Gád

Hledám varianty 'gád' [ gád ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 30:11... Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když Léina otrokyně Zilpa porodila Jákobovi...
Genesis 35:26...Dan a Neftalí. Synové Zilpy, Léiny otrokyněGád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v...
Genesis 49:19...Hospodine, čekám na tvé spaseníGád - horda se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za...
Exodus 1:4... Zabulon a Benjamín, Dan a NeftalíGád a Ašer. Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob....
Numeri 1:25...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolení,...
Numeri 2:14...jeho vojsko o počtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův, a jeho...
Numeri 10:20...Šelumiel, syn Curi-šadajův, a v čele pokolení Gád Eljasaf, syn Reuelův. Za nimi táhli Kehatovci, kteří...
Numeri 13:15...pokolení Neftalí, Geuel, syn Makiův, z pokolení Gád. To jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem...
Deuteronomium 4:43...pro pokolení Ruben, Rámot v Gileádu pro pokolení Gád a Golan v Bášanu pro pokolení Manases. Toto je Zákon,...
Deuteronomium 27:13...na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. RubenGád, Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak postaví na hoře...
Deuteronomium 33:20...bohatství, z pokladů v písku ukrytých." O Gádovi řekl: "Požehnán buď Ten, jenž Gáda rozšiřuje! Gád se...
Jozue 11:17...od hory Chalak, jež se zvedá k Seíru, po Baal-gád v Libanonském údolí pod horou Hermon. Zajal všechny...
Jozue 13:24...města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody: Území Jaezeru a všechna...
Jozue 15:37...měst s osadami. Dále: Cenan, Chadaša, Migdal-gád, Dilhan, Micpe, Jokteel...
Jozue 18:7...jejich dědictvím je Hospodinovo kněžství. A Gád, Ruben a polovina kmene Manasesova přijali dědictví...
Jozue 20:8...město Becer na pusté náhorní rovině, z pokolení Gád vybrali Rámot v Gileádu a z Manasesova pokolení Golan v...
Jozue 21:7...pro své rody dvanáct měst od pokolení RubenGád a Zabulon. Tato města i s jejich pastvinami přidělili...
Jozue 21:38...a Mefaat - celkem čtyři města. Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili,...
Jozue 22:1...se splnilo. Tehdy Jozue svolal pokolení RubenGád a polovinu pokolení Manases a řekl jim: "Dodrželi jste...
1. Samuel 13:7...Hebrejové se brodili i přes Jordán do kraje Gád a Gileád. Saul se stále držel v Gilgalu a všichni jeho...
1. Samuel 22:5...kdy se David zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnosti, odejdi...
2. Samuel 24:5...se poblíž Aroeru, v údolí jižně od města. Prošli Gád a pokračovali k Jaezeru. Přišli do Gileádu, do kraje...
2. Samuel 24:11...když David vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdi a promluv k Davidovi: Tak...
2. Samuel 24:13...ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám." Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem...
2. Samuel 24:18...mou rodinu!" Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář na mlatu Aravny...
1. Letopisů 2:2...Isachar, Zabulon, Dan, Josef, Benjamín, NeftalíGád, Ašer. Synové Judovi: Er, Onan a Šela - tito tři se mu...
1. Letopisů 5:26... krále Asýrie), aby vystěhoval pokolení RubenGád a polovinu kmene Manasesova do vyhnanství. Odvlekl je...
1. Letopisů 6:48...vylosováno dvanáct měst z kmene Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon. Synové Izraele dali tato města i s...
1. Letopisů 12:9...Zebadiáš, synové Jerochama z Gedoru. Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní...
1. Letopisů 21:11...ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám.'" Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Tak praví Hospodin -...
1. Letopisů 21:19...Aravny Jebusejského." David poslechl, co mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šel. Aravna, který zatím...
Ezechiel 48:27...území bude mít od východu na západ svůj podíl Gád. Na jihu povede hranice podél Gádova území od Támar k...
Zjevení 7:5... z pokolení Ruben 12 000 označených, z pokolení Gád 12 000 označených, z pokolení Ašer 12 000 označených, z...

Slova obsahující gád: gád (33) gáda (7) gádova (3) gádovi (26) gádovo (1) gádovu (2) gádových (5) gádovým (12) gádu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |