Filištín

Hledám varianty 'filištín' [ filištíny (46) filištínům (21) filištínů (29) filištíni (81) filištínem (2) filištínech (1) filištína (17) filištín (6) ]. Nalezeny 184 verše.
Genesis 10:14... Patruské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni) a Kaftorské. Kanaán zplodil Sidona, svého...
Genesis 26:14... stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět. Všechny studny, které služebníci...
Genesis 26:15...jeho otce vykopali za dnů jeho otce AbrahamaFilištíni zasypali a naplnili hlínou. Abimelech tehdy...
Genesis 26:18...jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali, a dal jim stejná jména, jako jim kdysi...
Jozue 13:2...zbývá obsadit. Toto je zbývající zem: Celé území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem k...
Soudců 3:31...přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael. Po...
Soudců 10:7...proti Izraeli hněvem a vydal je napospas Filištínům a Amoncům, kteří je toho roku porobili. Osmnáct...
Soudců 10:11..."Když vás sužovali Egypťané, Emorejci, AmonciFilištíni, Sidonci, Amalekovci a Maonci, volali jste ke mně...
Soudců 13:1...a tak je Hospodin vydal na čtyřicet let do rukou Filištínů. Byl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a...
Soudců 13:5...jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za...
Soudců 14:3...lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci," odpověděl Samson otci, "tahle se...
Soudců 14:4... že to bylo od Hospodina - že hledá proti Filištínům záminku. Filištíni totiž v době ovládali...
Soudců 15:3...odpověděl: "Tentokrát to nebude vina, když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišek....
Soudců 15:5... Pochodně pak zapálil a vypustil ty lišky Filištínům do obilí. Tak spálil sklizené i nesklizené obilí...
Soudců 15:6... ba i vinice a olivy. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samson, zeť toho z Timny," doslechli se. "Prý...
Soudců 15:9...řež. Potom odešel a usadil se v Etamské jeskyniFilištíni pak vytáhli do boje. Utábořili se v Judsku a...
Soudců 15:11...dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos nám to udělal?" vyčítali...
Soudců 15:12... "Přišli jsme spoutat," řekli mu. "Vydáme  Filištínům." "Přísahejte, že mi sami neublížíte," odpověděl...
Soudců 15:14...ho ze skal. Když se Samson blížil k LechiFilištíni mu s křikem vyrazili naproti. Vtom se ho zmocnil...
Soudců 16:9...ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "SamsoneFilištíni jdou na tebe!" On ale ty tětivy roztrhal, jako se...
Soudců 16:12...ho jimi. Vtom na něj zavolala: "SamsoneFilištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže...
Soudců 16:14...utáhla kolíkem. Vtom na něj zavolala: "SamsoneFilištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a vytrhl...
Soudců 16:20...jeho síla ho opustila. Vtom zavolala: "SamsoneFilištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a řekl si:...
Soudců 16:21...ze sebe." Nevěděl, že od něj Hospodin odstoupilFilištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli...
Soudců 16:28...! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal...
Soudců 16:30...o jeden a levicí o druhý. " zemřu i s těmi Filištíny" zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se...
1. Samuel 4:1...celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům. Izraelci se utábořili poblíž Eben-ezeru a...
1. Samuel 4:2...poblíž Eben-ezeru a Filištíni v Afeku. Když se Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a...
1. Samuel 4:3...se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu...
1. Samuel 4:6... duněla země. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se: "Co je to v hebrejském táboře za...
1. Samuel 4:7... že do tábora přišla Truhla Hospodinova, dostali Filištíni strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich...
1. Samuel 4:9...ranami na poušti! Jen odvahu! Vzmužte seFilištíni, nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili...
1. Samuel 4:10... jako oni sloužili vám. Vzmužte se a bojujte!" A Filištíni bojovali. Izrael byl poražen a rozutekli se každý...
1. Samuel 4:17...stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou...
1. Samuel 5:1... Boží truhla je pryč!" Boží truhly se zmocnili Filištíni a dopravili ji z Eben-ezeru do Ašdodu. Pak ji...
1. Samuel 6:2...zůstala ve filištínském kraji sedm měsícůFilištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme dělat s...
1. Samuel 6:17...zpátky do Ekronu. Toto jsou zlaté nádory, které Filištíni vrátili jako odškodné Hospodinu: jeden za Ašdod,...
1. Samuel 6:21...Vyslali tedy posly k obyvatelům Kiriat-jearimu: "Filištíni vrátili Truhlu Hospodinovu! Pojďte si ji odnést k...
1. Samuel 7:3...a služte jen jemu! Pak vás zachrání z ruky Filištínů." Nato synové Izraele odstranili baaly i aštarty...
1. Samuel 7:7...Samuel v Micpě stal izraelským soudcem. Když se Filištíni doslechli, že se Izraelci shromáždili do Micpy,...
1. Samuel 7:8...Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně...
1. Samuel 7:10... Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběťFilištíni se chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale...
1. Samuel 7:11... Izraelští muži vyrazili z Micpy, pustili se za Filištíny a pobíjeli je pod Bet-kar. Tehdy vzal Samuel...
1. Samuel 7:13... Řekl totiž: " sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli poraženi a přestali útočit na území...
1. Samuel 7:14...Filištínům. Města od Ekronu po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael...
1. Samuel 9:16...mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky Filištínů. Shlédl jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně...
1. Samuel 12:9... velitele chacorského vojska, a také do rukou Filištínů a do rukou moábského krále. Ti všichni proti nim...
1. Samuel 13:3... Zbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan pobil filištínskou posádku v Gebě. Filištíni se to dozvěděli, a...
1. Samuel 13:4...Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku, a poštval tak Filištíny na Izrael,...
1. Samuel 13:5... lid se shromáždil k Saulovi do Gilgalu. Také Filištíni se shromáždili, aby bojovali s Izraelem - 3 000...
1. Samuel 13:11...lid rozbíhá a ty v dohodnutý čas nejdeš a že se Filištíni shromažďují v Michmasu, řekl jsem si: Filištíni...
1. Samuel 13:12...Filištíni shromažďují v Michmasu, řekl jsem siFilištíni teď v Gilgalu přepadnou, a jsem si ještě...
1. Samuel 13:16... se tedy drželi v Gibeji Benjamínově, zatímco Filištíni tábořili v Michmasu. Z filištínského tábora...
1. Samuel 13:19... V celé izraelské zemi nebyl jediný kovářFilištíni si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli...
1. Samuel 13:20...meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodilFilištínům nechat brousit radlice, motyky, sekery i srpy....
1. Samuel 14:11...je Hospodin vydal do rukou." Oba se tedy ukázali filištínské hlídce a Filištíni si řekli: "Podívejme,...
1. Samuel 14:13...Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za nímFilištíni před Jonatanem padali a jeho zbrojnoš je dobíjel....
1. Samuel 14:21...meči! Ti Hebrejové, kteří předtím byliFilištíny a přešli do jejich tábora, se teď přidali k...
1. Samuel 14:22...ukrytí v Efraimských horách doslechli, že Filištíni utíkají, připojili se i oni k pronásledování a...
1. Samuel 14:30...z nepřátelské kořisti? Nebyla by pak porážka Filištínů ještě větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny od...
1. Samuel 14:31...Filištínů ještě větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny od Michmasu po Ajalon a muži byli velmi...
1. Samuel 14:36...Saul prohlásil: "Pojďme! V noci vyrazíme za Filištíny a budeme je plenit do svítání. Ani jednoho z...
1. Samuel 14:37...k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu ale toho dne...
1. Samuel 14:46...před smrtí. Saul pak ukončil pronásledování Filištínů a ti se vrátili, odkud přišli. Když se Saul ujal...
1. Samuel 14:47...s Moábci, Amonci, Edomci, s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se obrátil, vítězil. Odvážně napadl...
1. Samuel 14:52...celý Saulův život probíhala urputná válka proti Filištínům. Kdykoli Saul viděl někoho schopného a udatného,...
1. Samuel 17:1...cítil se lépe, neboť ho ten zlý duch opouštěl.  Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do boje....
1. Samuel 17:2...se v údolí Ela a sešikovali se k bitvě proti Filištínům. Filištíni stáli na jednom kopci, Izraelci na...
1. Samuel 17:3...Ela a sešikovali se k bitvě proti FilištínůmFilištíni stáli na jednom kopci, Izraelci na protějším a...
1. Samuel 17:8...sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte si někoho, ...
1. Samuel 17:10...jako naši otroci sloužit vy nám." Potom ten Filištín dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi...
1. Samuel 17:11...Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. David byl synem...
1. Samuel 17:16...od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otceFilištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno i večer přicházel...
1. Samuel 17:19...se všemi izraelskými muži v údolí Ela a bojujíFilištíny." David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači,...
1. Samuel 17:21...v šiku vyráželo s válečným pokřikem. IzraelciFilištíni se seřadili, jeden šik proti druhému. David...
1. Samuel 17:26...kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten, kdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael ostudy? Kdo je tenhle...
1. Samuel 17:32...i Saulovi a ten si ho dal zavolat. " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj...
1. Samuel 17:33...půjde a bude se s ním bít." "Nemůžeš se s tím Filištínem bít," namítl mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je...
1. Samuel 17:37...lva i medvěda, vysvobodí i ze spárů toho Filištína." "Tak tedy jdi," řekl na to Saul Davidovi. "Kéž...
1. Samuel 17:40...pastýřské mošně, do ruky vzal prak a vyrazil na Filištína. Filištín, vpředu se svým štítonošem, vyrazil...
1. Samuel 17:41...mošně, do ruky vzal prak a vyrazil na FilištínaFilištín, vpředu se svým štítonošem, vyrazil proti Davidovi...
1. Samuel 17:43... "Copak jsem pes, že na jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích....
1. Samuel 17:48...boj a on vás vydá do našich rukou!" Jakmile Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho napadl,...
1. Samuel 17:49... vzal odtud kámen, vystřelil z praku a zasáhl Filištína do čela. Kámen se mu zaryl do čela a on se skácel...
1. Samuel 17:50...se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl Filištína a zabil ho, i...
1. Samuel 17:51...žádný meč. Potom David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil...
1. Samuel 17:52...judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám Ekronu....
1. Samuel 17:53... Když se synové Izraele vrátili z honby za Filištíny, vyplenili jejich tábořiště. David potom vzal...
1. Samuel 17:54...jejich tábořiště. David potom vzal hlavu toho Filištína, přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve...
1. Samuel 17:55...svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal se svého vojevůdce Abnera: "Čí syn je ten...
1. Samuel 17:57..." poručil král. Jakmile se David po zabití toho Filištína vrátil, Abner ho vzal a přivedl před Saula. Hlavu...
1. Samuel 18:6...se těšil oblibě. Když se poté, co David zabil Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze všech izraelských...
1. Samuel 18:17...si totiž říkal: nepadne mou rukou, ale rukou Filištínů.) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a...
1. Samuel 18:21...mu ji. Díky se chytí do pasti a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou...
1. Samuel 18:25...toto: Král nechce žádné věno, jen stovku filištínských předkožek jako pomstu nad královskými...
1. Samuel 18:27... David vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a odpočítal je před...
1. Samuel 19:5...prospěl. Nasadil vlastní život, aby zabil toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému Izraeli veliké...
1. Samuel 19:8... Opět došlo k válce. David vytáhl, bojovalFilištíny a udeřil na tak prudce, že se před ním dali na...
1. Samuel 21:10...rozkaz spěchal." Kněz odpověděl: "Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi zabil v údolí Ela. Je...
1. Samuel 22:10...a dal mu jídlo na cestu, dokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze...
1. Samuel 23:1...ale v bezpečí." Tehdy bylo Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu. plení obilí na humnech." David...
1. Samuel 23:2... David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi," odpověděl mu Hospodin. "Filištíny...
1. Samuel 23:4...Hospodin mu odpověděl: "Vstaň a táhni na KeiluFilištíny ti vydám do rukou." A tak David se svými muži...
1. Samuel 23:5...David se svými muži přišel do Keily, pustil seFilištíny do boje a na hlavu je porazil. Odehnal jejich...
1. Samuel 23:27...dorazil posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy přestal pronásledovat Davida a vytáhl...
1. Samuel 23:28...tedy přestal pronásledovat Davida a vytáhl proti Filištínům. Proto se tomu místu říká Sela-machlekot, Skála...
1. Samuel 24:2...En-gedi. Když se Saul vrátil z tažení proti Filištínům, bylo mu oznámeno: "David je právě v poušti...
1. Samuel 28:1... Zůstane mým služebníkem napořád." V době Filištíni shromáždili svá vojska do války proti Izraeli....
1. Samuel 28:4...Saul ze země odstranil všechny věštce a duchařeFilištíni se shromáždili, přitáhli a utábořili se v Šunemu....
1. Samuel 28:15...vyvolat?" "Je mi tak úzko!" odpověděl Saul. "Filištíni proti mně bojují a Bůh se ode odvrátil! Vůbec...
1. Samuel 28:19...takto: Hospodin i s Izraelem vydá do rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví synové se mnou, neboť...
1. Samuel 29:1... Pojedli, vstali a ještě noci odešli.  Filištíni shromáždili všechna svá vojska do Afeku, zatímco...
1. Samuel 29:11...i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země, zatímco Filištíni táhli na Jizreel. ...
1. Samuel 31:1...se svými muži chodíval. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a...
1. Samuel 31:2...útěk a padali mrtví na svazích Gilboa. Když se Filištínům podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba...
1. Samuel 31:7... opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli...
1. Samuel 31:8...Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam...
1. Samuel 31:11... Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci...
2. Samuel 3:18...‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z rukou Filištínů i všech ostatních nepřátel.'" Abner si také...
2. Samuel 5:17... Eliada a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad...
2. Samuel 5:18...se o tom doslechl a uchýlil se do pevnosti. Když Filištíni přitáhli a rozložili se v údolí Refaim, David se...
2. Samuel 5:19...v údolí Refaim, David se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!"...
2. Samuel 5:21..." To místo pak nazval Baal-peracim, Pán průlomůFilištíni tam nechali své modly a David je se svými muži...
2. Samuel 5:22...své modly a David je se svými muži odneslFilištíni později znovu vytáhli a rozložili se v údolí...
2. Samuel 5:24...před tebou vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko Filištínů." David udělal, co mu Hospodin přikázal, a...
2. Samuel 5:25...David udělal, co mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu po Gezer. David pak opět...
2. Samuel 8:1...požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny, porazil je a dobyl Meteg-ama z rukou Filištínů....
2. Samuel 8:12... které si podmanil: Edomců, Moábců, AmoncůFilištínů a Amalekovců. Rovněž tak zasvětil i kořist od...
2. Samuel 19:10...z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl ze země před Abšalomem a Abšalom,...
2. Samuel 21:12...kdysi ukradli z prostranství v Bet-šanu, kde je Filištíni pověsili onoho dne, kdy Saula porazili v pohoří...
2. Samuel 21:15...Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi Filištíny a Izraelem znovu vypukla válka. David šel se...
2. Samuel 21:17... ale Davidovi přispěchal na pomoc; zasáhl toho Filištína a zabil ho. Davidovi muži tehdy Davida...
2. Samuel 21:18...Izraele!" Později vypukla v Gobu další válkaFilištíny. Tehdy Sibechaj Chušatský zabil Safa, dalšího...
2. Samuel 21:19...Refajců. Když pak v Gobu začala další válkaFilištíny, tehdy Elchanan, syn Jaíra Betlémského, zabil...
2. Samuel 21:20...vratidlo. Také v Gatu proběhla válkaFilištíny. Byl tam jeden obr, který měl na rukou i na nohou...
2. Samuel 23:9... Ten byl s Davidem, když se odvážili na Filištíny. Ti se shromáždili k boji, a tak vytáhli také...
2. Samuel 23:10...tak vytáhli také Izraelci; tehdy vstal a pobíjel Filištíny, mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen...
2. Samuel 23:11...vítězství. Po něm byl Šama, syn Agea HararskéhoFilištíni se jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkou...
2. Samuel 23:12...ale postavil doprostřed toho pole, uhájil jeFilištíny odrazil. Hospodin tehdy způsobil veliké vítězství...
2. Samuel 23:13...Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl...
2. Samuel 23:14...byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít...
2. Královská 18:8...králi a přestal mu sloužit. Také porazil Filištíny po Gazu a okolí, od hlídkových věží po...
1. Letopisů 1:12... Patrusské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými). Kanaán zplodil svého...
1. Letopisů 10:1... To jsou synové Acelovi. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a...
1. Letopisů 10:2...dali na útěk a padali pobiti na svazích GilboaFilištíni pronásledovali Saula a jeho syny. Když se jim...
1. Letopisů 10:7... opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli...
1. Letopisů 10:8...Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam...
1. Letopisů 10:11...se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co všechno Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci...
1. Letopisů 11:13... Ten byl s Davidem v Pas-damimu, kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole, který byl...
1. Letopisů 11:14...se ale postavili doprostřed pole, uhájili hoFilištíny pobili. Tak jim Hospodin daroval veliké vítězství...
1. Letopisů 11:15...Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl...
1. Letopisů 11:16...byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít...
1. Letopisů 12:20...Manases se přidali k Davidovi, když táhlFilištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům...
1. Letopisů 14:8... Baaljada a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým...
1. Letopisů 14:9...se o tom doslechl a vytáhl jim naproti. Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim, David se ptal...
1. Letopisů 14:10...do údolí Refaim, David se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!"...
1. Letopisů 14:12...nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomůFilištíni tam zanechali své bůžky a David je přikázal...
1. Letopisů 14:13...své bůžky a David je přikázal naházet do ohněFilištíni později znovu vytáhli a vpadli do toho údolí....
1. Letopisů 14:15... neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů." David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak...
1. Letopisů 18:1...požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl Gat s jeho vesnicemi z...
1. Letopisů 18:11...ostatním národům: Edomcům, Moábcům, AmoncůmFilištínům a Amalekovcům. Abišaj, syn Ceruji, porazil...
1. Letopisů 20:4...do Jeruzaléma. Později vypukla v Gezeru válkaFilištíny. Tehdy Sibechaj Chušatský zabil Sipaje, potomka...
1. Letopisů 20:5...podrobili. Elchanan, syn Jaírův, v jiné bitvěFilištíny zabil Lachmiho, bratra Goliáše Gatského. Jeho...
2. Letopisů 17:11... takže s Jošafatem nikdo nebojoval. DokonceFilištíni přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve stříbře....
2. Letopisů 21:16...vyhřeznou!" Hospodin proti Jehoramovi podnítil Filištíny i Araby sousedící s Habešany. Vytáhli proti...
2. Letopisů 26:6... Bůh mu dopřával úspěch. Vytáhl do boje proti Filištínům, zbořil hradby Gatu, Jabny i Ašdodu a vystavěl v...
2. Letopisů 26:7...filištínském území města. Bůh mu pomáhal proti Filištínům i proti Arabům žijícím v Gur-baalu a proti...
2. Letopisů 28:18...měst v podhůří a do judského Negevu navíc vpadli Filištíni a dobyli Bet-šemeš, Ajalon, Gederot a také Socho,...
Žalmy 56:1...v dálavách". Zlatý zpěv Davidův, když ho Filištíni zajali v Gatu. Smiluj se, Bože, lidé deptají,...
Žalmy 60:10...umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného...
Žalmy 83:8...spolu s Moábci, Gebal i Amon spolu s AmalekovciFilištíni spolu s Týrskými, dokonce Asyřané spolčili se s...
Žalmy 87:4...budu uvádět jako ty, kdo poznali; právě tak Filištíny, Týrské i Habešské - každý z nich se tu narodil!"...
Žalmy 108:10...umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného...
Izaiáš 9:11...poštval proti nim. Zepředu Aramejci, zezadu Filištíni plnými ústy Izrael hltali. Tím vším ale jeho hněv...
Izaiáš 14:29... zazněl tento ortel: Neradujte se, vy všichni Filištíni, že je zlomena hůl toho, kdo vás bil. Z hadího...
Izaiáš 14:31...pobiji. Kvílej, bráno, město, křič! Všichni Filištíni se třesou strachy! Od severu se valí vojsko...
Jeremiáš 47:1...Hospodinovo, které dostal prorok JeremiášFilištínech předtím, než farao dobyl Gazu. Tak praví...
Jeremiáš 47:4...viset ochable, neboť přišel den, kdy všichni Filištíni budou zničeni. Týru a Sidonu vyhubí, co jim ze...
Ezechiel 25:15..." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Filištíni tolik mstili, protože se s chutí zlomyslně mstili...
Ezechiel 25:16...praví Panovník Hospodin: Napřahuji ruku proti Filištínům. Vyhladím ty Kréťany, vyhubím zbytky obyvatel...
Amos 1:8... Obrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou, praví Panovník Hospodin. Toto praví...
Amos 9:7... Copak jsem Izrael nevyvedl z Egypta stejně jako Filištíny z Kaftoru a Aramejce z Kíru? Hle, oči Panovníka...
Sofoniáš 2:5...slovo Hospodinovo na vás míří, Kanaáne, země Filištínů: "Do posledního vás zahladím!" Přímoří se stane...
Zachariáš 9:6... v Ašdodu budou bydlet bastardi a s pýchou Filištínů skoncuji: Vyrvu jim krvavé sousto z úst, ohavný...

Slova obsahující filištín: filištín (6) filištína (17) filištínech (1) filištínem (2) filištíni (81) filištínky (1) filištínská (2) filištínské (19) filištínského (7) filištínském (5) filištínskému (1) filištínskou (6) filištínský (8) filištínských (10) filištínským (2) filištínskými (1) filištínští (13) filištínů (29) filištínům (21) filištíny (46)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |