Gádovi

Hledám varianty 'gádovi' [ gádovi ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 46:16...jako dceru Dínu - celkem 33 synů a dcer. Synové Gádovi: Cefon, Chagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi a Areli....
Numeri 26:15...jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod cefonský, Chagi a...
Numeri 32:1...před Hospodinem. Synové Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské množství dobytka. Uviděli jaezerskou a...
Numeri 32:2... bylo to místo vhodné pro dobytek. RubenoviGádovi synové tedy přišli a řekli Mojžíšovi, knězi...
Numeri 32:25...kozy; splňte však, co jste slíbili." RubenoviGádovi synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní...
Numeri 32:29...pokolení. Mojžíš jim řekl: "Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán, každý vyzbrojen k...
Numeri 32:31...jim vlastnictví mezi vámi v kanaánské zemi." Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin...
Numeri 32:34...městy včetně území pohraničních měst. Synové Gádovi pak vystavěli Dibon, Atarot, Aroer, Atarot-šofan,...
Deuteronomium 33:20...bohatství, z pokladů v písku ukrytých." O Gádovi řekl: "Požehnán buď Ten, jenž Gáda rozšiřuje! Gád se...
Jozue 4:12...přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové Gádovi a polovina kmene Manasesova, jak jim přikázal Mojžíš...
Jozue 13:8..." Druhá polovina Manasese a synové RubenoviGádovi své dědictví dostali, neboť jim je dal Mojžíš na...
Jozue 22:9...nepřátel se svými příbuznými." Synové RubenoviGádovi a polovina kmene Manasesova se tedy vydali zpět....
Jozue 22:10...překročili Jordán, postavili synové RubenoviGádovi a polovina kmene Manasesova u jordánského Gelilotu...
Jozue 22:11...se donesla zpráva: "Hle, synové RubenoviGádovi a polovina kmene Manasesova postavili oltář u...
Jozue 22:21...kvůli svému hříchu sám!" Synové RubenoviGádovi s polovinou kmene Manasesova na to odpověděli...
Jozue 22:25...je do Hospodina, Boha Izraele, synové RubenoviGádovi? Hospodin mezi nás a vás položil hranici: tento...
Jozue 22:30...tisíců uslyšeli, co říkali synové RubenoviGádovi a Manasesovi, líbilo se jim to. Kněz Pinchas, syn...
Jozue 22:34...boje a zpustoší zem, ve které bydlí. RubenoviGádovi synové pak ten oltář pojmenovali Ed, Svědek, neboť...
2. Samuel 24:14... posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději padneme do rukou Hospodinových, neboť...
1. Letopisů 5:11...všechny jejich obce na východ od Gileádu. Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji po Salchu:...
1. Letopisů 5:18...izraelského krále Jeroboáma. Synové RubenoviGádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760...
1. Letopisů 12:15...Jirmejáh a jedenáctý Machbanaj. Tito Gádovi synové veleli vojsku; menší z nich stovce a větší...
1. Letopisů 21:9..." Hospodin tehdy promluvil k Davidovu vidoucímu Gádovi: "Jdi a promluv k Davidovi: ‚Tak praví Hospodin -...
1. Letopisů 21:13... posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. " raději padneme do rukou Hospodinu - je přece...
1. Letopisů 21:18...na tvůj lid!" Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi, jde a postaví Hospodinu oltář...
Jeremiáš 49:1...nemá žádné dědice? Proč tedy Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve městech? Hle, přicházejí dny...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |