Ezdráš

Hledám varianty 'ezdráš' [ ezdrášovi (3) ezdráši (1) ezdrášem (1) ezdráše (3) ezdráš (16) ]. Nalezeny 24 verše.
Ezdráš 7:1... za vlády perského krále Artaxerxe, přišel Ezdráš, syn Serajáše, syna Azariášova, syna Chilkiášova,...
Ezdráš 7:6...Eleazarova, syna prvního velekněze Árona. Tento Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona...
Ezdráš 7:10...neboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou rukuEzdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil...
Ezdráš 7:11... jímž král Artaxerxes vybavil učeného kněze Ezdráše, znalce Hospodinových přikázání a jeho ustanovení...
Ezdráš 7:12...pro Izrael: Artaxerxes, král králů, knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokoj. Tímto...
Ezdráš 7:21...za Eufratem: Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, nechť je bezodkladně...
Ezdráš 7:25...oprávněni vybírat dávky, daně ani poplatky. TyEzdráši, podle moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůh,...
Ezdráš 10:1... že nic takového před tebou neobstojí." Když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem...
Ezdráš 10:2...mužů, žen i dětí a všichni usedavě plakali. TuEzdrášovi promluvil Šechaniáš, syn Jechielův ze synů...
Ezdráš 10:5...svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a jednej!" Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal přední kněze, levity i...
Ezdráš 10:6... že se tak zachovají. Teprve když to odpřisáhliEzdráš odešel od Božího chrámu do komory Jochanana, syna...
Ezdráš 10:10...- kvůli věci i kvůli dešti. Tu povstal kněz Ezdráš a promluvil k nim: "Sňatkem s cizinkami jste se...
Ezdráš 10:16...Šabataje. Ostatní navrátilci však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod představitele otcovských domů,...
Nehemiáš 8:1...prostranství před Vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin...
Nehemiáš 8:2... Tohoto prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže, ženy a vůbec...
Nehemiáš 8:4...lid pozorně naslouchal Knize Zákona. Učenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu zhotoveném....
Nehemiáš 8:5... Chašum, Chašbadana, Zachariáš a MešulamEzdráš otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než...
Nehemiáš 8:6...lid), a jakmile ji otevřel, všechen lid povstalEzdráš pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen...
Nehemiáš 8:9... Guvernér Nehemiáš jim proto s učeným knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali lid, říkal:...
Nehemiáš 8:13...lidu s kněžími a levity shromáždili k učenému Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům Zákona. V Zákoně,...
Nehemiáš 12:1...Šealtielovým a s Jošuou: Serajáš, JeremiášEzdráš, Amariáš, Maluk, Chatuš...
Nehemiáš 12:26...a za dnů místodržitele Nehemiáše a učeného kněze Ezdráše. Když se posvěcovaly hradby Jeruzaléma, byli...
Nehemiáš 12:33...Hošajáš a polovina judských hodnostářů, AzariášEzdráš a Mešulam, Juda, Benjamín, Šemajáš a Jeremiáš...
Nehemiáš 12:36...Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš. Prošli Studniční bránou naproti nim, stoupali po...

Slova obsahující ezdráš: ezdráš (16) ezdráše (3) ezdrášem (1) ezdráši (1) ezdrášově (1) ezdrášovi (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |