Gádovým

Hledám varianty 'gádovým' [ gádovým ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 32:6... Nevoď nás přes Jordán." Mojžíš RubenovýmGádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje...
Numeri 32:33...dědičné vlastnictví v Zajordání." Mojžíš tedy Gádovým a Rubenovým synům a polovině pokolení Manasesova,...
Deuteronomium 3:12...tenkrát obsadili, jsem dal synům RubenovýmGádovým - území od Aroeru na potoce Arnon a polovinu pohoří...
Deuteronomium 3:16...jsem dal Machirovi. Synům RubenovýmGádovým jsem dal území od Gileádu k potoku Arnon (jehož...
Deuteronomium 29:7...zabrali a dali ji za dědictví synům RubenovýmGádovým a polovině kmene Manasesova. Zachovávejte slova...
Jozue 12:6...dal jejich zem do vlastnictví synům RubenovýmGádovým a polovině kmene Manasesova. A toto jsou králové ...
Jozue 13:24...osady. Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody: Území Jaezeru a všechna gileádská...
Jozue 22:13...do boje. Izraelci vyslali k synům RubenovýmGádovým a k polovině kmene Manasesova do gileádské země...
Jozue 22:15...přišli do gileádské země k synům RubenovýmGádovým a k polovině kmene Manasesova, řekli jim: "Tak...
Jozue 22:31...to. Kněz Pinchas, syn Eleazarův, pak RubenovýmGádovým a Manasesovým synům odpověděl: "Dnes jsme poznali,...
Jozue 22:33...a přestali říkat, že proti synům RubenovýmGádovým vytáhnou do boje a zpustoší zem, ve které bydlí....
1. Letopisů 26:32...- potom král David ustanovil nad RubenovýmGádovým kmenem a nad polovinou kmene Manasesova ve všech...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |