlo ,...
Žalmy 108:9...Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je helma, Juda žezlo ,...
Jeremiáš 22:6...Hospodin o domu judského krále: "Jsi pro jako Gileád, jako libanonský vrcholek. Zbude z tebe však jen...
Jeremiáš 50:19... aby se nasytil v efraimských horách i v kraji Gileád. V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, se bude...
Ozeáš 6:8...Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrníGileád je město lidí zločinných, plné krvavých šlépějí....
Ozeáš 12:12...mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varujiGileád je však samý zlořád, proto je čeká zmar. Že v...
Abdiáš 1:19...také kraj Efraim a Samaří, Benjamín pak získá Gileád. Vojsko izraelských vyhnanců obsadí Kanaán po...

Slova obsahující gileád: gileád (39) gileáda (5) gileádem (2) gileádova (6) gileádovi (1) gileádská (1) gileádské (6) gileádského (7) gileádském (2) gileádskou (4) gileádský (5) gileádských (5) gileádským (3) gileádští (4) gileádu (46)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |