Eliáše

Hledám varianty 'eliáše' [ eliášovi (9) eliáši (3) eliášem (3) eliáše (19) eliáš (65) ]. Nalezeny 93 verše.
1. Královská 17:1...jak řekl Hospodin skrze Jozua, syna Nunova.  Eliáš Tišbejský, přistěhovalec z Gileádu, řekl Achabovi:...
1. Královská 17:13...synovi. Sníme to a umřeme." "Neboj se," řekl  Eliáš. "Jdi, udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z toho...
1. Královská 17:15...sešle na zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka...
1. Královská 17:16...neubýval, přesně jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Po nějaké době syn ženy, paní domu, onemocněl....
1. Královská 17:18...dýchat. "Co proti mně máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít...
1. Královská 17:22... se do toho dítěte vrátí duše!" A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše, a on ožil....
1. Královská 17:23...vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše, a on ožilEliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a...
1. Královská 17:24.... "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo!" Po...
1. Královská 18:1... Po dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na...
1. Královská 18:2... ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký...
1. Královská 18:7... Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na tvář:...
1. Královská 18:8..."Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč...
1. Královská 18:11... A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánoviEliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch ...
1. Královská 18:14... A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánoviEliáš je tu.' Vždyť zabije!" Eliáš mu odpověděl: "Jakože...
1. Královská 18:15...svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť zabije!" Eliáš mu odpověděl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před...
1. Královská 18:16...Achabem, aby mu to oznámil. Achab ihned vyrazil Eliášovi naproti. "To jsi ty, ten škůdce Izraele?!" zavolal...
1. Královská 18:18...ho uviděl. " Izraeli neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíte...
1. Královská 18:21...všechny Izraelce a shromáždil je na horu KarmelEliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na...
1. Královská 18:22...jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků je čtyři sta padesát....
1. Královská 18:25... správně!" "Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům, "a připravte ho jako první,...
1. Královská 18:27...oltáře, který udělali. Kolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: "Křičte hlasitěji, vždyť je to bůh!...
1. Královská 18:30...ani hlásek, žádná odpověď, žádná odezva. Tehdy Eliáš vyzval lid: "Pojďte ke mně." Když k němu všichni...
1. Královská 18:32...slovo Hospodinovo: "Budeš se jmenovat Izrael." Eliáš z těch kamenů postavil v Hospodinově jménu oltář a...
1. Královská 18:36... Potom, v čas večerní oběti, přistoupil prorok Eliáš a pravil: "Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a...
1. Královská 18:40...a volali: "Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!" Eliáš jim přikázal: "Zajměte Baalovy proroky! Žádný ...
1. Královská 18:42...deště." Achab se tedy odešel najíst a napítEliáš vystoupil na vrchol Karmelu a schoulil se na zemi,...
1. Královská 18:43...tam není," řekl. "Udělej to sedmkrát," odpověděl Eliáš. Teprve posedmé mládenec zvolal: "Vidím, jak od moře...
1. Královská 18:44...stoupá obláček, ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhni a jeď, než ...
1. Královská 18:46...se liják. Achab zapřáhl a vyrazil do Jizreelu. S Eliášem ale byla ruka Hospodinova, takže si podkasal oděv a...
1. Královská 19:1...dříve než on. Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel...
1. Královská 19:2...jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: " bohové potrestají a ještě mi...
1. Královská 19:3...touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!" Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beer-šeby...
1. Královská 19:9... Vtom dostal slovo Hospodinovo: "Co tu chcešEliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha...
1. Královská 19:13... A po ohni - tichý, jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se...
1. Královská 19:19... kdo neklekali před Baalem a nelíbali ho." Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oře s...
1. Královská 19:20...svůj plášť. Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku," volal za ním, "a...
1. Královská 19:21...dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník. Aramejský král Ben-hadad...
1. Královská 21:17...a šel tu vinici Nábota Jizreelského zabratEliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi...
1. Královská 21:20..."Tak jsi našel, můj nepříteli?" oslovil Achab Eliáše. "Ano," odpověděl, "protože ses zaprodal, abys...
1. Královská 21:28...se, spával v pytlovině a choval se pokorněEliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vidíš, jak...
2. Královská 1:3...toho uzdravím." Hospodinův anděl ale promluvilEliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále...
2. Královská 1:4...z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili zpět, král se jich...
2. Královská 1:8..." odpověděli, "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal tedy na něj velitele s...
2. Královská 1:9... Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojákyEliáš seděl na vrcholu hory, a tak velitel hned vylezl za...
2. Královská 1:10...Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i...
2. Královská 1:12...Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch...
2. Královská 1:13...ale ten třetí velitel padesáti mužů vystoupalEliášovi, padl před ním na kolena a prosil ho: "Boží muži,...
2. Královská 1:15...ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvilEliášovi: "Sestup s ním, neboj se ho." A tak vstal a šel s...
2. Královská 1:17...Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a tak na jeho místě začal druhého roku...
2. Královská 2:1...izraelských králů. Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestě z...
2. Královská 2:2...s Elíšou na cestě z Gilgalu. "Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin posílá do Bet-elu."Elíša ale...
2. Královská 2:4...řekli mu. " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posílá do Jericha." On...
2. Královská 2:6...pána?" " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posílá k Jordánu." On...
2. Královská 2:8...od místa, kde se u Jordánu zastavili ti dvaEliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta...
2. Královská 2:9...přešli po suchu na druhou stranu. Když přešliEliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než...
2. Královská 2:10...odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost...
2. Královská 2:11...je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koniEliáš ve vichru vystoupil do nebe! Když to Elíša uviděl,...
2. Královská 2:13...je na dva kusy. Pak zvedl plášť, který spadlEliáše, a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal...
2. Královská 9:36...znělo slovo Hospodinovo skrze jeho služebníka Eliáše Tišbejského: ‚Tělo Jezábel budou žrát psi z celého...
2. Královská 10:10...Hospodin vykonal, co řekl skrze svého služebníka Eliáše!" Pak Jehu v Jizreelu pobil všechny pozůstalé z...
2. Královská 10:17...je vyhladil, přesně jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Pak Jehu shromáždil všechen lid a promluvil k nim:...
1. Letopisů 8:27... Šechariáš, Ataliáš, JaarešiášEliáš a Zichri byli synové Jerochamovi. To byli vůdcové...
2. Letopisů 21:12...a spolu s nimi strhl i Judu. Od proroka Eliáše mu proto přišel dopis: "Tak praví Hospodin, Bůh...
Ezdráš 10:21... Zebadiáš. Ze synů Charimových: MaasejášEliáš, Šemajáš, Jechiel, Uziáš. Ze synů Pašchurových:...
Ezdráš 10:26...Mataniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, JeremotEliáš. Ze synů Zatuových: Eljoenaj, Eliašib, Mataniáš,...
Malachiáš 3:23...a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k...
Matouš 11:14...i Zákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo uši,...
Matouš 16:14...Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků." "A za...
Matouš 17:3...zbělely jako světlo. A hle, uviděli MojžíšeEliáše, jak s ním rozmlouvají. Petr na to Ježíšovi řekl:...
Matouš 17:4...tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak....
Matouš 17:10...znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" "Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'"...
Matouš 17:11... že nejdříve musí přijít Eliáš?" "Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám však...
Matouš 17:12...'" odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že Eliáš přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co...
Matouš 27:47...z kolemstojících, říkali: "Ten člověk volá Eliáše!" Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu, naplnil ji...
Matouš 27:49..."Nech ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš!" Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši...
Marek 6:15...se skrze něj dějí zázraky." Jiní říkali: "Je to Eliáš," a další: "Je to prorok jako jeden z dávných proroků...
Marek 8:28...Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků." "A za koho máte...
Marek 9:4...je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. A uviděli Eliáše a Mojžíše, jak rozmlouvají s Ježíšem. Petr na to...
Marek 9:5...tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Byli totiž tak vyděšení, že nevěděl, co by řekl...
Marek 9:11...ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" On jim odpověděl: "Jistě, ‚nejdříve přijde Eliáš a...
Marek 9:12...On jim odpověděl: "Jistě, ‚nejdříve přijde Eliáš a všechno napraví'. Co je ale psáno o Synu člověka?...
Marek 9:13...musí mnoho vytrpět a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš přišel a oni mu udělali, co chtěli, jak je to o...
Marek 15:35...z kolemstojících, říkali: "Podívejte, volá Eliáše!" Někdo pak odběhl, naplnil houbu octem, nabodl na...
Marek 15:36...se slovy: "Nechte ho. Uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!" Vtom Ježíš hlasitě vykřikl a...
Lukáš 4:26...byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jen k jedné vdově do...
Lukáš 9:8..."Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další, že vstal jeden z dávných proroků. "Jana...
Lukáš 9:19..."Někteří za Jana Křtitele," odpověděli, "jiní za Eliáše a další říkají, že vstal jeden z dávných proroků."...
Lukáš 9:30... A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to MojžíšEliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili o jeho odchodu,...
Lukáš 9:33...tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl ale, co říká. Než to dořekl, objevil se...
Jan 1:21..." prohlásil. "Kdo tedy jsi?" zeptali se ho. "Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne."...
Jan 1:25...se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" " křtím vodou," odpověděl Jan,...
Římanům 11:2...znal. Znáte přece vyprávění Písma o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael: "Pane, tvé proroky pobili a...
Jakub 5:17... Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnohoEliáš byl člověk jako my, a když se horlivě modlil, aby...

Slova obsahující eliáše: eliáše (19) eliášem (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |