Gazy

Hledám varianty 'gazy' [ gazy (6) gazu (7) gaze (3) gaza (7) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 10:19...Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar ke Gaze a směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Cebojim k Leše...
Deuteronomium 2:23... dodnes. Avijce, bydlící v osadách v okolí Gazy, zase vyhladili Kaftorští. Ti přišli z Kréty a usadili...
Jozue 10:41...Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje Gošen po Gibeon. Všech těchto...
Jozue 11:22...Izraele nikdo z Anakovců nezůstal; přežili jenGaze, v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zem, přesně...
Jozue 13:3...Kananejcům) - pětice filištínských státůGaza, Ašdod, Aškelon, Gat a Ekron. Dále území Avijců na...
Jozue 15:47...osadami, také Ašdod s jeho vesnicemi a osadamiGaza s jejími vesnicemi a osadami k Egyptskému potoku a...
Soudců 1:18...dostalo jméno Chorma, Klatba. Juda dobýval také Gazu, Aškelon, Ekron a jejich okolí, ale nedokázal...
Soudců 6:4...jej. Tábořili v zemi a pustošili úrodu ke Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytí - jedinou ovci,...
Soudců 16:1...dobách po dvacet let. Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstku a šel k . Mezi obyvateli...
Soudců 16:2...tam jednu nevěstku a šel k . Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a...
Soudců 16:21...a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali bronzovými řetězy a ve vězení musel...
1. Samuel 6:17...odškodné Hospodinu: jeden za Ašdod, jeden za Gazu, jeden za Aškelon, jeden za Gat a jeden za Ekron. I...
1. Královská 5:4...všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po Gazu a se všemi okolními zeměmi žil v míru. Po celý...
2. Královská 18:8...přestal mu sloužit. Také porazil Filištíny po Gazu a okolí, od hlídkových věží po pevnosti. Čtvrtého...
Jeremiáš 25:20...Úc; všechny krále filištínské země, AškelonGazu, Ekron i ty, kdo zbyli v Ašdodu; Edom, Moáb i...
Jeremiáš 47:1...Jeremiáš o Filištínech předtím, než farao dobyl Gazu. Tak praví Hospodin: "Hle, od severu stoupá hladina,...
Jeremiáš 47:5...zničí Filištíny, ty pozůstatky z ostrova KrétaGaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Vy,...
Amos 1:6...do Kíru, praví Hospodin. Toto praví HospodinGaza hřešila trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to...
Amos 1:7...lid a prodávali je Edomským, sešlu na hradby Gazy oheň, aby pohltil její paláce. Odstraním toho, kdo...
Sofoniáš 2:4...- snad se skryjete v den Hospodinova hněvuGaza opuštěna bude, Aškelon zpustne, Ašdod bude vyhnán v...
Zachariáš 9:5...zmizí v plamenech! Spatří to Aškelon, zděsí seGaza se strachy roztřese a Ekron zklame jeho naděje. Gaza...
Skutky 8:26...se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy." Vydal se tedy na cestu a hle, narazil na jednoho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |