Ezechiášovi

Hledám varianty 'ezechiášovi' [ ezechiášovi (22) ezechiáši (2) ezechiášem (3) ezechiáše (26) ezechiáš (72) ]. Nalezeno 118 veršù.
2. Královská 16:20... Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Ezechiáš. Dvanáctého roku judského krále Achaze se...
2. Královská 18:1...Hošey, syna Elova, začal nad Judou kralovat Ezechiáš, syn Achazův. Stal se králem v pětadvaceti letech...
2. Královská 18:5...kadidlo. Říkalo se mu Nechuštan, BronzovecEzechiáš spoléhal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi...
2. Královská 18:13...služebník Mojžíš. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským...
2. Královská 18:14...judským opevněným městům a dobyl je. Judský král Ezechiáš vzkázal asyrskému králi do Lachiše: "Pochybil jsem...
2. Královská 18:15...zaplatit 300 talentů stříbra a 30 talentů zlataEzechiáš mu odevzdal všechno stříbro, které se našlo v...
2. Královská 18:16...a v pokladnicích královského paláce. Judský král Ezechiáš tenkrát oloupal dveře i sloupy Hospodinova chrámu,...
2. Královská 18:17...král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého vrchního velitele, nejvyššího správce a...
2. Královská 18:19... Nejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to...
2. Královská 18:22...' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil:...
2. Královská 18:29... krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z ruky vás vysvobodit nemůže! Nenechte...
2. Královská 18:30... Z ruky vás vysvobodit nemůže! Nenechte se od Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí:...
2. Královská 18:31...asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír,...
2. Královská 18:32...oliv a medu. Žijte, neumírejte! Neposlouchejte Ezechiáše! Jenom vás podvádí, když tvrdí: ‚Hospodin nás...
2. Královská 18:37...Šebna a kancléř Joach, syn Asafův, pak přišliEzechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal...
2. Královská 19:1...mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou...
2. Královská 19:3... synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání a ponížení. Porod...
2. Královská 19:5... která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl:...
2. Královská 19:9...tobě do boje." Obratem proto vyslal poslyEzechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi:...
2. Královská 19:10...k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš....
2. Královská 19:14...Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do...
2. Královská 19:15...chrámu a rozložil ho před HospodinemEzechiáš se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine, Bože...
2. Královská 19:20... jsi jediný Bůh!" Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Tvou...
2. Královská 19:29...půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znameníEzechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok...
2. Královská 20:1...místě kraloval jeho syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, ho...
2. Královská 20:2...věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu:...
2. Královská 20:3...a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Izaiáš ještě ani nevyšel z...
2. Královská 20:5... když dostal slovo Hospodinovo: "Vrať se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh...
2. Královská 20:7...hroudu fíků." Přinesli je, přiložili na vředEzechiáš byl uzdraven. Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké...
2. Královská 20:8...je, přiložili na vřed a Ezechiáš byl uzdravenEzechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znamení, že ...
2. Královská 20:10...deset stupňů, nebo se o deset stupňů vrátit?" Ezechiáš řekl: "Je snadnější, aby stín o deset stupňů...
2. Královská 20:12...král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel, že Ezechiáš je...
2. Královská 20:13...a dar, neboť slyšel, že Ezechiáš je nemocnýEzechiáš posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici,...
2. Královská 20:14...nic, co by jim Ezechiáš neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti...
2. Královská 20:15...dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal...
2. Královská 20:16...jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodinovo: Hle, přicházejí...
2. Královská 20:19... které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj...
2. Královská 20:21...se, jak známo, píše v Kronice judských králůEzechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě začal...
2. Královská 21:3... Znovu vystavěl obětní výšiny, které jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil také oltáře Baalovi a vztyčil...
1. Letopisů 3:13...syna Jotama, ten měl syna Achaze, ten měl syna Ezechiáše, ten měl syna Menašema, ten měl syna Amona a ten...
1. Letopisů 3:23...Šafat, celkem šest. Synové Neariášovi: EljoenajEzechiáš a Azrikam, celkem tři. Synové Eljoenajovi:...
1. Letopisů 4:41...jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na...
2. Letopisů 28:28...ho nevnesli. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Ezechiáš. Ezechiáš se stal králem v pětadvaceti letech a...
2. Letopisů 29:1...jeho místě pak kraloval jeho syn Ezechiáš.  Ezechiáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 29:18...prvního měsíce byli hotovi. Šli tedy za králem Ezechiášem a oznámili mu: "Vyčistili jsme celý Hospodinův...
2. Letopisů 29:20...a posvětili. jsou před Hospodinovým oltářem." Ezechiáš hned ráno shromáždil městské hodnostáře a vydal se...
2. Letopisů 29:27...místa s Davidovými nástroji a kněží s trubkamiEzechiáš nechal přinést na oltáři zápalnou oběť. Ve chvíli,...
2. Letopisů 29:29...neskončila. Jakmile byla zápalná oběť dokonánaEzechiáš i všichni přítomní poklekli a klaněli se. Ezechiáš...
2. Letopisů 29:30...i všichni přítomní poklekli a klaněli seEzechiáš a jeho hodnostáři uložili levitům, oslavují...
2. Letopisů 29:31...radostí, padali na kolena a klaněli se mu. Potom Ezechiáš promluvil: "Teď jste zasvěceni kněžské službě...
2. Letopisů 29:36...byla v Hospodinově chrámu obnovena bohoslužbaEzechiáš i všechen lid se radovali z toho, co pro Bůh...
2. Letopisů 30:1... Všechno se totiž seběhlo velmi nenadále. Potom Ezechiáš nechal rozhlásit po celém Izraeli a Judsku (napsal...
2. Letopisů 30:18...beránka, ačkoli to nebylo podle předpisůEzechiáš se totiž za modlil: "Kéž dobrotivý Hospodin...
2. Letopisů 30:20...čistí podle předpisů svatyně." Hospodin pak Ezechiáše vyslyšel a lid uzdravil. Synové Izraele...
2. Letopisů 30:22...zvučnými nástroji zasvěcenými HospodinuEzechiáš také vyjádřil uznání všem levitům za velikou...
2. Letopisů 30:24...tak radostně slavili ještě sedm dní. Judský král Ezechiáš totiž shromáždění věnoval 1 000 býčků a 7 000 ovcí...
2. Letopisů 31:2...vrátili do svých měst, každý do svého krajeEzechiáš rozdělil kněží a levity do oddílů, podle kterých...
2. Letopisů 31:8...a skončili v sedmém měsíci. Když přišel Ezechiáš se svými hodnostáři a viděli ty hromady,...
2. Letopisů 31:9... dobrořečili Hospodinu i jeho lidu IzraeliEzechiáš se na ty hromady vyptával kněží a levitů. Nejvyšší...
2. Letopisů 31:11...svému lidu tak, že ještě tolik přebývá." Ezechiáš proto nechal v Hospodinově chrámu zřídit komory....
2. Letopisů 31:13...byl jeho bratr Šimei. Podle rozhodnutí krále Ezechiáše a správce Božího chrámu Azariáše pak Konaniáš a...
2. Letopisů 31:20... uvedenému na jejich rodovém seznamu. Tak to Ezechiáš zařídil po celém Judsku. Jednal dobře, správně a...
2. Letopisů 32:1...celým srdcem. Proto se mu dařilo. Po všem, co Ezechiáš tak věrně vykonal, přitáhl do Judska asyrský král...
2. Letopisů 32:2...a oblehl opevněná města, která chtěl dobýt. Když Ezechiáš viděl, že se blíží Senacherib a že je rozhodnut...
2. Letopisů 32:5...měl asyrský král, přijde, najít tolik vody?" Ezechiáš pak se vší rozhodností opravil všechna pobořená...
2. Letopisů 32:8...náš boj." A lid se na ta slova judského krále Ezechiáše spolehl. Když potom asyrský král Senacherib s...
2. Letopisů 32:9...své služebníky se zprávou pro judského krále Ezechiáše a pro všechen judský lid v Jeruzalémě: "Tak praví...
2. Letopisů 32:11... že zůstáváte obležení v Jeruzalémě? Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodin, náš Bůh, nás vysvobodí z rukou...
2. Letopisů 32:12...Vede vás na smrt hladem a žízní! Mluví snad Ezechiáš o tom bohu, jehož obětní výšiny a oltáře sám...
2. Letopisů 32:15...mohl z mých rukou vysvobodit vás? Nenechte se od Ezechiáše klamat a podvádět! Nevěřte mu! Žádný bůh žádného...
2. Letopisů 32:16...proti Hospodinu Bohu a proti jeho služebníku Ezechiášovi ještě další řeči. Senacherib psal dopisy, jimiž...
2. Letopisů 32:20...národů, vyrobených lidskýma rukama. Král Ezechiáš a prorok Izaiáš, syn Amosův, se za to modlili a...
2. Letopisů 32:22...synové ho tam srazili mečem. Tak Hospodin Ezechiáše i obyvatele Jeruzaléma zachránil z rukou...
2. Letopisů 32:23...dary Hospodinu a vzácné pocty judskému králi Ezechiášovi, protože po tom všem stoupl v očích všech...
2. Letopisů 32:24...tom všem stoupl v očích všech národů. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se ale k Hospodinu a ten...
2. Letopisů 32:25...a ten k němu promluvil a udělal pro něj zázrakEzechiáš ale za prokázané dobrodiní nebyl vděčný a zpychl....
2. Letopisů 32:27...a tak je za Ezechiášových dnů Boží hněv nestihlEzechiáš měl ohromné bohatství a slávu. Nashromáždil...
2. Letopisů 32:30...ho Bůh obdařil nesmírným bohatstvím. Právě Ezechiáš dal zasypat horní ústí pramene Gíchon a svedl ho...
2. Letopisů 32:33...Knihy judských a izraelských králů. Když Ezechiáš spočinul u svých předků, pochovali ho v horní...
2. Letopisů 33:3...vystavěl obětní výšiny, které zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil také oltáře baalům a vztyčil Ašeřiny...
Přísloví 25:1...přísloví, shromážděná na dvoře judského krále Ezechiáše: Slávou Boží je věc tajit, slávou králů je věc...
Izaiáš 1:1...za vlády judských králů Uziáše, Jotama, AchazeEzechiáše. Slyšte, nebesa, země, vyslechni, co praví...
Izaiáš 36:1...a úpění je opustí. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským...
Izaiáš 36:2...král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého nejvyššího komořího s mocným vojskem....
Izaiáš 36:4... Nejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to...
Izaiáš 36:7...' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil:...
Izaiáš 36:14... krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Nemůže vás vysvobodit! Nenechte se od...
Izaiáš 36:15...klamat. Nemůže vás vysvobodit! Nenechte se od Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí:...
Izaiáš 36:16...asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Toto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír,...
Izaiáš 36:18...a moštu, země chleba a vinic. Nenechte se od Ezechiáše podvádět, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.'...
Izaiáš 36:22...Šebna a kancléř Joach, syn Asafův, pak přišliEzechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal...
Izaiáš 37:1...mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou...
Izaiáš 37:3... synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání a ponížení. Porod...
Izaiáš 37:5... která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl:...
Izaiáš 37:9...do boje." Jakmile to uslyšel, vyslal poslyEzechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi:...
Izaiáš 37:10...k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš....
Izaiáš 37:14...Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do...
Izaiáš 37:15...Hospodinova domu a rozložil ho před HospodinemEzechiáš se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine zástupů,...
Izaiáš 37:21... jsi jediný!" Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ke...
Izaiáš 37:30...půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znameníEzechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok...
Izaiáš 38:1...místě kraloval jeho syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, jej...
Izaiáš 38:2...věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu:...
Izaiáš 38:3...a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Tehdy Izaiáš dostal slovo...
Izaiáš 38:5...Izaiáš dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Ezechiášovi: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida:...
Izaiáš 38:9...předtím sestoupilo dolů. Toto napsal judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemoci: Říkal jsem si:...
Izaiáš 38:22...fíků, přiložte ji na vřed, a bude uzdraven." Ezechiáš se ptal: "Jaké dostanu znamení, že znovu vejdu do...
Izaiáš 39:1...král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel o jeho nemoci a...
Izaiáš 39:2...a dar, neboť slyšel o jeho nemoci a uzdraveníEzechiáš posly radostně přijal a ukázal jim celou svou...
Izaiáš 39:3...nic, co by jim Ezechiáš neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti...
Izaiáš 39:4...dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal...
Izaiáš 39:5...jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodina zástupů: Hle,...
Izaiáš 39:8... které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů bude pokoj a...
Jeremiáš 26:18...všemu shromážděnému lidu: "Za dnů judského krále Ezechiáše prorokoval Micheáš Morešetský. Ten řekl všemu...
Jeremiáš 26:19...zarostlá vyvýšenina.' Nechal ho snad judský král Ezechiáš a všechen Juda zabít? Naopak, ulekl se Hospodina a...
Ozeáš 1:1...za vlády judských králů Uziáše, Jotama, AchazeEzechiáše a za vlády izraelského krále Jeroboáma, syna...
Micheáš 1:1...za vlády judských králů Jotama, AchazeEzechiáše - to, co přijal ve vidění o Samaří a Jeruzalémě....
Matouš 1:9...Jotama, Jotam zplodil Achaze, Achaz zplodil Ezechiáše, Ezechiáš zplodil Menašeho, Menaše zplodil Amona,...
Matouš 1:10... Jotam zplodil Achaze, Achaz zplodil EzechiášeEzechiáš zplodil Menašeho, Menaše zplodil Amona, Amon...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |