Eufrat

Hledám varianty 'eufrat' [ eufratu (7) eufratem (10) eufrat (29) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 2:14...a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do...
Genesis 15:18...od Egyptské řeky po tu velikou řeku, řeku Eufrat: Kenijce, Kenizejce a Kadmonce...
Genesis 31:21... Utekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke gileádským horám. Lában se o...
Exodus 23:31... ke Středozemnímu moři a od pouště k řece Eufrat, neboť vydám obyvatele země do vašich rukou, takže...
Numeri 22:5... synu Beorovu, do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle...
Deuteronomium 1:7...země i do Libanonu po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem,...
Deuteronomium 11:24...pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat, ke Středozemnímu moři. Nikdo před vámi...
Jozue 1:4...pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů ke Středozemnímu moři,...
Jozue 24:2...a Náchorův, bydleli od pradávna za řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohům. Vašeho otce Abrahama jsem...
Jozue 24:14...bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu. Pokud se vám ale...
2. Samuel 8:3...Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců...
2. Samuel 10:16...poslal také pro Aramejce z druhého břehu Eufratu, a když je přivedl, přitáhli do Chelamu v čele s...
1. Královská 5:1... Šalomoun vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Ti...
1. Královská 5:4...nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po Gazu a se všemi okolními zeměmi žil...
1. Královská 14:15... kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je za Eufrat, protože si nadělali posvátné kůly, a tak popudili...
2. Královská 23:29...vládce, farao Nekó, proti asyrskému králi k řece Eufrat. Král Jošiáš vytáhl proti němu, ale on ho zabil v...
2. Královská 24:7...vládci Egypta, od Egyptského potoka po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval...
1. Letopisů 5:9...se na východ k okraji pouště sahající k řece Eufrat. Za Saulových dnů vedli válku s Hagrity, přemohli je...
1. Letopisů 18:3...Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců...
1. Letopisů 19:16...a přivedli si také Aramejce z druhého břehu Eufratu. V jejich čele stál Hadad-ezerův vojevůdce Šofach....
2. Letopisů 9:26...k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Za jeho...
2. Letopisů 35:20...egyptský vládce Nekó do bitvy u Karkemiše na Eufratu. Jošiáš vytáhl proti němu, ale on za ním vyslal...
Ezdráš 4:10...přistěhoval a usadil ve městě Samaří i jinde za Eufratem. (Toto je znění dopisu, který mu poslali:) Králi...
Ezdráš 4:11...Králi Artaxerxovi od tvých služebníků za Eufratem. Oznamujeme králi, že Židé, kteří od tebe dorazili...
Ezdráš 4:16...jeho hradby dokončeny, ztratíš celé své území za Eufratem. Král pak kancléři Rechumovi, písaři Šimšajovi a...
Ezdráš 4:17...a jejich společníkům v Samaří i jinde za Eufratem poslal tuto odpověď: Dopisu, který jste mi poslali...
Ezdráš 4:20...mocní králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a vybírali dávky, daně i poplatky. Proto vydejte...
Ezdráš 6:6...domě. Odpověď zněla: Tatenajovi, hejtmanu zaeufratského kraje, Štar-boznajovi a ostatním úředníkům za...
Ezdráš 7:21... král Artaxerxes, nařizuji všem pokladníkům za Eufratem: Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona...
Ezdráš 7:25...a soudce, kteří budou soudit všechen lid za Eufratem. Ti všichni znají zákony tvého Boha. Kdo je...
Nehemiáš 2:7...dostat doporučující listy pro místodržící za Eufratem, aby mi zajistili bezpečný průchod do Judska? Mohl...
Žalmy 72:8...nezmizí. panuje od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští, jeho...
Žalmy 80:12...k moři vyslala svoje výhonky, její větévky Eufratu dosáhly. Proč jen jsi rozbořil zídku vinice, aby...
Izaiáš 7:20...i mokřiny. V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského krále, a oholí vám hlavu i chlupy...
Izaiáš 8:7... Pán na proto přivede prudké a mohutné vody Eufratu, totiž asyrského krále se vší jeho slávou. Všude...
Izaiáš 11:15... Hospodin vysuší záliv Egyptského moře, na Eufrat máchne rukou své vichřice a rozdělí jej na sedm...
Izaiáš 27:12... V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat k Egyptskému potoku a vy, synové Izraele, budete...
Jeremiáš 2:18...máš, do Asýrie cestovat - aby ses napila z řeky Eufrat? Za vyučenou ti špatnost tvá, tvé odvrácení ...
Jeremiáš 46:2... faraona Nekó, když leželo u Karkemiše na řece Eufrat (kde je pak ve čtvrtém roce vlády judského krále...
Jeremiáš 46:6... neuniknou ani siláci. Tam na severu, u řeky Eufrat, vrávorají a padají! Kdo se to vzdouvá jako Nil, jak...
Jeremiáš 46:10...Hospodin, Pán zástupů, chystá obětní hody u řeky Eufrat v zemi severní. Vyprav se do Gileádu pro balzám,...
Jeremiáš 51:63...dočteš, přivaž k kámen a hoď ji doprostřed Eufratu. Potom řekni: ‚Takto se ponoří Babylon a se...
Micheáš 7:12...Asýrie i z měst Egypta, ze zemí od Egypta po Eufrat, od moře k moři a od hor k horám. Země se však stane...
Zachariáš 9:10...řekne: Mír! Od moře k moři bude panovat, od řeky Eufrat po světa kraj. Pro krev smlouvy s tebou propustím...
Zjevení 9:14...čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!" Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení...
Zjevení 16:12... Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta...

Slova obsahující eufrat: eufrat (29) eufratem (10) eufratu (7) zaeufratského (7) zaeufratským (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |