Gedeona

Hledám varianty 'gedeona' [ gedeonovi (10) gedeona (6) gedeon (29) ]. Nalezeny 44 verše.
Soudců 6:11...v Ofře, patřící Joašovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenici - ve vinném lisu, aby si toho...
Soudců 6:13...a řekl mu: "Hospodin s tebou, udatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane, ale jestli je Hospodin...
Soudců 6:17... "V tom případě mi prokaž laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš ty....
Soudců 6:19..." On odpověděl: "Počkám, dokud se nevrátíš." Gedeon šel domů a připravil kůzle a nekvašené chleby z...
Soudců 6:20...a polož je zde na skálu. Vývar vylij." A když to Gedeon udělal, Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v...
Soudců 6:22...se mu Hospodinův anděl ztratil z očí. Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach,...
Soudců 6:24...klidný," řekl mu Hospodin. "Neboj se, nezemřeš." Gedeon tam proto postavil Hospodinu oltář a nazval jej...
Soudců 6:27...oběť na dřevě z Ašeřina kůlu, který pokácíš." Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal,...
Soudců 6:29...a zjišťovali, na to přišli: "Udělal to Gedeon, syn Joašův." Lidé z města tedy řekli Joašovi:...
Soudců 6:32...sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí. Říkali...
Soudců 6:34...Jordán a utábořili se v údolí Jizreel. Na Gedeona tehdy sestoupil Duch Hospodinův. Zatroubil na...
Soudců 6:36...a Neftalímovi, aby jim i oni vytáhli vstřícGedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit...
Soudců 6:39...rouno a vyždímal z něj rosu - plnou číši vodyGedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou...
Soudců 7:1...všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořil u pramene Charod....
Soudců 7:2...od nich, v údolí pod vrchem More. Hospodin řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat...
Soudců 7:4...se tehdy vrátilo a 10 000 zůstalo. Hospodin řekl Gedeonovi: "Vojsko je stále příliš velké. Zaveď je dolů k...
Soudců 7:5..." Odvedl tedy vojsko dolů k vodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechny, kdo chlemtají vodu jako pes,...
Soudců 7:7...všichni ostatní si k pití klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty muži, kteří chlemtali, vás...
Soudců 7:8...Midiánce do rukou. Zbytek vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a ponechal si jen...
Soudců 7:9...tábor ležel dole v údolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal...
Soudců 7:13...bezpočtu, jako je písku na břehu moře. Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému...
Soudců 7:14...druhý odpověděl: "To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal do rukou Midiánce a celý...
Soudců 7:15...Bůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!" Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se Bohu....
Soudců 7:18...začněte troubit na rohy a křičet: Za HospodinaGedeona!" Na začátku půlnoční hlídky, právě když se...
Soudců 7:19...hlídky, právě když se rozestavěly stráže, došel Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora. Vtom zatroubili na...
Soudců 7:20...beraní rohy a křičeli: "Mečem za HospodinaGedeona!" A jak tam stáli seřazeni okolo tábora, celý tábor...
Soudců 7:24...byli povoláni, aby Midiánce pronásledovaliGedeon také rozeslal posly po celém pohoří Efraim s...
Soudců 7:25...lisu. Orebovu a Zeebovu hlavu pak přinesli Gedeonovi na druhou stranu Jordánu. Efraimští muži potom...
Soudců 8:1...na druhou stranu Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal...
Soudců 8:4...A po těch slovech se na něj přestali hněvatGedeon pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej...
Soudců 8:7...vydá Zebacha a Calmunu do rukou," prohlásil Gedeon, "za tohle vás nechám zmrskat pouštním trním a...
Soudců 8:9...mu ale odpověděli stejně jako předtím SukotštíGedeon proto Penuelským řekl: " se vrátím jako vítěz,...
Soudců 8:11...jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padloGedeon táhl cestou kočovníků na východ od Nobachu a Jogbehy...
Soudců 8:13...nimi, zajal je a celé jejich vojsko rozprášilGedeon, syn Joašův, se vracel z boje přes průsmyk Cheres....
Soudců 8:15...77 sukotských vůdců a stařešinů. Když potom Gedeon přišel k sukotským mužům, řekl: "Tady je Zebach a...
Soudců 8:19..." "To byli bratři, synové matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ Hospodin - kdybyste je nechali...
Soudců 8:21...byl to ještě chlapec. Zebach a Calmuna řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle síly!"...
Soudců 8:22...z krků jejich velbloudů. Izraelci potom Gedeona vybízeli: "Vládni nám - ty, tvůj syn i syn tvého...
Soudců 8:23...syna. Vždyť jsi nás zachránil z rukou Midiánců!" Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout ani můj syn....
Soudců 8:27...králů ani náhrdelníky z krků jejich velbloudůGedeon z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě,...
Soudců 8:30... syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tamGedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder - měl...
Soudců 8:32...porodila syna, kterému dal jméno AbimelechGedeon, syn Joašův, zemřel v utěšeném stáří a byl pohřben v...
Soudců 8:35... Neprojevili ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal. ...
Židům 11:32...ještě dál? Není dost času, abych vyprávělGedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jiftachovi, Davidovi,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |