Filip

Hledám varianty 'filip' [ filipovi (3) filipem (1) filipech (2) filipe (1) filipa (12) filip (19) ]. Nalezeno 37 veršù.
Matouš 10:3...bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr JanFilip a Bartoloměj, Tomáš a výběrčí daní Matouš, Jakub...
Matouš 14:3...a uvěznil kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože Jan mu říkal: "Tvůj sňatek s je...
Marek 3:18...pojmenoval Boanerges, "Synové hro-mu"), OndřejeFilipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova,...
Marek 6:17...níž se oženil, ačkoli byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan Herodovi říkal: "Tvůj sňatek s bratrovou...
Lukáš 3:1...a Herodes byl tetrarchou Galileje, jeho bratr Filip tetrarchou na území Itureje a Trachonitidy a Lysaniáš...
Lukáš 6:14...Petr), Ondřeje (jeho bratra), Jakuba, JanaFilipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova,...
Jan 1:43...dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu: "Pojď za mnou." (Filip byl z Betsaidy,...
Jan 1:44... Našel Filipa a řekl mu: "Pojď za mnou." (Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.) Filip...
Jan 1:45...byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.) Filip našel Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém...
Jan 1:46...opáčil Natanael. "Pojď se podívat," řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o...
Jan 1:48... pod fíkovníkem," řekl mu Ježíš, "ještě než  Filip zavolal." "Rabbi!" zvolal Natanael, "Ty jsi Boží Syn,...
Jan 6:5...uviděl, že za ním jde takový zástup, zeptal se Filipa: "Kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli?" (To...
Jan 6:7...ho vyzkoušel, neboť sám věděl, co udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě...
Jan 12:21...o tom svátku modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho:...
Jan 12:22...prosili ho: "Pane, chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak řekli...
Jan 14:8... ho znáte a viděli jste ho!" "Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce." "Filipe," odvětil...
Jan 14:9..." řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce." "Filipe," odvětil Ježíš, "tak dlouho jsem s vámi a nepoznal...
Skutky 1:13...domu, kde pobývali: Petr, Jakub, Jan, OndřejFilip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub (syn Alfeův), Šimon...
Skutky 6:5...Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a Mikuláše...
Skutky 8:5...rozprchli, ovšem kázali Slovo, kamkoli přišliFilip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně...
Skutky 8:12...dlouho ohromoval svou magií. Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše...
Skutky 8:13...i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl...
Skutky 8:26...vesnicích. Hospodinův anděl promluvilFilipovi: "Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z...
Skutky 8:29... Seděl na voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: "Dohoň ten vůz a jdi vedle něj." Filip ho tedy...
Skutky 8:30...řekl Filipovi: "Dohoň ten vůz a jdi vedle něj." Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše....
Skutky 8:31... "Jedině kdyby mi to někdo vyložil." A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v...
Skutky 8:34...Vždyť byl na zemi připraven o život." Komoří se Filipa zeptal: "Prosím , o kom to prorok mluví? O sobě,...
Skutky 8:35...to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?" Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu...
Skutky 8:38... abych byl pokřtěn?" a nechal zastavit vůz. ObaFilip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když...
Skutky 8:39...Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho nespatřil; jel tedy svou cestou a...
Skutky 8:40... nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval seFilip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a...
Skutky 16:12...jsme dorazili do Neapole. Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem části Makedonie a...
Skutky 20:6...jsme po Svátku nekvašených chlebů vypluliFilip. Během pěti dnů jsme dorazili k nim do Troady a...
Skutky 21:8...pěšky do Cesareje. Navštívili jsme evangelistu Filipa (jednoho z oněch sedmi) a zůstali u něj v domě....
Skutky 21:9...(jednoho z oněch sedmi) a zůstali u něj v doměFilip měl čtyři mladé dcery, které prorokovaly. Když jsme...
Filipským 1:1... všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, se správci a služebníky: Milost vám a pokoj od...
1. Tesalonickým 2:2... Víte, že jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale přesto jsme ve svém Bohu našli odvahu přinést...

Slova obsahující filip: filip (19) filipa (12) filipe (1) filipech (2) filipem (1) filipovi (3) filipovy (2) filipovým (1) filipští (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |