Gibeje

Hledám varianty 'gibeje' [ gibeje ]. Nalezeny 24 verše.
Soudců 19:12... které nepatří Izraelcům. Budeme pokračovat do Gibeje. Pojď," pobídl mládence, "dojdeme do Gibeje nebo ...
Soudců 19:13...do Gibeje. Pojď," pobídl mládence, "dojdeme do Gibeje nebo do Rámy. V jednom z těch měst přespíme." A...
Soudců 19:15... aby tam přenocovali. Když levita vešel do Gibeje, posadil se na městském prostranství, ale nikdo je...
Soudců 20:4...jsem se svou družkou přenocovat do benjamínské Gibeje. Gibejští měšťané ale tu noc napadli. Obklíčili...
Soudců 20:15...sedmi set znamenitých mužů, kteří se nahlásiliGibeje. V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů,...
Soudců 20:21...k bitvě proti Benjamínovi, Benjamínci vyraziliGibeje a pobili toho dne 22 000 Izraelců. Když se pak...
Soudců 20:25...Benjamínce. Ti jim ale i druhého dne vyraziliGibeje naproti a pobili dalších 18 000 Izraelců ozbrojených...
Soudců 20:29...do vašich rukou." Izrael tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy. Třetího dne Izraelci vytáhli proti...
Soudců 20:31... Na bitevním poli a na silnicích do Bet-elu a do Gibeje padlo z Izraele asi třicet mužů. "Porážíme je jako...
Soudců 20:33...zatím vyrazila ze svého stanoviště západně od Gibeje. Deset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele...
Soudců 20:36...jen proto, že počítali se zálohou, kterouGibeje nastražili. Muži ze zálohy rychle vpadli do Gibeje,...
Soudců 20:37...nastražili. Muži ze zálohy rychle vpadli do Gibeje, rozvinuli se a pobili celé město ostřím meče....
Soudců 20:43...a neúnavně je pronásledovali na východ od Gibeje, kde je rozdrtili. Osmnáct tisíc Benjamínců, samých...
1. Samuel 10:26...všechen lid domů. Také Saul odešel domů do Gibeje, doprovázen oddílem bojovníků, jejichž srdcí se...
1. Samuel 11:4... vzdáme se ti." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno lidu, dali se všichni...
1. Samuel 13:15..." Potom Samuel vstal a odešel z Gilgalu do Gibeje Benjamínovy. Saul spočetl vojsko, které zůstalo při...
1. Samuel 14:2...to ale neřekl. (Saul se zatím zdržoval na okraji Gibeje pod granátovníkem u Migronu. Jeho vojsko čítalo asi...
1. Samuel 15:34...Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak Saula do smrti nespatřil, ale...
1. Samuel 23:19...v Choreši a Jonatan se vrátil domů. K Saulovi do Gibeje se ale vypravili Zifejci a řekli: "David se přece...
1. Samuel 26:1...za Paltiho, syna Laiše z Galimu. Za Saulem do Gibeje znovu přišli Zifejci: "David se přece ukrývá na...
2. Samuel 23:29...Baany Netofského; Itaj, syn Ribaje z benjamínské Gibeje; Benajáš Piratonský; Hidaj od potoka...
1. Letopisů 2:49...Šaafa, otce Madmany, a Ševu, otce MakbenyGibeje, a také Kálebovu dceru Aksu. To byli synové Kálebovi...
1. Letopisů 11:31...Baany Netofského; Itaj, syn Ribaje z benjamínské Gibeje; Benajáš Piratonský; Churaj od potoka Gaaš; Abiel...
2. Letopisů 13:2... Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera UrielaGibeje. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |