Ezauovi

Hledám varianty 'ezauovi' [ ezauovi ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 25:34...prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a pak...
Genesis 26:34...jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru...
Genesis 27:6...vyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi zvěřinu a připrav mi pochoutku, abych...
Genesis 27:37..."Copak ti nezbylo žádné požehnání pro ?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a...
Genesis 32:4...země Seír, na edomskou planinu, ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto...
Genesis 32:5...Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u...
Genesis 32:7...k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním čtyři sta mužů!"...
Genesis 32:19...služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i...
Genesis 32:20...ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem mluvteEzauovi, ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník Jákob jde za...
Genesis 36:4...Izmaelovu dceru Basematu, sestru Nebajotovu. Ada Ezauovi porodila Elifaze. Basemat porodila Reuele....
Genesis 36:5...porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau...
Genesis 36:14...potomci Ezauovy manželky Basematy. Synové, jež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova,...
Deuteronomium 2:5... Pohoří Seír jsem totiž dal do vlastnictví Ezauovi. Za jídlo, které sníte, i za vodu, kterou vypijete,...
Deuteronomium 2:12...Seíru zase původně bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je vyhnali, vyhladili je a usadili se na jejich...
Deuteronomium 2:29...jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové Ezauovi bydlící na Seíru i Moábští v Aru. Potom přejdu...
1. Letopisů 1:35...Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael. Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach. Synové...
Židům 11:20...řečeno) přijal. Vírou Izák požehnal JákoboviEzauovi ohledně budoucích věcí. Vírou umírající Jákob...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |