Galileje

Hledám varianty 'galileje' [ galileu (3) galileje (30) galilea (1) ]. Nalezeny 33 verše.
2. Královská 15:29... Janoach, Kedeš a Chacor. Zabral GileádGalileu i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do Asýrie. Hošea,...
Izaiáš 8:23...nakonec oslaví při cestě k moři, za JordánemGalileu pohanů: Lid, který chodil v temnotách, veliké...
Matouš 3:13...pálit neuhasitelným ohněm!" Tehdy přišel JežíšGalileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít....
Matouš 4:12...Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního...
Matouš 4:15...a země Neftalí, při cestě k moři, za JordánemGalilea pohanů: Lid, který bydlel v temnotách, uviděl...
Matouš 4:23...otce a šli za ním. Ježíš pak procházel celou Galileu, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o...
Matouš 4:25...uzdravoval. A šly za ním veliké zástupy nejenGalileje, ale i z Dekapole, Jeruzaléma, Judska a...
Matouš 19:1...bratru." Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešelGalileje a přišel do judského kraje za Jordánem. Šly za ním...
Matouš 26:32...' ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje." "I kdyby od tebe všichni odpadli," prohlásil...
Matouš 26:69...služka a řekla: "Ty jsi byl také s tím JežíšemGalileje." On to ale přede všemi zapřel: "Nevím, o čem...
Matouš 27:55...přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázelyGalileje a pomáhaly mu. Mezi nimi také Marie Magdaléna,...
Matouš 28:7... že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem vám měl říci." S...
Matouš 28:10...Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, jdou do Galileje. Tam spatří." Zatímco ženy odcházely, někteří...
Matouš 28:16... dodnes. Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho...
Marek 1:14... Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: "Čas se naplnil - Boží...
Marek 3:7...k jezeru a za ním šla velká spousta lidíGalileje, z Judska, z Jeruzaléma i z Idumeje, Zajordánska a...
Marek 6:21...pro své velmože a velitele a pro přední muže Galileje. Když přišla dcera Herodiady a zatančila,...
Marek 14:28...' Ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje." "I kdyby všichni odpadli," prohlásil Petr, "...
Marek 16:7...jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl." A tak vyšly ven a...
Lukáš 2:4...šli dát zapsat, každý do svého města. I JosefGalileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města...
Lukáš 3:1...Pilát spravoval Judeu a Herodes byl tetrarchou Galileje, jeho bratr Filip tetrarchou na území Itureje a...
Lukáš 4:14...příležitost. Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. Učil v...
Lukáš 17:11...Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím SamaříGalileje. Když přicházel k jedné vesnici, setkalo se s ním...
Lukáš 23:49...jeho přátelé, i ženy, které ho doprovázelyGalileje, stáli opodál a všechno to viděli. Jeden člen Rady...
Lukáš 23:55...se k němu i ženy, které s Ježíšem přišlyGalileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno....
Jan 1:43...Petr). Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu: "Pojď za mnou." (Filip...
Jan 4:3...jeho učedníci), opustil Judsko a vrátil se do Galileje. Musel však projít Samařím...
Jan 4:43...světa." Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje. Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve...
Jan 4:45...prorok není ve své vlasti v úctě. Když přišel do Galileje, Galilejci ho vítali, neboť byli o svátcích v...
Jan 4:47... Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby šel jeho syna...
Jan 7:41..."Je to Mesiáš!" A další: "Přijde snad MesiášGalileje? Neříká Písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova...
Jan 7:52...a zjistilo se, co udělal?" "Snad nejsi takéGalileje?" odpověděli mu. "Studuj a uvidíš, že z Galileje...
Skutky 13:31...po mnoho dní ukazoval těm, kdo s ním přišliGalileje do Jeruzaléma, a ti teď o něm vydávají svědectví...

Slova obsahující galileje: galileje (30) galilejec (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |