Ezau

Hledám varianty 'ezau' [ ezau ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 25:25...jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel...
Genesis 25:27... bylo Izákovi šedesát let. Chlapci vyrostliEzau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco...
Genesis 25:29...Jákoba. Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej...
Genesis 25:30...uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpanýEzau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného,...
Genesis 25:32..." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu...
Genesis 25:33..."Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu JákobEzau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi....
Genesis 25:34...prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a pak...
Genesis 27:1...tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau....
Genesis 27:5...ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji...
Genesis 27:11...ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na můj...
Genesis 27:19...A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci. "Udělal...
Genesis 27:21...na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi...
Genesis 27:23...ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj...
Genesis 27:24...požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, ...
Genesis 27:30...vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on připravil pochoutku a přinesl ji svému...
Genesis 27:32..." jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozenýEzau!" Izák se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je...
Genesis 27:34... Požehnal jsem mu, a tak bude požehnán!" Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s...
Genesis 27:38...vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno požehnání, otče?...
Genesis 27:41...tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl:...
Genesis 27:42...byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a...
Genesis 28:6...Betuela, bratru Rebeky, matky Jákoba a EzauaEzau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do...
Genesis 28:8...svého otce a matku a odešel do Padan-aramuEzau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery,...
Genesis 32:9...do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor...
Genesis 32:18...poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to...
Genesis 33:4...poklonil k zemi, než došel ke svému bratruEzau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a...
Genesis 33:8...přiblížili Josef a Ráchel a i oni se pokloniliEzau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem...
Genesis 33:9..."Chtěl jsem si příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří."...
Genesis 33:11...a mám všeho dostatek." A naléhal na něj,  Ezau přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s...
Genesis 33:15...děti, dokud nedojdu ke svému pánu do Seíru." Ezau řekl: "Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí."...
Genesis 33:16...pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob...
Genesis 35:29...připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod...
Genesis 36:2...je Ezauův (totiž Edomův) rodEzau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru...
Genesis 36:6...synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemiEzau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo...
Genesis 36:8...putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačitEzau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom)....
1. Letopisů 1:34... Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael. Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a...
Židům 12:16...se z nikoho nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Víte...

Slova obsahující ezau: ezau (39) ezaua (19) ezauem (3) ezauova (2) ezauově (3) ezauovi (17) ezauovou (1) ezauovu (1) ezauovy (10) ezauových (4) ezauův (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |