Filištína

Hledám varianty 'filištína' [ filištíny (46) filištínům (21) filištínů (29) filištíni (81) filištínem (2) filištínech (1) filištína (17) filištín (6) ]. Nalezeny 184 verše.
Genesis 10:14... Patruské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni) a Kaftorské. Kanaán zplodil Sidona, svého...
Genesis 26:14... stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět. Všechny studny, které služebníci...
Genesis 26:15...jeho otce vykopali za dnů jeho otce AbrahamaFilištíni zasypali a naplnili hlínou. Abimelech tehdy...
Genesis 26:18...jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali, a dal jim stejná jména, jako jim kdysi...
Jozue 13:2...zbývá obsadit. Toto je zbývající zem: Celé území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem k...
Soudců 3:31...přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael. Po...
Soudců 10:7...proti Izraeli hněvem a vydal je napospas Filištínům a Amoncům, kteří je toho roku porobili. Osmnáct...
Soudců 10:11..."Když vás sužovali Egypťané, Emorejci, AmonciFilištíni, Sidonci, Amalekovci a Maonci, volali jste ke mně...
Soudců 13:1...a tak je Hospodin vydal na čtyřicet let do rukou Filištínů. Byl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a...
Soudců 13:5...jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za...
Soudců 14:3...lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci," odpověděl Samson otci, "tahle se...
Soudců 14:4... že to bylo od Hospodina - že hledá proti Filištínům záminku. Filištíni totiž v době ovládali...
Soudců 15:3...odpověděl: "Tentokrát to nebude vina, když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišek....
Soudců 15:5... Pochodně pak zapálil a vypustil ty lišky Filištínům do obilí. Tak spálil sklizené i nesklizené obilí...
Soudců 15:6... ba i vinice a olivy. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samson, zeť toho z Timny," doslechli se. "Prý...
Soudců 15:9...řež. Potom odešel a usadil se v Etamské jeskyniFilištíni pak vytáhli do boje. Utábořili se v Judsku a...
Soudců 15:11...dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos nám to udělal?" vyčítali...
Soudců 15:12... "Přišli jsme spoutat," řekli mu. "Vydáme  Filištínům." "Přísahejte, že mi sami neublížíte," odpověděl...
Soudců 15:14...ho ze skal. Když se Samson blížil k LechiFilištíni mu s křikem vyrazili naproti. Vtom se ho zmocnil...
Soudců 16:9...ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "SamsoneFilištíni jdou na tebe!" On ale ty tětivy roztrhal, jako se...
Soudců 16:12...ho jimi. Vtom na něj zavolala: "SamsoneFilištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže...
Soudců 16:14...utáhla kolíkem. Vtom na něj zavolala: "SamsoneFilištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a vytrhl...
Soudců 16:20...jeho síla ho opustila. Vtom zavolala: "SamsoneFilištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a řekl si:...
Soudců 16:21...ze sebe." Nevěděl, že od něj Hospodin odstoupilFilištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli...
Soudců 16:28...! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal...
Soudců 16:30...o jeden a levicí o druhý. " zemřu i s těmi Filištíny" zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se...
1. Samuel 4:1...celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům. Izraelci se utábořili poblíž Eben-ezeru a...
1. Samuel 4:2...poblíž Eben-ezeru a Filištíni v Afeku. Když se Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a...
1. Samuel 4:3...se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu...
1. Samuel 4:6... duněla země. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se: "Co je to v hebrejském táboře za...
1. Samuel 4:7... že do tábora přišla Truhla Hospodinova, dostali Filištíni strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich...
1. Samuel 4:9...ranami na poušti! Jen odvahu! Vzmužte seFilištíni, nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili...
1. Samuel 4:10... jako oni sloužili vám. Vzmužte se a bojujte!" A Filištíni bojovali. Izrael byl poražen a rozutekli se každý...
1. Samuel 4:17...stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou...
1. Samuel 5:1... Boží truhla je pryč!" Boží truhly se zmocnili Filištíni a dopravili ji z Eben-ezeru do Ašdodu. Pak ji...
1. Samuel 6:2...zůstala ve filištínském kraji sedm měsícůFilištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme dělat s...
1. Samuel 6:17...zpátky do Ekronu. Toto jsou zlaté nádory, které Filištíni vrátili jako odškodné Hospodinu: jeden za Ašdod,...
1. Samuel 6:21...Vyslali tedy posly k obyvatelům Kiriat-jearimu: "Filištíni vrátili Truhlu Hospodinovu! Pojďte si ji odnést k...
1. Samuel 7:3...a služte jen jemu! Pak vás zachrání z ruky Filištínů." Nato synové Izraele odstranili baaly i aštarty...
1. Samuel 7:7...Samuel v Micpě stal izraelským soudcem. Když se Filištíni doslechli, že se Izraelci shromáždili do Micpy,...
1. Samuel 7:8...Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně...
1. Samuel 7:10... Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběťFilištíni se chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale...
1. Samuel 7:11... Izraelští muži vyrazili z Micpy, pustili se za Filištíny a pobíjeli je pod Bet-kar. Tehdy vzal Samuel...
1. Samuel 7:13... Řekl totiž: " sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli poraženi a přestali útočit na území...
1. Samuel 7:14...Filištínům. Města od Ekronu po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael...
1. Samuel 9:16...mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky Filištínů. Shlédl jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně...
1. Samuel 12:9... velitele chacorského vojska, a také do rukou Filištínů a do rukou moábského krále. Ti všichni proti nim...
1. Samuel 13:3... Zbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan pobil filištínskou posádku v Gebě. Filištíni se to dozvěděli, a...
1. Samuel 13:4...Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku, a poštval tak Filištíny na Izrael,...
1. Samuel 13:5... lid se shromáždil k Saulovi do Gilgalu. Také Filištíni se shromáždili, aby bojovali s Izraelem - 3 000...
1. Samuel 13:11...lid rozbíhá a ty v dohodnutý čas nejdeš a že se Filištíni shromažďují v Michmasu, řekl jsem si: Filištíni...
1. Samuel 13:12...Filištíni shromažďují v Michmasu, řekl jsem siFilištíni teď v Gilgalu přepadnou, a jsem si ještě...
1. Samuel 13:16... se tedy drželi v Gibeji Benjamínově, zatímco Filištíni tábořili v Michmasu. Z filištínského tábora...
1. Samuel 13:19... V celé izraelské zemi nebyl jediný kovářFilištíni si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli...
1. Samuel 13:20...meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodilFilištínům nechat brousit radlice, motyky, sekery i srpy....
1. Samuel 14:11...je Hospodin vydal do rukou." Oba se tedy ukázali filištínské hlídce a Filištíni si řekli: "Podívejme,...
1. Samuel 14:13...Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za nímFilištíni před Jonatanem padali a jeho zbrojnoš je dobíjel....
1. Samuel 14:21...meči! Ti Hebrejové, kteří předtím byliFilištíny a přešli do jejich tábora, se teď přidali k...
1. Samuel 14:22...ukrytí v Efraimských horách doslechli, že Filištíni utíkají, připojili se i oni k pronásledování a...
1. Samuel 14:30...z nepřátelské kořisti? Nebyla by pak porážka Filištínů ještě větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny od...
1. Samuel 14:31...Filištínů ještě větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny od Michmasu po Ajalon a muži byli velmi...
1. Samuel 14:36...Saul prohlásil: "Pojďme! V noci vyrazíme za Filištíny a budeme je plenit do svítání. Ani jednoho z...
1. Samuel 14:37...k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu ale toho dne...
1. Samuel 14:46...před smrtí. Saul pak ukončil pronásledování Filištínů a ti se vrátili, odkud přišli. Když se Saul ujal...
1. Samuel 14:47...s Moábci, Amonci, Edomci, s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se obrátil, vítězil. Odvážně napadl...
1. Samuel 14:52...celý Saulův život probíhala urputná válka proti Filištínům. Kdykoli Saul viděl někoho schopného a udatného,...
1. Samuel 17:1...cítil se lépe, neboť ho ten zlý duch opouštěl.  Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do boje....
1. Samuel 17:2...se v údolí Ela a sešikovali se k bitvě proti Filištínům. Filištíni stáli na jednom kopci, Izraelci na...
1. Samuel 17:3...Ela a sešikovali se k bitvě proti FilištínůmFilištíni stáli na jednom kopci, Izraelci na protějším a...
1. Samuel 17:8...sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte si někoho, ...
1. Samuel 17:10...jako naši otroci sloužit vy nám." Potom ten Filištín dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi...
1. Samuel 17:11...Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. David byl synem...
1. Samuel 17:16...od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otceFilištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno i večer přicházel...
1. Samuel 17:19...se všemi izraelskými muži v údolí Ela a bojujíFilištíny." David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači,...
1. Samuel 17:21...v šiku vyráželo s válečným pokřikem. IzraelciFilištíni se seřadili, jeden šik proti druhému. David...
1. Samuel 17:26...kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten, kdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael ostudy? Kdo je tenhle...
1. Samuel 17:32...i Saulovi a ten si ho dal zavolat. " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj...
1. Samuel 17:33...půjde a bude se s ním bít." "Nemůžeš se s tím Filištínem bít," namítl mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je...
1. Samuel 17:37...lva i medvěda, vysvobodí i ze spárů toho Filištína." "Tak tedy jdi," řekl na to Saul Davidovi. "Kéž...
1. Samuel 17:40...pastýřské mošně, do ruky vzal prak a vyrazil na Filištína. Filištín, vpředu se svým štítonošem, vyrazil...
1. Samuel 17:41...mošně, do ruky vzal prak a vyrazil na FilištínaFilištín, vpředu se svým štítonošem, vyrazil proti Davidovi...
1. Samuel 17:43... "Copak jsem pes, že na jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích....
1. Samuel 17:48...boj a on vás vydá do našich rukou!" Jakmile Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho napadl,...
1. Samuel 17:49... vzal odtud kámen, vystřelil z praku a zasáhl Filištína do čela. Kámen se mu zaryl do čela a on se skácel...
1. Samuel 17:50...se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl Filištína a zabil ho, i...
1. Samuel 17:51...žádný meč. Potom David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil...
1. Samuel 17:52...judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám Ekronu....
1. Samuel 17:53... Když se synové Izraele vrátili z honby za Filištíny, vyplenili jejich tábořiště. David potom vzal...
1. Samuel 17:54...jejich tábořiště. David potom vzal hlavu toho Filištína, přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve...
1. Samuel 17:55...svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal se svého vojevůdce Abnera: "Čí syn je ten...
1. Samuel 17:57..." poručil král. Jakmile se David po zabití toho Filištína vrátil, Abner ho vzal a přivedl před Saula. Hlavu...
1. Samuel 18:6...se těšil oblibě. Když se poté, co David zabil Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze všech izraelských...
1. Samuel 18:17...si totiž říkal: nepadne mou rukou, ale rukou Filištínů.) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a...
1. Samuel 18:21...mu ji. Díky se chytí do pasti a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou...
1. Samuel 18:25...toto: Král nechce žádné věno, jen stovku filištínských předkožek jako pomstu nad královskými...
1. Samuel 18:27... David vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a odpočítal je před...
1. Samuel 19:5...prospěl. Nasadil vlastní život, aby zabil toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému Izraeli veliké...
1. Samuel 19:8... Opět došlo k válce. David vytáhl, bojovalFilištíny a udeřil na tak prudce, že se před ním dali na...
1. Samuel 21:10...rozkaz spěchal." Kněz odpověděl: "Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi zabil v údolí Ela. Je...
1. Samuel 22:10...a dal mu jídlo na cestu, dokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze...
1. Samuel 23:1...ale v bezpečí." Tehdy bylo Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu. plení obilí na humnech." David...
1. Samuel 23:2... David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi," odpověděl mu Hospodin. "Filištíny...
1. Samuel 23:4...Hospodin mu odpověděl: "Vstaň a táhni na KeiluFilištíny ti vydám do rukou." A tak David se svými muži...
1. Samuel 23:5...David se svými muži přišel do Keily, pustil seFilištíny do boje a na hlavu je porazil. Odehnal jejich...
1. Samuel 23:27...dorazil posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy přestal pronásledovat Davida a vytáhl...
1. Samuel 23:28...tedy přestal pronásledovat Davida a vytáhl proti Filištínům. Proto se tomu místu říká Sela-machlekot, Skála...
1. Samuel 24:2...En-gedi. Když se Saul vrátil z tažení proti Filištínům, bylo mu oznámeno: "David je právě v poušti...
1. Samuel 28:1... Zůstane mým služebníkem napořád." V době Filištíni shromáždili svá vojska do války proti Izraeli....
1. Samuel 28:4...Saul ze země odstranil všechny věštce a duchařeFilištíni se shromáždili, přitáhli a utábořili se v Šunemu....
1. Samuel 28:15...vyvolat?" "Je mi tak úzko!" odpověděl Saul. "Filištíni proti mně bojují a Bůh se ode odvrátil! Vůbec...
1. Samuel 28:19...takto: Hospodin i s Izraelem vydá do rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví synové se mnou, neboť...
1. Samuel 29:1... Pojedli, vstali a ještě noci odešli.  Filištíni shromáždili všechna svá vojska do Afeku, zatímco...
1. Samuel 29:11...i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země, zatímco Filištíni táhli na Jizreel. ...
1. Samuel 31:1...se svými muži chodíval. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a...
1. Samuel 31:2...útěk a padali mrtví na svazích Gilboa. Když se Filištínům podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba...
1. Samuel 31:7... opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli...
1. Samuel 31:8...Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam...
1. Samuel 31:11... Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci...
2. Samuel 3:18...‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z rukou Filištínů i všech ostatních nepřátel.'" Abner si také...
2. Samuel 5:17... Eliada a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad...
2. Samuel 5:18...se o tom doslechl a uchýlil se do pevnosti. Když Filištíni přitáhli a rozložili se v údolí Refaim, David se...
2. Samuel 5:19...v údolí Refaim, David se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!"...
2. Samuel 5:21..." To místo pak nazval Baal-peracim, Pán průlomůFilištíni tam nechali své modly a David je se svými muži...
2. Samuel 5:22...své modly a David je se svými muži odneslFilištíni později znovu vytáhli a rozložili se v údolí...
2. Samuel 5:24...před tebou vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko Filištínů." David udělal, co mu Hospodin přikázal, a...
2. Samuel 5:25...David udělal, co mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu po Gezer. David pak opět...
2. Samuel 8:1...požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny, porazil je a dobyl Meteg-ama z rukou Filištínů....
2. Samuel 8:12... které si podmanil: Edomců, Moábců, AmoncůFilištínů a Amalekovců. Rovněž tak zasvětil i kořist od...
2. Samuel 19:10...z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl ze země před Abšalomem a Abšalom,...
2. Samuel 21:12...kdysi ukradli z prostranství v Bet-šanu, kde je Filištíni pověsili onoho dne, kdy Saula porazili v pohoří...
2. Samuel 21:15...Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi Filištíny a Izraelem znovu vypukla válka. David šel se...
2. Samuel 21:17... ale Davidovi přispěchal na pomoc; zasáhl toho Filištína a zabil ho. Davidovi muži tehdy Davida...
2. Samuel 21:18...Izraele!" Později vypukla v Gobu další válkaFilištíny. Tehdy Sibechaj Chušatský zabil Safa, dalšího...
2. Samuel 21:19...Refajců. Když pak v Gobu začala další válkaFilištíny, tehdy Elchanan, syn Jaíra Betlémského, zabil...
2. Samuel 21:20...vratidlo. Také v Gatu proběhla válkaFilištíny. Byl tam jeden obr, který měl na rukou i na nohou...
2. Samuel 23:9... Ten byl s Davidem, když se odvážili na Filištíny. Ti se shromáždili k boji, a tak vytáhli také...
2. Samuel 23:10...tak vytáhli také Izraelci; tehdy vstal a pobíjel Filištíny, mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen...
2. Samuel 23:11...vítězství. Po něm byl Šama, syn Agea HararskéhoFilištíni se jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkou...
2. Samuel 23:12...ale postavil doprostřed toho pole, uhájil jeFilištíny odrazil. Hospodin tehdy způsobil veliké vítězství...
2. Samuel 23:13...Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl...
2. Samuel 23:14...byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít...
2. Královská 18:8...králi a přestal mu sloužit. Také porazil Filištíny po Gazu a okolí, od hlídkových věží po...
1. Letopisů 1:12... Patrusské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými). Kanaán zplodil svého...
1. Letopisů 10:1... To jsou synové Acelovi. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a...
1. Letopisů 10:2...dali na útěk a padali pobiti na svazích GilboaFilištíni pronásledovali Saula a jeho syny. Když se jim...
1. Letopisů 10:7... opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli...
1. Letopisů 10:8...Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam...
1. Letopisů 10:11...se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co všechno Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci...
1. Letopisů 11:13... Ten byl s Davidem v Pas-damimu, kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole, který byl...
1. Letopisů 11:14...se ale postavili doprostřed pole, uhájili hoFilištíny pobili. Tak jim Hospodin daroval veliké vítězství...
1. Letopisů 11:15...Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl...
1. Letopisů 11:16...byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít...
1. Letopisů 12:20...Manases se přidali k Davidovi, když táhlFilištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům...
1. Letopisů 14:8... Baaljada a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým...
1. Letopisů 14:9...se o tom doslechl a vytáhl jim naproti. Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim, David se ptal...
1. Letopisů 14:10...do údolí Refaim, David se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!"...
1. Letopisů 14:12...nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomůFilištíni tam zanechali své bůžky a David je přikázal...
1. Letopisů 14:13...své bůžky a David je přikázal naházet do ohněFilištíni později znovu vytáhli a vpadli do toho údolí....
1. Letopisů 14:15... neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů." David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak...
1. Letopisů 18:1...požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl Gat s jeho vesnicemi z...
1. Letopisů 18:11...ostatním národům: Edomcům, Moábcům, AmoncůmFilištínům a Amalekovcům. Abišaj, syn Ceruji, porazil...
1. Letopisů 20:4...do Jeruzaléma. Později vypukla v Gezeru válkaFilištíny. Tehdy Sibechaj Chušatský zabil Sipaje, potomka...
1. Letopisů 20:5...podrobili. Elchanan, syn Jaírův, v jiné bitvěFilištíny zabil Lachmiho, bratra Goliáše Gatského. Jeho...
2. Letopisů 17:11... takže s Jošafatem nikdo nebojoval. DokonceFilištíni přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve stříbře....
2. Letopisů 21:16...vyhřeznou!" Hospodin proti Jehoramovi podnítil Filištíny i Araby sousedící s Habešany. Vytáhli proti...
2. Letopisů 26:6... Bůh mu dopřával úspěch. Vytáhl do boje proti Filištínům, zbořil hradby Gatu, Jabny i Ašdodu a vystavěl v...
2. Letopisů 26:7...filištínském území města. Bůh mu pomáhal proti Filištínům i proti Arabům žijícím v Gur-baalu a proti...
2. Letopisů 28:18...měst v podhůří a do judského Negevu navíc vpadli Filištíni a dobyli Bet-šemeš, Ajalon, Gederot a také Socho,...
Žalmy 56:1...v dálavách". Zlatý zpěv Davidův, když ho Filištíni zajali v Gatu. Smiluj se, Bože, lidé deptají,...
Žalmy 60:10...umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného...
Žalmy 83:8...spolu s Moábci, Gebal i Amon spolu s AmalekovciFilištíni spolu s Týrskými, dokonce Asyřané spolčili se s...
Žalmy 87:4...budu uvádět jako ty, kdo poznali; právě tak Filištíny, Týrské i Habešské - každý z nich se tu narodil!"...
Žalmy 108:10...umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného...
Izaiáš 9:11...poštval proti nim. Zepředu Aramejci, zezadu Filištíni plnými ústy Izrael hltali. Tím vším ale jeho hněv...
Izaiáš 14:29... zazněl tento ortel: Neradujte se, vy všichni Filištíni, že je zlomena hůl toho, kdo vás bil. Z hadího...
Izaiáš 14:31...pobiji. Kvílej, bráno, město, křič! Všichni Filištíni se třesou strachy! Od severu se valí vojsko...
Jeremiáš 47:1...Hospodinovo, které dostal prorok JeremiášFilištínech předtím, než farao dobyl Gazu. Tak praví...
Jeremiáš 47:4...viset ochable, neboť přišel den, kdy všichni Filištíni budou zničeni. Týru a Sidonu vyhubí, co jim ze...
Ezechiel 25:15..." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Filištíni tolik mstili, protože se s chutí zlomyslně mstili...
Ezechiel 25:16...praví Panovník Hospodin: Napřahuji ruku proti Filištínům. Vyhladím ty Kréťany, vyhubím zbytky obyvatel...
Amos 1:8... Obrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou, praví Panovník Hospodin. Toto praví...
Amos 9:7... Copak jsem Izrael nevyvedl z Egypta stejně jako Filištíny z Kaftoru a Aramejce z Kíru? Hle, oči Panovníka...
Sofoniáš 2:5...slovo Hospodinovo na vás míří, Kanaáne, země Filištínů: "Do posledního vás zahladím!" Přímoří se stane...
Zachariáš 9:6... v Ašdodu budou bydlet bastardi a s pýchou Filištínů skoncuji: Vyrvu jim krvavé sousto z úst, ohavný...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |