Gat

Hledám varianty 'gat' [ gat ]. Nalezeno 14 veršù.
Jozue 13:3...filištínských států: Gaza, Ašdod, AškelonGat a Ekron. Dále území Avijců na jihu. Dále celé území...
Jozue 19:13...a vzhůru k Jafiji. Odtud pokračuje východně od Gat-cheferu a Et-kacinu, směřuje k Rimonu a stáčí se k Neji...
Jozue 19:45... Gibeton, Baalat, Jehud, Bene-berakGat-rimon, Me-jarkon a Rakon s územím naproti Jafě...
Jozue 21:24...města s pastvinami: Elteke, Gibeton, AjalonGat-rimon - celkem čtyři města. Od poloviny pokolení...
Jozue 21:25...dostali tato města s pastvinami: TaanachGat-rimon - celkem dvě města. Ostatním Kehatovým rodům tedy...
1. Samuel 5:8...boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele přestěhovali. Jakmile ji...
1. Samuel 6:17...Ašdod, jeden za Gazu, jeden za Aškelon, jeden za Gat a jeden za Ekron. I zlatých krys bylo do počtu podle...
1. Samuel 7:14...proti Filištínům. Města od Ekronu po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu...
2. Královská 12:18...Tehdy vytáhl aramejský král Chazael, zaútočil na Gat a dobyl ho. Potom se Chazael rozhodl, že potáhne na...
2. Královská 14:25...služebníka Jonáše, syna Amitajova, prorokaGat-cheferu. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je...
1. Letopisů 6:54... Bet-choron, AjalonGat-rimon s jejich pastvinami. Ostatním rodům ze synů...
1. Letopisů 18:1...udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl Gat s jeho vesnicemi z rukou Filištínů. Porazil také Moábce...
2. Letopisů 11:8... Socho, AdulamGat, Marešu, Zif, Adorajim, Lachiš, Azeku...
Amos 6:2...odtud na Veliký Chamát a pak dolů na filištínský Gat. Jste lepší než tato království? Mají snad větší území...

Slova obsahující gat: gat (14) gatam (3) gatem (1) gatského (6) gatskému (4) gatský (1) gatských (2) gatu (22) legatových (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |